دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:|۳۵۸ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۸| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و کيفيت افشاي اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي ، تاثيرات مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاران گذاشته است. اين تحقيق، به بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) مي‌ پردازد. در مرحله اول، به منظور تعيين ميزان افشا صورت هاي مالي كه در اين تحقيق در راستاي تعيين مقدار متغير وابسته لازم است چك ‌ليست كفايت افشاء براساس استانداردهاي حسابداري ايران تنظيم و براي هر شرکت يک نمره يا شاخص افشا تعريف شود. در مرحله دوم متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) يعني نسبت فروش به سرمايه در گردش، نسبت فروش به داراييهاي ثابت ، نسبت فروش به كل داراييها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه) محاسبه و استخراج گرديد. سپس در اين تحقیق از تحليل رگرسيوني مقطعي بر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي با نسبتهاي متداول فعاليت در سال هاي ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۸۷ استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل ۶۵ شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني ۵ ساله مي باشد. يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت رابطه معناداري وجود دارد.

۱-۱ مقدمه
ايجاد و توسعه روز افزون مؤسسات بزرگ توليدي و بازرگاني از خصوصيات بارز عصر ما است. وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه رکن اصلي پاسخگويي وتصميم گيري هاي اقتصادي آگاهانه است. صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان و ساير استفاده کنندگان براي تصميم گيري در زمينه خريد، فروش و نگهداري سهام، اعطاي وام و ديگر تصميم هاي اقتصادي مهم به اطلاعات مالي مربوط و قابل فهم نياز دارند. اطلاعات مالي و گزارشگري ساليانه يک واحد انتفاعي، جزء اساسي ترين اطلاعاتي هستند که شالوده بسياري از تصميم گيري هاي سرمايه گذاران و قضاوت هاي استفاده کنندگان را تشکيل مي دهند. نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است، که اين امر در سايه شفافيت گزارشگري و افشا با کيفيت اطلاعات مالي تحقق مي يابد. مرور مطالعات گذشته نشان مي دهد شفافيت و کيفيت افشاي اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي ، تاثيرات مهمي بر استراتژي هاي سرمايه گذاران گذاشته است. در اين تحقيق ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران بررسي مي شود. در اين فصل از تحقیق تلاش شده است که کليات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضيه ها و روش تحقیق، جامعه آماري و واژگان کليدي تحقیق ارايه گردد.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
هر تحقیقگري بايد پيش از اقدام به تحقيق از تلاش‌هاي علمي انجام شده در مورد موضوع تحقيق خود آگاهي کافي پيدا کند و از زمينه‌ها، روش‌ها، ديدگاه‌ها، و نتايج اقدامات انجام شده اطلاع داشته و از آن استفاده کند.بر همين اساس بخش مذكور را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم نموده و پس از بررسي نمونه تحقیقهاي انجام شده در داخل كشور به بررسي موضوعات مرتبط با تحقيق در خارج از كشور مي پردازيم.افزايش نياز سرمايه گذاران به استفاده ي از گزارش هاي ارائه شده توسط شرکت ها باعث گرديده است که از دهه ي ۱۹۶۰ تاکنون تحقیق هاي زيادي پيرامون افشا و کيفيت گزارشگري انجام پذيرد که در ادامه به تحقیق هاي صورت گرفته ي داخلي و خارجي اشاره مي شود . ناگفته نماند تحقیق هاي صورت گرفته در اين مقوله پيرامون دو جنبه مي باشد : تحقیق هاي تئوريک انجام شده توسط صاحب نظران حوزه ي تئوري افشا که فاقد شواهد تجربي مي باشد و تحقیق هاي عملي انجام گرفته توسط محققين به استناد داده ها و شواهد تجربي شرکتها. در ابتدا به تحقیق هاي صورت گرفته در خارج از کشور پرداخته مي شود؛ در اين خصوص قابل ذکر است تحقیق هاي مزبور به ترتيب اهميت و ميزان مربوط بودن با موضوع تحقیق حاضر ارايه خواهد شد.
همانطوري که در بالا اشاره شد رفتار افشاي اطلاعات حسابداري، حداقل از دهه ۱۹۶۰ ميلادي مورد توجه محققان قرار گرفته است. از ديدگاه تحقيق حاضر، تحقيقات مربوط به افشا را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول تحقيقات پرسش‌نامه‌اي است كه طي آن، محققان بدليل فقدان شاخص‌هاي افشا در جامعه آماري خود، شاخص‌هايي را براي رتبه‌بندي موارد افشا، طراحي و آزمونهاي آماري مربوط به رتبه‌بندي افشا را اجرا كرده‌اند. تحقيقات سرف (۱۹۶۱) ، سينگوي و دساي(۱۹۷۱) ، بازبي (۱۹۷۴) نشان مي‌دهد كه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي براي موارد افشا، ارزشهاي متفاوتي قائل هستند.
در گروه دوم از تحقيقات مزبور، براي اندازه‌گيري ميزان اطلاعاتي كه افشاي آنها در گزارشهاي سالانه، اجباري يا اختياري بوده و يا مجموع آنها، از نوعي شاخص استفاده شده است. تحقيقات كوك (۱۹۹۲) و والاس و همكاران نمونه‌هايي از گروه دوم مي‌باشند (ثقفي و رضا زاده، ۱۳۸۲، ص ۲۴)۵٫
۳-۱ بيان مسأله تحقیق
در دهه‌هاي اخير، كفايت افشاء و شفافيت گزارشگري تأثيرات مهمي بر استراتژيهاي سرمايه‌گذاران داشته است. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاران استوار است. افزايش روزافزون تحقيقات در اين حوزه نشان مي‌دهد كه كيفيت اطلاعات مالي شركتها جزو عوامل اساسي تأثيرگذار بر تصميمات سرمايه‌گذاران مي‌باشد. تصميم سرمايه‌گذاران درخصوص سرمايه‌گذاري، به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب بستگي دارد. گزارشگري مالي تخصيص منابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي‌نمايد، بنابراين افشاي كامل اطلاعات مالي براي استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي، امري ضروري بشمار مي‌رود، ضمن آنكه عدم افشاي كامل اطلاعات در گزارشهاي مالي گمراهي استفاده‌كنندگان را در پي خواهد داشت. بديهي است اصل افشاء بعنوان يكي از اصول حسابداري، كليه واقعيتهاي بااهميت و مربوط در رابطه با رويدادها و فعاليتهاي تجاري را بيان مي‌نمايد. افشاي كافي، افشاي مناسب و افشاي كامل، اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري و حسابرسي براي توصيف افشا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما متداولترين نظريه درخصوص افشاء، افشاي كافي مي‌باشد كه حاكي از حداقل افشاي مورد نياز است. افشاي مناسب بر برخورد يكسان با كليه استفاده‌كنندگان بالقوه درخصوص افشاي اطلاعات مالي دلالت مي‌نمايد. ارائه كليه اطلاعات به گونه‌اي كه تصوير كاملي از فعاليتها و رويدادهاي مالي واحد تجاري را بيان نمايد حاكي از افشاي كامل مي‌باشد. اگرچه ضروري است صورتهاي مالي بنحو كافي افشاء شود اما نبايد حاوي اطلاعات بيش از حد و بي‌اهميت باشد زيرا ممكن است توجه استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي به اطلاعات جزئي و كم‌اهميت معطوف و درنتيجه رويدادها و عمليات بااهميت ناديده گرفته شود(عالي ور، ۱۳۷۵،۱۰۴)۳٫
اگرچه افشاي كافي در گزارشهاي سالانه نقش اساسي در تصميم‌گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه‌گذاران دارد. اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضاً نشان داده است كه واحدهاي اقتصادي بدون فشارهاي دولت و الزامات قانوني و حرفه‌اي، تمايلي به افشاي كافي اطلاعات مالي ندارند. در اين راستا، قانون جديد بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ نيز با توجه بسيار به مباحث افشا کافي، شفافيت و اطلاع رساني همراه بوده به گونه اي كه فصل پنجم اين قانون مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره به اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه اختصاص يافته است. لذا مساله اساسي اين تحقيق، بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهاي متداول فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها) مي‌باشد.
در اين تحقيق، باتوجه به موضوع آن كه “بررسي رابطه نسبتهاي فعاليت شركتها با سطح افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” است سعي مي‌شود تا رابطه بين ميزان افشاء در گزارشگري مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداولترين نسبتهاي فعاليت (شاخصهاي استفاده از داراييها ) يعني نسبت فروش به سرمايه در گردش ، نسبت فروش به داراييهاي ثابت ، نسبت فروش به كل داراييها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ويژه) مورد بررسي قرار گيرد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بيان مسأله تحقیق ۷
۴-۱چارچوب نظري تحقیق ۸
۵-۱ فرضيه هاي تحقیق ۱۰
۶-۱ اهميت و ضرورت تحقیق ۱۰
۷-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۲
۱-۸-۱ قلمرو مکاني تحقیق ۱۲
۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقیق ۱۳
۳- ۸-۱ قلمرو موضوعي تحقیق ۱۳
۹-۱- تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲- تعاريف مختلف افشا ۱۶
۳-۲- اصل افشا ۱۶
۴-۲- پرسش هاي اساسي مطرح شده در حوزه افشا (مباني نظري) ۱۷
۱-۴-۲- اطلاعات مالي براي چه اشخاصي افشا مي‌گردد؟ ۱۸
۲-۴-۲- هدف از افشاي اطلاعات مالي چيست؟ ۲۰
۳-۴ -۲- چه ميزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ ۲۱
۴-۴ -۲- چگونه اطلاعات مالي بايد افشا شود؟ ۲۴
۱-۴ -۴- ۲- شكل و ترتيب صورتهاي مالي اساسي ۲۶
۲-۴ -۴- ۲- اصطلاحات و ارائه جزئيات ۲۹
۳-۴-۴- ۲- گزارش حسابرس مستقل ۳۰
۴-۴ -۴- ۲-گزارش هيأت مديره ۳۰
۵-۴ -۲- خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ ۳۱
۵ – ۲ – عملکرد ۳۲
۱-۵-۲- مقدمه ۳۲
۶-۲- انواع نسبت هاي مالي ۳۵
۱-۶-۲- نسبت هاي فعاليت (شاخص هاي بكارگيري دارايي ) ۳۶
۷-۲- کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي ۳۷
۸-۲- پيشينه داخلي و خارجي تحقیق ۳۸
۱-۸-۲- مطالعات خارجي ۳۸
۲-۸-۲- مطالعات داخلي ۵۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۱
۲-۳- فرضيه هاي تحقیق ۶۲
۱-۲-۳- فرضيه اصلي تحقیق : ۶۲
۲-۲-۳- فرضيه ي فرعی تحقیق : ۶۲
۳-۳ مدل تحقیق ۶۳
۴-۳ شيوه اندازه گيري متغيرها ۶۴
۵-۳ روش تحقیق ۶۵
۶-۳- متغير هاي مورد بررسي ۶۶
۷-۳- مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه ها ۶۸
۸-۳- دلايل انتخاب متغيرها ۷۰
۹-۳- جامعه آماري و روش نمونه گيري ۷۰
۹-۳- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها ۷۱
۱-۹-۳- منبع اطلاعات ۷۱
۲-۹-۳- آماده سازي اطلاعات ۷۲
۱۰-۳- روش شناختي تحقیق (تجزيه و تحليل داده ها) ۷۲
۱-۱۰-۳- مدل هاي داده هاي تابلويي ۷۳
۲-۱۰-۳- آزمون ليمر (معني داربودن اثرات فردي) ۷۳
۳-۱۰-۳- آزمون هاسمن ۷۵
۴-۱۰-۳- فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک ۷۵
۱-۴-۱۰-۳- نرمال بودن خطاها ۷۶
۲-۴-۱۰-۳- ناهمساني واريانس ۷۶
۳-۴-۱۰-۳- هم خطي ۷۶
۴-۴-۱۰-۳- عدم وجود خود همبستگي بين ها: ۷۷
۵-۱۰-۳- آزمون مانايي ۷۸
۶-۱۰-۳ آزمونهاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل هاي تحقیق ۷۹
۱-۶-۱۰-۳- ضريب تعيين تعديل شده ۷۹
۲-۶-۱۰-۳- آماره F رگرسيون ۸۰
۷-۱۰-۳- نرم افزارهاي تجزيه و تحليل ۸۰

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۲
۲-۴- تحليل توصيفي داده ها ۸۲
۳-۴- مراحل تخمين مدل به وسيله داده‌هاي تابلویی ۸۴
۱-۳-۴- آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع ) ۸۵
۲-۳-۴- آزمون هاسمن ( انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي ) ۸۶
۴-۴- بررسي فروض کلاسيک رگرسيون ۸۷
۵-۴- آزمون مانايي متغيرها ۸۸
۶-۴- آزمون فرضيه هاي تحقیق ۸۸
۱-۶-۴- آزمون فرضيه فرعي اول ۸۹
۲-۶-۴- آزمون فرضيه فرعي دوم ۹۱
۳-۶-۴- آزمون فرضيه فرعي سوم ۹۲
۴-۶-۴- آزمون فرضيه فرعي چهارم ۹۳
۵-۶-۴- آزمون فرضيه اصلي تحقیق ۹۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۸
۲-۵- بحث و نتيجه گيري ۹۸
۱-۲-۵- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي اول ۹۹
۲-۲-۵- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي دوم ۱۰۰
۳-۲-۵- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي سوم ۱۰۱
۴-۲-۵- نتيجه گيري پيرامون فرضيه فرعي چهارم ۱۰۱
۵-۲-۵- نتيجه گيري پيرامون فرضيه اصلي تحقیق ۱۰۲
۳-۵- پيشنهادها ۱۰۴
۱-۳-۵- پيشنهادهاي کاربردي ناشي از نتايج تحقیق ۱۰۵
۲-۳-۵- پيشنهادهايي براي تحقیق هاي آتي ۱۰۵
۴-۵- محدوديت ها ۱۰۶
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري ۱۰۸
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۱۰
منابع لاتین: ۱۱۱
منابع اینترنتی: ۱۱۴
چکیده انگلیسی:۱۱۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *