دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۴۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۷| قیمت : ۱۵۰۰۰تومان

چکیده:هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین ۲۰۰۶ و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری ۶۴ شرکت از شرکت هایی که از لحاظ سرمایه بیشترین سرمایه اولیه را در طبقه بندی گروه صنعت خود داشته اند انتخاب شده اند. رابطه اجزاي فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل رگرسیونی مناسب برازش گردید. نتایج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بین فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی، بین فرهنگ سلسله مراتبی، طایفه ای و بازار رابطه معناداری تایید نگردید.

۱-۱- مقدمه

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. امروزه، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی منحصر به فرد از مفروضات، ارزش ها، هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری، زبان، سمبل ­ها و عملیات سازمان را شکل می ­دهد. مقصود از آن سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می ­شود. آگاهی از فرهنگ برای مدیران اهمیت ویژه ای دارد زیرا آنها می توانند از نتایج این شناخت بهره ببرند و با آگاهی بیشتر از عناصر فرهنگی، راه مقابله آسان تر با تغییرات فرهنگی را دریابند. بی تردید تمایز بین فرهنگ ها، امری معمول است و توجه به این تمایز، ما را در شناخت بهتر سازمان یاری   می ­دهد. علاوه بر این، توجه به این تمایز موجب دسته بندی فرهنگ­ ها می­شود. یکی از مهم ترین مزایای دسته بندی فرهنگ ها این است که توان مقایسه آنها را افزایش می ­دهد.

۱-۲- تشریح و بیان مساله

همانند افراد، سازمان ها نیز دارای شخصيت هايي مي باشند، كه اين قالب شخصيتي سازمان را، فرهنگ آن سازمان مي گويند (قدمی و آذری، ۱۳۸۹). وجود هويت فرهنگي، باورها، ارزش ها و هنجارهاي رفتاري مشترك اعضاي سازمان ها، موجب انسجام و يكپارچگي در كوشش ها، تعهد دروني به سازمان و درك روشن از فلسفه وجودي و جهت گيري اقدامات و در نتيجه موفقيت سازمان ها مي شود. به عبارت ديگر موفقيت چشمگير سازمان ها در عوامل غيرملموس قدرتمند فرهنگ سازماني، در ارزش ها و باورهاي كاركنان نهفته است (زاهدي، ۱۳۸۱). در یک سازمان فرهنگ نقش های متفاوتی را ایفا می­کند؛ نخست اینکه فرهنگ، تعیین­کننده مرز سازمان است. دوم اینکه، نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق  می کند. سوم فرهنگ باعث می شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود آید که بسیار بیشتر از منافع شخصی اهمیت دارد (اعرابی، ۱۳۸۶).تعریف فرهنگ سازمانی در قالب مشخصی امکانپذیر نیست یعنی تعریفی که به طور عام مورد پذیرش باشد وجود ندارد (شریف زاده و کاظمی، ۱۳۸۵). دنيسون (۲۰۰۰)، فرهنگ سازماني را نيروي قدرتمند مي داند كه نحوه عمل كردن و چگونگي عمليات ها را تعيين مي كند. او عقیده دارد فرهنگ سازمانی به ارزش های اساسی، باورها و اصولی ارجاع می شود که همچون شالوده ای محکم به نظام مدیریتی خدمت می کنند. علاوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مدیریتی، باعث تقویت آن اصول اولیه می گردند. این   اصول ها و ارزش ها ماندگارند، زیرا برای اعضای سازمان، حاوی معانی و مفاهیم خاصی هستند. وی معتقد است که پیام و برداشت فرهنگ سازمانی به طور نزدیکی با استراتژی های سازمانی مرتبط هستند و تأثیر بسیار زیادی بر افرادی که در سازمان کار می کنند، دارند. دنیسون بیان می دارد فرهنگ به آسانی قابل رؤیت و تماس نیست؛ اما افراد سازمان به گونه ای با اهمیت، آن را به خوبی می شناسند و قانون فرهنگ از هر قانون دیگری قوی ­تر است. در بسیاری از سازمان ها این مهمترین پیام و برداشت از فرهنگ است (ایران زاده و محمودی، ۱۳۸۹). تمامی این برداشت ها و نگاه ها می توانند بر عملکرد یک سازمان تأثیرگذار باشد. تأثیر هنجارها و ارزش های یک سازمان که در درون افراد نمود پیدا می کند، بر عملکرد سازمان در      حوزه های متفاوت تأثیرگذار است و در حوزه عملکرد مالی یک سازمان، نیز می توان این موضوع را مشاهده نمود. بر این اساس، سؤالی که در این پژوهش مورد بحث است چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

چکیده ۱

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- تشریح و بیان مساله ۳
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴– اهداف اساسی تحقیق ۵
۱-۵– فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۵
۱-۷- تعریف عملیاتی واژه ها ۵
۱-۸– خلاصه فصل ۸

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- مفهوم فرهنگ ۱۱
۲-۳- تعاریف فرهنگ ۱۱
۲-۴ – تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۱
۲-۵- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی ۱۵
۲-۶- کارکردهای فرهنگ سازمانی ۱۷
۲-۷ – سطوح فرهنگ سازمانی ۱۷
۲-۸ – راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی ۲۰
۲-۸-۱- سنجش فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۹- مدل های فرهنگ سازمانی ۲۲
۲-۹-۱- مدل پارسونز (AGIL) 22
۲-۹-۲- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ) 23
۲-۹-۳- مدل مک کندی (۷s) 23
۲-۹-۴- مدل شاین ۲۴
۲-۹-۵- مدل کندی ۲۴
۲-۹-۶- مدل کوئین و مک گارس ۲۵
۲-۹-۷- مدل جفری سانی فیلد ۲۶
۲-۹-۸- مدل کریتنر و کینیکی ۲۷
۲-۹-۹- مدل کرت لوین ۲۷
۲-۹-۱۰- الگوی لیت و استرینگر ۲۸
۲-۹-۱۱- دیدگاه بارون و الترز ۲۹
۲-۱۰- معیارهاي ارزیابی طبقه بندي هاي فرهنگ سازمانی ۲۹
۲-۱۰-۱- سادگی و قابل فهم بودن ۳۰
۲-۱۰-۲- قابلیت به کارگیري روش هاي مختلف تحقیق (کمی/کیفی) ۳۰
۲-۱۰-۳- توانایی درك تغییرات فرهنگی ۳۰
۲-۱۰-۴- برخورداري از چارچوب مفهومى ۳۱
۲-۱۰-۵- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها ۳۱
۲-۱۰-۶- شناسایى ویژگی ممتاز ۳۱
۲-۱۰-۷- مدل دنیسون ۳۲
۲-۱۱- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران ۳۴
۲-۱۱-۱- طبقه بندی درویس و میلر ۳۴
۲-۱۱-۲- طبقه بندی دشپند و فرلی ۳۶
۲-۱۱-۳- طبقه بندی رکس ۳۶
۲-۱۱-۴- طبقه بندی چارلز هندی ۳۷
۲-۱۱-۵- طبقه بندی گافی و جونز ۳۷
۲-۱۱-۶ – طبقه بندی دیل و کندی ۳۹
۲-۱۱-۷- طبقه بندی فرن هام و گانتری ۴۰
۲-۱۱-۸- طبقه بندي هافستيد ۴۱
۲-۱۲- گونه شناسی هاي فرهنگ سازمانی ۴۳
۲-۱۲-۱- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین ۴۴
۲-۱۲-۲- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی ۴۵
۲-۱۳- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین ۴۶
۲-۱۳-۱- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (۱۹۹۰) ۴۸
۲-۱۳-۲- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (۱۹۹۰) ۴۸
۲-۱۴- عملکرد مالی ۵۰
۲-۱۵- مدل ارزیابی عملکرد ۵۲
۲-۱۵-۱- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد ۵۲
۲-۱۶- مروری بر تحقیقات انجام شده ۵۴
۲-۱۶-۱- پژوهش های داخلی ۵۴
۲-۱۶-۲- پژوهش های خارجی ۵۵
۲-۱۷- خلاصه فصل ۵۶

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

۳-۱- مقدمه ۵۸
۳-۲- روش پژوهش ۵۸
۳-۳- جامعه آماري ۵۸
۳-۴- نمونه آماری ۵۹
۳ -۵- متغيرهاي پژوهش ۵۹
۳-۵-۱- متغير مستقل ۵۹
۳-۵-۲- متغير وابسته ۵۹
۳-۶- گردآوري داده های پژوهش ۵۹
۳-۷- طيف ليكرت ۶۰
۳-۸- پايايي و روايي پرسشنامه ۶۱
۳-۸-۱- روايي پرسشنامه ۶۱
۳-۸-۲- پايايي پرسشنامه ۶۱
۳-۹- ضريب آلفاي كرونباخ ۶۲
۳-۱۰- روش تجزيه تحليل داده ها ۶۳
۳-۱۰-۱- تحلیل همبستگی ۶۳
۳-۱۰-۲- رگرسیون ۶۴
۳-۱۱- خلاصه فصل ۶۵
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- توصیف آزمودنی ها ۶۷
۴-۳- تحلیل داده ها ۷۱
۴-۴- خلاصه فصل ۷۸

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- مقدمه ۸۰
۵-۲- خلاصه پژوهش ۸۰
۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۸۳
۵-۴- پیشنهادات ۸۳
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۸۳
۵-۴-۲- پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی ۸۴
منابع و مآخذ ۸۵
ضمیمه الف: پرسشنامه ۹۱
ضمیمه ب: لیست شرکت های نمونه ۹۴
ABSTRACT 95

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *