دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲۵۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۰| قیمت : ۵۵۰۰تومان

چکیده :سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود، همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می‌شوند، از این رو مدیریت می‌تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می‌تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب‌های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت (مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مؤلفه‌های نظارتی درون سازمان معرفی می‌کند. یکی از راه حل‌هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می‌تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه‌ها یا فرصت‌های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی می‌باشد. باتوجه به فرضیه‌های مطرح شده در این تحقیق، مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می‌باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی (غیرمستقیم) می‌باشد.

۱-۱ مقدمه
در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات پرداخته می‌شود.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱- جنسن (۱۹۸۶) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه‌های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش‌بینی نمود که وقتی مدیران جریان‌ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای از جمله سرمایه‌گذاری در پروژه-ها با خالص جریان‌ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه‌های اضافی، تلف کردن عایدی‌ها و مواردی از این قبیل را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی‌هایی که درآمد تولید نمی‌کنند، ایجاد فرصت‌های شغلی افراطی و استفادهٔ مفرط از دارائی‌ها موجب تلف کردن عایدی‌های شرکت می‌شود. وی پیش‌بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت‌طلبانه آنها را کمتر می‌کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می‌گذارد.
۲- کلاگ و کلاگ (۱۹۹۱): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت‌های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده‌اند.
۳- سوینی (۱۹۹۴): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ‌گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی‌ها توان شرکت‌ها را برای مدیریت سود افزایش می‌دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
۴- فادنبرگ و تیرول (۱۹۹۵): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره‌ها” ذکر کرده‌اند که هموار سازی سود موجب می‌شود، سرمایه-گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
۵- کاسانن، کینونن و نیسکانن (۱۹۹۶): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارهٔ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.
۶- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (۱۹۸۸): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت‌های ژاپنی” به این نتیجه رسیده‌اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه‌های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه‌های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می‌باشد.
۷- گیدری و همکاران (۱۹۹۹): گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره “طرح‌های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلهٔ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش‌های کوتاه‌مدت خود سود شرکت را مخدوش می-سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می‌کنند.
۸- یون و میلر (۲۰۰۱): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه اصلی مدیریت سود کاهش هزینه‌های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می‌باشند.
۹- بارتون وسیمکو (۲۰۰۲): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده‌اند که مدیریت سود در دوره‌های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره‌های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می‌باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی‌گردد.
۱۰- مارکات و ویدمن (۲۰۰۴): مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارهٔ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت‌ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می‌کنند.
۱۱- فیشر و استوکنت (۲۰۰۴): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته‌بازی سرمایه-گذار بر مدیریت سود” مبین این است که مدیران می‌توانند سود گزارش شده را به وسیلهٔ بعضی هزینه‌ها مخدوش سازند.
۱۲- آجینکا، بوجراج و سنگوپتا (۲۰۰۵): آجینکا و همکاران در تحقیق خود درباره “ارتباط مدیران برون سازمانی، سرمایه‌گذاران نهادی، خواص پیش‌بینی‌های مدیریت سود” به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده، اقدام به مدیریت سود می‌کنند.
۱۳- آدابشن (۲۰۰۵): آدابشن تحقیقی در زمینه تأثیر افزایش عمده اهرم مالی، بر هموار سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که افزایش عمده بدهی‌ها (اهرم) باعث کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه و همچنین موجب کاهش مدیریت سود در شرکت‌ها با جریانات نقدی آزاد بالا می‌شوند. طبق نتایج این تحقیق، وجود بدهی باعث می‌شود که مدیران جهت پرداخت اصل و بهره بدهی‌های جریان-های نقدی آزادی کمتری در دست داشته باشند. لذا نتوانند سرمایه‌گذارای‌های غیربهینه انجام دهند.
۱۴- مشایخی و همکاران (۱۳۸۵): مشایخی و همکاران در تحقیق خود، نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نموده‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت‌ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده‌اند.
نوروش، سپاسی و نیکبخت (۱۳۸۴): نوروش و دیگران به بررسی مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب است که شرکت‌های بزرگ اقدام به مدیریت سودنموده‌اندوانگیزه مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

۳-۱٫ بیان مسئله
بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می‌شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع‌های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (خدابنده ودستگیر، ۱۳۸۱،۱۰). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می‌توان از جنبه‌های مختلفی از جمله طبقه بندی‌های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می‌باشد.سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی‌ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می‌دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می‌کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکت‌های دارای سود هموارتر (هموارسازی سود) دارای ریسک کمتری می‌باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (۲۰۰۴) بیان می‌کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می‌شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه‌ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک، روش‌های مختلف پذیرفته شده‌ای وجود دارد و مدیریت می‌تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می‌تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می‌تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تأثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند. (فدنبرگ، ۱۹۹۵،۵۴).اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می‌شوند، از این رو مدیریت می‌تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی‌باشند.
اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می‌باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می‌تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می‌آیند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می‌باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می‌تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب‌های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های نظارتی درون سازمان معرفی می‌کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می‌داند. از این رو یکی از راه حل‌هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می‌تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه‌ها یا فرصت‌های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد (گیلن، ۲۰۰۶،۸۴).
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می‌توان در سؤال‌های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:
۱٫ آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
۲٫ آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
۳٫ آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می‌باشد؟
انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاه‌های مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می‌کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می‌یابد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱٫ بيان مسئله ۶
۴_۱٫چهارچوب نظری تحقیق : ۹
۵-۱٫ فرضيه هاي تحقيق: ۱۰
۶-۱٫ اهداف تحقيق ۱۰
۷- ۱٫ حدود مطالعاتی ۱۱
۸-۱٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲٫ مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی ۱۶
۳-۲٫ سیستمهای حاکمیت شرکتی ۱۸
۴-۲٫ مالکیت سهام مدیريت ۲۱
۱-۴-۲ تعريف مالکیت سهام مدیريت: ۲۱
۲-۴-۲٫ مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: ۲۱
۳-۴- ۲٫ مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: ۲۲
۵-۲ سهامداران عمده ۲۲
۶-۲٫ پايداري سود(ثبات سود) ۲۴
۷-۲٫ هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي ۲۶
۸-۲٫ اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها ۲۹
۱-۸-۲٫ دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها ۳۱
۲-۸-۲٫ بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها ۳۵
۹-۲ پیشینه تحقیق ۳۶
۱-۹-۲ تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق ۳۶
۲-۹-۲ تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق ۴۱

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳٫ روش تحقیق ۴۶
۳-۳٫ فرضیههای تحقیق ۴۷
۴-۳ مدل تحقيق: ۴۹
۵-۳٫ جامعه و نمونه آماری تحقیق ۴۹
۶-۳ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵۰
۱-۶-۳٫ متغیر وابسته : ۵۰
۲-۶-۳٫ متغیرهاي مستقل: ۵۰
۳-۶-۳٫ متغیرهای کنترلي: ۵۲
۷-۳٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۳
۸-۳٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۵۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۸
۲-۴٫ آمار توصيفي ۵۹
۳-۴٫ آزمون نرمال بودن ۶۱
۴-۴٫ بررسي اعتبار مدل ۶۲
۵-۴٫ آزمون فرضیه های تحقیق ۶۲

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۸
۲-۵٫ خلاصه تحقیق ۶۸
۳-۵٫ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۷۰
۴-۵٫ پیشنهادات کاربردی ۷۱
۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۲
۶-۵٫ محدودیت های تحقيق ۷۳
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۷۷
منابع لاتین: ۸۰
چکیده انگلیسی:۸۳

 

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲۵۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۰| قیمت : ۵۵۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *