دانلودپایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۲,۱۲۲کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۰۹| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:با توجه به تأثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در الگوهای پیش بینی موجود، عمدتاً نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بینی به کار گرفته می شوند. در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش بین مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا الگویی با استفاده از این متغیر طراحی و برای بررسی بهتر نتایج، مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا، مورد توجه قرار گرفته اند. سپس مدل های مذکور با امتیاز کارایی طراحی گردیده و نتایج حاصل با نتایج اولیه مقایسه گردید. در این راستا ۲۱ فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل ۵۲ شرکت درمانده مالی و ۵۲ شرکت سالم طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی بر امتیاز کارایی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

۱-۱ مقدمه
پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ بوده است. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا می شود که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.
میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.با توجه به تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده است، که با استفاده از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها استفاده می کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود قابلیت کاربرد مدلهای اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها که هدف اصلی این پژوهش است، مقایسه و ادغام گردد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف اصلی و ویژه بیان می داریم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق اشاره گردیده است. در پایان نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آماده است.

۲-۱ بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.اگر چه خطر ورشکستگی برای هر یک از آنها متفاوت است اما همه ی آنها در این مسئله ذینفع اند. صورت های مالی محصول اصلی گزارش گیری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان است. نسبت های مالی به دست آماده از این صورتها، یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی وضع موجود شرکت ها و پیش بینی وضع آتی آنها است. بر همین اساس برای پیش بینی وقوع بحران مالی روش های زیادی وجود دارد که از تحلیل آماری تک متغیره آغاز شده و به ترتیب شامل تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل لوجیت و پروبیت، مدل زیمسکی و شیراتا و اهلسون، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های بیز،مدلهای ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان است، که در تمامی آنها، همانطور که ذکر گردید، نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل(پیش بین) برای تعیین متغیر وابسته(ملاک) یعنی وقوع بحران مالی به کار رفته اند. اما تکنیک تحلیل پوششی داده ها که اغلب برای ارزیابی کارایی بنگاه و ملاک رتبه بندی اعتباری شرکت هاست، این سؤال را به ذهن می رساند که آیا وقوع بحران مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها قابل پیش بینی است؟ آیا می توان از متغیر کارایی در کنار سایر نسبت های مالی به منظور ارزیابی وقوع بحران مالی استفاده کرد؟ آیا متغیرکارایی امکان پیش بینی را بهبود می بخشد؟ بنابر توضیحات فوق الذکر، این پژوهش به امکان پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل های اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا می پردازد. سپس متغیر کارایی در کنار سایر نسبت های مالی قرارمی گیرد تا تأثیر آن بررسی گردد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه  نپیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسئله ۵
۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۶
۴-۱ اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۸
۲-۴-۱ اهداف فرعی(ویژه). ۸
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۹
۶-۱ مدل تحقيق و شيوه ي اندازه گيري متغيير ها ۱۳
۱-۶-۱ الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها ۱۵
۲-۶-۱ الگوی اسپرین گیت: ۱۶
۳-۶-۱ الگوی آلتمن ۱۶
۴-۶-۱ الگوی اهلسون ۱۶
۵-۶-۱ الگوی زیمسکی ۱۶
۶-۶-۱ الگوی شیراتا ۱۷
۷-۶-۱ الگوی اسپرینگیت با استفاده از امتیاز کارایی ۱۷
۸-۶-۱مدل مبتنی بر الگوی آلتمن با امتیاز کارایی ۱۷
۹-۶-۱ مدل اهلسون با امتیاز کارایی ۱۷
۱۰-۶-۱مدل زیمسکی با امتیاز کارایی ۱۷
۱۱-۶-۱ مدل شیراتا با امتیاز کارایی ۱۷
۷-۱ فرضیات تحقیق: ۱۷
۸-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق ۱۹
۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات۱۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۲۴
۲-۲ تعاریف ورشکستگی ۲۵
۱-۲-۲پریشانی مالی ۲۵
۲-۲-۲ قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): ۲۶
۳-۲-۲ نکول: ۲۶
۴-۲-۲ ورشکستگی ۲۷
۳-۲مراحل درماندگی مالی ۲۷
۴-۲-هزینه های ورشکستگی ۲۸
۵-۲ تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه ۳۰
۶-۲ دلایل ورشکستگی ۳۲
۱-۶-۲ دلایل برون سازمانی ۳۲
۲-۶-۲ دلایل درون سازمانی ۳۳
۷-۲ ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی ۳۷
۱-۷-۲ تحلیل روند: ۳۷
۲-۷-۲ تحلیل عملیات حسابداری ۳۷
۳-۷-۲ تحلیل مدیریت ۳۹
۸-۲ انواع شکست ۴۰
۹-۲ بررسی قانون ورشکستگی در ایران ۴۰
۱۰-۲بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۴۱
۱۱-۲ قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز ۴۲
۱۲-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان ۴۲
۱۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۴۳
۱۴-۲ تعریف بورس اوراق بهادار ۴۵
۱۵-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۴۶
۱-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ۴۶
۲-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ۴۷
۳-۱۵-۲ صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال ۴۷
۴-۱۵-۲ شرکت مادر ۴۸
۵-۱۵-۲ شرکت های فعالیت تنوعی ۴۸
۱۶-۲ مفهوم پیش بینی ۴۹
۱۷-۲ مفهوم تصمیم گیری ۴۹
۱۸-۲ پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی ۵۱
۱۹-۲فرض تداوم فعالیت ۵۱
۱-۱۹-۲استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت ۵۳
۲-۱۹-۲ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۵۴
۲۰-۲ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها ۵۵
۲۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی ۵۶
۲۲-۲ تحلیل پوششی داده ها ۵۷
۲۳-۲ انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها ۵۸
۱-۲۳-۲ مدل CCR 58
۲-۲۳-۲ مدل BCC 59
۲۴-۲ مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی ۶۰
۱-۲۴-۲ مدل بیور ۶۰
۲-۲۴-۲ مدل آلتمن ۶۱
۳-۲۴-۲ مدل دی کین ۶۴
۴-۲۴-۲ مدل اسپرینگیت ۶۴
۵-۲۴-۲ مدل اوهلسون ۶۴
۶-۲۴-۲ مدل زمیسکی ۶۵
۷-۲۴-۲ مدل فالمر ۶۵
۸-۲۴-۲ مدل CA-Score 66
۹-۲۴-۲مدل گرایس ۶۷
۱۰-۲۴- ۲مدل زاوگرن ۶۷
۱۱-۲۴-۲ مدل SAF 69
۱۲-۲۴-۲ مدل Thai DA 69
۱۳-۲۴-۲ مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی ۷۰
۱۴-۲۴-۲ درخت های تصمیم ۷۲
۱۵-۲۴-۲ الگوریتم ژنتیک (GA) 73
۱۶-۲۴-۲ تئوری مجموعه فازی ۷۴
۱۷-۲۴-۲ تحلیل پوششی داده ها ۷۴
۱۸-۲۴-۲ استدلال مبتنی بر مورد ۷۵
۱۹-۲۴-۲ مجموعه ناهموار ۷۶
۲۰-۲۴-۲ روش ماشین بردار پشتیبان ۷۶
۲۵-۲ پیشینه تحقیق: ۷۷
۱-۲۵-۲ تحقیقات داخلی ۷۷
۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی۸۳

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۹۲
۲-۳ روش تحقیق ۹۲
۳-۳ جامعه مطالعاتی ۹۳
۱-۳-۳ معیار تعیین درماندگی مالی ۹۳
۲-۳-۳ انتخاب شرکت های درمانده ۹۴
۳-۳-۳ انتخاب شرکت های سالم ۹۴
۴-۳ حدود مطالعاتی ۹۴
۱-۴-۳ قلمرو موضوعی ۹۵
۲-۴-۳ قلمرو مکانی ۹۵
۳-۴-۳ قلمرو زمانی ۹۵
۵-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۹۵
۶-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها۹۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۰۱
۲-۴ تحليل توصيفي متغير هاي تحقيق ۱۰۱
۳-۴ تجزيه و تحليل استنباطي فرضيات پژوهشي ۱۰۲
۲-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه ۲: ۱۰۶
۳-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۳: ۱۱۰
۴-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۴: ۱۱۴
۵-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۵: ۱۱۸
۶-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۶: ۱۲۱
۷-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۷: ۱۲۵
۸-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۸ : ۱۳۰
۹-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۹: ۱۳۳
۱۰-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۰: ۱۳۷
۱۱-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۱ : ۱۴۰
۱۲-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۲: ۱۴۳
۱۳-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۳: ۱۴۴
۱۴-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۴: ۱۴۵
۱۵-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۵: ۱۴۶
۱۶-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۶: ۱۴۸
۱۷-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۷: ۱۴۹
۱۸-۳-۴ فرضيه تجزیه تحلیل و آزمون ۱۸: ۱۵۰
۱۹-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۱۹ : ۱۵۲
۲۰-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۲۰: ۱۵۳
۲۱-۳-۴ تجزیه تحلیل و آزمون فرضيه ۲۱:۱۵۵

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۶۰
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۶۰
۱-۲-۵ فرضیه اول: ۱۶۰
۲-۲-۵ فرضیه دوم ۱۶۱
۳-۲-۵ فرضیه سوم ۱۶۱
۴-۲-۵ فرضیه چهارم ۱۶۲
۵-۲-۵ فرضیه پنجم ۱۶۳
۶-۲-۵ فرضیه ششم ۱۶۳
۷-۲-۵ فرضیه هفتم ۱۶۴
۸-۲-۵ فرضیه هشتم ۱۶۴
۹-۲-۵ فرضیه نهم ۱۶۵
۱۰-۲-۵ فرضیه دهم ۱۶۶
۱۱-۲-۵ فرضیه یازدهم ۱۶۶
۱۲-۲-۵ فرضیه دوازدهم ۱۶۷
۱۳-۲-۵ فرضیه سیزدهم ۱۶۷
۱۴-۲-۵ فرضیه چهاردهم ۱۶۸
۱۵-۲-۵ فرضیه پانزدهم ۱۶۸
۱۶-۲-۵ فرضیه شانزدهم ۱۶۸
۱۷-۲-۵ فرضیه هفدهم ۱۶۹
۱۸-۲-۵ فرضیه هیجد هم ۱۶۹
۱۹-۲-۵ فرضیه نوزدهم ۱۷۰
۲۰-۲-۵ فرضیه بیستم ۱۷۰
۲۱-۲-۵ فرضیه بیست یکم ۱۷۱
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۷۱
۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۷۲
۵-۵ پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ۱۷۲
۶-۵ محدودیت های تحقیق ۱۷۳
پیوست ها
منابع و ماخذ ۱۹۷
منابع فارسي: ۱۹۸
منابع لاتین: ۲۰۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۲۰۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *