دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲,۲مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۷| قیمت : ۶۰۰۰تومان

چكيده:از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد
۱ . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي
۲ . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم
۳ . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري
۴ . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

۱-۱-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

۲-۱ بيان مسئله
با توجه به افزايش روند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني در سالهاي اخير مطابق با سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تسريع در اين سياست ، نياز به تعيين اثرات اين سياست بر عملكرد شركتها به عنوان پيگيري اهداف ذكر شده در اين سياست كه همان افزايش كارايي فعاليت هاي شركتها مي باشد ، وجود دارد .لذا براي تعيين اثرات اين سياست خصوصي سازي در كل مي توانيم روند سودآوري و بازدهي شركتها را بررسي كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادي عملكرد شركتها را مورد ارزيابي قرار داد.همچنين با توجه به تحقيق هاي انجام شده در گذشته چه در ايران و چه در تحقيقات خارج از ايران مبني بر اثرات خصوصي سازي بر معيارهاي سنجش بازدهي و عملكرد مالي مانند بازده سهام ( طالب نيا و محمد زاده سالطه ،۱۳۸۳)۱ ، سود خالص ، نسبتهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواري، ۱۳۸۵)۲ و ديگر ابزارهاي رايج و سنتي و با توجه به اينكه اثرات اين سياست از نظر معيار ارزش افزوده اقتصادي يا EVA بررسي نشده است كه طبق تحقيقات انجام شده در گذشته برتري نسبي آن نسبت به ابزارهاي به اصطلاح سنتي و رايج گذشته تائيد شده است ( جناني ، حاتمي،۱۳۸۶)۱٫در اين تحقيق سعي داريم كه از طريق رويكرد اقتصادي به سنجش عملكرد مديريت شركتها بپردازيم و در نتيجه بتوانيم نتايج سياست خصوصي سازي را در زمينه ايجاد بازدهي مورد پژوهش قرار دهيم .
لذا مي خواهيم نشان دهيم كه آيا خصوصي سازي بر EVA اثر مثبت داشته است يا خير؟
و آيا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري دارد ؟
در واقع در اين تحقيق خصوصي سازي به عنوان متغير مستقل و EVA به عنوان متغير وابسته مي باشد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده

چكيده:.. ۱
مقدمه:..۲

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ بيان مسئله ۴
۳-۱ تاريخچه تحقيق ۵
۴-۱ اهميت و ضرورت تحقيق ۶
۵- ۱ اهداف تحقيق ۶
۶-۱ چارچوب نظري تحقيق ۷
۷-۱ فرضيات تحقيق ۷
۸-۱ تعريف واژگان و اصطلاحات۸

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

۱-۲- مقدمه: ۱۱
۲-۲بخش اول ) خصوصي سازي ۱۱
۱-۲-۲ تعريف خصوصي سازي ۱۱
۳-۲ اهداف خصوصي سازي ۱۲
۴- ۲روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي ۱۳
۱-۴-۲ روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم ۱۴
۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص ۱۴
۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي ۱۵
۴-۴-۲روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر ۱۵
۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي… ۱۵
۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد ۱۶
۵-۲ تجربه خصوصي سازي در جهان ۱۷
۶-۲خصوصي سازي در ايران ۱۹
۷-۲ تاثير خصوصي سازي بر بازدهي ۲۲
۸-۲ مشكلات خصوصي سازي ۲۲
۹-۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي ۲۳
۱-۹-۲شاخص هاي سنجش عملكرد ۲۳
۱۰-۲معيارهاي مالي سنتي ۲۵
۱-۱۰-۲ بازده سرمايه گذاري ها (ROI) 26
۲-۱۰-۲سود باقي مانده (RI) 26
۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS) 27
۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS) 27
۵-۱۰-۲نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27
۱۱-۲ دلايل مطرح شدن EVA 28
۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادي EVA 29
۱۳-۲سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34
۱۴-۲ نرخ بازده سرمايه ۳۵
۱-۱۴-۲محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی ۳۵
۲-۱۴-۲محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی ۳۹
۱۵-۲ استاندارد سازي EVA 40
۱۶-۲ اهمیت و كاربرد EVA 41
۱۷-۲ نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43
۱۸-۲ مزاياي EVA 46
۱۹-۲ معايب EVA 48
۲۰-۲ نتيجه گيري ۴۸
۲۱-۲سابقه تحقيق ۴۸
۱-۲۱-۲ تحقيقات جهاني ۴۸
۲-۲۱-۲ تحقيقات در ايران۵۰

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۱-۳- مقدمه: ۵۳
۲-۳ روش تحقیق ۵۳
۳-۳ اهداف تحقیق ۵۳
۴-۳ فرضیات تحقیق ۵۳
۵- ۳ دوره زمانی تحقیق ۵۴
۶-۳ مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها ۵۴
۷-۳ جامعه آماری ۵۵
۸-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۵۶
۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق۵۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۵۹
۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش۵۹

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۷۲
۱-۵ نتیجه گیری ۷۲
۱-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه اصلی ۱ : ۷۲
۲-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۱ : ۷۲
۳-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۲ : ۷۳
۲-۵ پیشنهادات ۷۳
۱-۲-۵ پیشنهادات کاربردی ۷۳
۲-۲-۵ پیشنهادات آتی ۷۴
۳-۵ محدودیت های تحقیق ۷۵
۴-۵ مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته ۷۶
پيوستها:
پیوست شماره ۱: ۷۹
پیوست شماره ۲: ۸۰
پیوست شماره ۳: ۸۴
پیوست شماره ۴: ۹۱
پیوست شماره ۵: ۹۷
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۰۴
منابع لاتین: ۱۰۵
چکیده انگلیسی۱۰۶

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۰۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت :  ۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *