دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی بر اشتغال

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۰۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

آموزش های فنی و حرفه ای بازوی توانمند اشتغال افراد محسوب می شوند. ازآنجا که آموزش های فنی وحرفه ای، فعالیت هایی هستندکه فرد رابرای احراز شغل ، حرفه وکسب وکار آماده می کنند وتوانایی اورا درانجام آنها افزایش می دهند، لاکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزش ومراکز صنعتی باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه نباشد ودرواقع باعث سوق دادن آموزش فنی و حرفه ای به طور غیر مستقیم به آموزش، اشتغال کاذب وناپایدار می شود وبه تدریج آسیب جدی به کشور وارد می شود .دراین تحقیق تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی دررشته های فنی بروضعیت اشتغال درصنایع کوچک ومتوسط استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت . جامعه آماری درتحقیق حاضر شامل کلیه افرادی است که حداقل یکی از دوره های آموزش فنی وحرفه ای را دررشته های فنی درمراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی یاآموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای درطی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰ گذرانده اند .مجموع این افراد ۲۲۰۶۷ نفر بوده است .روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی وحجم نمونه مورد مطالعه مطابق جدول نمونه گیری کرجسی- مورگان تعداد ۳۷۸ نفر بوده است درتحلیل داده ها ازآمار توصیفی شامل طبقه بندی داده ها ورسم جداول استفاده شده وازآمار استنباطی آزمون های کروسکال والیس، خی دو وهمبستگی کرامر استفاده شده است .دراین تحقیق مشخص گردید بین آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی دررشته های فنی و اشتغال درصنایع کوچک ومتوسط رابطه وجوددارد وهرچه مراکز آموزش فنی وحرفه ای دررشته های فنی بیشتر باشند اشتغال افراد آموزش دیده بیشتر می شود وهرچه میزان ساعات آموزشی دوره ها طولانی باشد به سبب برخورداری این دوره ها ازتجهیزات وامکانات بیشتر، امکان اشتغال افراد آموزش دیده بیشتر بوده است .

۱-۱ مقدمه
تربیت نیروی انسانی موردنیاز جوامع درقالب آموزش های فنی وحرفه ای ازاواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت .درپی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم ، این آموزشها به نحو بی سابقه ای درجهان گسترش یافت تا آن جا که امروز آموزش های فنی و حرفه ای دربسیاری از کشورها خصوصا جوامع صنعتی درجهت پاسخگویی هرچه بیشتر به نیازهای اقتصادی واجتماعی ازاهمیت بالایی برخوردار است .
امروزه کشورها سخت درتلاش هستند تا با ایجاد نظام آموزش فنی و حرفه ای ، افراد رابرای اشتغال آماده نموده ومنابع خودرا مورد استفاده بهینه قرار دهند درحقیقت افراد به شرطی می توانند دربازار کار رقابت کنند که درکاربرد تکنولوژی های نوین مهارت داشته وازمهارت تخصصی برخوردار باشند.
آموزش های فنی وحرفه ای به صورت رسمی وغیر رسمی درقالب آموزش های قبل از اشتغال وحین اشتغال دربیشتر کشورها وجود دارند وحتی دربرخی از کشورها صاحبان صنایع وکارفرمایان برای انجام برخی آموزشهای مهارتی ملزم می شوند.درحال حاضر درکشور ما آموزش فنی و حرفه ای به دوصورت رسمی وغیر رسمی ارائه می شود آموزش و پرورش دانشگاه جامع علمی کاربردی ودانشگاه فنی وحرفه ای متولی آموزش رسمی وسازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی متولی آموزش های غیر رسمی است.
درحال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای علاوه برستاد مرکزی، دارای ۳۱ اداره کل، بیش از۶۰۰مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی وبیش از ۱۷ هزار آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاددرسطح کشور وهمچنین مرکز آموزش تربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای است
ماموریت اصلی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور آموزش، پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی وارزشیابی مهارت نیروی کار کشور است که فرایند آموزش درقالب دوره های ۱تا۱۸ ماهه به صورت کوتاه مدت وپودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی ازطریق آموزش درمراکز ثابت دولتی، تیم های سیار شهری وروستایی، مراکز جوار صنایع وصنوف، مراکزجوار دانشگاه ،مراکزجوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، وهمچنین آموزش دربخش غیردولتی توسط آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای انجام می شود وبدین وسیله نسبت به تامین وتربیت نیروی کارماهر ونیمه ماهر موردنیاز بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی وخدمات اقدام می نماید
تحقیقات بیانگر این نکته است افرادی که ازآموزشهای فنی وحرفه ای برخوردار شده اند امکان اشتغال آنان افزایش یافته است لذا دراین تحقیق تاثیر آموزش های فنی وحرفه ای غیر رسمی دررشته های فنی بروضعیت اشتغال درصنایع کوچک ومتوسط استان خراسان شمالی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی دررشته های فنی بروضعیت اشتغال درصنایع کوچک ومتوسط

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲بیان مساله ۵
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی ۶
۱-۴-۲- هدف فرعی ۶
۱-۵ فرضیات تحقیق ۷
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲ فرضیه های فر عی ۷
۱-۶تعاریف متغیرها ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ اهمیت آموزش های غیر رسمی دراشتغال ۱۱
۲-۳ سابقه آموزش فنی و حرفه ای درجهان ۱۳
۲-۴ سابقه آموزش فنی وحرفه ای درایران ۱۵
۲-۵ سابقه آموزش فنی و حرفه ای درایران پس از پیروزی انقلاب ۱۸
۲-۶ سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ۱۹
۲-۶-۱ هدف ازتشکیل سازمان ۲۰
۲-۶-۲ وظایف قانونی سازمان ۲۰
۲-۶-۳ انواع آموزش ۲۱
۲-۷ نظام جامع مهارت وفناوری ۲۶
۲-۷-۱ طراحی وتدوین نظام صلاحیت حرفه ای کشور ۲۸
۲-۷-۲ موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فنی وحرفه ای کشور ۲۹
۲-۸ اشتغال ۲۹
۲-۹ صنایع کوچک ومتوسط ۳۲
۲- ۹-۱ تعریف صنایع کوچک ومتوسط درایران ۳۲
۲-۹-۲ نقش صنایع کوچک ومتوسط درتوسعه اقتصادی ۳۳
۲-۱۰ پیشینه تحقیق ۳۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱روش تحقیق ۴۳
۳-۲ شیوه اجرای تحقیق ۴۳
۳-۳ ابزار اندازه گیری ۴۳
۳-۳-۱ روایی ۴۳
۳-۳-۲ پایایی ۴۳
۳-۴جامعه آماری ۴۴
۳-۵ روش نمونه گیری ۴۴
۳-۶ تعیین حجم نمونه ۴۴
۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
۳-۷-۱ آمار توصیفی ۴۵
۳-۷-۲ آمار استنباطی ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و يافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه ۴۷
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۷
۴-۲-۱ شاخص‌های جمعیت شناختی ۴۷
۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۵۳
۴-۲-۳- تحلیل‌های جانبی ۶۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات

۵-۱ مقدمه ۷۳
۵-۲مشکلات حاکم بر آموزش فنی و حرفه ای ۷۵
۵-۳ نتیجه گیری ۷۵
۵-۳-۱ اطلاعات مربوط به رشته ها ۷۷
۵-۳-۲اطلاعات مربوط به آموزش دیدگان ۷۸
۵-۴ نتایج فرضیه ها ۷۹
۵-۵جمع بندی وپیشنهادات ۸۸
۵-۶ پيشنهادات ۹۰
۵-۷ محدودیت های پژوهش ۹۱
پیوست ۹۳
منابع فارسی ۹۶
منابع انگلیسی ۹۹
چکیده انگلیسی۱۰۱

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۰۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

url

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *