دانلود پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۲۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۰۲| قیمت : ۱۰۵۰۰ تومان

چکیده:پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق ۳۰ نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت ۰٫۸۵۴، متغیر نقاط ضعف ۰٫۹۰۰) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها ۰٫۹۲۲، تهدیدها ۰٫۸۴۰) و برای کل پرسشنامه ۰٫۸۹۲ است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (۳۸۶) از نمره فرصت‌ها (۱۹۵) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (۳۲۷) از نمره ضعف‌ها (۱۸۲) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

۱-۱- مقدمه فصل

با عنایت به اینکه هر پژوهشی در چارچوبی علمی انجام می پذیرد. عوامل و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده طرح پژوهشی حاضر در برگیرنده؛ بیان مسئله و تبین ضرورت انجام پژوهش شروع‌شده و به روش‌شناسی تحقیق و تدوین فرضیه‌ها و چگونگی طراحی و تدوین ابزار گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و درنهایت واژه‌های کلیدی تحقیق ختم می‌شود.

۱-۲- بیان مسئله

امروزه مديران دريافته‎اند که بايد از تصدي‌گري‌هاي بي‌حاصل كه فعالیت‌های واقعي آن‌ها نيستند، دست كشيده، از نقش كنترلي خود کاسته و به نقش‌هاي مذاکره گر، پشتيبان، تحليلگر، راه‌حل دهنده و كمك دهنده بيفزايند. در اين شرايط است که برون‌سپاری فعاليت‎هاي سازمان به‌عنوان ضرورتي اجرايي و يك راهبرد اجتناب‌ناپذیر براي سازمان‎ها مطرح مي‎شود.مديران خواهان شركت‌ها و سازمان‎هايي مي‎باشند كه لاغر، چابك، انعطاف‌پذير، پاسخگو، رقابت گر، مبتكر، كارآمد، مشتري دوست و سود‌آور باشند. ‌سازمان‌هاي كوچك انعطاف‌پذيرتر و اقدامات جايگزين روش‌های سرمايه‌گذاري شده و مديريت آن‌ها ارگانيك و پويا است و نوآوري، خلاقيت،‌ و ابتكار عمل در آن‌ها تشويق مي‌شود. تجديد سازمان با رعايت اين نكته در شركت‌هاي متوسط و کوچک نيز آغازشده است اكنون در دنياي کسب‌وکار اولاً كار را به محیط‌هایی كه انسان‌ها هستند مي‌برند و ثانياً کارهایی را كه پيشرفت در آن‌ها محدود بوده و فرصت رسيدن شاغل به سيستم‌هاي تخصصي و مديريت ارشد را فراهم نمي‌كند، از شركت‎ها و سازمان‎ها جدا ساخته و از طريق بخش‌هاي بيرون تأمین مي‌نمايد براي احياي هر نهادي و بازگرداندن آن به وظايف واقعي کارهاي زير لازم است: رها کردن كليه كارهايي كه قابليت انجام ندارند و يا هرگز كارساز و گره‌گشا نبوده‌اند و نيز دست كشيدن از اموري كه دوران ثمربخشي آن‌ها بسر آمده و ديگر نمي‌توانند فايده‌اي در برداشته باشند، تأکید کردن روي امور كارساز و متمركز ساختن فعالیت‌ها روي اموري كه موجبات بهبود و تقويت توانايي سازمان براي انجام وظايف آن را فراهم مي‌سازند و تجزیه‌وتحلیل علل موفقيت‌ها ناتمام و شكست‌ها و ناكامي‌ها را میسر می‌سازد.در مديريت نوين و اقتصاد پويا به دنبال اقدام براي جبران ضعف‌ها هستند. ازجمله اين اقدامات، كارا كردن شركت‌ها، سازمان‎ها و مؤسسات و حركت به‌سوی واگذاري فعالیت‌ها به بخش خصوصي به‌منظور افزايش بهره‌وري مي‌باشد. مطالعات نشان داده كه امروزه سازمان‌ها برون‌سپاري را به‌عنوان يك ضرورت اجرايي در نظر مي‌گيرند و بسياري از خدمات را جهت واگذاري برنامه‌ريزي مي‌نمايند. با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت براي كاهش تصدي‌گري اين ضرورت بر دوش سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتی است كه به مسئله برون‎سپاري در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون‌سپاري به‌عنوان يك راهبرد و يا در سطحي پائین تر يك سياست اجتناب‌ناپذير جهت ارتقاء كارايي فعالیت‌ها امري ضروري مي‌باشد.برون‏سپاري به‌عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمان‏ها و ارتقاي بهره‏‏وري در قالب كوچك‏‎سازي در سال‌های اخير موردتوجه مديران و مسئولان سازمان‏ها قرارگرفته و به صورت‏هاي مختلف به اجرا درآمده است. در راستاي تأکید برنامه چهارم مبني بر ارتقاي بهره‏وري، کاهش هزينه‏ها و کوچک‏سازي شركت‏ها و مؤسسات اقدام به برون‏سپاري برخي از فعالیت‌های خود در قالب‏هاي مختلف به بخش خصوصي نموده‌اند. هم‌اکنون باگذشت چند سال از اين برون‏سپاري‎ها، لازم است ابعاد برون‎سپاري‎هاي انجام‌شده در سازمان‎ها و در فعاليت‎هاي مختلف موردبررسی قرار گيرد تا مشخص شود که آيا برون‎سپاري‎هاي صورت گرفته در جهت کارآمد کردن فعاليت‎هاي سازمان به جهت سرعت، دقت و رضايت کليه ذي‎نفعان بوده است؟ اين برون‎سپاري‎ها تا چه حد توانسته‎اند اهداف مترتب بر برون‎سپاري مانند کاهش هزينه، کارايي، کوچک‎سازي و مشتری مداری را تأمین نمايند؟در برخي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده سازمان‎ها با مشکلات مختلفي به لحاظ بار مالي، حقوقي، اجرايي و ارتباط با ذي‏نفعان مواجه شده‌اند. تاكنون موضوع برون‏سپاري غالباً به‌صورت كلي ارائه‌شده و مورد ارزيابي قرارگرفته است و الگوي مشخصي جهت تعيين فعاليت‎ها براي برون‎سپاري و نيز برون‏سپاري خدمات ارائه نگرديده است. لذا با توجه به رويداد اين مشکلات، ضرورت دارد در قالب طرح تحقيقاتي و مطالعاتي علاوه بر تعيين فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري، آسيب‏شناسي از برون‏سپاري‏هاي انجام‌شده و فرايند برون‏سپاري و نيز فرايند کارکرد شرکت‏هاي بخش خصوصي صورت گيرد تا درنهایت ضمن عارضه‏يابي، با ارائه الگو يا الگوهايي مشکلات موجود رفع و کليه ذي‏نفعان از مزاياي آن بهره گيرند. نکته ديگر در ارتباط با اين تحقيق آن است که در صورت عارضه‏يابي منجر به رفع مشکلات موجود، بسياري از مشکلات سازمان حل‌شده و کاهش هزینه‌ها را در بسياري از ابعاد در بر خواهد داشت و قيمت تمام‌شده فعالیت‌ها را کاهش، رواني فعاليت و بهره‏وري آن‌ها را افزايش و درنهایت رضايت کليه ذی‌نفعان را فراهم خواهد آورد؛ بنابراین اين مطالعه مي‎تواند فعاليت‎هاي قابل برون‎سپاري را در چارچوبي علمي مورد شناسايي قرار دهد و براي دستيابي به اهداف سازمان‎ها از اين واگذاري‎ها برنامه‎ريزي‎هاي لازم را موردتوجه قرار دهد.

با توجه به آنچه بيان شد، مي‎توان دقت و بازنگري در فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده، شرکت‎هاي طرف قرارداد، اشکال برون‎سپاري، فعاليت‎هاي جديد قابل‌واگذاری و درنهایت عارضه‎يابي فعاليت‎هاي برون‎سپاري شده براي دستيابي به اهداف حاکم بر برون‎سپاري و نتايج اصلي حاصل از آن به‌عنوان اهميت و ضرورت اين مطالعه بيان داشت.شهرداری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خدماتی در شهر می‌باشد که گستردگی و پهنه سازمانی آن به وسعت شهر است که ذینفعان و بهره‌برداران از خدمات آن تمامی مردم آن شهر می‌باشند. مدیریت چنین سازمان عظیمی به لحاظ منابع انسانی و وظایف جهت مدیریت شهر، آن را به یکی از منحصربه‌فردترین سازمان‌ها مبدل نموده است.نهاد شهرداری ازنظر حوزه وظایف، عملکرد و محدوده خدمات، در سطح جهان تعریف و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس این تعریف‌ها از مفهوم شهرداری و حوزه عمل آن، می‌توان مشخصه‌های شهرداری را شامل شهری بودن، غیردولتی بودن، استقلال، انتخابی بودن، رسیمت داشتن و موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر دانست. به هر ترتیب وظایف شهرداری‌ها باوجوداین مشخصه‌ها و وظایف، در سطح شهرهای مختلف جهان متفاوت است. در برخی از شهرها، مانند شهرهای ایالات‌متحده، حفاظت محیط، امنیت، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، آموزش و تعاون اقتصادی، ازجمله وظایف شهرداری‌هاست. در شهرهای هلند، تأمین تأسیسات زیربنایی و مایحتاج شهری، نظافت و فضای سبز و در شهر تورنتو (کانادا) حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان، حفظ و گسترش فضای سبز، خانه‌سازی و شهرسازی در حوزه عمل شهرداری‌ها قرار دارد. در بسیاری از کشورها، اموری مانند رفاه اجتماعی، وظایف تولیدی و اقتصادی، اداره امور حمل‌ونقل، گسترش فضای سبز، نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی و نظافت شهر از وظایف مشترک شهرداری‌هاست. (شیعه،۱۳۸۷، ۵۴۶)در ایران شهرداری‌(بلدیه) به شکل نوین آن از زمان مشروطه شکل گرفت و قانون شهرداری‌ها در سال ۱۱/۴/۱۳۳۴ توسط مجلس مصوب گردید که در آن وظایف شهرداری در فصل ششم و مواد ۵۵ (مشتمل بر ۲۸ بند)، ۵۶ و ۵۷ تبیین نموده است؛ که اهم وظایف تعیین‌شده برای شهرداری‌های به شرح زیر است:

۱- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر

۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی

۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت اجناس و اجرای تصمیمات انجمن شهر در خصوص فراوانی و ارزانی خواروبار مواد مورداحتیاج عمومی

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک‌مساعی با مؤسسات وزارت بهداری و …

بااین‌وجود در حال حاضر با عنایت به گسترش شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها، شهرداری مأموریت‌ها و فعالیت متفاوتی در حوزه مختلف انجام می‌دهد. به‌طوری‌که گستردگی وظایف آن‌ها که حدود ۳۵۰ وظیفه را شامل می‌شود، به همین دلیل باعث شده است که این سازمان ازنظر قوانین، ساختار و نیروی انسانی بسیار فربه گردد. با توجه به اینکه شهرداری‌های به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند و ازنظر ساختاری نیز متأثر از قوانین و مقرراتی است که از سوی مجلس و دولت برای آن‌ها وضع می‌گردد.لذا تغییر مأموریت‌های سازمانی آن منبعث از تغییرات شرایط محیطی، اثربخشی و کارایی در چنین سازمانی از قوانین ابلاغی، رویکردهای نوین مدیریت شهری و خواسته‌های شهروندان از مدیریت شهری می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینکه وظایف شهرداری‌ها در قدیم بیشتر کاربر بوده است و با تغییرات و نوآوری‌های تکنولوژی به سمت کارهای سرمایه‌بر و نیروی متخصص سوق پیداکرده است.

ازاین‌رو لذا شهرداری‌ها به‌منظور افزایش کارایی و تحقق کامل وظایف ناگریز به محول نمودن بخشی از وظایف خود در حوزه عمران شهری و خدمات شهری به پیمانکاران و برون‌سپاری می‌باشد. گرچه واژه برون‌سپاري براي اولين بار در سال ۱۹۸۹ ميلادي براي تشريح تصميم شركت كداك[۱] جهت واگذاري انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات به يكي از شركت‌هاي تابعه آی بی ام[۲] به‌عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفت، ولي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي يا واگذاري قسمتي از خدمات يك سازمان به سازمان ديگر سابقه ديرينه دارد. «برون‌سپاری عبارت است از واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک وظیفه سازمانی مشخص به یک فرد، گروه یا سازمان تخصصی تا ضمن کاهش هزینه‌ها امکان تحقق کیفیت‌های برتر نیز فراهم گردد.» (الوانی و اشرف زاده،۱۳۸۷) این رویکرد ازاین‌جهت اتخاذ گردید که باعث می‌شود مدیریت شهری با توجه به تغییرات محیطی و فرهنگی به کارهای با اولویت بالاتر بپردازد.بررسی تجربیات مربوط به برون‌سپاری در کشور ازجمله مدیریت شهری حاکی از این است که علیرغم دستاوردهای مثبت متأسفانه بنا به دلایلی در برخی موارد این امر باعث بروز مشکلات و مسائلی در سطح بنگاه و همچنین در سطح کلان سازمان شده و اهداف از پیش تعیین‌شده حاصل نشده است. درواقع باوجود مزایا مترتب بر برون‌سپاری، برخی از کاستی‌ها و نواقص همواره در عرصه اجرا، گریبان سازمان‌های عمومی ازجمله شهرداری‌ها گرفته است.

لذا شناخت آسیب‌های مرتبط با برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند راهگشای مدیران و سیاست‌گذاران شهری در طراحی مناسب امور جاری جهت واگذاری فعالیت یا وظایف در حوزه‌های مختلف باشد. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر این است که: نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری استان قم کدم‌اند؟ از سوی دیگر چه استراتژی‌هایی را می‌توان در جهت بهبود وضعیت موجود با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با تهدید‌ها و کاهش ضعف‌ها تدوین نمود؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق… ۳

۱-۱- مقدمه فصل.. ۴

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۰

۱-۴- هدف‌های تحقیق.. ۱۳

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۱۳

۱-۴-۲- هدف‌های ویژه ۱۴

۱-۵- سؤال‌های تحقیق.. ۱۴

۱-۵-۱- سؤال کلی.. ۱۴

۱-۵-۲- سؤال ویژه ۱۴

۱-۶- نوع روش تحقیق.. ۱۵

۱-۷- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها ۱۵

۱-۷-۱- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. ۱۶

۱-۸- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۶

۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۱۷

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۷

۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۱۷

۱-۹-۳- قلمرو مکانی.. ۱۸

۱-۱۰- واژگان کلیدی تحقیق.. ۱۸

فصل دوم:  ادبیات موضوع.. ۲۳

۲-۱- مقدمه. ۲۴

۲-۲- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم. ۲۴

۲-۳- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری.. ۲۶

۲-۴- تعاریف برون‌سپاری.. ۳۰

۲-۵- دلايل عمده برون‌سپاری.. ۳۴

۲-۵-۱- مزایای برون‌سپاری.. ۳۶

۲-۵-۲- معایب برون‌سپاری.. ۴۲

۲-۶- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی.. ۴۳

۲-۶-۱- خصوصی‌سازی.. ۴۴

۲-۶-۲- کوچک‌سازی.. ۴۵

۲-۷- درون‌سپاری.. ۴۶

۲-۸- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری.. ۴۶

۲-۹- انواع برون‌سپاری.. ۴۹

۲-۱۰- فرآیند برون‌سپاری.. ۵۲

۲-۱۱- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. ۵۳

۲-۱۲- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی.. ۵۵

۲-۱۲-۱- کانون‌های آسیب‌زا ۵۸

۲-۱۲-۲- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها ۵۹

۲-۱۲-۳- کاربرد مدل‌های سازمانی.. ۶۰

۲-۱۳- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی.. ۶۲

۲-۱۳-۱- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی.. ۶۴

۲-۱۴- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری.. ۶۵

۲-۱۵- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام. ۶۹

۲-۱۶- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق.. ۷۰

۲-۱۶-۱- ابزار تحليل SWOT. 72

۲-۱۶-۲- بررسی محیطی.. ۷۴

۲-۱۶-۳- نقاط قوت… ۷۸

۲-۱۶-۴- نقاط ضعف… ۷۸

۲-۱۶-۵- تهدیدها ۷۹

۲-۱۶-۶- فرصت‌ها ۷۹

۲-۱۷- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. ۷۹

مروری بر مطالعات گذشته. ۸۲

الف: تحقیقات داخلی.. ۸۲

ب: تحقیقات خارجی.. ۹۲

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش…. ۹۴

۳-۱- مقدمه. ۹۵

۳-۲- نحوه اجرای تحقيق.. ۹۵

۳-۳- روش و ابزار گردآوري داده‌ها ۹۷

۳-۳-۱- اطلاعات کتابخانه‌ای.. ۹۷

۳-۳-۲- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران. ۹۸

۳-۳-۳- پرسشنامه. ۹۸

۳-۳-۴- مصاحبه. ۹۸

۳-۴- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق.. ۹۹

۳-۵- فرايند طراحي مدل تحقيق.. ۱۰۲

۳-۶- سؤال اصلي تحقیق.. ۱۰۴

۳-۷- طرح تحقیق.. ۱۰۴

۳-۸- روش تعیین پانل خبرگان. ۱۰۵

۳-۹- روایی روش دلفی.. ۱۰۶

۳-۱۰- پایایی روش دلفی.. ۱۰۷

۳-۱۱- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… ۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۱۱

۴-۱- مقدمه. ۱۱۲

۴-۲- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. ۱۱۲

۴-۳- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول. ۱۱۴

۴-۴- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم. ۱۱۷

۴-۵- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم. ۱۲۲

۴-۶- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT.. 126

۴-۷- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 130

فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق… ۱۳۲

۵-۱- مقدمه. ۱۳۳

۵-۲- خلاصه و نتیجه تحقیق.. ۱۳۳

۵-۳- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی.. ۱۴۱

۵-۴- تحلیل و بحث… ۱۴۲

۵-۵- تدوین ماتریس SWOT.. 148

۵-۶- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم. ۱۴۹

۵-۷- پیشنهادهای عملیاتی.. ۱۵۱

۵-۸- پیشنهادهایی برای محققان آینده ۱۵۴

۵-۹- محدودیت‌های تحقیق.. ۱۵۴

منابع و مأخذ: ۱۵۷

پیوست‌ها:۱۶۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۰۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۵۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *