دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر با نوآوری سازمانی مدیران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۱۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۴| قیمت : ۱۴۰۰۰تومان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بين سبك های تفكر و نوآوري سازمانی مديران مدارس دوره ابتدایی شهر بجنورد می باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي – همبستگی و جامعة آماري آن کلیه مديران (۱۱۰نفر) مدارس شهر بجنورد در سال تحصيلي ۹۲- ۹۱ است و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ، ۸۶ مدير به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو ابزار انداز ه گيري ، که شامل پرسشنامه سبکهای تفکر (InQ) هریسون و برامسون و مقیاس نوآوری سازمانی محقق ساخته زارعی استفاده شده . ضريب پايايي داده هاي به دست آمده به ترتیب برابر است با ۴/۷۱% و ۹۵/۷۱% ، با استفاده از نرم افزار آماري SPSSو روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطی (ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند . نتايج نشان داد كه افراد نمونه، بيشتر سبك هاي تفكر عمل گرا و آرمان گرا را ترجيح داده و كمتر از ساير سبك ها استفاده كرده اند . همچنين بين سبك تفكر مديران مدارس با نوآوري رابطة معناداري وجود دارد و سبك تفكر عمل گرا بيشترين پيش بيني كنندة نوآوري سازماني است .

۱-۱- مقدمه
فکر کردن مثل نفس کشیدن است، این چیزی است که ما آنرا بعنوان امری عادی می پذیریم ( گلیان ،۲۰۰۰).در اهمیت تفکر و اندیشه حضرت علی – علیه السلام – می فرمایند :
« بالفکر تنجلی غیاهب الامور: به یاری فکر تیرگی های کار روشن و آشکار می شود». تفکر موجب تمایز انسان از حیوان بوده و به سازگاری با محیط و پیدایش تمدن ها و فرهنگ ها ناشی می گردد. همچنین تفکر یکی از عوامل بروز خلاقیت می باشد که قابل تربیت شدن بوده و خلاقیت منهای تفکر و اطلاعات معنا و مفهومی ندارد ( ملک پور افشار ، ۱۳۸۷ : ۱۶) .از ویژگی بارز انسان و محور اساسی حیات او، قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکر صحیح، تصمیم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد تعالی نائل گردد .بنابراین تمام موفقیت ها و پیشرفت های انسان در گرو اندیشه ی بارور و پویا و مؤثر است ( حسینی ،۱۳۷۸ : ۱۳) .تفکر یکی از مهمترین مباحثی است که همواره توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بررسی تاریخی این موضوع نشان می دهد که نظریات مطرح شده در این زمینه عمری بس طولانی دارند. با این حال در دیدگاههای جدید تعلیم و تربیت تفکر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. به نحوی که امروزه رشد، پرورش و ارزشیابی تفکر یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت است. در مطالعات مدیریتی نیز بحث درباره تفکر و شیوه های ادراکی مدیران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . زیرا تفکر مدیر بطور مستقیم تاثیر خود را در تصمیم ها، طرحها، رفتارها، نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون در سطح سازمان متجلی می سازد. بطوری که می توان از این نوع نتایج نحوه تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی کرد (بهرنگی، ۱۳۸۲).بررسی سبک  های تفکر مدیران از این نظر دارای اهمیت است که این افراد از یک سو اجزاء اصلی نظام آموزشی هر جامعه¬ای به شمار می روند و می توانند القاء کننده و انتقال دهنده ی سبک تفکر خود در محیط آموزشی باشند و از سوی دیگر نگرش فکری حاکم بر يك مجموعه، تحت تاثير فلسفه فکری مديران آن است (هاتفی، ۱۳۸۲).شاید بتوان گفت اولین محققانی که بطور جدی زمینه مطالعه وتحقیق در مورد تفکر را شروع نمودند، روان شناسان شناخت گرا می باشند. آنها سعی در روشن کردن این مساله داشتند که چه چیزی توضیح دهنده تفاوت انسان ها در یادگیری و یا رفتارهای گوناگون هستند. این تحقیقات منجر به شناخت سبک های شناختی شد، که بر اساس آن افراد در ادراک، پردازش و سازماندهی اطلاعات دارای ترجیحات، نگرش ها و روش های شخصی گوناگون هستند. آنها در این زمینه چندین سبک شناختی را معرفی نمودند. استرنبرگ یکی از این محققان بود که بتدریج علاقمند به مطالعه سبک های تفکر شدند. از نظر وی سبک تفکر عبارت است از شیوه ترجیحی افراد در تفکر. وی ۱۳ سبک تفکر را معرفی کرد که در ۵ دسته کلی قرار می گیرند.
کارهای استرنبرگ و نتایج جالب آن زمینه مناسبی فراهم آورد تا محققان دیگری نیز به تحقیق و مطالعه در مورد سبک های تفکر بپردازند. از نظر آنها افراد برای فکر کردن استراتژی های خاصی دارند که بدون در نظر گرفتن موقعیت از آن استفاده می کنند.تحقیق آنها در زمینه این استراتژیها به شناسائی پنج سبک تفکر منجر شد که، در کتاب خود با ” هنر فکر کردن ” بطور مفصل به آن پرداخته اند. این سبک ها عبارتند از:سبک های تفکر ترکیبی ، آرمان گرایی ، عمل گرایی ، تحلیل گرایی و واقع گرایی .در این قسمت اشاره اجمالی به نوآوری سازمانی داریم. در جهان کنونی تغییر و تحول به قدری پیچیده، سریع و فراگیر است که سازمان ها بدون پیش بینی و همگامی با آن قادر به ادامه حیات، رشد و توسعه نمی باشند ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸). سازمان هاي امروزي دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است ، تنها با تقلید ساده به کار گیرند و موفق نیز باشند ، بلکه هر یک باید دائما”در جستجوي فرصت هایی تازه باشند که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است” طبعا آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون سازد، پدیده اي جز نوآوري در تمام سطوح آن نمی باشد (کشتکاران ،۱۳۸۸ :۳۴).
بنابراین سازمان ها نیازمند وجود مدیرانی هستند که بتوانند مسائل، پیچیدگی ها و تحولات موجود را به درستی تشخیص داده و برای هر شرایطی واکنش مناسبی داشته باشند. این واکنش ها در سطح سازمان خود را بصورت نوآوری نشان می دهند. در سازمان های آموزشی نیاز به مدیران نوآور بیشتر احساس می شود، زیرا این سازمان ها علاوه بر اینکه باید نسبت به نیازهای جامعه پاسخگو بوده و با آن سازگار باشند، وظیفه زمینه سازی تغییر و تحول در جامعه را نیز بعهده دارند (سام خانیان، ۱۳۸۷).به علت اهمیت این موضوع محققان و صاحب نظران مطلعات و تحقیقات زیادی در زمینه نوآوری داشته اند، و تا کنون به سه رویکرد اشاره کرده اند. اول رویکردی که نوآوری را بیشتر امری روانشناختی و مربوط به استعدادهای فردی تلقی نموده است. در رویکرد دوم، نوآوری امری اجتماعی و مربوط به فراهم امدن محیط و زمینه مناسب در نظر گرفته می شود. رویکرد سوم، نوآوری را یک امر سازمانی دانسته و معتقد است، نوآوری مستلزم مهیا شدن عوامل متعددی است. این عوامل را می توان در سه دسته فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی نام برد ( زکی، ۱۳۸۰؛ مقیمی ، ۱۳۸۳؛ اسمی، ۱۳۸۵) .با توجه به اهمیت نوآوری برای سازمان ها ممکن است این سؤال مطرح شود که چه عواملی می توانند سازمان ها را در رسیدن به این امر مهم یاری نمایند. مطالعات و تحقیقات انجام شده، عوامل متعددی را به ما معرفی کرده اند. بدون شک یکی از مهمترین آنها مدیرانی هستند که در راس سازمان به امور و اهداف کلی سازمان می پردازند. آنها بر اساس توانایی ها و شیوه های شناختی و تفکر خود، با هر مساله از جمله نوآوری برخورد می کنند. این سؤال بین منظور مطرح می شود که تعیین کنیم برای نوآوری سازمانی تا چه اندازه لازم است به ویژگی های مدیران از جمله سبک تفکر آنها توجه کرد. بهتر است برای یافتن جوابی دقیق و قانع کننده به چند مورد از مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره کرد. بررسی اجمالی این تحقیقات در مجموع نشان دهنده نوعی توافق و رابطه بین این دو مفهوم است (توانگر مروستی ،۱۳۸۳). نوآوری عمدتا مستلزم تغییر اساسی در تفکر است، و پرورش تفکر یکی از ضروری ترین وسایل جهت مشکل گشائی و نوآوری است. از نظر استرنبرگ (۱۳۸۳) نیز سبک تفکر یکی از سه عامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری است ( دو عامل دیگر هوش و شخصیت است ).فورد (۱۹۹۹) معتقد است عوامل متعددی همچون توانائی ها و انگیزه ها برای ایجاد نوآوری در هر سازمانی لازم هستند، اما سبک تفکر نقش بسزائی در این زمینه دارد، و می تواند بر عوامل دیگر نیز تاثیر بگذارد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر با نوآوری سازمانی مدیران

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۸
۱-۴- اهداف پژوهش۱۰
۱-۴-۱-هدف کلی۱۰
۱-۴-۲-اهداف فرعی۱۰
۱-۵- فرضیات پژوهش۱۰
۱-۵-۱- فرضیه اصلی۱۰
۱-۵-۲- فرضیات فرعی۱۰
۱-۶- معرفی متغیرهای پژوهش۱۱
۱-۷- قلمرو تحقیق۱۱
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات۱۱
۱-۸-۱- تعاریف نظری۱۱
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی۱۲

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیقات

۲-۱- مبانی نظری۱۴
۲-۱-۱- سبک۱۴
۲-۱-۲- اهمیت سبک تفکر۱۶
۲-۱-۳- سبک های تفکر۱۸
۲-۱-۴- رابطه ی سبکهای تفکر با دیگر سبک ها۱۹
۲-۱- ۴-۱- سبک های یادگیری۱۹
۲- ۱- ۴– ۲- سبک های شناختی۲۰
۲- ۱-۵- نظریه های مربوط به سبک های تفکر۲۱
۲-۱-۵-۱- نظریه چهار ربع الگوی مغز کلی هرمن۲۱
۲-۱-۵-۲- نظریه تورنس و همکاران۲۳
۲-۱-۵-۳- نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ ۲۳
۲-۱- ۶- اصول سبک های تفکر۲۴
۲-۱- ۶- ۱- الگوی سبکهای تفکر استرنبرگ۲۷
۲-۱-۶- ۲- متغیرهای موثردر شکل گیری سبک های تفکر۲۸
۲-۱-۸- الگوی سبکهای تفکر هریسون و برامسون۳۰
۲- ۱- ۹- روشهای گسترش سبک های تفکر۳۹
۲-۱- ۱۰- نوآوری سازمانی۴۵
۲-۱-۱۰-۱- تفاوت نوآوري۵۰
۲-۱-۱۰-۲- اصول مدیریت برای نوآوری۵۱
۲-۱-۱۰-۳- نقش مدیران در پرورش نوآوری۵۱
۲-۱-۱۰-۴- موانع نوآوري در آموزش و پرورش۵۲
۲-۱-۱۰-۵-نوآوري در مدارس و سازمانهاي آموزشي
۲-۲- پیشینه ی پژوهش های انجام شده۵۷
۲-۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور۵۷
۲-۲-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۶۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق۷۱
۳-۲- جامعه آماری۷۱
۳-۳- حجم نمونه۷۲
۳-۴- روش نمونه گیری۷۲
۳-۵- ابزار گردآوری دادها۷۳
۳-۶- اعتبار و روایی پرسشنامه ها۷۳
۳-۷- روش تحلیل داده ها۷۷
۳-۸- روش انجام کار۷۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- آمار توصیفی۸۰
۴-۱-۱- یافته های توصیفی نمونه های مورد سنجش۸۰
۴-۱-۲- توصیف آماره های نوآوری سازمانی۸۳
۴-۱-۳- توصیف آماره های مربوط به نمره های سبکهای تفکر۸۴
۴-۱-۴- فراوانی ودرصد مدیران دارای تفکر تک بعدی در هریک ازسبکهای تفکر۸۵
۴-۲- آمار استنباطی۸۶
۴-۲-۱-آزمون فرضیات پژوهش۸۶
۴-۲-۲- رگرسيون چند متغيره۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بررسی یافته ها پژوهش۹۷
۵-۱-۱- فرضیه۹۸
۵-۱-۲- فرضیه۹۹
۵-۱-۳- فرضیه۹۹
۵-۱-۴- فرضیه۹۹
۵-۱-۵- فرضیه۱۰۰
۵-۲- نتیجه گیری کلی۱۰۰
۵-۳- محدودیت های پژوهشگر۱۰۱
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق۱۰۲
۵-۵ – پیشنهاد های کاربردی۱۰۲
۵-۶ – پیشنهاد به سایر محققان۱۰۳
پیوستها۱۰۴
منابع فارسی۱۱۵
منابع انگلیسی۱۱۶

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۶۱۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۴| قیمت : ۱۴۰۰۰تومان

url

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *