دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۳۲۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۸| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد مختلف در نظر گرفته مي شود، مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي( که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سود گزارش شده دارد) در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد و میتواند در قالب این اختیارات، نوسانهای دوره ای سود را از کاهش دهد. هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيردد. صاحبنظران حسابداری معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکتهایی که تغییرات سود آنها کمتر است(شرکتهای هموارساز سود) دارند وحاضرند بهای بیشتری برای سهام این گونه شرکتها بپردازند.این تحقیق به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده ها برای ۶۵ شرکت از صنایع مختلف، از سال ۱۳۷۹الی۱۳۸۶
جمع آوری گشته است. نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و هموارسازی سود تاثیر معنی داری بر کسب بازده غیر عادی سهام شرکتها ندارد. همچنین نوع صنعت واندازه شرکتها بر کسب بازده موثر
نمی باشند.

۱-۱ مقدمه
از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري موضوعي قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نيز حسابداران، حسابرسان و تحليل گران مالي در فرايند گزارشگري مالي، كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار می آيد، به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستای شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد. در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تا كنون ميسر نشده، محتمل است بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفي گزارشگري سود دست يافت. سهم عمده اي از تحقيقات و مطالعات نظري در موضوع هموارسازي سود، متعلق به كشورهاي توسعه يافته است، از اين رو، با توجه به تفاوت هاي اساسي در متغيرهاي كلان محيطي نظير اقتصاد و فرهنگ، گسترش اين تحقيقات به كشورهاي در حال توسعه مي تواند در تكميل ادبيات پژوهشي اين پديده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر ميرسد از ديدگاه امورمالي نتايج اين تحقيقات برخي زمينه هاي لازم را براي كارايي بازار سرمايه در محيط اقتصادي مورد نظر فراهم نمايد. تحقيق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.
در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقيق و فرضيات تحقيق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.

۲-۱) تشريح و بيان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليل گران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت هاي خود بر اطلاعات مالي مندرج در صورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي خصوصاً سود گزارش شده اتكا مي كنند.سرمايه گذاران معتقدند سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالاتري را تضمين مي كند. هم چنين نوسانات سود به عنوان معيار مهم ريسك کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراين شركت هايي كه داراي سود همواري هستند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب ميشوند (هندریکسن، ۱۹۹۲ص۳۷۸) .مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي، در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مدير مي تواند بين اين روش ها، يكي را انتخاب كند. هم چنين مديريت مي تواند فعاليت هاي مالي را زمان بندي كند. به تاخير انداختن يك فروش و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اقدامات مي باشد. به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سال ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار كند. لذا پديده هموارسازي سود مي تواند بر تصميمات سرمايه گذاران تاثير بگذارد و پيامدهايي را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهاي غيركاراي سرمايه از درجه اهميت و تاثير بيشتري برخوردار باشند (شباهنگ، ۱۳۸۲، ص۳۹)۲٫

۳-۱) چارچوب نظري تحقيق
در تهيه صورت هاي مالي، حسابداران ناگزير از روش ها و رويه هاي مختلف و مجاز حسابداري بهره مي جويند كه افزايش روزافزون اين رويه ها موجب گرديده است كه نتوان به راحتي صورتهاي مالي شركت هاي مختلف را با هم مقايسه نمود. استفاده از رويه ها و سياست هاي مختلف و تغيير در روش هاي مذكور، تحت اصول و موازين حسابداري توسط شركتها، گاه به يك خلاقيت و هنر مي نمايد. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگي تعريف اهداف، طيف گستره اي از روش هاي اندازه گيري را به كار ميگيرند. (همان منبع ،ص۲۶). هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيرد۴٫ هموارسازي سود در دهه هاي اخير يكي از مهمترين موضوعات مورد علاقه محققيين حوزه مالي و حسابداري بوده است.در اغلب مطالعات، اين عمل يك رفتار متقلبانه و غير اخلاقي صورت گرفته توسط مديريت تلقي گرديده است. اين بررسي ها هم چنين فرضيات مبني بر دخالت مديران در هموارسازي سود را حمايت مي نمايد. (فرانچسکو پودا فوینتس، ۲۰۰۹،ص۷) . يكي از موضوعات مطرح در حسابداري شناسايي انگيزه هاي هموارسازي سود است. كه از جمله ميتوان به افزايش رفاه سهامداران، تسهيل قابليت پيش بيني سود، افزايش رفاه مديريت در كسب بازده بيشتر اشاره نمود. بنابراين يكي ازانگيزه هايي كه پشتوانه نظري و تجربي بيشتري برخوردار است، انگيزه، كسب بازده بيشتر مي باشد كه در اين تحقيق به طور خاص مورد بررسي و آزمون قرار ميگيرد. بدين منظور سعي مي شود تا وجود پديده هموارسازي بر بازده غيرعادي شركتهای نمونه مورد بررسي قرار گیرد. همچنين در نظر است تاثير صنايع مختلف و اندازه شركت در بررسي تاثير هموارسازي سود بر بازده غيرعادي شركت ها مورد توجه و آزمون قرار گيرد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: کليات تحقيق

۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱) تشريح و بيان مسأله ۴
۳-۱) چارچوب نظري تحقيق ۵
۴-۱) ضرورت انجام تحقيق ۶
۵-۱) فرضيات تحقيق ۷
۶-۱) اهداف تحقيق ۷
۱-۶-۱) سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸
۲-۶-۱) سازمان حسابرسي و ساير موسسات حسابرسي مستقل ۸
۳-۶-۱) سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان ۸
۷-۱) روش تحقيق ۸
۸-۱) قلمرو تحقيق ۹
۹-۱) تعريف واژه هاي كليدي تحقيق ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲) مقدمه ۱۳
۲-۲) تعاريف هموارسازي سود ۱۴
۳-۲) انواع هموارسازي سود ۱۴
۱-۳-۲) سود هموار طبيعي ۱۵
۲-۳-۲)هموارسازي واقعي ۱۵
۳-۳-۲)هموارسازي مصنوعي ۱۶
۴-۲) مفاهيم سود ويژه ۱۶
۵-۲) ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود ۱۸
۱-۵-۲) زمان بندي رويداد ها ۱۸
۲-۵-۲)هموارسازي از طريق انتخاب روش هاي تخصيص ۱۹
۳-۵-۲)هموارسازي از طريق طبقه بندي ۱۹
۶-۲) تكنيك ها ي هموارسازي سود ۱۹
۱-۶-۲)دستكاري در درآمد ناويژه ۲۰
۲-۶-۲) حسابداري دارائيهای نامشهود و هزينه هاي انتقالي به سالهاي آتي ۲۱
۳-۶-۲) نحوه برخورد با هزينه ها يا درآمدهاي غير تكراري ۲۳
۴-۶-۲) حسابداري ذخيره ها ۲۴
۵-۶-۲) حسابداري اموال ۲۵
۶-۶-۲) حسابداري موجودي كالا ۲۷
۷-۶-۲) مزاياي پاداش ۲۸
۸-۶-۲)هزينه های تحقيق و توسعه ۲۸
۹-۶-۲) زمانبندي در شناخت هزينه ها ۲۹
۷-۲)انگيزه هاي هموارسازي سود ۲۹
۱-۷-۲) افزايش رفاه سهامداران ۲۹
۲-۷-۲) تسهيل قابليت پيش بيني سود ۳۰
۳-۷-۲)افزايش رفاه مديريت ۳۰
۸-۲) روش هاي مطالعه هموارسازي سود ۳۱
۱-۸-۲) مدل سنتي ۳۲
۲-۸-۲)مدل ايمهاف ۳۳
۳-۸-۲) مدل ايكل ۳۳
۹-۲) فرضيه بازاركارا ۳۶
۱-۹-۲)انواع كارايي در بازار سرمايه: ۳۷
۱۰-۲) پيشينه تحقيق ۴۰
۱-۱۰-۲) تحقيقات داخلي ۴۰
۲-۱۰-۲) تحقیقات خارجی ۴۲
۱۱-۲) خلاصه فصل ۴۳

فصل سوم: روش اجرای تحقيق

۱-۳) مقدمه ۴۶
۲-۳) متغيرهاي عملياتي و روش تحقیق ۴۶
۳-۳) روش تحقيق ۴۷
۴-۳)مدل تحقیق ۴۷
۵-۳) ابزارگردآوری اطلاعات ۴۸
۶-۳) وجود هموارسازي ۴۸
۷-۳) وجود اختلاف معني داربين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز ۴۹
۸-۳) تاثير نوع صنعت برميانگين بازده غيرعادي شركتهاي هموارساز و غیرهموارساز ۴۹
۹-۳) تاثير اندازه شركت در کسب ميانگين بازده غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز ۵۰
۱۰-۳) اندازه گيري متغيرها ۵۱
۱-۱۰-۳) شاخص هموارسازي ۵۱
۲-۱۰-۳) متغير ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز(فرضيه دوم)….. ۵۲
۳-۱۰-۳) متغير نوع صنعت ۵۳
۴-۱۰-۳) متغير اندازه شركت ۵۴
۱۱-۳) جامعه مورد مطالعه، نمونه آماري و منبع اطلاعات ۵۴
۱۲-۳) روش هاي آماري ۵۶
۱-۱۲-۳) آمار توصيفي ۵۶
۱۳-۳)وجود تفاوت معني داربين ميانگين بازده غيرعادی شركت هاي هموارساز وغیرهموارساز ۵۸
۱-۱۳-۳) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه: ۵۸
۱۴-۳) تاثير نوع صنعت بر ميانگين بازده غيرعادی ۶۰
۱-۱۴-۳) آزمون مقایسه میانگین چند جامعه ۶۰
۱۵-۳) ارتباط اندازه شركت با ميانگين بازده غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز ۶۰
۱-۱۵-۳) همبستگی ۶۱
۲-۱۵-۳) ضریب تعیین ۶۱
۳-۱۵-۳) ضریب همبستگی ۶۲
۴-۱۵-۳) ضریب همبستگی اسپیرمن: ۶۳
۵-۱۵-۳) آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ۶۳
۱۶-۳) خلاصه فصل ۶۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داه ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۶
۲-۴) آمار توصيفي ۶۶
۳-۴)آزمون فرضیه اول ۶۸
۴-۴)آزمون فرضیه دوم ۶۹
۵-۴) آزمون فرضیه سوم ۷۱
۶-۴) آزمون فرضیه چهارم ۷۳
۷-۴) خلاصه فصل ۷۴

فصل پنجم: نتيجه گيری و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۶
۲-۵) خلاصه موضوع و روش تحقیق ۷۶
۳-۵) خلاصه يافته هاي تحقيق ۷۸
۱-۳-۵) نتيجه آزمون فرضيات تحقیق ۷۸
۴-۵) بررسي تطبيقي يافتهها ۷۹
۵-۵) محدوديتها ۸۰
۶-۵) پیشنهادها ۸۰
۱-۶-۵) پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی(حسابرسان مستقل) ۸۰
۲-۶-۵) پیشنهاد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۸۰
۳-۶-۵) پیشنهاد به استفاده کنندگان از صورتهای مالی بویژه سرمایه گذاران ۸۱
۴-۶-۵) پيشنهادها براي تحقيقات آتي ۸۱
۷-۵) خلاصه فصل پنجم ۸۲
پیوستها
پیوست الف : لیست شرکت ها ۸۴
پیوست ب : خروجی نرم افزار ۸۸
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۹۲
منابع لاتین: ۹۳
چکیده انگلیسی:۹۶

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۳۲۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۸| قیمت : ۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *