دانلود پایان نامه بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهای پذیرفته شده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۴۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۵| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:همه ما مي دانيم آن چه که اندازه گيري مي شود، انجام مي شود. با اين حال بسياري از سازمان هايي که مديريت دانش را دنبال مي کنند فرآيندي براي اندازه گيري دارايي هاي دانش سازماني و يا سرمايه ي فکري ندارند. گزارشگري مالي سنتي نمي تواند ارزش واقعي شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گيري ترازنامه مالي کوتاه مدت و دارايي هاي ملموس اکتفا مي کند .در حقيقت سرمايه فکري يک مدل جديد کاملي را براي مشاهده ارزش واقعي سازمان ها فراهم مي آورد وبا استفاده ازآن مي توان ارزش آتي شرکت را نيز محاسبه کرد . به دليل تمايل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعي دارايي هاي نامشهود سرمايه فکري بيش از پيش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمايه گذاران) و ساير گروههاي ذينفع افزايش يافته است . در اين تحقيق کاربردي ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمايه هاي فکري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بين ارزش سرمايه فکري و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار گرفت. در تحقيق حاضر روش آماري استفاده شده به منظور تجزيه و تحليل داده ها روش مدل تحليل رگرسيون مي باشد .يافته ها حاکي از رابطه مثبت معني دار بين سرمايه فکري وعملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مي باشد. باتوجه به اين نتايج مي توان بهره گيري شرکت ها، سهامداران ، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذينفع در استفاده از اين مدل رابراي کسب سود بالاتر در آينده قويا توصيه کرد.

۱-۱-مقدمه :
بسياري از نظريه پردازان و پژوهش گران در توصيف ويژگي هاي فضاي اقتصادي جديد بر اين باورند که شکل اقتصاد ، صورتي جهاني و همه گير به خود گرفته و از دارايي ها ودرآمدهاي نامحسوس ، پيچيده ونامشهودي شکل يافته ، که به نحوي خاص به يکديگر و درهم تنيده شده اند. فرايندها و ابزاري که زمينه افزايش بهره وري و پيشرفت اقتصادي را فراهم مي آورند . براساس اين تعريف ، به وضوح روشن است که مديريت ، برنامه ريزي و نظارت بر شناسايي ، تخصيص و سنجش دارايي هاي نامشهود وسرمايه فکري بنگاه ها ، شاخصي مهم در تعيين توان رقابتي بنگاه ها براي بقا و رشد در اقتصاد جديد است . بررسي روندها و آمارهاي اقتصادي نيز بر صحت اين گفته اذعان دارند ، چنان که بررسي هاي انجام گرفته از پانصد شرکت در بين سال هاي ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ ميلادي، نشان از رشد سهم ارزش دارايي هاي نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در ميزان ارزش بازار دارد . توجه به اين موضوع در اواخر دهه ي نود ميلادي ، سرمايه گذاري بر توسعه ي دارايي هاي نامشهود شامل : تحقيق و توسعه ، فرآيندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت هاي تجاري ، آموزش پرسنل و…، را به رقمي معادل يک تريليون دلار – به تقريب برابر با کل سرمايه گذاري بخش توليد سرمايه هاي فيزيکي – رسانيده است . به اين منظور ، برآورد و سنجش ميزان تاثير سرمايه فکري در فرآيندهاي اقتصادي وضع موجود سازمان ، يکي از روش هاي شناخت نقاط ضعف و تعيين راهبردهاي لازم براي کمک به تصميم گيري مديران خواهد بود . از طرف ديگر با توجه به اينکه تعيين ميزان سرمايه مورد نياز ، به عنوان يکي از اجزاي اصلي فعاليت هاي توليدي ، از اهميت بسزايي برخوردار است ، مي توان دريافت که شناسايي سرمايه هاي فکري و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعيين نيازهاي سرمايه اي و اتخاذ رويه هاي بهينه ، براي توسعه ورشد در آينده ي بنگاهها بسيار مهم و موثر خواهد بود .در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

۲-۱ بيان مسئله
با سير جوامع از عصر صنعتي به عصر اطلاعات اهميت سرمايه فکري افزايش يافته است . اين اهميت را مي توان برخاسته از عواملي چون انقلاب فناوري اطلاعات , اهميت فزاينده دانش واقتصاد دانايي محور و تاثير ابداع وخلاقيت به عنوان عنصر تعيين کننده رقابت دانست. در دوره صنعتي بهاي اموال ماشين آلات و تجهيزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاري محسوب مي شدند، در حالي که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمايه فکري است که موفقيت يا شکست واحد تجاري را تعيين مي کند . سرمايه فکري شامل آن بخش از کل سرمايه يا دارايي شرکت است که مبتني بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار مي رود .در جوامع دانش محور کنوني بازده سرمايه هاي فکري به کار گرفته شده بسيار بيش تر از بازده سرمايه هاي مالي به کار گرفته شده اهميت يافته است . اين به آن معني است که در مقايسه با سرمايه هاي فکري، نقش و اهميت سرمايه هاي مالي در تعيين قابليت سود آوري پايدار کاهش چشمگيري يافته است .به دليل افزايش اهميت نسبي سرمايه هاي فکري (به عنوان مهم ترين بخش از سرمايه هاي کل شرکت) در سود آوري پايدار و مستمر وبلندمدت، اکثر شرکتها درپي يافتن جواب هايي مناسب براي اين سوال هستند : از لحاظ آماري آيا رابطه معني داري ميان ميزان سرمايه هاي فکري و عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ و آيا استفاده از اين مدل مي تواند منجر به کسب سود خالص بالاتر براي شرکت ها شود؟ و آيا استفاده از مدل سرمايه ي فکري مي تواند به سهامداران و سرمايه گذاران جهت تصميم گيري هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي شرکتهای پذیرفته شده

چكيده:.. ۱
مقدمه:..۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ بيان مسئله ۵
۳-۱ بيان ضرورت تحقيق ۶
۴-۱ چارچوب نظري تحقيق ۷
۵-۱ فرضيه اصلي تحقيق : ۸
۶-۱ متغيرهاي مورد مطالعه ۸
۷-۱ اهداف تحقيق ۹
۸-۱-تعريف واژه ها و اصطلاحات۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۱
۲-۲ اقتصاد دانشي ۱۱
۳-۲ تعريف دانش ۱۲
۴-۲ پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه ۱۳
۵-۲ اشکال جديد منابع سازماني ۱۵
۶-۲ دارايي هاي نامشهود ۱۶
۷-۲ تاريخچه ي سرمايه ي فکري ۲۰
۸-۲ اجزاء مدل سرمايه فکري ۲۵

۹-۲ تعاريف مختلف سرمايه ي فکري ۲۹
۱-۹-۲-شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري ۳۲
۱۰-۲ مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري ۳۸
۱۱-۲ مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري ۳۹
۱۲-۲ مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها ۴۰
۱-۱۲-۲ مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار ۴۰
۲-۱۲-۲ مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري ۴۱
۳-۱۲-۲ مدل هاي بازده دارايي ها ۴۱
۴-۱۲-۲ مدل هاي کارت امتيازي ۴۱
۱-۴-۱۲-۲ مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري (ام – بي – وي) ۴۲
۲-۴-۱۲-۲ مدل کيوي توبين ۴۳
۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردي شرکت دانش پايه (نوکورپ) ۴۴
۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوري ( تي – بي) ۴۶
۵-۴-۱۲-۲ مدل سنجش ا رزش گذاري جامع (آي – وي – ام) ۴۷
۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي ) ۴۸
۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمايه ي فکري ۴۹
۸-۴-۱۲-۲ کارت امتيازي زنجيره ارزش ۵۰
۹-۴-۱۲-۲ کارت امتيازي متوازن ۵۰
۱۰-۴-۱۲-۲ رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا ۵۲
۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سي – آي – وي) ۵۳
۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ايجاد ارزش (وي – سي – آي) ۵۴
۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري ۵۶

۱۳-۲ طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري ۵۷
۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري ۵۹
۱۵-۲ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۶ گزارش عملكرد مالي‌ ۶۰
۱۶-۲ مفهوم سود از ديدگاه حسابداري ۶۸
۱۷-۲ مفهوم اقتصادي سود ۶۸
۱۸-۲ تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ۶۹
۱-۱۸-۲ تحقيقات خارجي ۶۹
۲-۱۸-۲ تحقيقات داخلي۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۷۳
۲-۳روش تحقيق ۷۳
۳-۳ نوع روش تحقيق : ۷۴
۱-۳-۳ روش گرد آوري اطلاعات: ۷۴
۲-۳-۳ ابزار گرد آوري اطلاعات : ۷۴
۳-۳-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات : ۷۵
۴-۳ قلمرو مکاني و زماني و موضوعي ۷۵
۵-۳ مدل تحليلي تحقيق ۷۵
۶-۳ جامعه ونمونه آماري ۷۶
۷-۳ محدوديت هاي تحقيق ۷۷
۸-۳ روش گرد آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق : ۷۷
۹-۳ روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها : ۷۷
۱۰-۳ همبستگي ۷۸

۱۱-۳ ضريب تعيين ۷۸
۱۲-۳ مدل رگرسيون تحقيق۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۸۱
۲-۴ بررسي نرمال بودن متغير پاسخ ۸۱
۳-۴ بررسي همبستگي بين سود خالص و ارزش دفتري ۸۳
۴-۴ بررسي رگرسيون بين سود خالص و ارزش دفتري ۸۴
۵-۴ رگرسيون و همبستگي به تفکيک سال ۸۵
۶-۴ بررسي رابطه ميان مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده ۸۹
۷-۴ بررسي نرمال بودن خطا ۹۲
۸-۴ جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۹۵
۲-۵ خلاصه ۹۵
۳-۵ بيان نتايج ۹۶
۴-۵ مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قبلي انجام شده : ۹۶
۵-۵ پيشنهادات : ۹۸
۱-۵-۵ پيشنهادت حاصل از تحقيق : ۹۸
۲-۵-۵ پيشنهادت جنبي : ۹۸
۳-۵-۵ پيشنهادات براي تحقيقات آينده ۹۹
پیوستها

منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۱۰
منابع لاتین: ۱۱۱
چکیده انگلیسی ۱۱۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *