دانلود پایان نامه ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

نوع فایل : (pdf) | حجم: ۳٫۵مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۹| قیمت : ۸۰۰۰ تومان

این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژیها به کارکنان در شرکت فولاد مبارک اصفهان انجام شده روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع ارزیابی و کاربردی می باشد .ابزار این پژوهش را مصاحبه و پرسش نامه تشکیل می دهد که روایی پرسشنامه به روش محتوایی به تایید اساتید و خبرگان رسید وپایایی آن به روش آلفای کرنباخ (۰/۸۷=r)محاسبه گردید.جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بخش دولتی کمیته های :نورد گرم آهن سازی و فولاد سازی(در ساختار تولیدی)تکنولوژی –اقتصادی- مالی.فروش وبازاریابی و برنامه ریزی و کنترل تولید(در ساختار ستادی):تعمیرگاه مرکزی .اتوماسیون و ابزار دقیق (در ساختار پشتیبانی):می باشند که مشتمل بر۴۵۰۰نفر می باشند و حجم نمونه ی استخراجی از جدول مورگان ۳۵۱ نفر بوده که نمونه ها با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب گردیدند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS,Excel استفاده شده است و سطح معنی داری در این پژوهش ۰/۰۵(۰/۰۵>p)در نظر گرفته شده است .نتایج آزمون مجذور کای نشان داد کانالهای اطلاع رسانی مرحله تدوین و اجرا در ساختارهای سه گانه اثر متفاوتی داشته اند ولی کانالهای اطلاع رسانی مرحله ارزیابی دارای اثر یکسان بوده اند. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد بین میزان اطلاع کارکنان ساختار های مختلف از مرحله تدوین و اجرایی مدیریت استراتژیک تفاوت معنی دار وجود دارد ولی در مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری مشاهده نشده .همچنین نتایج نشان میدهد که میزان اطلاع کارکنان از عناصر مدیریت استراتژیک بین ۶۱تا۷۷درصد می باشد و ازبین روشهای مختلف اطلاع رسانی عناصر مرحله تدوین و اجرایی مدیریت استراتژیک :تابلو استراتژی ها و اهداف و جلسات تدوین اهداف مهمترین روش های اطلا ع رسانی و سپس جشن دستیابی به اهداف تولید وکتابچه دستاورد های بهره وری وسیستم یک پارچه مدیریت استراتژیک و جلسات اطلاع رسانی درون واحدها می باشند .گزارشات پیرفت فعالیت های اجرایی وجلسات ماهیانه و سه ماهه کنترل اهداف مهترین روشهای اطلاع رسانی در مرحله ارزیابی مدیریت استراتژیک می باشند.
۱-۱مقدمه
امروزتوسعه پیشرفت و کسب مزیت رقابتی تحت تاثیر عدم اطمینان های محیط پیرامون سازمانهاست و سازمان ها برای دستیابی به موفقیت باید از نوعی برنامه ریزی اصولی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد در این راستا برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مطرح است که با بررسی محیط خارج و داخل سازمان فرصت ها و تهدید های محیط خارجی و نقاط ضعف داخلی سازمان را شناسایی می کند و با توجه به ماموریت و چشم انداز سازمان استراتژیهای را ارائه می دهد که از ریسک عدم موفقیت سازمان می کاهند و یا تبدیل این استراتژی ها به اهداف بلند مدت و کوتا مدت و تخصیص منابع بقاء و بهبود سازمان را تضمین می کنند .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی اثر بخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش
اهداف اختصاصی پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
پیش فرضهای پژوهش
محدودیت های پژوهش
محدودیت های خارج از کنترل محقق
محدودیت های در کنترل محقق
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

فصل دوم- پیشینه پژوهش

مقدمه ۹

بخش اول – مبانی نظری

الف- مفاهیم مدیریت استراتژیک
استراتژی
مدیریت استراتژیک
تفاوت مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
مدل مایکل پورتر
مدل فریمن
مدل کارت امتیازی متوازن
روابط چهار منظر کارت امتیاز متوازن
مدل دیوید
تدوین استراتژی
ماموریت
چشم انداز یا آرمان
ارزشها یا ایدئولوژی
تجزیه و تحلیل محیطی
بررسی عوامل خارجی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
بررسی عوامل داخلی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
تعیین هدفهای بلند مدت
تعیین و تدوین استراتژی ها
اجرای استراتژی
اهداف سالانه
سیاست ها
تخصیص منابع
مهارت های مورد نیاز برای اجرای موفق
مقدمات لازم برای اجرای مدیریت استراتژی
ارزیابی استراتژی
سه دیدگاه استراتژیک
ب- موانع اساسی بر سر راه پیاده سازی استراتژی ها
هفت خطای مرگبار استراتژی
ج- ارتباطات
نقش ارتباطات
فرایند ارتباط
جهت جریان ارتباطات
ارتباط یک طرفه و دوطرفه
شبکه های رسمی و غیر رسمی
منابع عمده پارازیت
استفاده ضعیف از مجاری ارتباطات
انتخاب کانال های ارتباطی
ارتباطات در مکاتب مختلف
استفاده از تکنولوژی ارتباطات

بخش دوم:ادبیات پژوهش

الف- مروری بر پژوهشات گذشته
ب- کانالهای اطلاع رسانی دیگر شرکتها

بخش سوم:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

معرفی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
واحد فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مسولیتهای اجتماعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مسیر تعالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
فرآینده مدیریت استراتژیک در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مرحله تدوین مدیریت استراتژیک
بیانیه ماموریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان
چشم اندازشرکت فولاد مبارکه اصفهان
ارزشهای سازمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
تدوین استراتژی های اصلی
تدوین استراتژی های اختصاصی(وظیفه ای)
مرحله اجرای مدیریت استراتژیک
شناسایی موانع(محدودیتها)
شناسایی محرک ها
تعیین شاخص ها
تخمین وضعیت موجود
بهینه کاوی یا الگوبرداری
تعیین شاخص های کلیدی
تعیین اهداف
تدوین و کنترل فعالیت های اجرایی
مرحله پایش و ارزیابی
سطوح تدوین کنندگان عناصر مدیریت استراتژیک در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
انواع روش های اطلاع رسانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش جمع آوری داده ها
شناسایی متغییر ها
الف- متغییر مستقل
ب- متغییروابسته
ابزار جمع آوری داده ها
مشخصات پرشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه
روش های آماری
آمارتوصیفی
آماراستنباطی
آزمونهای نیکویی بر ارزش
آزمون ضریب همبستگی
آزمون تحلیل واریانس

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه
الف- آمارتوصیفی
ب- آماراستنباطی
آزمون فرض
ج- نسبتهای روشهای اطلاع رسانی
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و بررسی
پیشنهاد های پژوهش
الف- پیشنهادهای منتج از فرضیه ها
ب- سایر پیشنهادهای پژوهشگری
ج- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

 

نوع فایل : (pdf) | حجم: ۳٫۵مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۹| قیمت : ۸۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *