دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۳۸۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۴| قیمت : ۵۰۰۰تومان

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در اين پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.
۱-۱ مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعريف موضوع تحقيق می پردازیم وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
بوشمن و اسمیت در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران ( ۲۰۰۷ ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین بیدل و هیلاری (۲۰۰۹ ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت ، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸). جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر ،۱۹۸۶،ص ۳۲۳). يونس بادآور نهندي طی پايان نامه دکتراي حسابداري خود در سال ۸۸ تحت عنوان “تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد.

۳-۱ بیان مسئله تحقیق
در سال هاي اخير مطالعات بسيار زيادي در زمينه بررسي ارتباط ميان كيفيت گزارشگري مالي يا سطوح افشا در گزارش هاي سالانه و ويژگي هاي شركت ها انجام شده است . به عنوان مثال، مي توان به مطالعات افرادي مانند سينگ وي و دسايي ، بازبي فرث ، كوك ،حسين و همكاران،والاس و همكاران، والاس و ناصر،والاس، لانگ و لوندهولم ، مك نلي و همكاران، چاو و ونگ برن ، احمد و كورتيس ، ناصر و نيوسبه ، فروست و پونال و در ايران ثقفي و ملكيان، و نوروش ، اشاره كرد . بررسي گزارش هاي سالانه شركت ها نشان مي دهد كيفيت اطلاعات افشا شده در چنين گزارش هايي متفاوت است و تفاوت در افشا شركت ها به احتمال زياد در نتيجه تفكر مديريت و فلسفه فكري آنان و هم چنين صلاح ديد آنان در مورد افشاي اطلاعات براي مقاصد سرمايه گذاري است، از سوي ديگر تصميم هاي افشاي مالي شركت ها معمولا در خلأ انجام نمي شود و گزارشگري مالي يكي از راه هايي است كه به وسيله آن اطلاعات انتقال داده مي شود و تركيب منابع ارتباطي، كميت و كيفيت اطلاعات افشا شده، تحت تاثير عوامل زيادي است كه براي دريافت فهمي كلي در مورد رويه هاي افشا نيازمند بررسي است. تئوريزه كردن و ارزيابي تجربي اثرات متغيرهاي موثر بر افشاي اجباري، فضا و حدودي را ايجاد مي كند كه به بهبود كيفيت افشا كمك مي كند(نوروش،۱۳۷۷،ص۲۴).گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است. (ثقفی ، ۱۳۷۷،ص ۲۳).عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. يونس بادآور نهندي طی پايان نامه دکتراي حسابداري خود تحت عنوان “تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد.یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود و این تحقیق در این راستا انجام شده است.نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. بوشمن و اسمیت،(۲۰۰۱ ) و همچنین بیدل و هیلاری ( ۲۰۰۶ ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند. این نتایج باعث ایجاد سوال دیگری در این رابطه می شود و آن اینکه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر چه ارتباطی با کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد دارد. (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۹،ص ۱۱۸) .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن سوالات اساس زیر قابل طرح می باشند:
۱- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
۲- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئه تحقیق ۵
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱ فرضیه های تحقیق ۱۰
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲-مبانی نظری تحقیق ۱۶
۱-۲-۲ استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان ۱۶
۲-۲-۲ هدف حسابداری و گزارشگری مالی: ۱۷
۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: ۱۷
۱-۳-۲-مفهوم اقتصادي سود ۱۸
۲-۳-۲-پيدايش نظريه كيفيت سود ۱۹
۳-۳-۲-مفهوم كيفيت سود ۲۰
۴-۳-۲-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود ۲۱
۴-۲-مباني نظري مربوط به مديريت سود ۲۳
۱-۴-۲ تئوری بازار کارآ ۲۵
۲-۴-۲ تأثیر کارایی: ۲۶
۳-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ ۲۶
۴-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ ۲۷
۵-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود ۲۸
۶-۴-۲ درجات کارایی ۲۸
۵-۲ مدل هاي اندازه گيري مديريت سود ۲۹
۱-۵-۲-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري (مدل جونز ، ۱۹۹۱) ۲۹
۲-۵-۲-مدل اقلام تعهدي يگانه ۳۲
۳-۵-۲- مدل جمع اقلام تعهدي ۳۳
۴-۵-۲-مدل توزيعي ۳۵
۶-۲ کارایی سرمایه گذاری ۳۵
۷-۲ پیشینه تحقیق ۴۰
۱-۷-۲ تحقیقات خارجی: ۴۰
۲-۷-۲ تحقیقات داخلی ۴۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳ روش تحقیق ۴۶
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۴۷
۱-۴-۳متغیر وابسته: ۴۸
۱-۱-۴-۳کارایی سرمایه گذاری: ۴۸
۲-۴-۳متغیر مستقل ۴۹
۵-۳ حدود مطالعاتی ۵۱
۱-۵-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۵۱
۲-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۵۱
۳-۵-۳ قلمرو موضوعي تحقیق ۵۲
۶-۳ روش های جمع آوری اطلاعات ۵۲
۷-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۲
۱-۷-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: ۵۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۹
۲-۴ شا خص های توصیفی متغیرها ۵۹
۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق ۶۱
۱-۳-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۶۲
۲-۳- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه ۶۳
۱-۲-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۳
۲-۲-۳-۴-تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم ۶۶
۳-۲-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۶۷
۴-۲-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۶۹
۵-۲-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم ۷۱

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۶
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۷۷
۱-۲-۵نتايج فرضیه اصلی اول ۷۷
۲-۲-۵نتايج فرضیه اصلی دوم ۷۷
۳-۲-۵نتايج فرضیه اصلی سوم ۷۸
۴-۲-۵نتايج فرضیه اصلی چهارم ۷۸
۵-۲-۵نتايج فرضیه اصلی پنجم ۷۹
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۹
۴-۵ پیشنهادها ۸۰
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش ۸۰
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۸۱
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۱
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري ۸۳
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۸۷
منابع لاتین: ۸۹
چکیده لاتین۹۱

 

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۳۸۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۴| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *