دانلود پایان نامه بررسی رابطه اجرای سبک مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۶۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۳۵۰| قیمت : ۳۹۰۰۰

چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اجرای سبک مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر سبزوار می باشد. به همین منظور مدیریت مشارکتی بعنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته قرار گرفته است.
جامعه آماری در این تحقیق دبیران مدارس متوسطه (دولتی، شاهد، غیرانتفاعی، نمونه) شهر سبزوار بوده که به کمک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از ۷۰ مدرسه ، ۲۸مدرسه به طور تصادفی و از هر مدرسه ۱۱-۱۰ دبیر بطور تصادفی انتخاب شدند. نمونه آماری ۲۲۴ دبیر است. سپس به شیوه توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی اطلاعات دبیران جمع آوری شد. روایی به وسیله استاد محترم راهنما و مشاور و پنج نفر از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. و پایایی ، با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مدیریت مشارکتی ۰٫۹۴، پرسشنامه سلامت سازمانی ۰٫۹۳ بدست آمد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی (میانگین، ….) و همچنین از روش آماری استنباطی برای آزمون سؤالات پژوهش، (ضریب همبستگی پیرسون ……) استفاده گردیده است و نتایج نشان داد که با احتمال ۹۵% بین اجرای مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی و همچنین مؤلفه های مدیریت مشارکتی (مشارکت در برنامه ریزی، هدفگذاری، نظارت و کنترل، مشارکت در تصمیم گیری، تغییر و تحول، ارزشیابی ، آموزش، توسعه روابط انسانی،) و سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. و این رابطه مستقیم است. بعبارت دقیق تر : مدارسی که از شیوه مدیریت مشارکتی و ابعاد مدیریت مشارکتی استفاده کنند دارای سلامت سازمانی بیشتری هستند.

مقدمه
در عرصه مدیریت سازمان ها، سبک های مختلفی وجود دارد که سازمان های مختلف از آن بهره می گیرند به کارگیری هر یک از سبک¬های مدیریتی، مستلزم روشها و ابزار و ساختار خاص خود می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از سبکهای مدیریت، به ماهیت فعالیت سازمانها و نیز به شرایطی از جمله درجه بلوغ عاطفی و کارایی شغلی کارکنان و همین طور شرایط و زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بستگی دارد. در سالهای اخیر، عامل انسانی جایگاه محوری در سازمانها پیدا کرده است در دنیای پرتحول امروز با پشت سر نهادن تفکر سنتی درباره مدیریت وارد عرصه ای شده ایم که ساختار فکری آن آکنده از تعمق بخشیدن به ارتباطات و اطلاعات و توجه به مناسبات و مشارکت نیروی انسانی دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است . و به طور کلی می توان گفت بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت، پذیرش اصل برابری انسانها و اندیشه دیگر این است که مشارکت یک فرایند است به یک فرآورده آشکار. (جلیلی، ۱۳۸۴ : ۲۶)تحقیقات پیرامون مدیریت سازمانها نشان می دهد سازمانهایی که در بستر افزایش دانایی نیروی انسانی خود پیش می روند و مشارکت و همفکری نیروی انسانی خود را در امور سازمانها می طلبند به مراتب از هم افزایی بیشتری نسبت به سازمانهای ایستا و سنتی برخوردارند. نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر و خلاقیت همه چیز سازمان است. چرا که هرگونه تغییر و بهبود در نظامها و فرایندهای سازمانی توسط انسان صورت می گیرد. بهره برداری از توان فکری و توانمندیهای کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام می برند نیازمند به، ایجاد ساختارهایی است که بتوان توانمندیهای کارکنان را در راستای تحقق اهداف فعلی و آتی سوق دهند. مشارکت کارکنان به دلیل نوع اثرگذاری و روابط تعاملی عناصر متعدد، در رفع تنگناها و تحول سازمانها بسیار موثر بوده و یکی از بااهمیت ترین و پیچیده ترین زیرروندهای توسعه منابع انسانی به شمار می رود. در این مفهوم مشارکت کارکنان درعین حال که از الزامات توسعه منابع انسانی به شمار می رود شاخص توسعه یافتگی نیز هست. (امامی باقرانی، ۱۳۸۵ :۱۲)مدیریت مشارکتی را باید یکی از رویکردهای نسبتا جدید مدیریتی دانست که با به رسمیت شناختن اهمیت نیروی انسانی تلاش می کند راهکارهایی را برای حضور فعالانه کلیه افراد در سازمانها بیابد. این رویکرد که هم مبتنی بر نظریه¬ای محکم است و هم از روشهای اجرایی قابل استفاده بهره می برد، در سالهای اخیر در بسیاری از سازمانهای تولیدی، خدماتی و اداری به کار گرفته شده و با پیامدهای مطلوب مادی و معنوی، محیطی پویا و سالم را در سازمانها موجب شده است. (طوسی، ۱۳۸۳: ۲)
۱-۱- بیان مسئله
امروزه آموزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تکنیک قوی هر کار و توسعه و پیشرفت است. و توجه به کمیت و کیفیت آن از عواملی است که در تداوم وتسریع توسعه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دخیل می باشد و بالتبع مدیریت و اداره آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان چه مدرسه نتواند از عهده وظیفه ی سنگین هدایت فعالیتهای آموزشی برآید، کل سیستم را با مشکلی جدی روبرو خواهد ساخت. از طرف دیگر شیوه ی کلاسیک در محیط متغیر و آشفته ی امروز، چندان کارآمد نیست، عملکردهای قبلی مدیریت، رفته رفته جای خود را به یک فلسفه جدید می دهد که کارکنان را رمز موفقیت در سازمان می داند و حال آن که اندیشه ی مشارکت کارکنان در مدیریت ، پدیده ای است که از بدو ظهور اندیشه مدیریت علمی در اوایل قرن بیستم شکل گرفته است. بنابراین مشارکت در سازمانهای بزرگی چون آموزش و پرورش بازوانی قوی برای مدیریت است که با استفاده بهینه از استعداد، نیروها ومهارت های افراد، بسیاری از مشکلات درون سازمانی را سامان می بخشد(تصدیقی، ۱۳۸۲ : ۳) متاسفانه در جامعه ما پاسخ مناسبی به مشارکت همه جانبه داده نشده است و با وجود این که تجارب ارزشمندی را از پیدایش تفکر نظام مشارکتی در بسیاری از کشورها به ویژه، آلمان و ژاپن می توان ردگیری کرد، اما هنوز فاصله زیادی با اجرای مبتنی بر اصول علمی و همه جانبه آن به چشم می خورد که این نکته خود ضرورت تفکر جدی در فلسفه و تلاش پیگیری در بستر سازی و اعمال موفق آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. شیوه های مدیریتی که اکنون در بیشتر شرکتها و سازمانهای دولتی ایران حاکم است، بیشتر از هر چیز بر مبنای اصول و مفاهیم مدیریتی رایج در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در غرب و اصول مدیریت تیلوریسم استوار شده است. هرچند این سبک با عرف جامعه ایرانی انطباق نسبی داشته است، اما خود مانع عمده مشارکت کارکنان و عامل اصلی کاهش بهره مندی و کارایی شرکتها است (تصدیقی ۱۳۸۲ :۵) واقعیت این است که توجه و احترام به شخصیت و عقیده¬ی کارکنان سازمانها از ضروریات مدیریت است. این مساله به ویژه، در موسسات آموزشی پایگاه ویژه ای دارد. چرا که از یک سو بیشتر کارکنان این گونه سازمانها از سطح علمی- تجربی هم سطح با مدیر یا بالاتر از او قرار دارند و از سوی دیگر، ماهیت آموزشی و حرفه ای حاکم در این سازمانها، وجود مدیریتی مشارکت جویانه را می طلبد و سازمان را سوق به سمت سازمانی شایسته پرور و یادگیرنده و دانشگر رهنمود می کند. هولفیش و اسمیت اعتقاد دارند که هرچند مدیران مدارس در تصمیم گیریهای انفرادی خود بتوانند همه حقایق را در نظر بگیرند، اما همین کار باعث ناراحتی معلمان می شود و در نامساعد ساختن محیط یادگیری کلاس موثر می افتد. بنابراین اگرچه ممکن است مشورت با معلمان موجب تغییر تصمیم نشود، اما در به بوجود آوردن محیط تفاهم و اتحاد تأثیر می گذارد (عظیمی رمضانی، ۱۳۷۷ : ۴۵) اعمال مدیریت مشارکتی یک رشته تغییراتی در روابط انسانی بین مدیران و کارکنان پدید می آورد که بدون تردید به سود سازمان مربوطه خواهد بود. روابط بین مدیران و کارکنان به صورت صمیمانه¬تری در می¬آورد زیرا مشارکت کارکنان با مدیران ، آنان را با مسائل درون سازمان، مشکلات و کاستی های آن آشنا خواهد ساخت. هنگامی که همکاری مدیران و کارکنان گسترش بیشتری یابد و مدیران به خلاقیت ها و ابتکارات کارکنان بیشتر پی ببرند مسلماً برای کارکنان و شخصیت آنها احترام بیشتری قائل خواهند شد. وقتی که همه اعضای یک سازمان اعم از مدیریت و کارکنان آن سازمان به منظور نیل به اهداف سازمان همکاری داشته باشند و با همدلی امور سازمان را بهبود بخشند بدون تردید تنش ها و اختلافات کاهش یافته و روابط بین کارکنان با یکدیگر و کارکنان و مدیریت، به همزیستی تبدیل می شود. با توجه به چنین شرایطی هرگاه تغییر و دگرگونی در سازمانی ضرورت یابد که در نتیجه آن سازمان گسترش یافته و یا محدود شود و قسمتی از سازمان حذف گردد، کارکنان با آگاهی کامل به مسائل سازمان و پذیرش ضرورت این تغییرات، انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند. ایجاد محیطی مساعد و هدفمند در سازمان از دیگر آثار مدیریت مشارکتی است. زیرا بین مدیریت و کارکنان نوعی همسوئی به وجود می آورد و در نتیجه فضای مساعدی بین کارکنان و مدیریت در نیل به هدف¬های سازمانی و گسترش همکاری آنان فراهم می گردد (همدانی، ۱۳۷۹)پژوهشگران همچنین روابطی را بین مدیریت مشارکتی و ستاده هایی چون رضایت، انگیزش، ترک غیبت، و تعهد سازمانی و عملکرد و روحیه بالا و بهره وری و انگیزش کارکنان پیدا کرده اند. از آنجایی که سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت داشته و به مجموعه¬ای از خصایص سازمانی نسبتاً پردوام اشاره می کند. (مایلز، ۱۹۶۹) که این مجموعه از ویژگیها تحت عنوان، سلامت سازمان که با کفایت و کارایی مداوم سازمان در انجام وظایفش ارتباط دارد بر عملکرد این فرایند مؤثر می باشد (علاقه بند، ۷۷)می توان نتیجه گرفت که با دانستن میزان سلامت سازمانی و رابطة آن با سبک مدیریت مدیر، به نقش مدیر در میزان مطلوبیت محیط سالم پی برد. بنابراین مساله اساسی در این پژوهش این است که : آیا بین اجرای مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی رابطه ای وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه اجرای سبک مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی

فصل اول :مقدمه پژوهش ۳

مقدمه ۵
۱-۱- بیان مسئله ۷
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
۱-۳- اهداف پژوهش: ۱۱
۱-۴- فرضیه های پژوهش: ۱۱
۱-۵- متغیرهای پژوهش ۱۲
۱-۶- تعریف اصطلاحات و مفاهیم نظری : ۱۳
۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۵

فصل دوم:پیشینه تحقیق ۱۷

مقدمه ۱۸

۲-۱- بخش اول : مدیریت مشارکتی ۱۹

۲-۱-۱- مدیریت : ۱۹
۲-۱-۲- مدیریت آموزشی : ۲۲
۲-۱-۳- تعریف مشارکت ۲۴
۲-۱-۴- مدیریت مشارکتی ۳۱
۲-۱-۵- تاریخچه مدیریت مشارکتی ۳۴
۲-۱-۶- دیدگاه اسلام در مورد مشارکت ۳۵
۲-۱-۷- پیش نیازهای مدیریت مشارکتی ۳۸
۲-۱-۸- فلسفه مدیریت مشارکتی ۴۱
۲-۱-۹- دیدگاه امام خمینی در مورد مشارکت ۴۴
۲-۱-۱۰- شرط های کامیابی مشارکت ۴۴
۲-۱-۱۱- ابعاد مشارکت در تصمیم گیری و اجرا ۴۶
۲-۱-۱۲- اشکال مشارکت در فعالیت های اجرایی ۴۸
۲-۱-۱۳- سطوح عمده مشارکت از دیدگاه پانسفورد و کارپنتر ۴۹
۲-۱-۱۴- شرایط مناسب مشارکت ازدیدگاه هرسی بلانچارد (۱۹۸۸) ۵۰
۲-۱-۱۵- ویژگیهای مشارکت ۵۱
۲-۱-۱۶- ویژگیهای افراد مشارکت جو ۵۲
۲-۱-۱۷- مخالفین و منتقدین مشارکت ۵۲
۲-۱-۱۸- نیروهایی که بر مشارکت اثر می گذارند : ۵۴
۲-۱-۱۹- مشارکت و انگیزش ۵۴
۲-۱-۲۰- سطوح تصمیم گیری در مشارکت کارکنان ۵۷
۲-۱-۲۱- پیامدهای افزایشی و پیامدهای کاهشی مدیریتی مشارکتی در سازمان ۶۰
۲-۱-۲۲- مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی ۶۲
۲-۱-۲۳- برتری هنر مدیریت به علم مدیریت دادن در اجرای مدیریت مشارکتی ۶۴
۲-۱-۲۴- ضرورت استفاده از نظام مدیریت مشارکتی در قرن حاضر ۶۵
۲-۱-۲۵- مشارکت و تحول گرایی ۶۶
۲-۱-۲۶- مشارکت و اثر بخشی ۶۷
۲-۱-۲۷-سازمانهای یادگیرنده و مدیریت مشارکتی ۶۸
۲-۱-۲۸- ارتباط بین مشارکت و بهبود بهره وری ۶۹
۲-۱-۲۹-عوامل و موانع اصلی مشارکت ۷۱
۲-۱-۳۰- مدیریت مشارکتی و فرایند باز مهندسی سازمان ۷۵
۲-۱-۳۱- اثر نظریه کیفیت زندگی کاری بر مشارکت () ۷۸
۲-۱-۳۲- انواع برنامه های مشارکتی ۸۱

۲-۲- بخش دوم: سلامت سازمان ۹۰

۲-۲- ۱- سازمان ۹۰
۲-۲-۲- مفهوم سلامت ۹۳
۲-۲-۳- سلامت سازمانی ۹۳
۲-۲-۴- سلامت سازمانی از دیدگاه امام علی علیه السلام ۹۶
۲-۲-۵- حرکت به سوی ساختن و ایجاد یک سازمان سالم ۹۶
۲-۲-۶- ایجاد سازمانهای سالم ۹۷
۲-۲-۷- ابعاد سلامت سازمانی ۹۷
۲-۲-۸- بررسی ابعاد سلامت سازمان ۹۸
۲-۲-۹- معیار سازمان سالم از نظر ساعتچی ۱۱۵
۲-۲-۱۰- سازمانهای سالم ۱۱۷
۲-۲-۱۱-سازمان ناسالم ۱۲۲
۲-۲-۱۲- چهارچوبی جدید پارسونز برای اندازه گیری سلامت سازمانی : ۱۲۵
۲-۲-۱۳- شاخص های سلامت سازمانی در قرن حاضر ۱۲۸
۲-۲-۱۴-مدل سیستماتیک شاخصهای سلامت سازمانی ۱۳۰
۲-۲-۱۵-رابطه جو، فرهنگ و سلامت سازمانی ۱۳۴
۲-۲-۱۶-رابطه تصمیم گیری و سلامت سازمانی ۱۳۶
۲-۲-۱۷-سلامت سازمانهای آموزشی: ۱۳۸
۲-۲-۱۸- خواص سازمانهای آموزشی: ۱۳۸
۲- ۲-۱۹- مدرسه به عنوان یک نوع سازمان : ۱۴۰
۲-۳- بررسی پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش ۱۵۴
۲-۳-۱- تحقیقات مربوط به سبک مدیریت مشارکتی ۱۵۴
۲-۳-۲- بررسی پژوهش های انجام شده در ارتباط با متغیر سلامت سازمانی ۱۹۱

فصل سوم:متدولوژی پژوهش ۲۱۱

مقدمه ۲۱۲
۳-۱- روش و نوع تحقیق ۲۱۴
۳-۲- جامعه آماری ۲۱۵
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری : ۲۱۵
۳-۴-روش و ابزار گردآوری دادهها ۲۱۷
۳-۵- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۲۱۹
۳-۶- اعتبار زمانی (بیرونی) ۲۲۱
۳-۷- شیوه جمع آوری ۲۲۲
۳-۸- روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها : ۲۲۴
۳-۹- آزمون فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۲۲۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ۲۲۶

مقدمه ۲۲۷
۴-۱- تجزیه و تحلیل ویژگیهای جمعیت شناختی ۲۲۸
۴-۱-۱- الف)تحلیل توصیفی نمونه آماری ۲۲۸
۴-۲-توزیع آماره های توصیفی نمره مدیریت مشارکتی و مولفه های آن در کل نمونه. ۲۳۳
۴-۳- آماره های توصیفی نمره سلامت سازمانی و مولفههای آن ۲۳۴
۴-۴-محاسبه میانگین نمره مشارکتی و مؤلفه های آن به تفکیک مدارس ۲۳۶
۴-۵- محاسبه میانگین نمره سلامت سازمانی و مؤلفه های آن به تفکیک مدارس ۲۳۸
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق ۲۳۹
۴-۳-۱- بررسی پرسش اصلی تحقیق ۲۳۹
۴-۳-۲- تحلیل داده های پرسش فرعی (۱) تحقیق ۲۴۱
۴-۳-۳- تحلیل داده های پرسش فرعی شماره (۲) تحقیق ۲۴۲
۴-۳-۴- تحلیل داده های پرسش فرعی شماره (۳) تحقیق ۲۴۳
۴-۳-۵- تحلیل داده های پرسش فرعی شماره (۴) تحقیق ۲۴۵
۴-۳-۶- تحلیل داده های پرسش فرعی شماره (۵) تحقیق ۲۴۶
۴-۳-۷- تحلیل داده ها پرسش فرعی شماره (۶) تحقیق ۲۴۷
۴-۳-۸- تحلیل داده ها پرسش فرعی شماره (۷) تحقیق ۲۴۸
۴-۳-۹- تحلیل داده های پرسش فرعی شماره (۸) تحقیق ۲۴۹
۴-۴- یافته های جانبی تحقیق ۲۵۰
۴-۴-۱- تحلیل یافته های جانبی شماره (۱) تحقیق ۲۵۰
۴-۴-۲-تحلیل یافته های جانبی شماره (۲) تحقیق ۲۵۲
۴-۴-۳- تحلیل یافته های جانبی شماره (۳) تحقیق ۲۵۵
۴-۴-۴- تحلیل یافته های جانبی شماره (۴) تحقیق ۲۵۷
۴-۴-۵- تحلیل یافته های جانبی شماره (۵) تحقیق ۲۵۹
۴-۴-۶- تحلیل یافته های جانبی شماره (۶) تحقیق ۲۶۱
۴-۴-۷- تحلیل یافته های جانبی شماره (۷) تحقیق ۲۶۳
۴-۴-۸- تحلیل یافته های جانبی شماره (۸) تحقیق ۲۶۵
۴-۴-۹- تحلیل یافته های جانبی شماره (۹) تحقیق ۲۶۷
۴-۴-۱۰- تحلیل یافته های جانبی شماره (۱۰) تحقیق ۲۶۹
۴-۴-۱۱- تحلیل یافته های جانبی شماره (۱۱) تحقیق ۲۷۱
۴-۵- مقایسه سلامت سازمانی بین کلیه دبیرستانهای شهر سبزوار ۲۷۳
۴-۶- مقایسه سلامت سازمانی بین دبیرستانهای دولتی با سایر مدارس ۲۷۴

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج پژوهش ۲۷۶

مقدمه: ۲۷۷
۵-۱- خلاصه تحقیق ۲۷۸
۵ـ۲ـ نتيجه‌گيري ۲۸۱
۵ـ۲ـ۱ـ نتايج حاصل از يافته‌هاي توصيفي ۲۸۱
۵ـ۲ـ۲ـ نتايج حاصل از يافته‌هاي تحليلي ۲۸۶
۵ـ۲-۳- نتيجه‌گيري يافته‌هاي جانبي ۳۰۲
۵- ۳- محدودیت های تحقیق ۳۰۷
۵-۴-پيشنهادها ۳۱۲
۵-۴-۱- پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش ۳۱۲
۵-۴-۲-پيشنهادات كاربردي براي مسئولين و مديران: ۳۱۴
۵-۴-۳-پیشنهاداتی جهت پژوهشگران آینده ۳۱۸
منابع و ماخذ ۳۲۰
منابع لاتین : ۳۳۰
پیوست۳۳۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۳۵۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۳۹۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *