دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۵۷۹۲کیلو بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۳۸| قیمت :۵۰۰۰تومان

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع مهمی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین ۷۰ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک کل می پردازد نشان از عدم وجود رابطه معناداری بین سرمایه فکری و ریسک کل در بورس اوراق بهادار تهران دارد. فرضیه اصلی دوم که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ذکر شده می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. فرضیه اصلی سوم که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، خبر از عدم وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک غیرسیستماتیک می دهد. نتایج حاصل از این فرضیه ها صرفنظر از اندازه شرکت است حال با درنظرگرفتن اندازه شرکت در هر یک از فرضیه های اصلی به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک کل با تأثیر اندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد و همچنین بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

۱-۱ مقدمه
در عصر کنونی که انقلاب دانش نامبرده شده است دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از قبیل زمین، ماشین آلات و … از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. یکی از مهمترین ویژگی دانش ، نامشهود بودن آن است بدین معنا که غیر قابل لمس و نامحسوس است و تعیین ارزش واقعی و اندازه گیری آن بسیار مشکل است اگرچه در گذشته سازمانها با استفاده از روش های حسابداری قادر به اندازه گیری و محاسبه ارزش و اندازه عوامل تولید خود بوده اند. با توجه به سیر تغییرات دانش در جهان می توان چنین نتیجه گرفت که در گذشته بیشتر دارایی های سازمان قابل لمس بوده است و امروزه بخش وسیعی از دارایی های سازمانها نامشهود است. دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های فیزیکی ارجعیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه فکری بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات می باشد و می تواند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت های تکنولوژی باشد که تأثیر مهمی بر فرآیندهای نوآوری سازمانی دارد.
سرمایه فکری به دلیل اهمیت عناصر تشکیل دهنده آن سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت. پژوهش ها و تحقیقات فراوان در زمینه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانها صورت گرفته است که می تواند به تحقیق سوئیس و کود وریچارد رمون در سال ۲۰۰۰ در مالزی انجام شده است اشاره کرد. از سوی دیگر دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارداقتصاد مبتنی بر دانش شده است . اقتصاد مبتنی بر دانش اقتصادی است که در آن تولید و بهره وری از دانش، نقش ا صلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می کند (چن و همکارانش ، ۲۰۰۵، ۳۹۶-۳۸۵). یکی از ویژگی های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بلقوه منابع نامحدودی ارائه می کند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است . دارایی های نامشهود و سرمایه فکری سریعاً مکمل دارایی های فیزیکی می شوند.
سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (دیزونکوسکی، ۲۰۰۰، ۳۶-۳۲) . به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت هاست. این تحقیق به دنبال بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آن برعملکرد سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و از آنجا که سرمایه فکری مورد علاقه گروه های متعددی همچون سهامداران، مدیران، پژوهش گران و سیاستمداران است، لذا اهمیت این پژوهش ، برجسته کردن نقش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا بدین وسیله نتوانند از سرمایه فکری خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند. همچنین یافته های این پژوهش به مدیریت بهتر سرمایه فکری نیز کمک می نماید.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱- بیان مسأله ۱۲
۴-۱- چهارچوب نظری تحقیق ۱۲
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۱۵
۶-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۶
۷-۱- اهداف انجام تحقیق ۱۷
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۷
۱-۸- قلمرو مکانی تحقیق ۱۷
۲-۸- قلمرو زمانی تحقیق ۱۷
۳-۸- قلمرو موضوعی تحقیق ۱۷
۹-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۸

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۲۱
۲-۲- بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۲۳
۱-۲-۲- تعاریف مختلف سرمایه فکری ۲۴
۳-۲- بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۲۵
۱-۳-۲- ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) ۲۶
۲-۳-۲- سویبی (۱۹۹۷) ۲۶
۳-۳-۲- طبقه بندی نورتون و کاپلان(۱۹۹۲) ۲۸
۴-۲- بخش سوم : روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۹
۱-۴-۲- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۹
۲-۴-۲- ارزش افزوده اقتصادی ۲۹
۳-۴-۲- کارت نمره متوازن ۳۰
۴-۴-۲- ترازنامه نامرئی ۳۰
۵-۴-۲- کنترل دارایی های ناملموس ۳۰
۶-۴-۲- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ۳۱
۷-۴-۲- شاخص سرمایه فکری ۳۱
۸-۴-۲- نرخ بازده دارایی ها ۳۱
۹-۴-۲- روش تشکیل سرمایه بازار ۳۲
۱۰-۴-۲- کارگزار تکنولوژی ۳۲
۱۱-۴-۲- روش سرمایه فکری مستقیم ۳۲
۱۲-۴-۲- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری ۳۳
۱۳-۴-۲- مدل مدیریت سرمایه فکری ۳۳
۱۴-۴-۲- کیوتوبین ۳۳
۱۵-۴-۲- هوش سرمایه انسانی ۳۴
۱۶-۴-۲- مدل کارگزار فناوری ۳۴
۱۷-۴-۲- روش ارزشگذاری جامع ۳۴
۵-۲- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۳۵
۶-۲- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن ۳۶
۱-۶-۲- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۳۶
۲-۶-۲- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۳۶
۳-۶-۲- روش های برگشت دارایی ها ۳۶
۴-۶-۲- روش های کارت امتیاز ۳۷
۷-۲- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها ۳۷
۱-۷-۲- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک ۳۷
۸-۲- انواع ریسک: ۴۰
۱-۸-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۴۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۷
۲-۳- روش تحقیق ۴۷
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۴۸
۴-۳ روایی و پایایی تحقیق ۴۹
۵-۳- ابزارگردآوری اطلاعات ۴۹
۶-۳- جامعه آماری تحقیق ۵۰
۷-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۵۱
۸-۳- متغیرهای عملیاتی تحقیق ۵۷
۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷
۱-۹-۳- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۵۹
۲-۹-۳- آزمون همبستگی ۵۹
۳-۹-۳- رگرسیون چندگانه ۶۰
۴-۹-۳- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) ۶۰
۵-۹-۳- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) ۶۱
۶-۹-۳- چندهم خطی ۶۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۴
۲-۴- شاخص های توصیفی متغیرها ۶۴
۳-۴- روش آزمون فرضیه های تحقیق ۶۷
۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۶۸
۱-۴-۴- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : ۶۸
۲-۴-۴- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود ۷۰
۱-۲-۴-۴- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول ۷۰
۲-۲-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی اول: ۷۰
۳-۲-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم: ۷۲
۴-۲-۴-۴- آزمون فرعی سوم: ۷۳
۵-۲-۴-۴- آزمون فرضیه اصلی اول: ۷۵
۶-۲-۴-۴- تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم : ۷۶
۷-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي چهارم : ۷۷
۸-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي پنجم :‌ ۷۸
۹-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي ششم : ۸۰
۱۰-۲-۴-۴- آزمون فرضيه اصلي دوم: ۸۵
۱۱-۲-۴-۴- تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم ۹۰
۱۲-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي هشتم :‌ ۹۰
۱۳-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي نهم : ۹۲
.۱۴-۲-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي دهم :‌ ۹۳
۱۵-۲-۴-۴- آزمون فرضيه اصلي سوم: ۹۵
۱۶-۲-۴-۴- فرضیه اصلی چهارم: ۹۶
۱۷-۲-۴-۴- فرضیه اصلی پنجم: ۹۷
۱۸-۲-۴-۴- فرضیه اصلی ششم: ۹۹

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۰۳
۲-۵- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۰۴
۱-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول : ۱۰۴
۲-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم : ۱۰۵
۳-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي سوم : ۱۰۷
۴-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي چهارم : ۱۰۹
۵-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي پنجم : ۱۱۰
۶-۲-۵- نتيجه آزمون فرضيه اصلي ششم: ۱۱۰
۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۱۱
۴-۵- پیشنهادها ۱۱۲
۱-۴-۵- پيشنهاد مربوط به فرضيه اصلي اول : ۱۱۲
۲-۴-۵- پيشنهاد دوم مربوط به فرضيه اصلي دوم : ۱۱۲
۳-۴-۵- پيشنهاد سوم مربوط به فرضيه اصلي سوم : ۱۱۲
۴-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۳
۵-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۱۳
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۱۴
پیوست ها
پیوست یک : نمونه آماری تحقیق ۱۱۷
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۱۹
منابع لاتین: ۱۲۱
چکیده انگلیسی:۱۲۵

 

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۵۷۹۲کیلو بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۳۸| قیمت :۵۰۰۰تومان

url

 

2 comments

  1. سلام
    من پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران را پرداخت کردم ولی چیزی به ایملم نیومد رسید پرداختی اومد ولی لینک دانلود نیومد رسیدشم با شماره ۱۳۰۱۱۱۸۳۰۷۸ هستش لطفا بررسی کنید و پایان نامه رو برام ایمیل کنید ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *