دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱٫۳مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۳| قیمت : ۱۴۰۰۰تومان

چکیده:سنجش عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجرای دقیق وبموقع استراتژی ورسیدن به خط مشی دریک سازمان می باشد، سازمان بدون استفاده ازیک سیستم سنجش عملکرد که براساس استراتژی، عملکردکلیه اجزاء سازمان رالحظه به لحظه تحت کنترل ونظارت دارد، نمی تواند استراتژی خودرامحقق سازدودرراستای رسیدن به خط مشی خود حرکت کند.سیستم های سنجش عملکرد منجربه تعیین اهداف، نظارت وارزیابی بازخوردها به منظورکسب اطمینان مدیریت ازمیزان اثربخشی روش های اجرایی به کارگرفته شده درراستای اهداف کلان می شوند. دراین تحقیق سعی برآن است که باشناسایی وارزیابی شاخص های موثر برعملکردسیستم مدیریت پروژه درصنعت پتروشیمی، بامدل انتخابی براساس کارت امتیازی متوازن ، وضعیت جاری سیستم رابانگاهی همه جانبه سنجید وبه دنبال آن نقاط ضعف وقوت آن راشناسایی کردتادرنهایت پیشنهادهایی درجهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد.دراین پژوهش ابتدامروری برمفهوم سیستم مدیریت پروژه، کارت امتیازی متوازن وهمچنین رویکردها ومدل های مختلف ارزیابی عملکردمدیریت پروژه انجام گرفت. سپس باتعیین شاخص های موثردرعملکردسیستم مدیریت پروژه درشرکت مورد مطالعه(پتروشیمی بندر امام) برای اولویت بندی وتعیین وزن شاخص ها بااستفاده ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی(AHP) ازنتایج پرسشنامه ی اول استفاده شد.ودرنهایت برای ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه ازروش ارزیابی جامع فازی استفاده شدونتایج کمی حاصل ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی واطلاعات پرسشنامه ی دوم درانجام محاسبات بکارگرفته شد.

۱-۱-مقدمه:

امروزه مدیریت پروژه بی اغراق یکی از مهم ترین شاخه های علم بشر محسوب می گردد که طی سالیان اخیر از رشدی چشم گیر برخوردار بوده است. افزایش انتظارات کارفرمایان و مشتریان و پیچیدگی های روزافزون پروژه ها، محدودیت منابع و رقابت در بازارهای جهانی از جمله دلایل رشد مدیریت پروژه بوده است. در همین زمینه محققین دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های حرفه ای مدیریت پروژه، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش بهره وری به تبیین استانداردها و الگوها در این حوزه روی آورده اند که این امر تا کنون توفیقات بسیاری را به دنبال داشته است. همچنین با توسعه استانداردها، الگوها و مدل های مدیریت پروژه، موضوع قابل تأمل دیگری با عنوان ارزیابی مدیریت پروژه ها مطرح گردیده است.اندازه گیری و سنجش در سازمان ها و شرکت ها سابقه ی دیرینه دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که اجیر گرفتن انسان ها توسط انسانی دیگر شروع شد، مقوله سنجش عملکرد پدیدار شد. سنجش عملکرد مهم ترین ابزار تصمیم اجرای دقیق و به موقع استراتژی و خط مشی سازمان می باشد. در دنیای رقابتی امروز، سنجش عملکرد رکن اصلی پیشرفت سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان ها برای تعیین میزان پیشرفت و تحقق اهداف خود، نیازمند اندازه گیری عملکرد هستند. سنجش عملکرد کلیه اجزا و جنبه های سازمان را در بر می گیرد.یکی از چارچوب های موفق در حوزه ی ارزیابی عملکرد، روش ارزیابی یا کارت امتیازی متوازن است که امروزه کاربردی فراتر از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد داشته و به عنوان یک سیتم مدیریت عملکرد جهت تبدیل استراتژی به عمل مورد استفاده قرار گرفته است. روش ارزیابی متوازن امکان شناخت و بررسی جامع، زیر بنایی و دقیق تری از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد یک سیستم را مهیا می سازد و علاوه بر فرایندهای داخلی یک سیستم، نقش و ارتباط دیگر عوامل مؤثر بیرونی و درونی را نمایان تر می کند.
۱-۲- بیان مسأله:

تمایل عمومی سازمانها به استفاده از روش های مدیریت پروژه هر روزه بیشتر و بیشتر می شود و این امر موجب نیاز به تحقیقات در زمینه های مختلف پروسه های مدیریت پروژه شده است. علاوه بر این افزایش برو نسپاری فعالیت ها و تمایل به استفاده از روش های پیمانکاری استفاده از مدیریت پروژه را در سازمان ها تشویق نموده است. برای سازمان های پروژه محور تشخیص تغییرات جاری محیط تجاری و پیشنهاد خدمات به مشتری از مهمترین اصول است. فعالیت های مدیریت پروژه در این گونه سازمان ها اساسا مهمترین فعالیت سازمان بوده و اجرای موفقیت آمیز پروژه در این محیط بسیار متغیر چالش های بسیاری را پیش روی آنها قرار خواهد داد. بنابراین برای افراد درگیر در پروژه ارزیابی نتیجه پروژه یعنی موفقیت یا شکست در پروژه. سیستم های سنجش عملکرد منجر به تعیین اهداف، نظارت و ارزیابی بازخوردها، به منظور کسب اطمینان مدیریت از میزان اثر بخشی روش های اجرایی به کار گرفته شده در راستای اهداف کلان می شوند. داشتن درک درست از فاکتورهای مؤثر بر نتیجه پروژه بی نهایت مهم است. لذا یکی از دغدغه های اصلی در این نوع سازمان ها، ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت پروژه می باشد. بنابراین می توان با مدل انتخابی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارایه گردد.
بنابراین این تحقیق بر آن است که چگونگی عملکرد و نیز چگونگی اصلاح عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را بوسیله ارزیابی و توسعه معیارهای عملکردی پروسه های اجرایی پروژه ها مورد توجه قرار دهد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- قلمروتحقیق ۷
۱-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۸
۱-۸- محدودیت های تحقیق

۲- ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲- معرفی۱۱
۲-۲-۱- پروژه۱۱
۲-۲-۲- سازمان های پروژه محور۱۳
۲-۲-۳- مدیریت پروژه۱۴
۲-۲-۴-ارزیابی عملکرد، ابزارسنجش موفقیت۲۶
۲-۲-۴-۱- کارت امتیازی متوازن۳۰
۲-۲-۴-۲- ارزش کسب شده(EV33
۲-۲-۴-۳- شبکه اروپایی برای مطالعات عملکردپیشرفته(ENAPS40
۲-۲-۴-۴۴۱ – SMART
۲-۲-۴-۵- چارچوب بنیادمدیریت کیفیت اروپایی(EFQM44
۲-۲-۴-۶- مقایسه کارت امتیازی بادیگر روش ها ۴۵
۲-۲-۵- روش ارزیابی جامع فازی۴۸
۲-۲-۶- صنعت پتروشیمی۴۸
۲-۳- پژوهش های انجام شده دراین باب۵۰
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی۵۰
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی۵۱

۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه۵۶
۳-۲- هدف تحقیق۵۷
۳-۳- روش تحقیق۵۸
۳-۴- جامعه آماری، نمونه وروش تعیین حجم نمونه۵۹
۳-۵-ابزارجمع آوری داده ها۶۱
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای۶۲
۳-۵-۲-پرسشنامه۶۳
۳-۵-۲-۱- نوع پرسشنامه ی استفاده شده۶۴
۳-۵-۲-۲- مقیاس داده ها۶۴
۳-۵-۲-۳- روایی پرسشنامه۶۵
۳-۵-۲-۴- پایایی پرسشنامه۶۶
۳-۶- روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات۶۹
۳-۶-۱- رگرسیون وهمبستگی۶۹
۳-۶-۲- معادله ی رگرسیون۶۹
۳-۶-۳- همبستگی۷۰

۴- تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه۷۳
۴-۲- آمارتوصیفی۷۳
۴-۲-۱- بررسی اطلاعات شخصی پاسخگو۷۴
۴-۲-۱-۱- بررسی متغییرسن۷۴
۴-۲-۱-۲- بررسی متغیر جنسیت ۷۵
۴-۲-۱-۳- نوع استخدام۷۷
۴-۲-۱-۴- بررسی متغیرسطح تحصیلات ۷۸
۴-۲-۱-۵- بررسی متغیرسابقه ی خدمت ۸۰
۴-۲-۱-۶- بررسی متغیررده ی سازمانی ۸۱
۴-۳- قضاوت ترجیحی(مقایسات زوجی۸۳
۴-۴- محاسبات وزن های نسبی ۸۵
۴-۵- ایجادمجموعه ای ازوزن ها۸۵
۴-۵-۱- سازگاری درقضاوت ها۸۷

۴-۶- ارزیابی جامع فازی۸۸
۴-۶-۱- فرضیه های پژوهش۹۰
۴-۶-۱-۱- فرضیه ی اول ۹۰
۴-۶-۱-۲- فرضیه ی دوم ۹۱
۴-۶-۱-۳- فرضیه ی سوم ۹۱
۴-۶-۱-۴- فرضیه ی چهارم ۹۲
۴-۶-۱-۵- فرضیه ی پنجم ۹۳
۴-۷- تحلیل حساسیت

۵- بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مرورکلی تحقیق۹۷
۵-۲- بحث ونتیجه گیری۹۸
۵-۳- پیشنهادات تحقیق۹۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق۱۰۰
منابع ۱۰۱
ضمائم ۱۰۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۲۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۴۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *