دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۵۴۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .
با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام ۸۶ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است .

۱-۱٫ مقدمه :
سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تأمين كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به سرعت بوسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادار تجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده مي كنند بدون آنكه اين اطلاعات را از نظر تغييرات انجام شده در روشهاي حسابداري تعديل كنند ويا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند(هندريكسون،۱۹۸۲،ص ۱۵ ) .
از جمله مهمترين اطلاعات حسابداري، صورت سود و زيان است، سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرين قلم اطلاعاتي صورت سود و زيان معطوف مي كنند. سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري كه اين قدر مورد توجه و تأكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است، تحت تأثير رويه هاي حسابداري كه مديريت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رويه هاي حسابداري به مديريت فرصت مي دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گيري هزينه ها و درآمدها تصميم گيري كند. مديريت انگيزه دارد با به كار گيري رويه هاي غير محافظه كارانه حسابداري، رشد سود شركت را ثبات بخشد. اين امر باعث افزايش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتي مي گردد (واتز، ۲۰۰۳، ص۳۰۱-۲۸۷) .براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سود آوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشد كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني توان سود آوري مؤثر باشد، بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها موثر است، ويژگيهاي كيفي سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است (فرانسيس و همكاران،۲۰۰۲ ،ص۹۶۷) .
توجه به اين نكته از سوي مديران شركتها بسيار مهم است كه ريسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مؤثر است.وجود اطلاعات محرمانه مديران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزايش ريسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص۹۶۷).بازده مورد انتظار تحت تأثير ريسك اطلاعات قرار دارد . ريسك اطلاعاتي بستگي به ميزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومي ارائه شده دارد . هر چه ميزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بيشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر خواهد بود (همان منبع،ص۱۰۱۰).در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري، سالهاست كه مورداستفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روشهاي مختلف، روشي انتخاب و اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع داراييهاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روشهايي استفاده كند كه درآمدها و داراييهاي خود را بيش از واقع و هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نمايش دهد (واتز ،۲۰۰۳).
۲-۱٫ بيان مسئله
محافظه كاري در حسابداري به معناي تفاوت در خط مشيءهاي انتخابي و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام يا رويدادهايي است كه منجر به افزايش سود مي شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر يا منفي سهام است كه منجر به كاهش سود مي شوند، كه بدين ترتيب محافظه كاري را رويه كاهش سود و كمتر نشان دادن داراييها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزايش سود و بيشتر نشان دادن داراييها در مقابل اخبار خوب تعريف نموده اند(باسو،۱۹۹۷،ص۵۰).تهيه صورت هاي مالي محافظه كارانه بر قابليت اتكاء اطلاعات حسابداري مي افزايد، محافظه كاري توانايي سود حسابداري براي انعكاس سود اقتصادي (بازده مثبت سهام )و زيان اقتصادي (بازده منفي سهام ) رانشان مي دهد. تأكيد محافظه كاري بر تمايز قائل شدن بين بازده مثبت و منفي سهام (سود و زيان اقتصادي )است(همان منبع،ص۵۱) .انتظار مي رود اطلاعات با كيفيت بالاتر اثر مطلوبي بر انتظارات سرمايه گذاران از بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه ) داشته باشد. هزينه سرمايه يكي از متغيرهاي موثر در مدل هاي تصميم گيري است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تأمين شود گفته مي شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. بنابراين در صورتي كه شركت ها هزينه سرمايه پايين تري را تجربه كنند، مي توانند پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را بپذيرند. از آنجا كه محافظه كاري از جمله عوامل موثر بر كيفيت اطلاعات حسابداري است، لذا مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش ميزان محافظه كاري هزينه سرمايه كاهش مي يابد.طي سالهاي اخير محققان زيادي به ارائه معيارهايي براي اندازه گيري محافظه كاري اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.باسو(۱۹۹۷) محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف كرد. باسو در واقع از ديدگاه صورت سود و زيان به تعريف محافظه كاري پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه كاري ياد نمود. او با استفاده از اين تعريف به دنبال معياري براي سنجش محافظه كاري بود و به منظور عملياتي كردن و فرموله نمودن معيار مربوطه، بازده هاي مثبت و منفي سهام را جانشيني براي اخبار خوب و بد تعريف خود در نظر گرفت. بدين ترتيب اين تعريف از محافظه كاري، رابطه سود – بازده را در نظر مي گرفت . طي سال هاي بعد از ۱۹۹۷ ميلادي و به دنبال استفاده گسترده از معيار باسو در تحقيقات حسابداري براي سنجش محافظه كاري، محققان بر آن شدند كه به بررسي بيشتري در مورد اين معيار بپردازند.آن ها طي بررسي رابطه بين اين معيار و ساير معيارهاي محافظه كاري به ويژه با نسبت ارزش دفتري به يافته هاي جديدي رسيدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري بيان نمودند (كردستاني و امير بيگي، ۱۳۸۶). اين معيار با ديدگاه ترازنامه اي به ارزيابي محافظه كاري مي پردازد . نتايج تحقيقات اين محققان بيانگر رابطه منفي بين آن ها بود، از اين رو با توجه به سابقه معيار ارزش دفتري و سطح پذيرش عمومي اين معيار از سوي محققان، منجر به زير سوال رفتن اعتبار معيار باسو شد (همان منبع،ص۴۸).
بنابراين در اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به سئوالات زير خواهیم بود :
آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد ؟
البته از آنجا كه محافظه كاري با دو معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سنجيده مي شود، سئوال فوق را مي توان در قالب دو سئوال زير بيان نمود :
سئوال اول : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد ؟
سئوال دوم : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد ؟

 فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه : ۴
۲-۱٫ بيان مسئله ۵
۳-۱٫ اهميت و ضرورت تحقيق ۷
۴-۱٫ اهداف تحقيق ۸
۵-۱٫فرضيه هاي تحقيق ۹
۶-۱٫روش تحقيق ۹
۷-۱٫مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق ۱۰
۸-۱ .قلمرو تحقيق ۱۱
۱-۸-۱٫ قلمرومكاني: ۱۱
۲-۸-۱٫ قلمرو زماني: ۱۱
۳-۸-۱٫ قلمرو موضوعي: ۱۱
۹-۱٫ تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق ۱۲
۱۰-۱٫ ساختار تحقيق ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ . مقدمه ۱۵
۲-۲٫ محافظه كاري در گزارشگري مالي ۱۶
۱-۲-۲٫تعريف محافظه كاري ۱۶
۲-۲-۲ . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري ۱۹
۴-۲٫ معيارهاي ارزيابی محافظه کاري ۲۳
۱-۴-۲٫ معيارهاي خالص دارايي ها ۲۴
۲-۴-۲٫ معيارهاي سود و اقلام تعهدي ۲۴
۶-۲٫ رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB 29
۷-۲٫ معيارهاي محافظه کاري ۲۹
۱-۷-۲٫ ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام ۲۹
۲-۷-۲٫ معيار عدم تقارن زماني سود ۳۰
۳-۷-۲٫ رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود ۳۱
۸-۲٫ هزينه سرمايه ۳۳
۱-۸-۲ . مفروضات الگوي هزينه سرمايه ۳۶
۲-۸-۲٫نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري ۴۲
۳-۸-۲٫ نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي ۴۲
۴-۸-۲ .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه ۴۳
۵-۸-۲ .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه ۴۳
۶-۸-۲٫ ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه ۴۵
۷-۸-۲ .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه ۴۶
۸-۸-۲٫رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود ۵۰
۹-۸-۲٫رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام….۵۰

۹-۲- بخش دوم :پيشينه تحقيق۵۱

۱۰-۲٫ پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور ۵۱
۱-۱۰-۲- نقش اطلاعاتي محافظه كاري ۵۲
۲-۱۰-۲- محافظه كاري در حسابداري ۵۲
۳-۱۰-۲-بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي ۵۳
۴-۱۰-۲-بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد…. ۵۴
۵-۱۰-۲-بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره… ۵۴
۶-۱۰-۲-اطلاعات و هزينه سرمايه ۵۵
۷-۱۰-۲- ارائه مجدد در حسابداري و ريسك اطلاعاتي ۵۶
۸-۱۰-۲- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود ۵۶
۹-۱۰-۲- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه ۵۷
۱۱-۲ پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران ۵۹
۱-۱۱-۲-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي ۵۹
۲-۱۱-۲-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي ۶۰
۳-۱۱-۲- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن ۶۰
۴-۱۱-۲-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران ۶۱
۵-۱۱-۲-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۲
۶-۱۱-۲- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري ۶۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۶۵
۲-۳-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش ۶۶
۳-۳٫ جامعه آماري ۶۶
۴-۳ . قلمرو موضوعي. ۶۷
۵-۳ . قلمرو زماني و مكاني ۶۷
۶-۳ . روش گردآوری اطلاعات ۶۷
۷-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
۱-۷-۳- متغيرهاي مستقل(توضيحي(: ۶۸
۲-۷-۳- متغير وابسته : ۶۹
۸-۳ . چگونگي بررسي فرضيه ها ۶۹
۱-۸-۳ . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي: ۶۹
۲-۸-۳ .آزمون معني دار بودن فرضيه ها ۷۰
۳-۸-۳ .آزمون معني دار بودن متغير مستقل ۷۰
۴-۸-۳٫ آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R 71
۵-۸-۳ .آزمون خود همبستگي بين مشاهدات ۷۲
۹-۳ روش آزمون فرضيه ها : ۷۲
۱-۹-۳: آزمون فرضيات ۷۲
۲-۹-۳٫آزمون فرضيه اول: ۷۴
۳-۹-۳ . آزمون فرضيه دوم ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۷۷
۲-۴ .آمار توصيفي ۷۷
۳-۴ : ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق ۷۹
۴-۴ : نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ۸۰
۵-۴٫ نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ۸۰
۱-۵-۴ .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق ۸۲
۱-۱-۵-۴٫ نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي ۸۴
۲-۱-۵-۴ .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي ۹۱
۲-۵-۴ .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق ۹۱
۶-۴٫ خلاصه نتايج ۹۳
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۹۶
۲-۵٫ خلاصه يافته هاي تحقيق ۹۷
۳-۵٫ نتایج حاصل از تحقیق ۹۸
۴-۵ . محدوديتهاي تحقيق ۹۹
۵-۵٫ پيشنهادها ۱۰۰
۱-۵-۵٫ پيشنهاد برخاسته از تحقيق ۱۰۰
۲-۵-۵ . پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۱۰۱
پیوستها
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۳۱
منابع لاتین: ۱۳۲
چکیده انگلیسی۱۳۵

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۵۴۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت : ۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *