دانلود پایان نامه بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۸۰۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۲| قیمت : ۶۰۰۰ تومان

چكيده:سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان يكي از منابع تامين كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديران داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق به بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته شده است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پالايش نفت كشور است. در ادامه وضعيت موجود سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت ارزيابي مي شود تا ميزان تاثير آن بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعيين گردد. در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت به عنوان يك متغير مستقل و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن) را به عنوان متغيرهاي وابسته اين تحقيق مد نظر بوده است. تحقيق حاضر تحقيقي كاربردي است.و بر اساس روش وماهيت در طبقه بندي تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع كتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي و پرسشنامه استفاده شده است در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و تعداد ۸۰پرسشنامه توزيع و ۶۴ عدد نيز دريافت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گرديده است.نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تاثير مي گذارد. نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم نشان داده است كه اين سيستم توانايي لازم براي بالا بردن ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را داراست.

۱-۱ مقدمه
ويژگي اصلي حسابداري در دنياي تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌اي با سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‌اي است. حسابداران نيز بايد مانند كاربران اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در طراحي سيستم و شناخت عمليات بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند. مديران حسابداري بايد عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي را اندازه‌گيري و ارزيابي كنند. از طرفي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بايد كيفيت پردازش اطلاعات را بررسي كنند و صحت اطلاعات ورودي و خروجي از سيستم را آزمون نمايند. (سجادي ، ۱۳۸۵ ، ۶)۱٫يك سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌يابي به يك هدف با هم در تعاملند. بيشتر مواقع سيستمها از زيرسيستم‌هاي كوچكتري تشكيل شده‌اند كه هر يك فعاليت ويژه‌اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي‌كنند. سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط كه با هم در امر جمع آوري، ذخيره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند. سيستم اطلاعات حسابداري كه در يك واحد تجاري طراحي و اجرا مي شود، مستقيماً با فرهنگ سازماني، سطح برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعاتي كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافي زاده٬ ۲۵٬۱۳۸۴)۲٫
برخي از فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند، عبارت اند از:
گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود (همان منبع ۳۰٬ )۳٫در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري شماره ۲ كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف و هم چنين بيان گرديد كه هدف اوليه حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است. وظايف سيستم حسابداري شامل شيوه هاي گردآوري داده هاي مربوط به فعاليت ها و رويدادهاي سازمان، شيوه تبديل داده ها به اطلاعاتي است كه مديريت مي تواند آن ها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شيوه حصول اطمينان از قابليت دسترسي، اتكا و دقت اطلاعات تاكيد مي كند(سجادي ، ۱۳۸۵، ۶) .تحقيق حاضر به بررسي تاثير “سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت در شركت هاي پالايش نفت كشور” بر” ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري” مي پردازد.سيستم جامع و يكنواخت نفت در تمامي شركت هاي زير مجموعه نفت مورد استفاده قرار مي گيرد. به دليل گستردگي مكاني، اين تحقيق را محدودتر نموده و فقط در شركت هاي پالايش نفت كشور مورد بررسي قرار گرفته است. اين سيستم به صورت وصل به شبكه در تمامي اين شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت شامل زير سيستم هايي است كه در واحدهاي مختلف مالي مورد استفاده مي باشد اين زير سيستم ها شامل موارد زير مي باشد.
سيستم حقوق و دستمزد
سيستم كالا
سيستم حسابداري صنعتي
سيستم بودجه
هر كدام از اين زير سيستم هاي حسابداري به گونه اي طراحي گرديده است كه متناسب با آن واحد مي باشد. در بخش دوم از فصل دوم اين تحقيق جزئيات كاملي از هر يك از اين زير سيستم ها و نحوه كاركردن با آن ها تشريح گرديده است.محقق در اين تحقيق ابتدا به شناسايي و نحوه كاركرد اين سيستم پرداخته و سپس به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته است.تا تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را بسنجد. براي بررسي اين تاثير داده هاي لازم از طريق پرسشنامه به واحدهاي مالي در شركت هاي پالايش نفت ارسال گرديد.در اين پرسشنامه سعي بر اين شده است كه رابطه بين اين سيستم بر چهار ويژگي اصلي يعني: قابل اتكا بودن ، مربوط بودن قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن مورد بررسي قرار گيرد.در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت يك متغير مستغل و متغيرهاي وابسته همان ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مي باشند.

۲-۱ – بیان مسئله تحقيق
هر سازماني كه داده هاي صحيح،دقيق ،بهنگام وجامع در اختيار داشته باشدوبتواند در كمترين زمان به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مديريت سازمانها ،نقشي حياتي واساسي است.هرچه فضاي اطلاعاتي يك سازمان ،دقيقتر،شفاف تر،منسجم تر وسيستماتيك تر باشد،سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد.وجود فضاي اطلاعاتي نادقيق،كدر،آشفته ومتناقض از مهمترين عوامل عدم پيشرفت در مديريت سازمانها است (روحاني رانكوهي۱۳۷۲ ، ۹۳)۱٫
اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه مي‌شود بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد.
۱- مربوط بودن: به اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأييد يا تصحيح ارزيابي‌هاي گذشته آن‌ها مؤثر واقع شود.
۲- قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان كند.
۳- قابل مقايسه بودن: استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورت‌هاي مالي واحد تجاري را طي زمان جهت تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌‌پذيري مالي واحدهاي تجاري مقايسه كنند.
۴- قابل فهم بودن: يك خصوصيت كيفي مهم اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين است كه به آساني براي استفاده‌كنندگان قابل درك باشد (نوروش، ۱۳۸۵، ۲۱)۲٫
در حال حاضر در صنعت نفت سيستم جامع مالي و يكنواخت تنها مرجع تصميم گيري مي باشد بنابراين براي ارزيابي كيفي اطلاعات حسابداري محقق تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت را بر اين ويژگي ها مورد بررسي قرار داده تا رابطه و تاثير آن را بسنجد پس به دنبال بررسي اين تحقيق چندين سوال اساسي در ذهن محقق خطور مي كند. سوالات در اين تحقيق كه اساساً تشكيل دهنده فرضيات تحقيق نيز هستند مشتمل بر سوالات زير است.
۱٫آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگا ههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “مربوط بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
۲٫ آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابل اتكابودن ” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
۳٫ آيا سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي “قابليت مقايسه “اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟
۴٫ آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت مي تواند بر” قابل فهم بودن” اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

چكيده: ۳
مقدمه: ۳

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه۳
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۳
۳-۱ – بیان مسئله تحقيق ۳
۴-۱ – چهارچوب نظري تحقيق: ۳
۵-۱- ضرورت تحقیق ۳
۶-۱ فرضیههای تحقیق ۳
۷-۱- اهميت تحقیق ۳
۸-۱ اهداف تحقيق ۳
۹-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:۳

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۳
۲-۲ . سيستم چيست ؟ ۳
۱-۲-۲ سيستم اطلاعات حسابداري ۳
۲-۲-۲ هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري ۳
۳-۲-۲ فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت ۳
۱-۳-۲-۲- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري ۳
۲-۳-۲-۲ ارزش اطلاعات ۳
۳-۳-۲-۲ تصميم گيري ۳
۴-۳-۲-۲- تصميم گيري واطلاعات ۳
۵-۳-۲-۲ – انواع تصميم گيري ۳
۳-۲- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري ۳
۱-۳-۲- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات ۳
۱-۱-۳-۲- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي ۳
۲-۱-۳-۲- انتخاب خاصه ۳
۳-۱-۳-۲- قابل اتكا بودن ۳
۴-۱-۳-۲- بيان صادقانه ۳
۵-۱-۳-۲- رجحان محتوا بر شكل ۳
۶-۱-۳-۲ بي طرفي ۳
۷-۱-۳-۲- احتياط ۳
۸-۱-۳-۲- كامل بودن ۳
۲-۳-۲- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات ۳
۱-۲-۳-۲- قابل مقايسه بودن ۳
۲-۲-۳-۲- ثبات رويه ۳
۳-۲-۳-۲- قابل فهم بودن ۳
۴-۲-۳-۲- ادغام و طبقه بندي اطلاعات ۳
۵-۲-۳-۲- توان استفاده كنندگان ۳
۴-۲- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي ۳
۱-۴-۲- موازنه بين خصوصيات كيفي ۳
۲-۴-۲- به موقع بودن ۳
۳-۴-۲- منفعت و هزينه ۳
۵– ۲ روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي ۳
۱-۵-۲ فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي ۳
۲-۵-۲ پردازش معاملات : مدارك و رويه ها ۳
۳-۵-۲ گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته ۳
۴-۵-۲- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه ۳
۵-۵-۲ – انتقال رويدادها به دفاتر كل ۳
۶-۵-۲ – تهيه اطلاعات براي تصميم گيري ۳
۷-۵-۲ – صورتهاي مالي ۳
۸-۵-۲ طبقه بندی نوع اطلاعات ۳
۶-۲- مفاهيم فن آوري اطلاعات ۳
۱-۶-۲ – سخت افزار رايانه ها ۳
۲ -۶ -۲ – اندازه رايانه ها ۳
۳-۶-۲- واحد پردازش مركزي ۳
۴-۶-۲- دستگاههاي ورودي ۳
۵-۶-۲- دستگاههاي خروجي ۳
۶-۶-۲- نرم افزار رايانه ۳
۷-۶-۲ – نرم افزار سيستمي ۳
۸-۶-۲ – نرم افزارهاي كاربردي ۳
۷-۲ سيستم هاي خبره ( هوشمند ) ۳
۱-۷-۲ بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره ۳
۲-۷-۲٫ مزاياي سيستم هاي خبره ۳
۳-۷-۲ سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي ۳
۴-۷-۲ – نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره ۳
۸-۲- بانكهاي اطلاعاتي ۳
۱-۸-۲ – گردش سيستمي و فيزيكي داده ۳
۳-۸-۲ – زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات ۳
۴-۸-۲- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي ۳
۵-۸-۲- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي ۳
۹-۲ – تجارت الكترونيكي و انواع آن ۳
۱-۹-۲- مبادله الکترونیکی داده های مالی ۳
۲-۹-۲- تاثیر تجارت الکترونیکی ۳
۳-۹-۲ – انواع شبکه ۳
۴-۹-۲- اجرای سیستم ارتباطات داده ای ۳
۵-۹-۲ – نرم افزارهای ارتباطی ۳
۱۰-۲- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری ۳
۱-۱۰-۲-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری ۳
۲-۱۰-۲- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی ۳
۳-۱۰-۲ – کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی ۳
۴-۱۰-۲ . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری ۳
۱-۴-۱۰-۲- تفکیک وظایف کارکنان ۳
۲-۴-۱۰-۲- مجاز بودن عملیات ۳
۳-۴-۱۰-۲- ثبت فعالیت ها ۳
۴-۴-۱۰-۲ – دسترسی به داراییها ۳
۵-۱۰-۲ – شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی ۳
۱-۵-۱۰-۲تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی ۳
۲-۵-۱۰-۲ اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی ۳
۲-۵-۷-۲- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها ۳
۱۱-۲- سيستم جامع حسابداري صنعتي ۳
۱-۱۱-۲- مقدمه و تاريخچه ۳
۲-۱۱-۲- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي ۳
۳-۱۱-۲-زيرسيستم‌ها ۳
۴-۱۱-۲- جداول و پارامترها ۳
۵-۱۱-۲- جدول محصولات و توليدات ۳
۶-۱۱-۲- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات ۳
۷-۱۱-۲- جدول مباني سرشكن‌سازي ۳
۸-۱۱-۲-ارتباطات بروني واحدها ۳
۹-۱۱-۲-ارتباطات دروني واحدها ۳
۱۰-۱۱-۲-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي ۳
۱۲-۲- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا ۳
۱-۱۲-۲- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز ۳
۱-۱-۱۲-۲- تقاضاي خريد كالا ۳
۲ -۱-۱۲-۲- سفارش خريد داخلي/ خارجي ۳
۳-۱-۱۲-۲- رسيد كالا به انبار ۳
۴-۱-۱۲-۲- نقل و انتقالات كالا ۳
۲-۱۲-۲- تعيين قيمت كالا ۳
۳-۱۲-۲- تعديل موجودي كالا ۳
۱۳-۲- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان ۳
۱-۱۳-۲- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان ۳
۲-۱۳-۲- نمودار عملكرد سيستم حقوق ۳
۳-۱۳-۲- كسورات كارمندان ۳
۴-۱۳-۲- وام كاركنان ۳
۵-۱۳-۲- شرح گزارشات خروجي ۳
۱۴-۲ سيستم جامع بودجه صنعت نفت ۳
۱-۱۴-۲ روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي ۳
۲-۱۴-۲ منشاء هزينه ۳
۳-۱۴-۲ گزارشات هزينه‌هاي جاري ۳
۲- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه ۳
۴-۱۴-۲ گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري ۳
۵-۱۴-۲ شرح كدها و جداول پارامتر ۳
۱۵-۲- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق ۳
۱-۱۵-۲-پيشينه خارجي تحقيق ۳
۲-۱۵-۲-پيشينه داخلي تحقيق ۳

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۳
۲-۳-روش تحقيق ۳
۳-۳ مدل تحقيق ۳
۴-۳- جامعه مطالعاتي ۳
۵-۳- شيوه گرد آوري اطلاعات ۳
۶-۳- معرفي روش نمونه گيري ۳
۷-۳- برآورد حجم نمونه : ۳
۸-۳- معرفي ابزار اندازه گيري ۳
۹-۳- پايايي ابزار اندازه گيري ۳
۱۰-۳- روايي ابزار سنجش : ۳
۱۱-۳- روش تجزيه و تحليل آماري مشاهدات : ۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۳
۲-۴ تجزيه و تحليل مشاهدات با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي ۳
۳-۴ بررسي توصيفي متغير ” تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت ” بر” مربوط بودن اطلاعات حسابداري ” ۳
۴-۴- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري ” ۳
۵-۴- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر “قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري ” ۳
۶-۴- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري ” ۳
۷-۴- تجزيه و تحليل استنباطي : ۳
۸-۴- فرضيه شماره يك : ۳
۹-۴- فرضيه شماره دو : ۳
۱۰-۴- فرضيه شماره سه : ۳
۱۱-۴- فرضيه شماره چهار : ۳
۱۲-۴- فرضيه اصلي : ۳

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۳
۲-۵ – ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغير ها ۳
۱-۲-۵- نتايج فرضيه اصلي ۳
۲-۲-۵- نتايج فرضيه فرعي اول ۳
۳-۲-۵- نتايج فرضيه فرعي دوم ۳
۴- ۲-۵- نتايج فرضيه فرعي سوم ۳
۴- ۲-۵- نتايج فرضيه فرعي چهارم ۳
۳-۵- نتيجه گيري كلي تحقيق ۳
۴-۵- پيشنهادها ۳
۱-۴-۵- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش ۳
۲-۴-۵- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي ۳
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۳
منابع لاتین: ۳
چکیده انگلیسی:۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۷۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:

۱۳۸۹ قیمت : ۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *