دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱.۵۰۷ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۱| قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

هدف این پژوهش بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد ۲۰۰نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۲)، برای ۲۰۰ نفر۱۳۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها برای متغیر منابع قدرت مدیران از پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم وهینکین» (۱۹۸۹)استفاده گردید و برای سنجش میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده «اثربخشی ارتباطات سازمانی» (نانچیان و دیگران، ۱۳۷۹) استفاده شد که قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی به ترتیب مقادیر ۷۷۵/۰ و ۷۱۹/۰ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید. جهت سنجش میزان مولفه‌های منابع قدرت در بین مدیران از آزمون تی یک طرفه استفاده گردید و جهت بررسی تاثیر هر یک از مولفه‌های منابع قدرت مدیران بر روی اثربخشی ارتباطات سازمانی، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان داد بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین منابع قدرت قانون و مرجعیت، تخصص مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني رابطه معناداري مثبت وجود دارد. و از سویی دیگر بین منابع قدرت پاداش و قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین قدرت تخصص به عنوان رتبه اول و قدرت مرجعیت به عنوان رتبه دوم تعیین شده است. و لذا قدرت تخصص بیشترین تأثیر را و قدرت اجبار کمترین تأثیر را بر اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد.

۱-۱) مقدمه
طبیعی است که هر قدر سازمانها و موسسات مختلف وسیع¬تر، گسترده ترو متنوع ترو تخصصی تر باشند، مشکلات و اهمیت اداره آنها نیز افزایش می یابد. بنابراین مدیران باید با امکانات و ابزارهای لازم برای حل مشکلات ناشی از اینگونه عوامل پیچیده و حساس مجهز شوند(زارع وهمکاران،۱۳۸۷). مراکز آموزشی نقش حساسی در رهبری جامعه بر عهده دارند چون محصول نهایی و پایانی مراکز آموزشی تاثیر چشمگیری در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد(رابینز ،۴۶:۱۳۶۷). چنانچه قدرت، فرهنگ و رهبری را از جمله عناصری بدانیم که در این عصر مدیران را یاری می رسانند و عنصر قدرت را از طریق شیوه تصمیم گیری تعریف کنیم، در آن صورت روشن است مجهز کردن مدیران به منابع قدرت آنان را در اتخاذ تصمیمات موثر و مطلوب و امکان دستیابی به اهداف سازمانی را برای آنان به بهترین نحو ممکن در مطلوب ترین سطح امکان پذیر خواهد ساخت(جاسبی،۱۳۷۳). منظور از منابع قدرت، ابزارها و امکاناتی است که در اختبار مدیران قرار دارد تا به واسطه¬ی آن به اعمال قدرت و مدیریت خود بپردازند. كارآيي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به استفاده ابزار و مهارتهای ارتباطات سازمانی بستگي دارد (حقیقی،۱۳۸۰: ۴۰۲). فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیران نقش اساسی ایفا می کند .تحقیق و بررسی در محیط سازمانها و زندگی کاری نشان می دهد که به طور متوسط مدیران سطوح مختلف بین ۷۵ تا ۹۵ در صد از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند.. ارتباطات چيزي بيش از صحبت كردن است. در مجموع درك و توانايي بكارگيري ارتباطات؛ از مهمترين مهارت¬هايي است كه افراد بايد بياموزند. بنابراین باید به پدیده ارتباطات در سازمانها بسیار اهمیت داده شود (امیرکبیری ،۴۲۹:۱۳۸۵). واز طرف دیگر مدیران مديران درسازمان¬ها، واضعان خط مشي و صاحبان قدرت هستند و عملكرد سازمانها با قدرت آنان در ارتباط است. مديران با بكارگيري منابع قدرت مي توانند زمينة رشد و تعالي يا زمينه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و اين امر به ماهيت وجودي و چگونگي استفاده از قدرت و منابع آن بستگي دارد (حقيقي، ۱۳۸۰ : ۴۰۲). اینکه مدیران از ابزارها و منابع قدرت خود در برقراری ارتباطات سازمانی چگونه بهره می گیرند تاثیرات متفاوتی بر کارایی و اثربخشی سازمان ها خواهند گذاشت. در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود.

دانلود پایان نامه منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني
دانلود پایان نامه منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان سازمان

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بيان مساله ۴
۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴)‌ اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱) هدف کلی ۹
۱-۴-۲) اهداف جزئي ۹
۱-۵) فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۵-۱) فرضیه اصلي ۱۰
۱-۵-۲) فرضیات فرعي ۱۰
۱-۶) متغيرهاي پژوهش ۱۰
۱-۷) تعاريف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۷-۱) تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲) تعاريف عملياتي متغیرها ۱۲
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۳
۱-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۳
۱-۸-۲) قلمرو زمانی ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) قدرت ۱۵
۲-۱-۱) مقدمــه ۱۵
۲-۱-۲) مفهوم قدرت ۱۶
۲-۱ -۳) تعاریف قدرت از دیدگاه نظریه پردازان ۱۶
۲- ۱-۳-۱) قدرت از دیدگاه وبر ۱۶
۲- ۱-۳-۲) قدرت از دیدگاه راسل ۱۷
۲-۱-۳-۳) قدرت از دیدگاه فرنچ و ریون ۱۷
۲-۱-۳-۴) قدرت از دیدگاه دال ۱۷
۲-۱-۳-۵) قدرت از دیدگاه لردآکتون ۱۷
۲-۱-۳-۶) قدرت از دیدگاه هاناآرنت ۱۸
۲-۱-۳-۷) قدرت از دیدگاه هانتر ۱۸
۲-۱-۳-۸) قدرت از دیدگاه هایدر ۱۸
۲-۱-۳-۹) قدرت از دیدگاه بنزینگر ۱۸
۲-۱-۴) سطوح قدرت ۱۹
۲-۱-۵) منابع قدرت در سطوح مختلف سازمان ۲۰
۲-۱-۵-۱) منابع قدرت رده عالی سازمان ۲۰
۲-۱-۵-۲) منابع قدرت رده مياني سازمان ۲۲
۲-۱-۵-۳) منابع قدرت رده‌ي پايين سازمان ۲۳
۲-۱-۶) ابعاد قدرت ۲۴
۲-۱-۷) روابط قدرت در بین دوایر سازمانی ۲۵
۲-۱-۸) قدرت و نفوذ در سازمانها ۲۶
۲-۱-۸ -۱) تبدیل نفوذ به قدرت ۲۸
۲-۱-۸-۲) قدرت و اختیار ۲۹
۲-۱-۹) بکار گیری قدرت ۳۰
۲-۱-۱۰) نظریه اقتضایی قدرت ۳۲
۲-۱-۱۱) بررسی نظریه‌های قدرت ۳۳
۲-۱-۱۱-۱) نظریه راسل ۳۴
۲-۱-۱۱-۲) نظریه هيكس، گولت ۳۵
۲-۱-۱۱-۳) نظریه گالبرايت ۳۶
۲-۱-۱۱-۴)نظریه اتزيوني ۳۸
۲-۱-۱۱-۵) منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون ۳۹
۲-۲) ارتباطات ۴۳
۲-۲-۱) مفهوم ارتباطات ۴۳
۲-۲-۲) ارتباطات از دیدگاه نظریه پردازان ۴۴
۲-۲-۲-۱) ارتباط از دیدگاه باگلی ۴۴
۲-۲-۲-۲)ارتباط از دیدگاه ولنس و مک ویلیام ۴۴
۲-۲-۲-۳) ارتباط از دیدگاه کلیت ۴۴
۲-۲-۲-۴) ارتباط از دیدگاه کومبز ۴۴
۲-۲-۲-۵) ارتباطات از دیدگاه ریموند ویلیامز ۴۴
۲-۲-۲-۶) ارتباطات از دیدگاه کلود شانون و وران ویور ۴۵
۲-۲-۳) جمع بندی از تعاریف ارتباط ۴۵
۲-۲-۴) عوامل تشکیل دهنده ارتباطات ۴۶
۲-۲-۴-۱) منبع ۴۸
۲-۲-۴-۲) رمزگذاری ۴۸
۲-۲-۴-۳) وسیله (کانال) ۴۸
۲-۲-۴-۴) رمزگشایی یا کشف رمز ۴۹
۲-۲-۴-۵) دریافت کننده ۴۹
۲-۲-۴-۶) پارازیت ۴۹
۲-۲-۴-۷) بازخورد ۴۹
۲-۲-۵) مفهوم ارتباط سازمانی ۵۰
۲-۲-۶) نقش ارتباطات در سازمان ها ۵۱
۲-۲-۷)ارکان اصلی فرایند ارتباطات ۵۱
۲-۲-۸) اهمیت ارتباطات سازمانی ۵۳
۲-۲-۹) بررسي مدلهاي ارتباطات انساني ۵۵
۲-۲-۹-۱) مدل ارسطويي ۵۵
۲-۲-۹-۲) مدل هارولد لاسول ۵۵
۲-۲-۹-۳) مدل جان کارتر ( سه وجهی) ۵۶
۲-۲-۹-۴) مدل خطی کلود شانون و وارن ویوور(پنج وجهی) ۵۶
۲-۲-۹-۵) دیوید. برلو (شش وجهی) ۵۸
۲-۲-۹-۶) کتزوکان (هشت وجهی) ۵۹
۲-۲-۹-۷) مدل کریتنرو کینیکی (ده وجهی) ۵۹
۲-۲-۹-۸) مدل برکو- ولوین ۶۰
۲-۲-۱۰) انواع سطوح ارتباطات ۶۲
۲-۲-۱۱) سبك‌‌های ارتباطی در سازمان ۶۴
۲-۲-۱۲) اهداف ارتباطات در سازمانها ۶۴
۲-۲-۱۳) رویکردهای ارتباطات ۶۶
۲-۲-۱۴) ارتباطات در سازمانها ۶۷
۲-۲-۱۵) الگوهای ارتباطی در سازمانها ۶۸
۲-۲-۱۵-۱) شبكه هاي رسمي ۶۸
۲-۲-۱۵-۲) شبكه هاي غير رسمي ۷۰
۲-۲-۱۶) جهت های ارتباطات در سازمانها ۷۲
۲-۲- ۱۷) موانع ارتباطات در سازمانها ۷۵
۲-۲- ۱۷-۱) موانع پارازیت در سازمانها ۷۶
۲-۲- ۱۷-۲) مانع زبانی ۷۶
۲-۲- ۱۷-۳) مزاحمت‌های فیزیکی ۷۶
۲-۲- ۱۷-۴) مانع اطلاعاتی ۷۷
۲-۲-۱۷-۵) موانع میان فردی ۷۷
۲-۲-۱۷-۶) موانع بازخور ۷۷
۲-۲-۱۸) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف ۷۸
۲-۲-۱۸-۱) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکتب کلاسیک‌ها ۷۸
۲-۲-۱۸-۲) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک ۷۹
۲-۲-۱۸-۳) ارتباطات سازمانی از دیدگاه سیستمی ۸۰
۲-۲-۱۹) ارتباطات اثر بخش در سازمانها ۸۲
۲-۲-۱۹-۱)ویژگی‌های اثربخشی ۸۳
۲-۲-۱۹-۲) ارتقای اثر بخشی ارتباطات در سازمانها ۸۴
۲-۳) پيشينه تحقیق ۸۷
۲-۳-۱) پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور ۸۷
۲-۳-۲) پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور ۹۱
۲-۴)جمع بندی فصل ۹۶
۲-۵) مدل نظری تحقیق ۹۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۹۹
۳-۲) روش تحقیق ۹۹
۳-۴) جامعه آماري ۱۰۰
۳-۵) تعيين حجم نمونه ۱۰۰
۳-۶ ) ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۷ ) روايي و پايايي پرسشنامه ۱۰۲
۳-۷-۱) آزمون روایی ۱۰۲
۳-۷-۲) آزمون پایایی ۱۰۳
۳-۸) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۱۰۴
۳-۹) روش اجرای نمونه ۱۰۵
۳-۱۰) روش تجزيه و تحليل داده ها ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۱۰۸
۴-۲) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ۱۰۸
۴-۲-۱) رشته تحصیلی ۱۰۸
۴-۲-۲) تحصيلات ۱۰۹
۴-۲-۳) سابقه مدیریت ۱۱۰
۴-۲-۴) سابقه خدمت ۱۱۱
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۱۱۲
۴-۴ ) آزمون فرضيات تحقيق ۱۱۳
۴-۴-۱) آزمون فرضيه اصلی پژوهش ۱۱۳
۴-۴-۲) آزمون فرضيه فرعي اول ۱۱۴
۴-۴-۳) آزمون فرضيه فرعي دوم ۱۱۵
۴-۴-۴) آزمون فرضيه فرعي سوم ۱۱۵
۴-۴-۵ )آزمون فرضيه فرعي چهارم ۱۱۶
۴-۴-۶ )آزمون فرضيه فرعي پنجم ۱۱۷
۴-۵ )يافته¬هاي جانبي تحقيق ۱۱۸
۴-۵-۱) آزمون فرضيه جانبي اول ۱۱۹
۴-۵-۲ )آزمون فرضيه جانبي دوم ۱۱۹
۴-۵-۳ ) آزمون فرضيه جانبي سوم ۱۲۰
۴-۵-۴ )آزمون فرضيه جانبي چهارم ۱۲۱
۴-۵-۵ )آزمون فرضيه جانبي پنجم ۱۲۱
۴-۵-۶) آزمون رگرسیون بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و مولفه های منابع قدرت مدیران ۱۲۲
۴-۵-۷)آزمون رگرسیون بین مولفه های اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ۱۲۳
۴-۵-۸) منابع قدرت مدیران و تخصص( مدیریت وغیرمدیریت) ۱۲۴
۴-۵-۹) منابع قدرت مدیران و سنوات خدمت ۱۲۵
۴-۵-۱۰) منابع قدرت مدیران و سابقه مدیریت ۱۲۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۲۸
۵-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق ۱۲۸
۵-۲-۱) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی ۱۲۸
۵-۲-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول ۱۳۰
۵-۲-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم ۱۳۲
۵-۲-۴) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم ۱۳۳
۵-۲-۵) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم ۱۳۴
۵-۲-۶) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی پنجم ۱۳۵
۵-۳) نتیجه گیری نهایی ۱۳۶
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۴۱
۵-۵) پیشنهادات تحقیق ۱۴۴
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۱۴۴
۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۴۵
۵-۶) محدودیت¬ها و موانع تحقیق ۱۴۵
ضمائم و پیوست‌ها ۱۴۷
منابع فارسی ۱۵۳
منابع انگلیسی۱۶۰

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱.۵۰۷ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۱| قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *