دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتها

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۹۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۳| قیمت : ۶۰۰۰تومان

چكيده:اقلام تعهدي و نقدي درآمدها اشارات متفاوت بر ثبات سودودر نتيجه كيفيت درآمدها دارد. يكي ازويژگي هاي كيفي مهم سود٬ پايداري سود است كه دوام وثبات سود رانشان مي دهد. تحقيق حاضر نيز تاثير مالكيت سهام مديريت را برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طي سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق براي هركدام ازاجزاي اقلام تعهدي درجه اي ازقابليت اتكاﺀپيش بيني شده است وتاثير هركدام از اين اجزاﺀرا برپايداري سود موردبررسي قرار داديم. نتايج تحقيق نشان مي دهدپايداري اقلام تعهدي سودكمتر از اقلام نقدي آن است٬ همچنين رابطه معنی دارمثبتی بین قابليت اتكاي اجزاي تعهدی باپايداري سودوجودداردو نيزيك رابطه غيرخطي بين درصدمالكيت سهام مديريت با ثبات سود وجود دارد. درواقع كيفيت سود (پايداري سود) از طريق مجموع تعهدات اندازه گيري مي شود.

۱-۱ مقدمه
تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند. در اين فصل، به ارائه بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه ونمونه آماري تحقيق، ابزارگردآوري داده ها، ابزار تجزيه و تحليل داده ها، قلمروتحقیق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته مي شود..
۱-۲٫ شرح و بيان مسئله تحقيق
بورس اوراق بهادار تهران، مكاني براي تجهيز پس اندازها و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري مولد و مفيد محسوب مي شود. بنابراين اين، مطالعه پيرامون موضوع هاي مرتبط با اين سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است(خدابنده ودستگير، ۱۳۸۱،۱۰). سود به عنوان يكي از مهمترين اقلام تأثير گذار در تصميم گيري استفاده كنندگان از صورتهاي مالي است. اين قلم از صورتهاي مالي (سود) را مي توان از جنبه هاي مختلفي از جمله طبقه بندي هاي متفاوت در صورت سود و زيان از نظر عملياتي و غير عملياتي بودن، مستمروغير مستمر بودن و يا بررسي ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مورد بررسي قرار داد. زيرا امكان تكرار پذيري سود ديدگاه سرمايه گذاران را نسبت به خريد يا فروش اوراق بهادار و يا نگهداري آن تحت تأثير قرار مي دهد. يكي از عواملي كه قابليت استمرار سود به آن بستگي دارد ميزان نقدي و تعهدي بودن سود مي باشد.سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليلگران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسي ها و قضاوتهاي خود مد نظر قرار مي دهند. سرمايه گذاران معتقدند كه سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالاتري را تضمين مي كند. همچنين سود به عنوان يك معيار مهم از ريسك كلي شركت قلمداد مي شودو شركتهاي داراي سود هموارتر(هموارسازي سود) داراي ريسك كمتري مي باشند. بنابراين شركتهايي كه از سود ثابتي برخوردارند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند.در زمينه اجزاء نقدي و تعهدي سود تحقيقات وسيعي در داخل و خارج كشور شده است. اسلوان (۲۰۰۴) بيان مي كند: اقلامي از تعهدات كه داراي قابليت اتكاء كمي هستند منجر به استمرار كمتر سود مي شوند و درحاليكه بطور كلي سرمايه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند.مديريت در انتخاب بين روشهاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد استهلاك، روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مديريت مي تواند بين اين روشها يكي را انتخاب كند. همچنين مديريت مي تواند فعاليتهاي مالي را زمانبندي كند به تأخير انداختن يك يا چند قلم از فروشها و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اختيارات است به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سالي ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازي سود يك هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستكاري نيازمند آن است كه شركت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم كردن جريانها در هنگام نياز تأمين كند.(فدنبرگ،۳۰، ۱۹۹۵)اقلام تعهدي آسانتر از جريانات نقدي دستخوش تغيير و دستكاري مي شوند، از اين رو مديريت مي تواند منجر به افزايش زمينه اشتباهات در اقلام تعهدي گردد. با اين حال، وجود مديريت سود به معناي وجود اشتباهات در اقلام تعهدي، و در نتيجه، ثبات كمتر اقلام تعهدي نمي باشند. اشتباه در اقلام تعهدي ناشي از دو موضوع مي باشد. اول اينكه، برخي از اشتباهات به اين دليل مي تواند رخ بدهد كه برخي از اقلام تعهدي، تحت نظر برخي از قواعد حسابداري، از قابليت اتكاي بسيار پاييني برخوردارند و دوم اينكه، برخي از اشتباهات به دليل برآورد از اثرات اقتصادي آتي رويدادهاي جاري وگذشته بوجود مي آيند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب هاي نظري مطرح شده درباره مكانيزم هاي درون و برون سازماني، مالكيت مديريت را به عنوان يكي از مولفه هاي نظارتي درون سازمان معرفي مي كند. اين ديدگاه، حاكميت شركتي را به عنوان راه حلي براي بهبود مشکلات نمایندگی مي داند. از اين رو يكي از راه حل هايي كه از طريق آن، حاكميت شركتي مي تواند اثر با اهميتي به ثبات سود و كيفيت اقلام تعهدي حسابداري داشته باشد، آن است كه مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي بايد انگيزه ها يا فرصت هاي مربوط به مديريت سود را كاهش دهدودرنتيجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدي و افزايش ثبات سود گردد. (گيلن،۴۳، ۲۰۰۶) .تمامي مطالب ياد شده در بالارا مي توان در سوال هاي اصلي تحقيق به شرح زيرتلخيص كرد:
۱٫ آيا اقلام تعهدي در مقايسه با اقلام نقدي، ازثبات كمتري برخوردارند؟
۲٫ آيااقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر درمقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر از ازثبات كمتري برخوردارند؟
۳٫ آيا ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي مي باشد؟
انجام تحقيق حاضر در بازار سرمايه ايران، ديدگاههاي مربوط به اقلام تعهدي حسابداري و ثبات سود را بيان مي كند، همچنين احتمالاًبا افزايش سطح مالكيت سهام مديريت انگيزه مديريت فرصت طلبانه سود، كاهش مي يابد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتها

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲٫ شرح و بيان مسئله تحقيق ۲
۱-۳٫ ضرورت تحقیق ۴
۱-۴٫ اهداف تحقيق ۵
۱-۵٫ فرضيه هاي تحقيق ۶
۱-۶٫ روش تحقيق ۶
۱-۷٫ جامعه و نمونه آماری تحقيق ۷
۱- ۸٫ ابزار گردآوري داده ها ۷
۱-۹٫ ابزار تجزيه و تحليل داده ها ۷
۱- ۱۰٫ قلمرو تحقیق ۷
۱-۱۰-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق: ۷
۱-۱۰-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری ): ۸
۱-۱۰-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق: ۸
۱-۱۱٫ تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق: ۸
۱- ۱۲٫ ساختار تحقیق۸

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲ -۱٫ مقدمه ۱۰
۲-۲٫ هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي ۱۲
۲-۳٫ اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها ۱۵
۲-۳-۱٫ دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها ۱۶
۲-۳-۲٫ بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها ۲۰
۲-۴٫ پايداري سود(ثبات سود) ۲۰
۲-۵٫ چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۲۲
۲-۵-۱٫ نظريه نمايندگي ۲۲
۲-۵-۲٫نظريه هزينه معاملات ۲۴
۲-۵-۳٫ نظريه ذينفعان ۲۴
۲-۵-۴٫ نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی ۲۵
۲-۵-۵٫ نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات ۲۵
۲-۶٫ مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی ۲۵
۲-۷٫ سیستمهای حاکمیت شرکتی ۲۷
۲- ۸٫ مالکیت سهام مدیريت ۳۰
۲-۸-۱٫ مالکیت سهام مدیريت : ۳۰
۲-۸-۲٫ مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: ۳۰
۲-۸- ۳٫ مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: ۳۰
۲-۹٫ سهامداران عمده ۳۱
۲-۱۰٫ پيشينه موضوع تحقیق ۳۲
۲-۱۰-۱٫ تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق ۳۲
۲-۱۰-۲٫ تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق۳۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱٫ مقدمه۴۳
۳-۲٫ روش تحقیق ۴۳
۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری تحقیق ۴۴
۳-۴٫ فرضیههای تحقیق ۴۵
۳-۵ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۴۶
۱-۳-۵٫ متغیر وابسته : ۴۶
۲-۳-۵٫ متغیرهاي مستقل: ۴۶
۳-۳-۵٫ متغیرهای کنترلي: ۴۷
۳-۶٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۴۸
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه ۵۲
۴-۲٫ آمار توصيفي ۵۳
۴-۳٫ آزمون نرمال بودن ۵۴
۴-۴٫ بررسي اعتبار مدل ۵۵
۴-۵٫ آزمون فرضیه های تحقیق۵۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه ۶۱
۵-۲٫ خلاصه پژوهش ۶۱
۵-۳٫ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۶۲
۵-۴٫ محدودیت های پژوهش ۶۴
۵-۵٫ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۶۴
۵-۶٫ پیشنهادهای کاربردی ۶۵
منابع ومآخذ ۶۶
الف- منابع فارسی ۶۷
ب- منابع غیرفارسی ۶۹
پیوست ها
چکیده انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۸۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *