دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و تاثیر آن بر نابرابري فرصتها

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲,۲۳۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۶| قیمت : ۲۷۰۰۰تومان

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، بررسي رابطه بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و تاثیر آن برنا برابري فرصتهای آموزشی از دیدگاه مديران مدارس شهر بجنورد می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردیده است، جامعه آماری این پژوهش تعداد ۲۲۰ نفر از مدیران سه سطح ابتدايي راهنمايي، دبيرستان و فني حرفه اي می باشند. که به روش تصادفی طبقه ای نسبی نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان ۱۳۶ نفر انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه روایی پرسشنامه از طریق اساتید تأیید وپايايي آن در راهکارهای موجود و مطلوب به ترتیب۴۸/۸۸ و ۱۷/۹۱ درصد بوسيله آلفای کرانباخ محاسبه گرديد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین برنامه ريزي آموزشي و برابري فرصتها در آموزش وپرورش رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش ایجاد انگیزه در معلمان برای خدمت در مناطق محروم با ۵/۹۸ درصد مهم ترین راهکار مطلوب حذف کلیشه های جنسیتی از برنامه ریزی درسی، مهمترین راهکار موجود تامین وگسترش برابری فرصتهاو عدالت آموزشی می باشد. بین راهکارهای موجود با برابری فرصتهای آموزشی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود نداشت و شدت همبستگی در بین دومتغیر در سطح بسیار ضعیفی قرار داشت. همچنین در این پژوهش بین راهکارهای مطلوب با برابری فرصتهای آموزشی یک رابطه مثبت وخطی با شدت همبستگی ۹۳/۰ وجود دارد، بین کیفیت آموزشی وتوزیع مناسب امکانات آموزشی با برابری های فرصتهای آموزشی یک رابطه مثبت ،با شدت همبستگی، ۸۷/۰ و۹۴/۰ درصدمورد تائید قرار گرفت. همچنين راهكارهاي مطلوب مورد مطالعة اين پژوهش بيش از سطح متوسط براي تأمين و گسترش برابري فرصتها مؤثر هستند، با توجه به نتايج تحقيق ميتوان گفت كه بين نظرات پاسخگويان بر حسب سابقة كار، مدرك تحصيلي،جنسيت در راهكارهاي تأمين وگسترش برابري فرصتهادر دو وضعیت موجود ومطلوب تفاوت وجود ندارد.

۱-۱-مقدمه
آموزش و پرورش پدیده‌‎ای عام و در عین حال منحصربه‌فرد است، عام از آن روی که یکی از پایه های اساسی هر جامعه را تشکیل می‌دهد و جامعه بدون آن نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و منحصربه‌فرد از آن جهت که در رابطه با همه ابعادش، حاصل یک فرهنگ معین است(زنجانی‌زاده ،۱۳۸۶:۱۶). علاوه بر این اکثر محققان بر این نکته توافق دارند که اساس مؤفقیت در جامعه شایسته‌سالار نظام آموزشی است ولی این نکته حائز اهمیت است که کیفیت آموزشی و عملکرد تحصیلی، طی یک فرایند زنجیره‌ای، از انواع نابرابری‌های اجتماعی متأثر می‌شود و با توسل به تحرک اجتماعی، بر کاهش یا افزایش و یا بازتولید نابرابری مؤثر است. (نادلر،۱۹۶۷ ). اما هر نوع آموزش با كيفيتي مستلزم یک برنامه ریزی جامع، با توجه به بررسي نيازهاي آموزشي و توزيع مناسب امكانات آموزشی است تا بتواند به برابری فرصتها کمک نماید. يكي از مؤثرترين راه هاي تحقق عدالت اجتماعي تأمين فرصت هاي يكسان براي دسترسي عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است و همة آحاد انساني حق دارند ازآموزش و پرورش يكسان برخوردار گردند . در جهان كنوني يكي از شاخص هاي پيشرفت اجتماعي، آموزش و پرورش و چگونگي بهره مندي از آن مي باشد. بر همين مبنا كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه در صدد ايجاد فرصت هاي برابر دسترسي همگان به آموزش و پرورش هستند(عبدوس،۱۳۸۱ :۲۴).

۱-۲-بیان مسئله
آموزش و پرورش براي بالا بردن شانس زندگي برابر در جامعه ضروري است . در جهان كنوني يكي از شاخص هاي پيشرفت اجتماعي، آموزش و پر ورش و نحوه بهره مندي از آن است . برهمين اساس، كشورها مخصوصاً كشورهاي درحال توسعه درصدد ايجاد فرصت هاي برابر دسترسي همگان به نظام آموزشي با كيفيت بالا هستند . چراكه يكي از مؤثرترين راه هاي تحقق عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري اجتماعي، برقراري فرصت هاي يكسان بر اي دسترسي آحاد جامعه به آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش مي تواند فوائد زيادي داشته باشد، ازجمله : بازدهي اقتصادي بيشتر، بالابردن تحرك اجتماعي و كاهش نابرابري اجتماعي . بنابراين، در هر جامعه ای اين نهاد اجتماعي مي تواند به بقاء و دوام جوامع كمك نمايد پرورش را نهادي كرده و سازمان ميدهد تا ازطريق آن بتواند نسلهاي جديدي را پرورش داده، بقا و دوام اجتماعي و فرهنگي خود را تضمين كند(علاقه بند،۱۳۸۰:۶۱)مفهوم بر ابري فرصت هاي آموزشي مفهومي است نسبي كه به تبع شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي فرهنگي جامعه در حال تغيير است و تاكنون سه شكل مشخص به خودگرفته است : برابري فرصت هاي آموزشي به معني درونداد مساوي، برابري فرصت هاي آموزشي به معني فرآيند مساوي و برابري فرصت هاي آموزشي به معني برونداد مساوي(جوادي ،۲۷:۱۳۷۸). در يك فرصت مساوي حتي افرادي كه از پايگاه ثروت برخودار نيستند، مي توانند امكان تحرك اجتماعي را با توسل به تحصيل دارا باشند. به عبارت ديگربدون در نظر گرفتن جنسيت، پايگاه اجتماعي، موقعيت نژادي وامثال آن، بتوانند به طور مساوي از امكان دستيابي به پايگاه اجتماعي بالايي برخوردار شوند. اين امر نيازمند رفع موانع پيشرفت شخصي افراد جامعه است. كلمن (۱۹۹۵) معتقد است ايجاد امكان آموزشي رايگان براي کودکان بدون در نظر گرفتن سابقه خانوادگي و نژادي و نيز جنس و طبقات اجتماعي و گروه هاي قومي مختلف، از ضروريات برابري فرصتهاي آموزشي مي باشد. مسئله مهم در کشور ما اين است كه مدارس پيشرفته‏ى مجهز به بهترين تجهيزات وتکنولوژی روز در شهرهای بزرگ،مخصوصا درپایتخت مراکز استانها، و مدارس محرومِ كپرى يا شبيه كپرى در يك مناطق محروم وروستایی دورافتاده ، معلم ممتاز برجسته براى تعدادى از مدارس، و معلمان خسته يا كم‏سواد براى تعداد ديگرى از مدارس داشته باشيم. نتيجه اين‌كه جمعى از كودكان امروزِ ما بدون هيچ دليلى- جز اين‌كه يا پول دارند يا در يك منطقه‏ى برخوردار زندگى مى‏كنند- از عالى‏ترين تحصيلات برخوردار خواهند شد و يك عده‏ى ديگر در سطوح بسيار پايينى خواهند ماند، پيش نخواهند رفت و استعدادهايشان رشد نخواهد كرد. تساوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیلات ارتقا یابند، چرا که، چنین امری به دلیل تفاوت استعدادهای افراد غیرممکن است. معنای تساوی فرصت‌های آموزشی آن است که هیچ‌کس به تناسب هوش و استعدادها و علاقه‌مندی خود به سبب فقدان امکانات و سایر شرایط غیرفردی از وصول به تعلیم و تربیت محروم نماند. نباید فراموش کرد که امروزه مردم حق برخورداری از آموزش وپرورش را به مفهوم برخورداری از آموزشی می دانند که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. همچنین برخورداری یکسان همگان از آموزش وپرورش را به منزله که هر کس در نظام آموزشی ،فرصت وامکان توفیق مساوی از امکانات آموزشی را داشته باشد تلقی می کنند. از این رو، همه راهبردهایی که در زمینه همگانی ساختن آموزش وپرورش به کار می رود یک هدف را دنبال می کنند و آن برخورداری برابر همگان از فرصتهای آموزشی با کیفیت مطلوب است. بدین منظور، تلاش می¬شود تا فرصتهای آموزشی یکسانی برای همه فراهم آید تلاش براي ايجاد فرصت هاي برابر در آموزش، مي تواند به كاهش شكاف درآمدي و در نتيجه به رشد اقتصادي بيشتر كمك كند. لذا تساوي فرصت هاي آموزشي به خودي خود يك هدف نيست، بلكه وسيله اي براي كاهش نابرابري هاي اقتصادي اجتماعي است. از طرف ديگر دستيابي به آموزش براي فرزندان خانواده هاي محروم حكم يك پلكان ترقي اجتماعي را دارد. نمی توان منكر اين واقعيت هم شد كه سياست هاي اصلاحي آموزشي مي تواند در جهت كاهش نابرابري ها گام بردارد. نمي توان از سياست هاي آموزشي انتظار داشت كه به تنهايي عدالت را حكمفرما كند، اما مي توان گفت كه برابري فرصت ها در آموزش به برابري فرصت ها در زندگي كمك مي كند. به عبارت ديگر، بسته به دقت و سنجيدگي سياست هاي اصلاحي، نظام آموزشي مي تواند افزاينده يا كاهنده نابرابري هاي اجتماعي باشد باید توجه داشت که بدون عدالت آموزشی بايد عنصر خلاقيت در بیشتر مدارس را فراموش نمود، و هر ساله منتظر ترک تحصیل هزاران دانش آموز و هرز رفتن استعدادهای فراوانی بود و منتظر آسیب های بی شمار دیگری بود… عدالت، حق است وليكن همه آحاد جامعه در زمينه تحقق آن تكليف دارند و مهم ترين عنصر در اين زمينه، آموزش است. امروزه مسائل وچالش هاي آموزش وپرورش معاصر نسبت به دو دهه قبل، شتاب بيشتري يافته است. برنامه ريزان آموزشي در كنار انبوهي از مسائل وچالشهاي گذشته وحال به استقبال مسائل آينده مي روندوخود را براي مواجه شدن با آنها آماده مي كنند. از جمله چالشهاي موجود مي توان به نا برابري فرصتهاي آموزشي اشاره كرد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و نا برابري فرصتهای آموزشی از دیدگاه مديران مدارس شهر بجنورد رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و تاثیر آن بر نابرابري فرصتها

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق ۸
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیات فرعی ۸
۱-۶- تعریف نظری ۸
۱-۷- تعاریف عملیاتی ۹
۱-۸- متغیرها۱۰

فصـل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱-مقدمه ۱۲
۲-۱-۱- برنامه ریزی آموزشي ۱۲
۲-۱-۲- برنامه ریزی ۱۲
۲-۱-۳-تعریف برنامه ریزی ۱۳
۲-۱-۴- اهميت برنامه¬ریزی ۱۳
۲-۱-۵- انواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش ۱۴
۲-۱-۶- برنامه ریزی آموزشي ۱۵
۲-۱-۷- اصول برنامه ریزی آموزشي ۱۶
۲-۱-۷-۱-اصل جامعیت ۱۷
۲ -۱- ۷-۲-اصل مشارکت ۱۷
۲-۱-۷-۳-اصل تعهد ۱۸
۲-۱-۷-۴-اصل واقع بینی ۱۸
۲-۱-۷-۵-اصل استمرار ۱۸
۲-۱-۸- موانع برنامه ریزی ۱۸
۲-۱-۹- راههاي كاهش محدوديتهاي برنامه ريزي ۱۹
۲-۱-۱۰-رويكرد نوين برنامه ريزي آموزشي ۱۹
۲-۱-۱۱-مولفه هاي برنامه ريزي آموزشي ۲۱
۲-۱-۱۱-۱-تعيين اهداف آموزشي ۲۱
۲-۱-۱۱-۲-تعيين محتواي آموزشي ۲۱
۲-۱-۱۱-۳-انتخاب فراگيران ۲۱
۲-۱-۱۱-۴-انتخاب بهترين روش آموزش ۲۱
۲-۱-۱۱-۵-انتخاب امكانات رفاهي ۲۲
۲-۱-۱۱-۶-انتخاب اساتيد مجرب ۲۲
۲-۱-۱۱-۷-بررسي منابع مالي ۲۲
۲-۱-۱۲-مفهوم نياز آموزشي ۲۳
۲-۱-۱۳- مهمترین هدف از نياز سنجي آموزشي ۲۳
۲-۱-۱۴-اصول نياز سنجي ۲۵
۲-۱-۱۵-تجهيزات وامكانات مناسب ۲۵
۲-۱-۱۶-مشكلات برنامه ريزي آموزشي در ايران ۲۷
۲-۲-برابري فرصتهاي آموزشي ۲۸
۲-۲-۱-مقدمه ۲۸
۲-۲-۲-تعاریف و مفهوم نابرابري فرصتها ۲۸
۲-۲-۳-ريشه نا برابري ۲۹
۲-۲-۴-اهداف برنامه آموزش براي همه ۳۰
۲-۲-۵-عواقب بي عدالتي در آموزش ۳۳
۲-۲-۶-هدفهاي آموزش وپرورش در جمهوري اسلامي ايران ۳۴
۲-۲-۷-نظرات مختلف در باره نابرابري فرصتهاي آموزشي ۳۵
۲-۲-۸-كيفيت آموزشي وسهم آن در برابري فرصتهاي آموزشي ۳۷
۲-۲-۹-اهميت توجه به كيفيت آموزشي ۳۹
۲-۲-۱۰-نقش عوامل مختلف در نابرابري آموزشي ۴۱
۲-۲-۱۰-۱-عوامل داخلي ۴۲
۲-۲-۱۰-۲-عوامل خارجي ۴۴
۲-۲-۱۰-۲-۱-عوامل اقتصادي ۴۴
۲-۲-۱۰-۲-۲-عوامل اجتماعي ۴۶
۲-۲-۱۱-چالشهاي آموزش وپرورش در دستيابي به برابري ۵۰
۲-۲-۱۲-فرصتهاي آموزشي وموفقيت هاي آموزشي ۵۱
۲-۲-۱۳-توسعه انساني كمك به برابري فرصتهاي آموزشي ۵۲
۲-۳-پیشینه تحقیق ۵۴
۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلي ۵۴
۲-۳-۲-پیشینه تحقیق خارجي ۵۷
۲-۴-مدل نظری تحقیق۶۵

فصـل سوم: روش تحقیق

۳-۱-روش تحقیق ۷۰
۳-۲- جامعه آماری ۷۰
۳-۳-حجم نمونه ۷۱
۳-۴-ابزارگردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۶-روایی و پایایی ۷۲
۳-۷-سنجش روايي پرسشنامه. ۷۲
۳-۸-شیوه تحلیل داده ها۷۳

فصـل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-مقدمه ۷۶
۴-۲-آمار توصیفی ۷۶
۴-۲-۱-جنس پاسخگویان ۷۶
۴-۲-۲- مدرک تحصیلی پاسخگویان ۷۷
۴-۲-۳- سابقه خدمت پاسخگویان ۷۸
۴-۲-۴-درصد پاسخگویی به گزینه های پرسشنامه راهکارهای مطلوب ۷۹
۴-۲-۵- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه راهکارهای مطلوب ۸۰
۴-۳-آمار استنباطی ۱۳۱
۴-۳-۱-مقایسه بین راهکارهای موجود ومطلوب ۱۳۱
۴-۳-۲-توزيع نرماليته داده ها ۱۳۲
۴-۳-۳-فرضیه اصلی ۱۳۲
۴-۳-۴-فرضیه اول ۱۳۳
۴-۳-۵-فرضیه دوم ۱۳۴
۴-۳-۶-فرضیه سوم ۱۳۵
۴-۳-۷-فرضیه چهارم ۱۳۶
۴-۳-۸-فرضیه پنجم۱۳۷

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری ۱۴۱
۵-۲-نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق ۱۴۱
۵-۲-۱-فرضیه اصلی،یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۱
۵-۲-۲-فرضیه اول، یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۳
۵-۲-۳-فرضیه دوم، یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۴
۵-۲-۴-فرضیه سوم، یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۶
۵-۲-۵-فرضیه چهارم، یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۷
۵-۲-۶-فرضیه پنجم، یافته¬ها و بحث و تفسیر ۱۴۹
۵-۳-محدودیت های پژوهش ۱۵۰
۵-۴-پیشنهادات براساس یافته های پژوهش ۱۵۱
۵-۵-پیشنهادات به سایر پژوهشگران ۱۵۳
پیوست.. ۱۵۴
منابع فارسی ۱۷۹
منابع انگلیسی ۱۸۴
چکیده انگلیسی۱۸۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۸۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۷۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *