دانلود پایان نامه بررسي تاثير مديريت بر مبناي نگرش اقتضايي مديران بر عملكرد

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۸۹کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چکیده :پژوهش حاضر رابطه تاثیر مدیریت بر مبنای نگرش اقتضایی مدیران بر عملکرد دبیران دبیرستان های متوسطه ۱و۲ شهرستان فاروج در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ را مورد بررسی قرار می دهد . نمونه ای به حجم ۹۲ نفر از مدیران مدارس متوسطه ۱ و ۲ شهرستان فاروج به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد . برای جمع آوری داده ها از یک نوع پرسشنامه ۳ گزینه ای نگرش اقتضایی با ضريب آلفا كرانباخ ۸۹ درصد و یک نوع پرسشنامه ای ۵ گزینه ای با ضريب آلفاي كرانباخ ۸۵ درصد عملکرد دبیران استفاده شده است . به منظور تحلیل از آزمون همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس بهره گرفته شد . یافته ها حاکی از آن است که بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران در سطح معنی دار ۰۰۱/۰ ، ضریب همبستگی ۷۲/۰ رابطه معنادار مثبت وجود دارد . همچنین بین عوامل روابط انسانی و مدیریت دانش ، عملکرد دبیران یک رابطه معنادار مثبتی با ضریب همبستگی ۷۷/۰ وجود دارد . اگر چه بین شخصیت مدیران و سبک مدیریتی با عملکرد دبیران یک رابطه مثبت معنادار در سطح ۵۷/۰ وجود دارد اما به اندازه روابط انسانی و مدیریت دانش نیست .تجربه یکی از عواملی است که بر عملکرد دبیران می تواند تاثیر معنادار مثبت داشته باشد اما این عامل در بین مدیران زن و مدیران مرد متغیر است مديران مرد هر قدر روابط انسانی بالایی داشته باشند می توانند عملکرد بالایی داشته باشند ولی در بین مدیران زن هر چقدر تجربه بالایی داشته باشند می توانند از عملکرد بالاتری برخوردار باشند .دیگر یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای دیگری از جمله سطح تحصیلات ، سن ، شرایط فیزیکی و امکانات نیز می تواند بر عملکرد دبیران تاثیر معنادار مثبت داشته باشد .

-۱-مقدمه :
انسان پس از تولد، براي برخورداري از حيات طيبه زندگي در يك جامعه اسلامي و حركت در مسير الله ، نياز به تعليم و تربيت دارد. تربيت در هر نظام و سيستمي كه باشد بر اساس هدفي است و منظور از هدف نقطه‏اي است كه مقصد وصول به آن را داريم . بنابراين وجود تعيين هدف ضروري، هر نظام تربيتي است. هر جامعه براي محقق ساختن اهداف خود به سازمان هاي گوناگون نياز دارد. اهميت سازمانها به اندازه اي است كه اجتماع را، اجتماع سازماني ناميده اند، زيرا بدون آنها انجام دادن امور ، اگر غير ممكن نشود دست كم بسيار دشوار و همراه با تاخير زماني صورت خواهد گرفت. تصور سازمان و جامعه بدون وجودمدير و رهبر ، چه از نظر عقلي يا تجربي ، امكان پذير نيست . با آن كه از نظر عمر نظري پديده مديريت حدود دو قرن مي گذرد بررسي تاريخ زندگي انسان ها نشان مي دهد كه مديريت و رهبري بدون آن كه مدون شده باشد، در حكم يك ضرورت مطرح بوده است زندگي پيامبران ، امامان و دانشمندان دوران هاي گذشته شاهد مثال اين ادعا به شمار مي رود. امروزه تحولات شگرفي را در حوزه هاي علوم و تكنولوژي اطلاعات شاهد هستيم و تغييرات روز افزون در افزايش پيچيدگي سازمان ها نقش مهمي را ايفا نموده است كه پيچيدگي، ابعاد ساختاري محتوايي، سازمان موجب آن شده است كه مديريت بر اين نوع سازمانها بدون آگاهي داز تئوري هاي علمي مديريت آسيب شناسي دقيق سازمانها از كارآمدي لازم برخودار نباشد.در اولين گام اين ضرورت پديدار شد كه براي ساختن جامعه اي مبتني بر ارزشهاي الهي و بدون دخالت بيگانگان بايد مديران لايق و كارشناسان متعهد و دانشور پرورش يابند و متون و منابعي تدارك ديده شود كه تا به كمك آن مديران و كارشناسان و دانشجويان بر غناي علمي خويش بيافزايند و توشه راه رشد را فراهم سازند.مديريت هر سازماني كوشيده است و بايد بكوشد، با افزايش بهره وري ، كارآيي و اثر بخشي به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد . مديران شايسته و فهيم يا به واسطه تجربه و آزمايش و خطا يا به سبب آموزش هاي ويژه به انتخاب سبك مديريت راهبردهاي مديريت و … پرداخته‏اند. هدف يا هدفهاي آموزشي و تربيتي هنگامي مي تواند نقش موثر و تعيين كننده داشته باشند كه مسئولان يا دست اندركاران آموزش و پرورش كشور به راحتي آنها را دريايند آنها را بپذيرند و به آنها معتقد باشند . از واقعيت هاي زندگي سر چشمه گرفته باشند‌، موقعيت يا زمينه تربيت و آموزش ، مناسب و مساعد باشد.
در جامعه ما به امر مديريت و تربيت مديران و سازمانها و ايجاد آمادگي هاي لازم مسئولان توجه زيادي نشده است . در نظام آموزشي ما سعي بر آن است كه مديريت و رهبري غالباً از طريق اعمال مقررات و دستورالعملها و بخشنامه ها صورت گيرد. به جاي تكيه بر پژوهش ها و موقعيت زماني و مكاني به تدارك و تدوين روشها و رويه ها براي اداره فعاليت هاي آموزشي و پرورشي تاكيد مي شود. اين گونه ضوابط مديران را در مقام انجام كارهايي قرار مي دهد كه بايد انجام دهند ولي اگر مديران آموزشي براي انجام وظايف رهبري و مديريت تريبت شوند از مبناي فكري يا چارچوب نظري معتبري برخوردار باشند در اين صورت بر پايه شناخت و تشخيص خود از موقعيت در زمانهاي گوناگون كه چگونه انجام دهند ،‌موثرتر خواهد بود.
۱-۲-بيان مسئله:
نظام آموزش و پرورش يكي از مهمترين اركان توسعه جوامع بشري محسوب مي گردد بديهي است كه رشد و پويايي نظام آموزشي در ميان ديگر عوامل منوط به مديريت شايسته ، مجرب و علاقه مند است. (شيرازي ،۱۳۸۴،ص۱۳) مديران سرمايه هاي با ارزش هر سازماني هستند كه در رشد و شكوفايي جامعه نقش حياتي و بنيادي را بر عهده دارد چون انسانها بر پايه دانش و تجربه ،‌نگرش و ارزش هاي خاص خود عمل مي كنند، كار مديريت هماهنگ كردن فعاليت ها و تلاشها و نگرشهاي كاركنان در دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است كه از دقت و ظرافت و دشواري ويژه اي برخودار مي باشد مديران براي انيكه در انجام وظايفشان موفق باشند.علاوه بر انگيزه هاي روحي – رواني مي بايد قابليت تشخيص و تحليل موقعيت ها و بكارگيري مناسب ترين شيوه مديريتي تصميم گيري و كنترل هر موقعيت را دارا باشند. تئوري هاي مديريتي بر مبناي نگرش اقتضايي در شرايط ايده آل بر اين تاكيد دارد كه در هر موقعيتي يك شيوه مديريتي را طلب مي كند و هر مديري در تمام موقعيت ها نمي تواند موفق و موثر باشد . مديران با وقوف به قابليت هاي خود بايد رفتار و شيوه انعطاف پذيري در برخورد با موقعيت هاي مختلف در پيش گيرند (فيدلر، به نقل از علي شيرازي ، ۱۳۸۴ ،ص۵۷) روش مديريت بر مبناي اقتضاء بر اين واقعيت است كه آنچه مدير در عمل انجام مي دهد وابسته به مجموعه شرايط موجود است در نظريه مديريت بر مبنا اقتصا نه تنها به وضعيت موجود توجه شده بلكه تاثير راه حل هاي ارائه شده بر الگوي رفتاري سازمان نيز مورد نظر است (جانسون۱۹۷۳، ص۱۹) تطابق عملكرد واقعي مديران با اصول و مقررات و وظايف مديران مي تواند يكي از مهم ترين عوامل موفقيت هر مدير و رسيدن به هدفهاي آموزشي باشد و در هر نظام آموزشي الگوها و ساختارهاي ويژه اي وجود دارد كه به گونه اي خاص مي تواند عملكرد دبيران زير مجموعه خود را در محيط آموزشي تحت تاثير قرا ردهند. هر چند در موفقيت و افزايش عمكلرد دبيران عوامل بسياري دخيل هستند اما به طور قطع و يقين نمي توان بيان كرد كه آيا مديريت بر مبناي نگرش اقتضايي مي تواند بر عملكرد دبيران متوسطه ۱ و۲ تاثير داشته باشند يا خير ؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي تاثير مديريت بر مبناي نگرش اقتضايي مديران بر عملكرد دبيران

فصل اول طرح تحقيق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بيان مسئله ۴
‌۱-۳- اهميت ضرورت پ‍ژوهش ۴
۱-۴-اهداف تحقيق ۶
۱-۴-۱-اهداف كلي ۶
۱-۴-۲-اهداف جزئي ۶
۱-۵-فرضيه هاي تحقيق ۶
۱-۵-۱-فرضيه اصلي ۶
۱-۶-متغيرهاي تحقيق ۷
۱-۷-تعاريف نظري مفاهيم تحقيق ۷
۱-۸-تعاريف عمليات۷

فصل دوم ادبيات و پيشينيه تحقيق

۲-۱-مقدمه ۹
۲-۳-نظريه هاي كلاسيك ۱۲
۲-۳-۱-نظريه مديريت علمي ۱۲
۲-۳-۲-نظريه فرآيندي مديريت (اصول گرايان) ۱۳
۲-۴-وي‍ژگي هاي بوروكراسي ۱۵
۲-۵-نظريه نئوكلاسيك ۱۵
۲-۶-مطالعات هاثورن ۱۶
۲-۷-نهضت روابط انساني ۱۶
۲-۸-مكتب علوم رفتاري ۱۷
۲-۹-نظريه x و y را داگلاس مك گريگور ۱۷
۲-۱۰-گروه انساني ۱۸
۲-۱۱-مكاتب تكامل مديريت ۱۹
۲-۱۲-نظريه هاي موقعيتي ۲۰
۲-۱۳-نظريه اقتضايي ۲۰
۲-۱۴-نظريه اقتضاي فيدلر ۲۱
۲-۱۴-۱-جو گروه(قدرت شخصي ) ۲۱
۲-۱۴-۳-قدرت شناي از پست و مقام : ۲۱
۲-۱۵-نهضت نوين در روابط انساني ۲۲
۲-۱۶-نگرش اقتضايي ۲۲
۲-۱۸-تخصص و تجربه در مديريت ۲۵
۲-۱۹-ادراكات اجتماعي از شخصيت مدير ۲۵
۲-۱۹-۱-شكل ظاهري ۲۶
۲-۲۰-وظايف مديريت ۲۶
۲-۲۱-مديريت اقتضايي ‌ ۲۷
۲-۲۴-تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۳۶
۲-۲۵-نتيجه گيري۴۱

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه : ۴۳
۳-۲-روش تحقیق ۴۳
۳-۳-جامعه آماری ۴۴
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۴۴
۳-۵-روش اجرای تحقیق ۴۴
۳-۶-روش جمع آوری داده ها ۴۴
۳-۷-ابزار اندازه گیری تحقیق ۴۴
۳-۸-روایی ۴۵
۳-۹-پایایی آزمون ۴۵
۳-۱۰-روشهای آماری ۴۶
۳-۱۱-روش تجزيه و تحليل داده ها۴۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۴۹
۴-۲ توصيف ويژگي‌هاي دموگرافيك نمونه آماري ۴۹
۴-۳- آزمون کالموگروف اسمیرنف ۵۱
جدول ۴-۴ نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف ۵۱
۴-۴- بررسی فرضیه های پژوهش :فرضیه ۱ تا ۵۵۱

فصل پنجم: نتايج پژوهش

۵-۲-تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
۵-۴-محدودیت های تحقیق ۶۴
۵-۵-پیشنهادهای تحقیق ۶۴
۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی ۶۴
۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۶۵
پيوست ها۶۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۵۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *