دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۴۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۳| قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲صورت پذیرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی رابطه وجود دارد.روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان رسمی ،آزمایشی ،پیمانی و قراردادی آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی میباشد که از بین ۱۹۰ كارمند بر پایه نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۲۰ کارمند انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان بین ابعاد هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد دیوید کینگ (۲۰۰۸). و برای اندازه گیری مولفه تمایل به کار گروهی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است، که پایایی پرسشنامه کینگ براساس آزمون آلفای کرونباخ ۸۳% و پرسشنامه تمایل به کار گروهی۸۱% محاسبه شده است،ومورد قبول می باشد .در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار) وآمار استنباطی (آزمونهای همبستگی پیرسون ، آزمون t،اسپیرمن ،آنالیز واریانس چند متغیره، رگرسیون)و همچنین محاسبات آماري توسط نرم افزار آماري SPSS انجام پذيرفت. ونتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (تفکر وجودی، انتقادی، معنا سازی شخصی، آگاهی متعالی، توسعه وضعیت آگاهانه) و تمایل به کار گروهی رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۱-مقدمه
به دنبال مطرح شدن مفاهيم روانشناسي هوش شناختي و پس از آن هوش هيجاني درمحيطهاي كاري، بررسيهاي متعدد نشان دادكه افراد باچیزي بيشترازجسم،فكرواحساسات، وارد دنياي كاري مي شوند،آنها استعداد شخصي وروح منحصربه فردخود را به همراه مي آورند، درآستانه ورود به آينده اي متفاوت وپيچيده صاحبنظران علم مديريت وسازمان براين نكته تاكيد دارندكه موفقيت درمحيط كاري به مفهومي فراترازمهارتهاي تكنيكي آكادميك كه هوش عمومي ناميده ميشود،وابسته است اما به دليل نبود تعاريف عيني تر براي این مفاهیم غیر قابل مشاهده و به ظاهر نا ملموس، براي مدتها تلاش جهت بحث و تحقيق دراين زمينه را با مشکل مواجه کرده بود. به نظر می رسد سازمان ها و مؤسسات آموزشی برای حفظ حیات و کارکرد خود نيازمندكاركنان و مربیانی با هوش عمیقتر و جدیدتر می باشند تا به وسيله آن بتوانند به نحوه اثربخش تري به وظايف خود عمل كنند. درحال حاضرديگر (IQ) و (EQ)پاسخگوي همه نيازها نيستند بلكه انسانها نيازبه عامل سومي دارندكه هوش معنوي ناميده مي شود.(موسوی و همکاران،۱۳۹۰: ۶۶)بنابراین باید مدنظرداشته باشیم که معنویت یک ثروت فوق العاده ویک سازه متفاوت است، که نمی توان آن را با یک تعریف ساده توضیح داد.معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت ، شامل آگاهی و خودشناسی می شود.معنویت، نیاز فرارفتن از خود در زندگی روزمره ، ویکپارچه شدن با کسی غیر از خود است. این آگاهی منجر به تجربه ای می شود که فراتر از خودمان است. معنویت، دلسوزی، خرد فهم وآرامش درونی را فراهم می کند.وبالاترین سطح رشد در زمینه های مختلف روانشناختی ، اخلاقی، هیجانی وبین فردی را در بر می گیرد.یکی از حوزه های مجزای رشد می باشد که بیشتر به عنوان نگرش است.و شامل تجربه های اوج می شود.معنویت ، آنچه را که روح برای انسان بودن دنبال می کند نشانمی دهد.زمانی که فرد سلامت روح دارد. روح انسان با محیط خودش سازگار شده و با دیگران و جهان اطراف مرتبط می شود وبه ابعاد دیگراو نفوذ می کند.که این ابعاد شامل ابعاد، فیزیکی، روانشناسی عاطفی و اجتماعی می باشدشواهد نشان می دهد که تلاش های زیادی در جهت ترسیم کردن معنویت ، صورت گرفته که به دنبال تمایز قائل شدن بین مفهوم معنویت و مذهب است.از نگاه اشموس و داچون معنویت درمذهب یا تغییر مذهب نیست و یا اینکه معنویت در خصوص پذیرفتن یک سیستم اعتقادی خاص توسط افرادنمی باشد، معنویت در خصوص کارکنانی است که خودشان را می فهمند. اغلب نظریه پردازان این تفکر را دنبال کرده و مطرح نموده اند درحالی معنویت لازمه مذهب می باشد، مذهب لازمه معنویت نیست و بسیاری از تحقیقات این نتایج را تأیید کرده اند. لجر (۱۹۸۴) همچنین بین مذهب و معنویت تمایز قائل شده است. او ادعا کرده است که معنویت یک تجربه است ، در حالی که مذهب این تجربه را به صورت یک عقیده تبدیل می کند.وی دریافته است که مذهب بر اساس فرهنگ و سنن متفاوت است ، در حالی که معنویت از همه اینها فراتر است ، پدیده معنویت به عنوان پتانسیلی در هر انسان وجود دارد تا در هر لحظه کاملاً هوشیار و حساس باشد(راجرز،۱۹۶۱).بر اساس دیدگاه همیلتون و جکسون معنویت را به عنوان عضو حیاتی سلامت عمومی جامعه معرفی کرده است.(ساغروانی،۱۳۸۸: ۲۸)عدم شناخت معناي زندگي يكي ازمهمترين عواملي است كه باعث بي هدفي درزندگي شخصي واجتماعي افراد شده است. دليل اصلي اهميت هدفمندي آن است كه افراد داراي معناداري در زندگي قادر به حل مسائل پيچيده ، ارزشي و چالشي درزندگي فردي،گروهي وسازماني هستند.براي شناخت معناي زندگي وحل مسائل ارزشي نمي توان فقط ازهوش منطقي وعاطفي استفاده كرد بلكه بايدازهوشي وراي هوش هاي متعارف استفاده نمودكه اين موضوع درقالب مفهوم “هوش معنوي ” بيان مي شود. یكي ازصاحب نظران درمورد تعريف هوش معنوي مي گويد هوش معنوي،ظرفيت انسان است براي جستجووپرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي وبه طورهمزمان تجربه پيونديكپارچه بين هريك از ماوجهاني كه درآن زندگي مي كنيم. ازطريق اين هوش ، باتوجه به جايگاه، معنا و ارزش مشكلات به حل آنها مي پردازيم.(زارعی متین،۱۳۹۰: ۷۱)
با توجه به جايگاه واهميت هوش معنوي وعدم توجه جدي به اين مقوله، پرداختن ومفهوم سازي آن ضروري به نظرمي آيد. براين اساس،سوال اصلي تحقیق حاضرعبارت است ازاينكه آیا بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟دراين تحقیق براساس مطالعه مدلهاي موجود وانجام مطالعات ميداني به اين مهم پاسخ داده شده است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی

فصل اول : کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ مقدمه ۳
۱ـ۲ـ بیان مسئله پژوهش ۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱ـ۴ ـ اهداف پژوهش ۸
۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش ۹

۱ـ۶ـمتغیرهای پژوهش ۹

۱ـ۷ـ تعاریف نظری اصطلاحات و مفاهیم۱۰

۱ـ۸ـ تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۰

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۱۳
۲-۲-تعاریف هوش ۱۴
۲-۳-نظریه های هوش ۱۵
۲-۳-۱-دیدگاه روانسنجی ۱۵
۲-۳-۲-نظریه دوعاملی اسپیرمن ۱۵
۲-۳-۳-نظریه توانایی های ذهنی نخستین ترستون ۱۶
۲-۳-۴-هوش سیال و هوش متبلور کتل ۱۶
۲-۳-۵-نظریه هوش شناختی پیاژه در باره هوش ۱۶
۲-۳-۶-دیدگاه خبر پردازی ۱۸
۲-۳-۷-نظریه سه جنبه ای هوش استرنبرگ ۱۸
۲-۳-۸-نظریه هوش های چند گانه گاردنر ۱۸
۲-۴-هوش هیجانی ۱۹
۲-۴-۱- مهارت های درون فردی ۲۰
۲-۴-۲- مهارت های برون فردی ۲۰
۲-۵- تاريخچه هوش معنوي۲۲

۲-۶- تعاريف هوش معنوي ۲۳
۲-۷- معنویت و مذهب ۲۵
۲-۸- هوش معنوی و مذهب ۲۶
۲-۹- دیدگاههای روانشناسانه به معنویت ۲۸
۲-۹-۱- دیدگاه روانکاوی نسبت به معنویت ۲۸
۲-۹-۲- دیدگاه رفتار گرایی شناختی نسبت به معنویت ۲۸
۲-۹-۳- دیدگاه انسانگرایی نسبت به معنویت ۲۹
۲-۱۰- هوش معنوی در مقابل ایگو ۳۰
۲-۱۰-۱- ایگو با سه نگاه ممکن است در فرد بروز کند ۳۱
۲-۱۰-۲- هنگامی که فرد احساس می کند از دیگران کمتر و پایین تر است ۳۲
۲-۱۰-۳- هنگامی که فرد احساس می کند دیگران بر علیه او و در مقابل او هستند ۳۲
۲-۱۱- مقایسه هوش معنوی و ایگو ۳۲
۲-۱۲- چگونه هوش معنوی خود را افزایش دهیم ۳۶
۲-۱۳- هوش معنوی و مدل های پژوهشگران ۴۲
۲-۱۳-۱- رابرت ای مونز ۴۲
۲-۱۳-۲- تونی بوزان ۴۳
۲-۱۳-۳- کتلین دایان نوبل ۴۴
۲-۱۳-۴- ریچارد ان. وولمن ۴۵
۲-۱۳-۵- ویلیام فرانک دیدریچ ۴۶
۲-۱۲-۶- فرانسس وان ۴۷
۲-۱۳-۷- هوارد گاردنر ۴۹
۲-۱۳-۸- استفان کاوی ۵۲
۲-۱۳-۹- سیندی ویگلزورث ۵۶
۲-۱۳-۱۰- سینتیا آر دیویس ۵۸
۲-۱۳-۱۱- جین رودر ۶۰
۲-۱۳-۱۲- دیوید بی کینگ ۶۲
۲-۱۴- تاریخچه کار گروهی و تیم ۶۴
۲-۱۵- تعاریف گروه ۶۴
۲-۱۶- تعاریف تیم ۶۶
۲-۱۷- انواع تیم کاری ۶۷
۲-۱۷-۱- تیم وظیفه ای ۶۸
۲-۱۷-۲- تیم حل کننده ی مسائل ۶۸
۲-۱۷-۳- تیم خودگردان ۶۸
۲-۱۷-۴- تیم چند وظیفه ای ۶۹
۲-۱۷-۵- تیم مجازی: ۶۹
۲-۱۸- تفاوت تیم با گروه ۶۹
۲-۱۹- تاثیر و نقش گروه در سازمان ۷۰
۲-۲۰- طبقه بندی گروه ۷۳
۲-۲۰-۱- گروه رسمی ۷۳
۲-۲۰-۲- گروه غیر رسمی ۷۳
۲-۲۱- نظریه های تشکیل گروه ۷۴
۲-۲۱-۱- نظریه تبادل ۷۴
۲-۲۱-۲- نظریه مکتب روابط انسانی ۷۵
۲-۲۱-۳- نظریه همکاری ۷۵
۲-۲۴- قدرت گروه: ۷۵
۲-۲۵- دلایل پیوستن به گروه ۷۶
۲-۲۶- دلایل تشکیل گروه یا سازمان غیر رسمی ۷۷
۲-۲۷- انسجام گروه و رابطه ی آن با بازدهی و کارائی ۸۱
۲-۲۸- نقش گروه در رفتار سازمانی کارکنان ۸۲
۲-۲۹- ویژگی های گروه مؤثر ۸۵
۲-۳۰- اثربخشی گروه ۸۷
۲-۳۱- پیشینه تحقیق ۸۹
۲-۳۲- بحث ونتیجه گیری ۹۴
۲-۳۳- الگوي نظري تحقيق ۹۶

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳ـ۱ـ مقدمه ۹۸
۳ـ۲ـروش تحقیق ۹۸ ۳ـ۳ـ ابزار گردآوری اطلاعات۹۹

۳ـ۴ـ جامعه آماري ۱۰۰
۳ـ۵ـ روش نمونه گيري ۱۰۰ ۳ـ۶ـ تعيين حجم نمونه ۱۰۱
۳ـ۷ـروایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۱
۳ـ۷ـ۱ـ آزمون پایایی پژوهش ۱۰۱
۳ـ۸ ـ روش تجزيه و تحليل داده ها ۱۰۲
۳-۸-۱ – آمار توصيفي ۱۰۲
۳-۸-۲- آمار استنباطي ۱۰۳
۳-۸-۲-۱ – ضريب همبستگي پیرسون ۱۰۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

۴-۱- مقدمه ۱۰۵
۴-۲- تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۰۵
۴-۲-۱- شاخص‌های جمعیت شناختی ۱۰۵
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ۱۱۰
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۱۱۰
۴-۲-۳-۱- فرضیه اصل. ۱۱۰
۴-۲-۳-۲- فرضیه فرعی ۱٫ ۱۱۱
۴-۲-۳-۳- فرضیه فرعی ۲ ۱۱۲
۴-۲-۳-۴- فرضیه فرعی۳ . ۱۱۲
۴-۲-۳-۵- فرضیه فرعی ۴٫ ۱۱۳
۴-۲-۳-۶- فرضیه فرعی ۵ . ۱۱۳
۴-۲-۴- فرضیات جانبی ۱۱۵
۴-۲-۴-۱- فرضیه جانبی۱٫ ۱۱۵
۴-۲-۴-۲- فرضیه جانبی۲ ۱۱۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه۱۲۲

۵-۲- نتیجه گیری بر اساس یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق ۱۲۲

۵ـ ۳ـ محدودیتهای تحقیق ۱۲۶

۵ـ۳ ـ پیشنهاداها براساس یافته های تحقیق ۱۲۷
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۲۷
۵-۳-۲- پیشنهاد به سایر پژوهشگران ۱۲۹
پیوست ۱۳۰
منابع فارسی ۱۳۵
منابع انگلیسی ۱۳۸
چكيده انگليسي ۱۴۰

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۴۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۳| قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *