دانلود پایان نامه بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۷۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۲| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکيده: اين پژوهش با هدف “بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار” آغاز شده است. از لحاظ ماهيت توصيفي _همبستگي و از نظر هدف کاربردي مي‌باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کليه مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار که ۹۷ نفر را تشکيل مي‌دهد که بر طبق نمونه‌گيري متناظر و يک به يک حجم نمونه آماري همان ۹۷ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي – تصادفي و از دو پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه تعهد سازماني آلن – مير و براي اندازه‌گيري رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه(OCD) استاندارد شده اورگان استفاده شده و در سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزيابي و بررسي فرضيه‌هاي تحقيق که شامل يک فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي است، در آمار توصيفي از جداول فراواني و درصدها، ميانگينها و انحراف معيارها و در آمار استنباطي از آزمون رگرسيون و تحليل واريانس يک طرفه رگرسيون و همچنين آزمون همبستگي پيرسون براي آزمون فرضهاي تحقيق استفاده شد. ضمناً براي انجام محاسبات از بسته نرم افزاري Ver16. 0 SPSS /pc استفاده شده است. نتايج به دست آمده گوياي آن است که بين مولفه‌هاي تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

مقدمه

دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌كند. از اين رو استانداردهاي جديدي بايد براي سازمان‌ها تدوين گردد تا پاسخگويي چالشها جهاني بوده و زمينه مناسبي را براي كاركنان فراهم كند تا بتوانند از مناسب‌ترين مهارتها برخوردار باشند از اين رو، روانشناسان تاكيد دارند كاركنان سازمان‌ها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رودررو با مشتري و همچنين ماهيت خدمات اين مفهوم در بخش‌هاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (جرج[۱]، ۲۰۰۶: ۳۴).تعهد سازماني يک نگرش مهم شغلي و سازماني است که در طول سال‌هاي گذشته موردعلاقه بسياري از محققان رشته‌هاي رفتار سازماني و روان‌شناسي خصوصاً روان‌شناسي اجتماعي بوده است (رکني نژاد، ۱۳۸۶: ۳۴). اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است که شايد عمده‌ترين اين تغيير در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدي به اين مفهوم تا نگرش يک بعدي به آن بوده است. همچنين باتوجه به تحولات اخير در حيطه کسب و کار از جمله کوچک‌سازي‌ها و ادغام‌هاي شرکت‌ها در يک‌ديگر عده‌اي از صاحب‌نظران را برآن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازماني بر ديگر متغيرهاي مهم در حوزه مديريت از جمله ترک شغل، غيبت و عملکرد کاهش يافته است و به همين جهت بــررسي آن بي‌مورد است. اما عده‌اي ديگر از محققان اين ديدگاه را نپذيرفته و معتقدند که تعهدسازماني اهميت خود را از دست نداده است و همچنان مي‌تواند موردتوجه قرار گيرد (فرهنگي، ۱۳۸۴: ۴۵).

۱-۱- بيان مساله

در عصر حاضر نيروي انساني يکي از مهمترين شاخصهاي پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع بشمار مي‌رود. وکشوري مي‌تواند مسير رشد و بالندگي را طي نمايد که با مشارکت تمامي اقشار جامعه زمينه‌هاي لازم براي شکوفايي استعدادهاي نهفته و بهره‌گيري از امکانات مادي ,انساني و فرهنگي جامعه را فراهم آورد. وقتي مشارکت در سازماني پياده شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز يافته و خود را در سرنوشت سازمان سهيم مي‌دانند و نسبت به سازمان تعهد پيدا مي‌کنند. بنابراين دخالت و مشارکت کارکنان در تصميم گيريهاي سازمان و بکارگيري نظرات آنان در عمل باعث افزايش حس مسئوليت‌پذيري وتعهددر قبال تصميمات اتخاذ شده مي‌گردد و مديران بايد کارکنان را در پيشبرد امور سازماني با توجه به صلاحيت و کارايي شان سهيم نموده و به نظرات آنها در خصوص مسائل سازماني احترام قائل شوند و از اين طريق تعهد کارکنان را به سازمان افزايش دهند.يكي از مهم‌ترين موضوعات ارزشي و مورد توجه و تأكيد مديريت منابع انساني، تعهد سازماني است. توجه به اين امر، بيانگر اهميتي است كه مديران براي نيروي انساني به عنوان يكي از سرمايه‎هاي با ارزش قايل هستند. از طرف ديگر، سازمانها در فضاي رقابتي در پي كسب رضايت کارکنان و جذب آنان مي‎باشند كه لازمة بقا و استمرار حيات آنهاست (زينالي صومعه، ۱۳۸۳). اين امر مسير نمي‎شود، مگر اينكه به تعهدسازماني توجه ويژه‎اي شود، زيرا تعهد به مثابة عامل حيات و بقاي سازمانها و نظامهاي اجتماعي شناخته شده است (پور عزت، ۱۳۸۱). چرا که تعهد سازماني بيش از پيش مورد توجه مديريت منابع انساني قرار گرفته است، زيرا موفقيت هر سازماني بخصوص سازمانهاي خدماتي، به نحوة تعامل كاركنان با ارباب رجوع و مراجعه‌كنندگان است. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهند که تعهد سازماني پيش‌بيني کننده براي بسياري از متغييرهاي ديگر سازماني است. از مهمترين پيامدهاي تعهد سازماني که اخيرا مورد توجه قرار گرفته است، رفتار شهروندي سازماني کارکنان است.يكي از مهارت‌هايي كه مي‌تواند به كاركنان در اين راه كمك كند، «رفتار شهروندي سازماني» است. اين مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اينكه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي‌دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي‌شوند (اورگان[۲]، ۱۹۸۸: ۱۲). برنز و همکار[۳] ۲۰۰۸رفتار شهروندي سازماني، حركت كردن به وراي حداقل عملكرد مورد انتظار است(موران[۴]۲۰۰۳,: ۱۷۹-۱۵۷).مفهوم رفتارشهروندي سازماني[۵] اولين بار توسط بيتمن وارگان[۶] در اوايل دهه ۱۹۸۰ به دنياي علم ارايه شد.تحقيقات اوليه‌اي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتر براي شناسايي مسيوليت‌ها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند. اما اغلب ناديده گرفته مي‌شد. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابي‌هاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه‌گيري مي‌شدند ويا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرارمي گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازمان موثربودند. (بينستوک[۷]، ۲۰۰۳، به نقل از اسلامي وسيار، ۱۳۸۶).به عبارت ديگر، رفتارشهروندي سازماني به رفتارهاي که ازفرد سرمي زند وصريحا به وسيله رفتارهاي مبتني بر اراده فرد تعيين نمي‌شود، اطلاق مي‌گردد. رفتار شهروندي سازماني شامل رفتارهايي نظير داوطلب شدن براي انجام تکاليفي که جزء شرح وظايف نيستند، کمک به کارکنان ديگر در انجام کارشان و تعريف وتمجيد از سازمان در مقابل افراد برون سازماني مي‌شود. (راجلبرگ[۸]، ۲۰۰۷)براي رفتارشهروندي سازماني چندين بعد معرفي شده است:

۱-نوع دوستي: نشان دهنده افراد خاصي است که مشتاقانه به وظايف يا مشکلات مربوط به سازمان کمک مي‌کنند. در اولين بعد رفتاري، کارکنان با مخفي نگه داشتن احتياجات خود از مسئولان، درحل مسائل کاري به يکديگر کمک مي‌کنند.

۲- وظيفه شناسي: به وقت شناسي، داشتن حضوربيشتر نسبت به هنجارگروه، وتابعيت ازقوانين، مقررات ورويه‌هاي سازمان اشاره دارد. بهترين مثال براي اين رفتار حضوردر محل کار هنگام بيماري يا شرايط نامساعد است.

۳-تواضع: عبارتست از رعايت و احترام به حقوق سايرکارکنان وافراد.

۴-مردانگي (جوانمردي) :به اجتناب ازشکايات، اعتراض‌هاي بدون جهت، بدگويي وبزرگ نمايي نادرست مشکلات سازمان اشاره دارد.

۵-شرافت شهروندي: عبارتست از مشارکت مسئولانه درحيات وفعاليت‌هاي مربوط به سازمان ازقبيل شرکت در جلسات، حضور در ارتباطات داخلي وگفتگو درباره مشکلات سازمان (مهداد، ۱۳۸۴).

 همه آنچه بدان اشاره شد، به خوبي گواه اين مهم است كه تعهد سازماني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود. لذا اين پژوهش بر آن است که به اين سؤال اساسي پاسخ گويد که بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار چگونه است؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران 

چکيده ۱

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه ۳
۱-۱- بيان مساله ۴
۱-۲- ضرورت تحقيق ۶
۱-۳- اهداف تحقيق ۷
۱-۳-۱-هدف اصلي ۷
۱-۳-۲-اهداف فرعي ۷
۱-۴- فرضيات تحقيق ۷
۱-۴-۱-فرضيه اصلي ۷
۱-۴-۲-فرضيات فرعي ۸
۱-۵- متغيرهاي پژوهش ۸
۱-۶- تعاريف نظري و عملياتي ۸
۱-۶-۱- تعاريف رفتار شهروندي سازماني ۸
۱-۶-۲-تعهد سازماني ۹
۱-۶-۳- تعاريف عملياتي ۹

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- مفهوم تعهد ۱۲
۲-۳-انواع تعهد ۱۳
۲-۴- عوامل مؤثر برتعهد سازماني ۱۴
۲-۵- مطالعه بارن در مورد تعهد ۱۸
۲-۶- مطالعات ماتيو در مورد تعهد ۱۹
۲-۷- مطالعه کوهن در مورد تعهد ۱۹
۲-۲) قسمت دوم: رفتار شهروندي سازماني ۱۹
۲-۲-۱- مفهوم شناسي رفتار شهروندي سازماني ۱۹
۲-۲-۲) تاريخچه شکل‌گيري واژه شهروند ۲۳
۲-۲-۳) تعاريف رفتار شهروندي سازماني ۲۵
۲-۲-۴) اهميت مطالعه رفتار شهروندي ۲۵
۲-۲-۵) انواع رفتار شهروندي در سازمان ۲۶
۲-۲-۶) رويکردهاي رفتار شهروندي ۲۷
۲-۲-۷) عوامل تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني ۲۸
۲-۲-۸) نقش رفتار شهروندي سازماني در ارزيابي عملکرد و جبران خدمت ۳۰
۲-۲-۹) مطالعات انجام شده در خصوص رفتار شهروندي سازماني ۳۰
۲-۲-۱۰) رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ کار آفريني ۳۴
۲-۲-۱۱) رفتار شهروندي و عملکرد سازماني ۳۵
۲-۲-۱۲) رفتار اخلاقي و رفتار شهروندي سازماني ۳۶
۲-۲-۱۲) آموزش شهروندي در مدارس ۳۷
۲-۲-۱۳) مدل رفتار شهروندي پاد ساکوف ۴۰
۲-۳- پيشينه تحقيق ۴۱
۲-۳-۱- پژوهش در داخل از کشور ۴۱
۲-۳-۲- تحقيقات انجام شده در خارج کشور ۴۳
۲-۴- خلاصه فصل دوم ۴۴

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه ۴۷
۳-۱- روش پژوهش ۴۷
۳-۲- جامعه آماري ۴۷
۳-۳- حجم نمونه آماري و شيوه نمونه‌گيري ۴۸
۳-۴- روش‌ و ابزارهاي گردآوري داده‌ها ۴۸
۱- پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مي‎ير (۱۹۹۰) : ۴۹
۲- پرسشنامه رفتا ر شهروندي: ۵۰
۳-۵- روايي و پايايي ابزار: ۵۱
الف) روايي ابزار ۵۱
ب) اعتبار يا پايايي ابزار ۵۱
۳-۶- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها: ۵۲
الف) روش‌هاي آماري توصيفي: ۵۲
ب) روشهاي آماري استنباطي: ۵۲

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- روش تجزيه وتحليل ۵۴
۴-۲- يافته‌هاي توصيفي مربوط به آزمودني ها ۵۴
۴-۳- آزمون فرضيه ها: ۵۸
۴-۳-۱- فرضيه اصلي) ۵۸
۴-۳-۲ فرضيه‌هاي فرعي ۵۹
۴-۴- آزمون رگرسيون ۶۴
۴-۵- بين رفتار شهروندي مديران و معاونين با توجه به نوع مسئوليت آنهاتفاوت معنا داري وجود دارد. ۶۵

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات

۵-۱- نتيجه‌گيري بر اساس يافته‌هاي تحقيق: ۶۸
۵-۲- بحث و تفسير ۷۰
۵-۳- نتيجه‌گيري کلي ۷۱
۵-۴- محدوديت‌هاي تحقيق ۷۲
۵-۵- پيشنهادها بر اساس يافته‌هاي تحقيق: ۷۲
۵-۶- پيشنهاد به ساير محققين ۷۳
پيوستهـا ۷۴
پرسشنامه تعهد سازماني آلن – مير(۱۹۹۲) ۷۵
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني ۷۷
منابع و مآخذ ۷۹
منابع فارسي ۷۹

منابع انگليسي ۸۱

چکيده انگليسي۸۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *