دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

نوع فایل : پی دی اف(pdf) | حجم فایل : ۳.۶۱۶ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت :۸۰۰۰ تومان

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان می باشد. بعد از بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل، تاثیر گذارترین متغیر برون زا در تاثیر شخصیت برند بر پاسخ مشتریان محصولات شرکت اپل شناسایی می شود تا در آینده، شرکت هاي فعال در این صنعت بتوانند با سرمایه گذاري روي این عامل، ارزش برند خود را، که مهمترین دارایی نامشهودشان است، افزایش دهند.براي گردآوري داده ها در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. براي بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه برند، مدل یابی معادلات ساختاري و تحلیل عامل تاییدي مورد استفاده قرار گرفته است. براي آزمون مدل طراحی شده، یک نمونه ۱۷۰نفري با روش نمونه گیري تصادفی ساده از بین مراجعین به فروشگاه هاي بزرگ محصول شرکت اپل در شهر مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق ، ترکیبی از دو مدل ارزش ویژه برند آکر و پاسخ مشتري ریو می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گرد آوري اطلاعات ، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می شود، روش نمونه برداري در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می باشد. شروع فعالیت این تحقیق از اواخر تابستان ۱۳۹۳بوده و تا اواسط زمستان ۱۳۹۳ادامه داشته است. داده هاي گرد آوري شده در مورد تحقیق در یک دوره زمانی از اواسط پاییز تا پایان پاییز ۱۳۹۳از طریق پرسشنامه جمع آوري شده است.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهاي آماري Lisrel 8.53 و ۲۲ Spss صورت گرفته است.نتایج تحلیل نشان می دهد که، ابعاد شخصیت برند تاثیر مستقیم و مثبتی بر برخی از عوامل پاسخ مشتري دارند.

۱-۱مقدمه
طی دهه هاي اخیر، توجه بسیاري از پژوهشگران بازاریابی به این موضوع جلب شده است که افراد براي توصیف ایده آل هاي شخصیتی خود به چه نحوي به انتخاب از بین برندهاي گوناگون می پردازند. این امر سبب تعریف مفهوم جدیدي تحت عنوان شخصیت برند گشته است. اهمیت برند و تاثیر آن در فروش کالاها و خدمات به طور فزاینده اي در حال افزایش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن براي همه ي موسسات حائز اهمیت است و توجه بسیاري از مدیران را به خود معطوف ساخته است. نام تجاري، مجموعهاي از برداشتهایی است، که در ذهن مصرف کننده تداعی می شود. نامهاي تجاري در ذهن افراد شکل می گیرند، همانگونه که پرندگان از تکه هاي کوچک چوب براي خود لانه میسازند، ما هم از کوچکترین تعاملات و خاطراتمان از یک نام تجاري، تصویري از آن در ذهن خود میسازیم (به آبادی،۱۳۸۸). تداعی برند یا همان برداشتهاي ذهنی از نام تجاري اصولی براي تصمیم گیريهاي خرید جهت وفاداري به نام تجاري را نشان میدهند و همچنین براي شرکت و مشتریان ارزش ایجاد میکنند. میتوان گفت یکی از ابعاد برداشتهاي ذهنی از نام تجاري، معانی نمادینی است که در ذهن مصرف کننده تداعی گشته است. براي انتخاب و تصمیم خرید یک محصول یا نام تجاري، علاوه بر امکانات و ویژگیهاي آن، معانی نمادین آنرا نیز در نظر میگیرند. این معانی نمادین در دو جهت بیرونی و درونی عمل میکنند. جهت درونی و ساخت هویت فردي، یعنی خودنمایی، و جهت بیرونی و ساخت هویت یا دنیاي اجتماعی، یعنی نماد اجتماعی. امروزه، شخصیت برند به عنوان یک موضوع مهم و برجسته مورد بحث قرار گرفته است و تمامی فعالیت هاي بازاریابی شرکت ها با هدف داشتن مشتریانی که به شخصیت برند باور داشته باشند و آن را از بین رقبا تشخیص و ترجیح دهند و همچنین تقویت ارتباطات میان برند و مشتریان، به منظور افزایش واکنش مثبت به برند انجام پذیرفته است . علایم تجاري نقش راهبردي و مهمی در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت راهبردي شرکت ها دارند . این که مشتریان به نام و نشان هاي تجاري واکنشی مناسب نشان دهند، معیار مناسبی براي ارزیابی اثرات بلندمدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود . شرکت ها براي رشد وگسترش حضور در بازار باید به نقش نام و نشان هاي تجاري خود در ایجاد واکنش هاي مثبت و مناسب مشتریان آگاهی داشته باشند.

دانلود پایان نامه ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان
دانلود پایان نامه ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه  بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند بر پاسخ مشتریان

فصل اول: کلیات

– ۱ ۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
– ۱ ۳ اهمیت موضوع
– ۱ ۴ اهداف و سوالات تحقیق
– ۱ ۵ مدل آزمون فرضیه
– ۱ ۶ بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی
– ۱ ۷ تعریف واژه های کلیدی
– ۱ ۸ خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه
۲-۲ نام تجاری
– ۲ ۳ تاریخچه ی نام تجاری
– ۲ ۴ مفهوم نام تجاری
– ۲ ۵ تصویر نام تجاری
– ۲ ۶ آگاهی از نام تجاری
– ۲ ۷ شخصیت نام تجاری
۲ ۸ نام تجاری به عنوان یک شخصیت
– ۲ ۹ منابع شخصیت نام تجاری
– ۲ ۱۱ شخصیت نام تجاری و جنسیت
– ۲ ۱۱ شخصیت نام تجاری و رنگ
– ۲ ۱۲ ویژگی های شخصیتی در نام حجاری
– ۲ ۱۳ اطمینان به نام تجاری
– ۲ ۱۴ تمایز نام تجاری
– ۲ ۱۵ طبقه بندی برند
– ۲ ۱۶ ارزش ویژه برند
– ۲ ۱۷ عناصر سازنده ارزش ویژه برند
– ۲ ۱۸ چارچوب شناسایی ارزش نشان تجاری
– ۲ ۱۹ مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند
– ۲ ۲۱ مدل های مبتنی بر مشتری
– ۲ ۲۱ پاسخ مشتری
– ۲ ۲۲ اپل
– ۲ ۲۳ پیشینه داخلی
– ۲ ۲۴ پیشینه خارجی
– ۲ ۲۵ خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

– ۱ ۳ مقدمه
– ۳ ۲ روش تحقیق
– ۳ ۳ قلمرو تحقیق
– ۳ ۴ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
– ۳ ۵ روش تعیین حجم نمونه
– ۶ ۳ روش جمع آوری اطلاعات
– ۳ ۷ بررسی مدارک و اسناد
– ۳ ۸ ابزار جمع آوری اطلاعات
– ۳ ۹ روایی و پایایی تحقیق
– ۳ ۱۱ روایی ابزار سنجش
– ۳ ۱۱ اعتبار محتوا
– ۳ ۱۲ پایایی )قابلیت اعتماد
– ۳ ۱۳ روش آلفای کرونباخ
– ۳ ۱۴ متغیرهای تحقیق
– ۳ ۱۵ روش تجزیه و تحلیل و داده ها
– ۳ ۱۶ تحلیل عاملی
– ۳ ۱۷ تحلیل ماتریس کوواریانس
– ۳ ۱۸ مدل معادلات ساختاری
– ۳ ۱۹ شاخص های برازندگی مدل
– ۳ ۲۱ مجذور کا
– ۳ ۲۱ نسبت کا به درجه آزادی
– ۳ ۲۲ ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
– ۳ ۲۳ ریشه مجذور میانگین باقی مانده
– ۳ ۲۴ شاخص نکویی برازش
– ۳ ۲۵ شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش
– ۳ ۲۶ شاخص برازندگی تطبیقی
– ۳ ۲۷ شاخص صرفه جویی برازندگی
– ۳ ۲۸ روش حداقل مربعات جزئی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

– ۴ ۱ مقدمه
– ۴ ۲ توصیف داده ها
– ۴ ۳ ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
– ۴ ۴ تجزیه و حقلیل دادها
– – – ۴ ۵ آزمون بارتلت و کایز میر اوکین
– ۴ ۶ قابلیت اعتماد )پایایی
– ۴ ۷ روش آلفای کرونباخ
– ۴ ۸ بررسی شاخص های نکویی برازش
– ۴ ۹ ماتریس همبستگی متغیرها
– ۴ ۱۱ نمودار ضریب مسیر
– ۴ ۱۱ نمودار مقادیر آماره
– ۴ ۱۲ برآوردها یا ضرایب مدل اندازه گیری
– ۴ ۱۳ بررسی فرضیات تحقیق
– ۴ ۱۴ نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

– ۵ ۱ مقدمه
– ۵ ۲ نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق
– ۵ ۳ نتیجه گیری
– ۵ ۴ مهمترین یافته های تحقیق
– ۵ ۵ محدودیت ها
– ۵ ۶ پیشنهادهای کاربردی
– ۵ ۷ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و ماخذ
پیوست

 

نوع فایل : پی دی اف(pdf) | حجم فایل : ۳٫۶۱۶ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت :۸۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *