دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و روش های تصمیم گیری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۳۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکيده:پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مولفه هاي سبکهای رهبري و رابطه آن با روشهای تصمیم گیری در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي به انجام رسیده است. ابتدا جهت جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري، تدوين ادبيات تحقيق و تعاريف علمی و عملياتي از مطالعه کتابخانه اي استفاده شد و براساس مطالعه پيشينه تحقيقات، موضوع سبکهای رهبری از نظریه “چرخه زندگی” هرسی و بلانچارد به عنوان مدل بنيادي تحقيق انتخاب شد. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر ۱۲۵ کارمند (۲۱ نفر زن و ۱۰۴ نفر مرد) از کارکنان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی می باشد. در این پژوهش به منظور سنجش سبکهای رهبری، از پرسشنامه استاندارد دکتر مقیمی که مشابهت زیادی با پرسشنامه رهبری سالزمن دارد (که در نقاط مختلف جهان مورد استفاده واقع شده است) بهره گرفته شده است وبرای سنجش روش های تصمیم گیری ازپرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی از منبع فوق اسستفاده گردید. براي بررسی روايي پرسشنامه، اجرای مقدماتی با توزیع ۳۵ عدد پرسشنامه به صورت تصادفی طبقه ای و پس از آن پرسشنامه در کل نمونه آماری به اجرا در آمد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که پایایی پرسشنامه سبکهای رهبری ۸۳۶/۰ و پایایی پرسشنامه روشهای تصمیم گیری ۸۲۸/۰ تعیین گردید. نتایج بدست آمده براساس روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان دادند که سبکهای رهبری و روشهای تصمیم گیری در سطح ۰۱/۰ دارای رابطه معنی دار می¬باشند به طوری که سبک رهبری آمرانه (دستوری)، سبک رهبری مشارکتی، رهبری تفویضی (آزاد)، و سبک حمایتی؛ روش های تصمیم گیری را پیش بینی می کنند.
کلید واژه ها: رهبري، رهبری آمرانه، رهبری عرضه کننده، رهبری مشارکتی، رهبری تفویضی، تصمیم گیری فردی، تصمیم گیری گروهی.

۱-۱- مقدمه
امروزه در هرسازمان يا شرکت آنچه بيش از همه ذهن مديران وکارکنان را به خود مشغول داشته ودارد نحوه تعامل باهم ودر راه رسيدن به اهداف سازمان است . سازمانهاي موفق مشخصه عمده اي دارند که به وسيله آن از سازمان هاي ناموفق متمايز مي شوند.اين مشخصه رهبري است.رهبري موضوعي است که از دير باز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است .شايد علت جذابيت گسترده رهبري اين باشد که رهبري فرآيندي بسيار اسرار آميز است که در زندگي همه افراد وجود دارد. به زعم استاگدیل یکی از نظریه پرادران رهبری و مدیریت،تقریباًبه تعداد افرادی که راجع به رهبری اظهار نظر نموده اند برای رهبری تعریف وجود دارد .در تعاریفی که از رهبری بعمل آمده است بنظر می رسد که تقریباً تمامی صاحبنظران رهبری را فرآیند نفوذ یک فرد یا یک گروه بر فرد یا گروه دیگر می دانند.اختلاف نظر دانشمندان مدیریت پیرامون رهبری ناشی از دو عامل است:اول آنکه رهبری بایستی فرآیند غیر اجباری باشد و ثانیاً آیا رهبری با مدیریت متفاوت است؟ بطور کلی میتوان گفت که رهبری عبارتست از توانایی نفوذ در دیگران برای دستیابی به اهداف.براساس این تعریف رهبری مترادف نفوذ است.فر آیند رهبری و نفوذ سلسله مراتب سازمانی نمی شناسد وشاید مهمترین تفاوتهای رهبری و مدیریت نیزدر همین نکته نهفته است.چرا که مدیریت مبتنی بر سلسله مراتب سازمانی است که همواره زیردست دستورات مافوق را دریافت می کند وگزارش عملکرد خود را به وی ابلاغ می کنداما رهبری در سلسله مراتب سازمانی نمی گنجد. چه بساکه ممکن است یک زیردست با توجه به ویژگیهای فردی وتواناییهایی که دارد بتواند در مافوق خود نفوذ کند و وی را تحت تاثیر قرار دهد (مقیمی،۱۳۹۰: ۲۷۵). یوکل (۲۰۰۳) معتقد است، دانشمندان علوم رفتاري در اثر مواقع کوشيده اند تا بدانند بر اساس چه ويژگي ها، توانايي ها، رفتارها، منابع قدرت يا با تکيه برچه جنبه هايي از موقعيت و توان رهبر در تاثير بر پيروان وتحقق اهداف گروهي را مي توان تعيين کرد.در جهان پويا و رقابتي امروزي سازمانهايي مي توانند در عرصه رقابت بمانند و تهديدها و بي ثباتيها ونوسانات را به فرصت تبديل کنند که روحيه و ماهيت تغييرپذير دارند و خود را با شرايط محيط وفق مي دهند. گاهی اوقات براي تغيير در حوزه هاي منابع انساني يا استراتژيهای سازمانی ويا ساختارها، در سازمان احساس ميشود که نياز به مديران و يا به بيان روشن رهبراني است که روحيه تحول آفرين داشته باشند. رهبران به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند،کل جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند. لذا ظهور و حضور رهبران توانمند در سازمانها، براي افزايش اثر بخشي و ثمربخشی ناشی از برنامه های مناسب و بجا و اخذ تصمیمات موثر سازمانها، مي تواند به عنوان يک مزيت رقابتي براي سازمان باشد. در اين جا آنچه مورد توجه قرار مي¬گيرد واهميت دارد پيدا کردن راهي براي رسيدن به اهداف سازمان با اتخاذ تصمیمات مناسب و در نتیجه بهره گيري از فرصت هاي محيطي است. کاميابي در محيط سازماني دنياي امروز، به توانايي مديران در ايفاي نقش رهبري موثر بستگي دارد. لزوم تغيير در وضعيت فعلي آموزش و پرورش در ايران و حرکت به سوي تعالي و آرمانهاي نظام و انقلاب اسلامي اين پرسش را در ذهن پديدار مي کند که چه کساني و با داشتن چه ویژگیهایی براي شکوفايي چنين نظامي مورد نياز هستند. نظريه سبکهاي رهبري نو يکي از چارچوب هاي نظري دردنياست که در سالهاي اخير توجه زيادي به آن و آزمودن الگوي نوين مديريتي شده است. در سازمانهاي امروزي که تکريم ارباب رجوع بعنوان یک اصل مطرح می باشد، نياز به رهبراني هست که بتوانند رويکرد کارکنان را به سمت افزايش رضايت ارباب رجوع و مشتری مداری پيش ببرند و این ميسر نمي شود مگر اينکه رهبران سبکهاي رهبري نوین را بپذيرند و در راه اثربخشی بیشتر سازمان و کارکنان از آن بهره گيري نمايند.

۱-۲-بيان مسئله
کنکاش و بررسی رابطه بین مولفه هاي سبکهای رهبري ورابطه آن با روشهای تصمیم گیری مستلزم شناخت و تصریح موضوع مورد بررسی و ابعاد مختلف آن به ترتیب؛ رهبری، سبکهای رهبری و روش های تصمیم گیری است رهبري عبارت از نفوذ در فرد يا گروه است تا آنان از روي ميل نه اجبار، براي رسيدن به هدف يا اهدافي، در موقعيت کوشش کنند بطوریکه رهبری یکی از عوامل موفقیت سازمان است. سازمان با رهبر شایسته به سوی کمال راه می پیماید، بدون رهبر موثر بقاء سازمان دچار مخاطره می گردد. رهبر موفق نیاز به رفتارهایی دارد که پیروان رابرای دست یافتن به هدف های معین و در موقعیتهای مشخص یگانه ساخته و برانگیزد (دیویس، نیواستروم، ۱۹۹۴: ۲۴۹).
سبک رهبري؛ به نحوه استفاده از رهبری اطلاق می گردد. (بهرام زاده، ۱۳۸۷: ۱۱۸). در مبحث رهبري الگوهاي متفاوتي ارائه شده و اولين بار ماکياول در بررسي ويژگيهاي رهبران براي توسعه نظريه رهبري، درون ساختار فئودالي انگلستان مطالعه کرد و تعريف ريشه اي کاريزما ، آن رابرابر يک استعداد الهي با قدرتي بيش از ديگران که در بر گيرنده اعتماد و وفاداري مي باشد بيان مي کند . نظريه پردازاني مثل هاوس و باس کاريزما را به عنوان يک عنصراصلي رهبري تحول آفرين تعريف کرده اند (موغلي،۱۳۸۷: ۶۲) . يوکل رهبري را يک فرايند آگاهانه اخلاقي ومعنوي ميداند .به طور کلي رهبراني که رفتارهاي تحول گرا از خود نشان مي دهند مجموعه اي از نتايج مثبت در سازمان ايجاد مي کنند. زمانيکه پيروان به رهبرانشان اعتماد واطمينان داشته همگام با رسالت سازمان باشند قادر خواهند بود به سطوح استثنايي اثر بخشی و کارایی برسند (گودرزوند چگینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۳۸).تصمیم گیری؛ فراگردی است که از طریق آن راه حل مساله معینی انتخاب می شود. در پیشینه ی نظری مدیریت قلمرو تصمیم گیری پیچیده و بسیار چندپاره است از این رو یکی از مباحث مهم، مشکل و حساس مدیریت به شمار می رود. تصمیم گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت های مدیران و در تمامی وظایف آنها، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی انتخاب می کنند.مدیران با برنامه ریزی های صحیح و تصمیم گیری های به موقع و رهبری موثر و مبتکرانه در وضعیت های گوناگون اقدام می کنند (فیدلرچمرز، ۱۹۹۶: ۱۷).
باتوجه به اینکه دامنه علم ودانش در عصر حاضر روز به روز گسترده تر ومفاهيم کاربردي آن بيشتر توسعه مي یابد. اين تغییر برروي روابط بين انسانها و تعاملات آنان بخصوص در محل کار در سازمانها، شرکتها و در نهايت عملکرد سازمانی (اثربخشي و کارايي) تاثیر می گذارد و از سویی؛ سازمان ها به عنوان رکن اصلي اجتماعات کنوني، نقش تعيين کننده اي در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نيروي انساني باارزشترين منبع براي سازمان ها به شمار مي آيد. از اينرو به منظور افزايش بهره وري و کارآيي سازمان ها، توجه به نيازهاي کارکنان و تامين سلامت رواني و جسماني و جلب رضايت آنها، اهميت ويژه اي مي يابد. (زميني و همکاران، ۱۳۹۰: ۳۲).
هر سازمانی در نتیجه تصمیم گیری های مدیران خود رشدو پیشرفت کرده یا شکست میخورد. يکي از نکات مهم که در اين تحقيق به آن پرداخته شده مبحث رهبري و سبکهای رهبري و مديريت، نحوه تعامل با نيروي انساني در سازمانها يا شرکتها، نحوه ارتباط رهبري و برخورد با زيردستان و نقش کارکنان در فرآیند تصمیم گیری است.به طور کلي سازمان های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند لذا با توجه اهمیتی که سبک های رهبری در روش های تصمیم گیری سازمان ها، شرکتها، موسسات و… دارند، این مساله مطرح است که سبک های رهبری در کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالي چگونه است؟ آیا بین سبکهای رهبری و روشهای تصمیم گیری در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و روش های تصمیم گیری

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مساله پژوهش ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله پژوهش ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۷
۱-۵- فرضیات تحقیق ۷
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۷
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات تحقیق ۸
۱-۷-۱- تعاریف علمی ۸
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- تعریف رهبری ۱۲
۲-۲-۱-رهبری در قرآن و فرهنگ اسلامی ۱۳
۲-۲-۲- تعریف دانشمندان از رهبری ۱۳
۲-۲-۳- تفاوتهای دیدگاه دانشمندان و امام علی (ع)از رهبری ۱۶
۲-۳- وجوه تمایز مدیریت و رهبری ۱۶
۲-۴- تعریف سبک رهبری ۱۸
۲-۵- آشنایی با نظریه ها و مدلهای رهبری ۱۹
۲-۵-۱- نظریه های هدایت و رهبری ۲۰
۲-۶- الگوی رهبری – مشارکت ۲۸
۲-۷- رهبری میان فرهنگی ۲۹
۲-۸- سبک رهبری لیکرت ۲۹
۲-۸-۱- سیستم یک – رهبری آمرانه – استشهاری ۲۹
۲-۸-۲- سیستم دو – رهبری خیرخواه – آمرانه ۲۹
۲-۸-۳- سیستم سه – رهبری مشاورتی ۳۰
۲-۸-۴- سیستم چهار – رهبری مشارکت گروهی ۳۰
۲-۹- چهار سبک رهبری هرسی و بلانچارد در نظریه چرخه زندگی ۳۱
۲-۹-۱-سبک دستوری یا آمرانه ۳۲
۲-۹-۲- سبک حمایتی یا عرضه کننده ۳۳
۲-۹-۳- سبک مشارکتی ۳۴
۲-۹-۴- سبک تفویضی ۳۷
۲-۱۰- سبکهای رایج رهبری ۳۸
۲-۱۰-۱- رهبری استبدادی (اقتدارگرا) ۳۸
۲-۱۰-۲- رهبری دموکراتیک ۳۸
۲-۱۰-۳ – رهبری دیپلماتیک (عدم ملاحظه یا مداخله) ۳۹
۲-۱۰-۴- رهبری مشارکتی ۳۹
۲-۱۰-۵- رهبری رها کرده، آزاد (لجام گسیخته) ۳۹
۲-۱۱- رهبری اخلاقی ۴۰
۲-۱۲- نظریات نوین رهبری ۴۱
۲-۱۲-۱-رهبری کاریزما ۴۱
۲-۱۲-۲-رهبری فرهمند ۴۲
۲-۱۳- رهبری خدمتگزار ۴۳
۲-۱۴- رهبری عمل گرا ۴۴
۲-۱۵- رهبری تحول گرا ۴۴
۲-۱۶- رهبری و چشم انداز ۴۵
۲-۱۷- مسائل نوین در رهبری ۴۵
۲-۱۸- تصمیم گیری ۴۹
۲-۱۸-۱- تعریف تصمیم گیری ۴۹
۲-۱۸-۲- جایگاه تصمیم گیری در میان وظایف مدیر ۵۱
۲-۱۸-۳- تصمیم گیری و مشورت ۵۲
۲-۱۸-۴- مدلهای تصمیم گیری ۵۳
۲-۱۹- عوامل موثر در قدرت تصمیم گیری ۵۵
۲-۱۹-۱- نوع شکل ۵۵
۲-۱۹-۲- آشنایی فرد با موضوع مورد تصمیم گیری ۵۵
۲-۱۹-۳- اعتماد بنفس و قدرت تصمیم گیری ۵۵
۲-۱۹-۴- افسردگی و قدرت تصمیم گیری ۵۵
۲-۱۹-۵- اضطراب و قدرت تصمیم گیری ۵۵
۲-۱۹-۶- آشنایی با روال منطقی تصمیم گیری ۵۶
۲-۱۹-۷- انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود ۵۶
۲-۲۰-فرآیندهای تصمیم گیری در سازمانها ۵۷
۲-۲۰-۱- تصمیم گیری های فردی ۵۷
۲-۲۰-۲- تصمیم گیری های گروهی ۵۷
۲-۲۱-دلایل روند گرایش به تصمیم گیری گروهی ۶۰
۲-۲۲-مواقع استفاده از تصمیم گیری گروهی ۶۱
۲-۲۳-تاثیر جنسیت و سن بر تصمیم گیری ۶۲
۲-۲۴-رهبری و تصمیم گیری ۶۳
۲-۲۵-گزارش تحقیقات انجام شده ۶۴
۲-۲۵-۱- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ۶۴
۲-۲۵-۲- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور ۶۶
۲-۲۶-استنتاج از مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده ۶۸
۲-۲۷-ارائه مدل تحلیلی۶۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۱
۳-۲- روش تحقیق ۷۱
۳-۳- جامعه آماری ۷۲
۳-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۷۲
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۷۲
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۷۳
۳-۶-۱-پرسشنامه ۷۳
۳-۶-۲- روایی وپایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷- نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات ۷۵
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶
۳-۸-۱- روشهای توصیفی ۷۶
۳-۸-۲- روشهای استنباطی ۷۶
۳-۹- ملاحظات اخلاقی۷۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۸
۴-۲- توصیف داده ها ۷۸
۴-۲-۱- ویژگیهای جمعیت شناسی آزمودنی ها ۷۸
۴-۲-۲- جنسیت ۷۹
۴-۲-۳- تحصیلات ۸۰
۴-۲-۴- سنوات ۸۲
۴-۲-۵- سمت ۸۳
۴-۲-۶- سن ۸۴
۴-۲-۷- فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین متغییرها ۸۶
۴-۳- فرضیه های پزوهش ۸۸
۴-۳-۱- فرضیه فرعی اول ۸۸
۴-۳-۲- فرضیه فرعی دوم ۸۹
۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم ۹۰
۴-۳-۴- فرضیه فرعی چهارم ۹۱
۴-۳-۵- فرضیه فرعی پنجم۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۹۶
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۶
۵-۲-۱- فرضیه فرعی اول ۹۶
۵-۲-۲- فرضیه فرعی دوم ۹۷
۵-۲-۳- فرضیه فرعی سوم ۹۷
۵-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم ۹۸
۵-۲-۵- فرضیه فرعی پنجم ۹۹
۵-۳- جمع بندی ونتیجه گیری نهایی ۹۹
۵-۴- پیشنهاد به محققین ۱۰۰
۵-۵ – محدودیتهای تحقیق ۱۰۱
۵-۶- پيشنهادهاي کاربردي ۱۰۲
پيوست ها ۱۰۴
منابع فارسی ۱۱۵
منابع لاتین ۱۲۰
چکیده لاتین۱۲۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۴۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *