دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با هوشمندسازی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲٫۳مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۱| قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده : سرمایه فکری و وابستگی آن با هوشمند سازی در محیط آموزشی و اداری یک نیاز جدی سازمان ها به بهره برداری از این سرمایه برای کاربردهای انسانی- ارتباطی (مشتری مداری)- ساختاری – در عصری که دانش مهمترین سرمایه سازمان هاست.بکار گیری آن مهمترین عاملی است که می تواند سازمان های رقیب را از یکدیگر متمایز سازد و موجب رشد یا افول سازمان ها در مقایسه با رقبایشان شود و مدیریت دانش محور و نهادینه کردن آن در معلما ن ابتدایی باعث پایه ای تر شدن این سرمایه می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین سرمایه فکری و هوشمندسازی سازمانی در مجتمع آموزشی امام حسین(ع) مشهد به عنوان سازمانی دارای تنوع سرمایه فکری انجام پذیرفته است. روش پژوهشی توصیفی- همبستگی و پیمایشی است. نمونه آماری شامل ۷۸ نفر (با استفاده از جدول کرجسی و مورگان) از کارکنان مجتمع امام حسین (ع) مشهد در سال ۹۳-۹۲ بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای کارکنان استفاده شد ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد ،ارزیابی سرمایه فکری مدل بونتیس و برای سنجش هوشمند سازی پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بوده است که روایی آنها تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون کرونباخ برای هوشمندسازی مدارس۷۹% و برای سرمایه فکری به ترتیب ۸۵% به دست آمده است. فرضیه های تحقیق از روش های منا سب آماری با نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته اند. با استفاده از پیرسون و رگرسیون خطی روابط سرمایه فکری و عوامل آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی”مشتری”، سرمایه دانشی) با هوشمند سازی سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

۱-۱ مقدمه
استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که باور ها ،ارزشها ،رفتارها،نگرش ها ومهارتهای آن چگونه و با چه فرآیندی به نسل جدید منتقل می شود. ساز و کار این انتقال در آموزش و پرورش ودر بعد کوچکتر مسئولان مدیران و معلمین می باشد،که پیش نیاز توسعه و ترقی است. می باید برنامه های خاص خود را در کنار محتوای کلی با ابعادسرمایه فکری و آموزش هوشمندهماهنگ نمایند با گذشت زمان به همراه تغییر و تحولات جهانی ،نیاز ها ی جدید را به وجود آورده است و حتی برای پاسخگویی به این نیا زها واژه ها تغییر کرده است.به عنوان مثال کلاس و فضای آموزشی از قالب فیزیکی خارج و به سمت مجازی شدن سوق پیدا کرده است.مدیران ومعلمان به جای پرداختن به مواد درسی به کل انسان بپردازند و به تمام ابعاد زندگی او توجه کنندو معلم دیگر منتقل کننده ی معلومات صرف نباشدبلکه در مقام یاور در بالندگی انسان است و این مستلزم رشد سرمایه فکری در مدیران و معلمان در تمامی ابعاد و کاربرد آن در تغییر و تحولات نوین آموزشی که از ابعاد این تغییر و تحول هوشمند سازی ابزاری ،دانشی و مدیریت ذهنی است.
با آغاز رنسانس و توسعه‌‌ی اهمیت‌‌دهی به علوم و رشد رویکردهای انسان‌‌محور، به‌‌ مرور توجه به‌‌ دانش فردی از شکل گسترش یافته‌‌تری برخوردار شد. از سوی دیگر توجه به انسان در قالب رشد علم اقتصاد، تجارت و جامعه‌‌شناسی در سده‌‌های منتهی به انقلاب صنعتی، به‌‌‌‌بهبود نقش دانش در توسعه‌‌ی ابزار ایجاد ارزش کمک بیشتری نمود. برای نمونه،رشد فکری باعث ایجاد نیاز به به انسان و ساختار و ارتباط و کسب دانش شد این روند با آغاز انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، از رشد افزون‌‌تری برخوردار شد. توجه به ارزش سرمایه‌‌ی انسانی و نیروی کار و یا طرح روش‌‌های ارزش‌‌گذاری سرمایه‌‌ی انسانی را می‌‌توان نمونه‌‌هایی از بروز توجهات جدید به سرمایه‌‌ی انسانی و به‌‌‌‌تبع آن بسترسازی برای ایجاد مفهومی جدید به‌‌‌‌نام سرمایه‌‌ی فکری که پایه ی اصلی دانش برای همگام شدن با نو آوری در جهت رشد توسط ارتباط دو انسان از دو جایگاه مختلف است می باشد. بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها،تا حد کمی مبتنی برتخصیص منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیا دی مبتنی برسرمایه فکری خواهد بود.بنا بر این،وظیفه رهبری یک سازمان خلق محیطی برای مدیریت دانش است به بیان روشن تر،در عصر حاضر چالش پیش روی مدیران آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است. (۱۹۹۶،بنتیس:۱۰۶). سازمان های دا نش محور را نمی شودبا مقیاس سنتی ا ندازه گیری کرد ریسک فراموشی دانش برای مدیران وجود دارد.مدیران ارشد سازمان هاتنها از ۲۰ در صددانش موجود در سازمان هایشان استفاده می کنند.از دیدگاه استراتژیک ،سرمایه فکری می توا نددر ایجاد و کاربرددانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود.
۱-۲ بیان مسأله
امروزه مهم ترین سرمایه های یک سازمان ،کارکنان هوشمندو با دانش آن هستند که با خلق فرآیند های سازمانی نوین،فناوری های جدید و توسعه خدمات جدید سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون می نمایند .تلاش نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایه گذاری در فرآیند یادگیری و ارتقامدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش است سازمان می تواند با مدیریت خلاقانه سرمایه فکری و به کار گیری نو آورانه فناوری اطلاعات این امکان را برای کارکنان به وجود آورد تا در مسائل سازمانی که نیاز به راه حل جدید دارند به تجربیات خود تکیه کنند.و با رشد در مسیر یادگیری ،سازمان را یاری رسانند.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه فکری و مدیریت هوشمند معلمان و مدیران در کنار مدیریت ابزار هوشمند در جهت رشد کارآمد سطح یادگیری در دانش آموزان و سرعت و کیفیت بخشیدن به آموزش می باشددر هر سازمانی رابطه ی نا مشهودی بین سرمایه فکری و هوشمندی سازمانی وجود داشته ولی به دلیل کیفیت بخشیدن و برنا مه ریزی جدی برای امور آموزشی و یادگیری در محیط های آموزشی، اعمال شده است.و تا چه حد می توانیم ابعاد سرمایه فکری را در هوشمندی سازمانی که شامل معلمان و مدیران و در واقع اندیشه ی آنها در کنار کاربرد ابزاری می باشد را مدیریت نماییم. نبودن امتیازی برای دانش آموزان نگرش منفی مدیران و معلمان مدارس هوشمند و وابستگی زیاد به کشورهای دیگر در جهت تامین سخت افزار و لوازم جانبی از دیگر تهدید های افراد در گیردر مدارس هوشمند است.سرمایه فکری در افراد و سازمان تا چه اندازه می تواند هوشمند سازی مدارس را از تهدید های جدی نجات می دهد و این رابطه می تواند در بهبود امر آموزش در موسسه ی آموزشی امام حسین (ع) کار آمد باشد.
در این رابطه تلاش شده است که تاثیر هر یک از مولفه های سرمایه فکری بر هوشمند سازی را مورد بررسی قرار دهیم و در خاتمه کوشش می شود راهکارهایی جهت توسعه ی سرمایه فکری در هوشمند سازی در مجتمع آموزشی امام حسین(ع) ارائه گردد. با توجه به موارد فوق الذکرسئوال اصلی این پژوهش عبارتست از:”چه رابطه ای بین سرمایه فکری و هوشمند سازی در مجتمع آموزشی امام حسین (ع) مشهد وجود دارد؟”

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با هوشمندسازی سازمانی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسأله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف مشخص تحقیق ۷
۱-۴-۱ هدف کلی ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۸
۱-۶ متغیرهای موجود در پژوهش ۸
۱-۷ تعاریف اصطلاحات ۸
۱-۷-۱ تعاریف تئوریک ۸
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ بخش اول سرمایه فکری۱۲

۲-۱-۱ مقدمه ۱۲
۲-۱-۲ تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری ۱۲
۲-۱-۳ سرمایه فکری از دیدگاه استوارت ۱۲
۲-۱-۳-۱ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس ۱۳
۲-۱-۳-۱ سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون ۱۳
۲-۱-۴ معرفی مدلهاي مختلف سرمایه فکري ۱۳
۲-۱-۴-۱ مدل ادوینسون و مالون ۱۳
۲-۱-۴-۲ مدل بروکینگ ۱۶
۲-۱-۴-۳ مدل روس و همکاران ۱۷
۲-۱-۴-۴ سرمایه فکری مدیران ۱۸
۲-۱-۴-۵ الگوی عملیاتی توسعه و تحول فکری ۱۹
۲-۱-۴-۶ مدل سالیوان ۲۰
۲-۱-۴-۷ مدل بونفر ۲۱
۲-۱-۴-۸ مدل بنتیس ۲۲
۲-۱-۴-۹ مدل هانس و لاواندال ۲۳
۲-۱-۴-۱۰ مدل لین ۲۴
۲-۱-۵ ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده ۲۴
۲-۱-۵-۱ ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون ۲۴
۲-۱-۵-۲ ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ ۲۵
۲-۱-۵-۳ ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران ۲۵
۲-۱-۵-۴ ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان ۲۶
۲-۱-۵-۵ ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفر ۲۷
۲-۱-۵-۶ ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس ۲۷
۲-۱-۵-۶-۱ انواع مشتري ۲۸
۲-۱-۶ انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب ۳۳
۲-۱-۷ مدل هاي ارائه شده براي اندازه گیري و گزارش دهی سرمابه فکري

۲-۲ بخش دوم هوشمندسازی۳۶

۲-۲-۱ مقدمه ۳۶
۲-۲-۲ فلسفه آموزش و پرورش ۳۷
۲-۲-۳ یادگیری ۳۷
۲-۲-۳-۱ عوامل موثر بر یادگیری ۳۷
۲-۲-۳-۲ يادگيري الكترونيكي ۴۵
۲-۲-۳-۳ طراحی مدرسه هوشمند ۴۵
۲-۲-۳-۴ مدير مدرسه هوشمند: ۴۶
۲-۲-۳-۵ کارشناسان هوشمند مدارس: ۴۶
۲-۲-۳-۶ معلمان هوشمند ۴۷
۲-۲-۳-۷ اولياي هوشمند ۴۷
۲-۲-۳-۸ مولفه‌هاي اصلي و اركان هوشمند‌سازی مدارس ۴۹
۲-۲-۳-۹ استانداردهای لازم برای تولید محتوای الکترونیک ۵۱
۲-۲-۳-۱۰ آماده سازی مدرسه هوشمند ۵۲
۲-۲-۳-۱۱ ويژگيهاي اركان مدرسۀ هوشمند ۵۳
۲-۲-۳-۱۲ ضرورت مدارس هوشمند ۵۴
۲-۲-۳-۱۳ چالشها و موانع پیش روی مدارس هوشمند ۵۶
۲-۲-۳-۱۴ اهداف مدارس هوشمند ۵۶
۲-۲-۳-۱۵ مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند ۵۷
۲-۲-۳-۱۶ ده اصل کلیدی آموزش در مدارس هوشمند ۵۹
۲-۲-۳-۱۷ ساز و كار اجرايي هوشمند‌سازي مدارس ۶۱
۲-۲-۳-۱۹ زير ساخت توسعه يافته فناوري اطلاعات ۶۲
۲-۲-۳-۲۰ محيط يادددهي و يادگيري مبتني بر محتواي چند رسانهاي ۶۳
۲-۲-۳-۲۱ مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچهی رایانهای ۶۴
۲-۲-۳-۲۲ توانمندسازي معلمان در حوزه فناوری اطلاعات ۶۵
۲-۲-۳-۲۳ ارتباط يكپارچه رايانه‌اي با ساير مدارس ۶۶
۲-۲-۳-۲۴ سوالاتی که در رابطه با مدارس هوشمند با آن برخورد می کنیم ۶۶
۲-۲-۳-۲۵ تأثیرات هوشمند سازی مدارس بر یادگیری دانش آموزان ۶۸
۲-۲-۳-۲۶ عوامل دروني ، بيروني و محيطي تاثير گذار بر توسعه مدارس هوشمند ۷۳
۲-۲-۳-۲۷ موانع موجود در راه به کارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی و توسعه مدارس هوشمند ۷۵
۲-۲-۴ سند چشم انداز۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ۷۸
۲-۲-۵ برنامه پنجم توسعه ۷۸
۲-۲-۶ سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش ۷۸
۲-۲-۷ سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور ۷۸
۲-۲-۸ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ۷۹
۲-۲-۹ پیشینه پژوهشهای انجام شده به شیوه میدانی ۷۹
۲-۲-۹-۱ خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۹
۲-۲-۹-۲ خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۱
۲-۲-۱۰ چارچوب نظری ۸۳
۲-۲-۱۱ چارچوب مفهومی پژوهش ۸۳
۲-۲-۱۲ جمع بندی ۸۴

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه ۸۶
۳-۲ روش تحقیق ۸۶
۳-۳ جامعه و نمونه آماری ۸۷
۳-۴ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۸۷
۳-۵ روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۸۸
۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۸۹
۳-۶-۱پرسشنامه ۸۹
۳-۶-۲ روایی پرسشنامه ۹۰
۳-۶-۳ پایایی ۹۱
۳-۷ روش اجرای پژوهش ۹۲
۳-۷-۱ روایی و پایایی پرسشنامه ی سرمایه فکری بنتیس ۹۲
۳-۷-۲ پرسشنامه استاندارد هوشمندسازی رستمی ۹۳
۳-۸ روش اجرای پژوهش در پرسشنامه هوشمند سازی ۹۳
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل دادهها ۹۴
۳-۱۰ آمار استنباطی ۹۴
۳-۱۰-۱ آزمون همبستگی ۹۵
۳-۱۰-۲ آزمون تحلیل واریانس ۹۵
۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی ۹۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

۴-۱ مقدمه ۹۸
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق(بررسی توصیفی و ویژگیهای جمعیت شناختی) ۹۸
۴-۲-۱ جنسیت ۹۸
۴-۲-۲ تحصیلات ۹۹
۴-۲-۳ سن ۱۰۰
۴-۲-۴ سابقه کاری ۱۰۱
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۱۰۴
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۱۰۴
۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۵
۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۶
۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۷
۴-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۸

فصل پنجم: تفسیر نتایج

۵-۱ مقدمه ۱۱۲
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۳
۵-۲-۱ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۱۱۳
۵-۲-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۱۱۴
۵-۲-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۱۵
۵-۲-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۱۶
۵-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۱۶
۵-۳ نتیجه گیری نهایی ۱۱۷
۵-۳-۱ مقدمه ۱۱۷
۵-۳-۲ نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه اصلی تحقیق ۱۱۹
۵-۳-۳ نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه فرعی شماره ۱ تحقیق ۱۱۹
۵-۳-۴ نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه فرعی شماره ۲ تحقیق ۱۲۰
۵-۳-۵ نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه فرعی شماره ۳ تحقیق ۱۲۱
۵-۳-۶ نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه فرعی شماره ۴ تحقیق ۱۲۱
۵-۳-۷ نتیجه گیری ۱۲۲
۵-۴ محدودیت و مشکلات اجرای پژوهش ۱۲۳
۵-۵ پیشنهادهای تحقیق ۱۲۳
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۲۳
۵-۵-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۲۴
ضمائم ۱۲۶
منابع فارسی ۱۳۳
منابع انگلیسی ۱۳۵
چکیده انگلیسی۱۳۷

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۵۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *