دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در ایران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۹۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۳| قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

چکیده:سرمایه گذاران نهادی یکی از بحث برانگیزترین و مهم ترین مباحث بازارهای مالی در سالهای اخیر می باشد که با توجه به نقش و کارکردشان می توانند در ساز و کار بازارهای بورس اوراق بهادار تاثیرگذار باشند. در این پژوهش سرمایه گذاران نهادی را با توجه به مصوبه ۲۸/۰۶/۸۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار به چهار دسته سرمایه گذاران عمده، بانکها و بیمه ها، سرمایه گذاران سازمانی و صندوق های بازنشستگی تقسیم نموده و نقش و تاثیر آنان را بر عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار داده ایم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحلیل همبستگی می باشد. در این تحقیق سه فرضیه اصلی تعریف نموده ایم که دو فرضیه اول هرکدام شامل چهار فرضیه فرعی می باشند که با استفاده از رگرسیون تلفیقی و ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.این تحقیق در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و نمونه آماری پژوهش شامل ۱۱۵ شرکت از صنایع مختلف می باشد.یافته های تحقیق نشان داد که درصد سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران سازمانی بر نقدینگی بازار سهام مثبت و معنادار و تاثیر درصد سهام نگهداری شده توسط صندوقهای بازنشستگی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام مثبت و معنادار می باشد.در ادامه مقدمه،بیان اساسی مسئله پژوهش دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در ایران ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه

در طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت بازارهای مالی در تجمیع سرمایه مورد نیاز شرکتها و بنگاههای اقتصادی، سرمایه گذاران سازمانی نقش پررنگ تری را در بازار مبادلات سهام ایفا می نمایند. سهامداران نهادی مکانیسمی را بوجود می آورند که بر مبنای آن وجوه و پس اندازهای سهامداران خرد را به شکل منابع عظیم مالی به بازار سرمایه منتقل می کنند؛  در همین راستا این دسته از سهامداران متقاضی نظارت بر عملکرد شرکت ها  و دریافت اطلاعات صحیح، بموقع و مناسب از سوی شرکتها می باشند. مدیران نیز موظفند اطلاعات شفافی از صورتهای مالی و تصمیمات مدیریتی خود را بصورت پیوسته در اختیار سرمایه گذاران سازمانی (که در نقش اطلاعاتی و نظارتی صرفه اقتصادی در قیاس با سرمایه گذاران جزء دارند) قرار دهند که همین امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خرد و کلان می گردد.زمانیکه اطلاعات مناسب و صحیح بطور یکسان در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد افراد و یا سازمانهایی که قصد ورود به بازار مالی را دارند ابزار کافی جهت ارزیابی ارزش سهام را داشته و ابهامات در خصوص ریسک سرمایه گذاری نیز به حداقل خود می رسد در چنین شرایطی قیمت سهام به ارزش ذاتی خود نزدیک تر شده و بازار به سمت کارائی پیش میرود، چنین بازاری از ثبات نسبی برخوردار بوده و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب نموده و نرخ نقدینگی افزایش می یابد.بالابودن نرخ نقدینگی بازار از جمله عوامل جذاب برای سرمایه گذاران جدید نیز می باشد که می تواند آنان را ترغیب به سرمایه گذاری در بازارهای مالی به طور شخصی و یا از طریق سرمایه گذاران سازمانی نماید؛ که این مسئله خود منجر به قدرت یافتن این دسته از سرمایه گذاران می گردد. با قدرت یافتن سرمایه گذاران سازمانی و رقابت بین آنها عدم تقارن اطلاعاتی نیز بطور مستمر کاهش یافته و در چنین شرایطی ارزیابی و قیمت سهام منطبق بر واقعیات بوده و بازار اطمینان لازم برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران را ایجاد می نماید. در حقیقت می توان سه متغیر فوق را در قالب یک سیکل مؤثر بر یکدیگر که در نهایت، توانایی تأثیر بر بازار را دارند تعریف نمود.

۱-۲- بیان مسئله اساسی پژوهش

سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان گـروهی از سرمایه‌گذاران بوده که به‌واسطه دسترسی بـه مـنابع عظیم مالی، نقش مهمّی درتوسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می‌کنند (فخاری،۱۳۸۹: ۱۵۹). این گروه از سرمایه­گذاران به عنوان یک مشخصه مشترک بازارهای سرمایه مدرن محسوب می شوند. آنها در بین المللی سازی بازارها نقش مهمی ایفا می‎کنند چون حجم بالایی از دارایی ها را مدیریت می کنند: حدود ۶۲۰۰۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۶، بیش از مجموع GDP کشورهای صنعتی اصلی. در سال ۲۰۰۵ سرمایه گذاران سازمانی ۶۵ درصد ارزش خالص در شرکت های فهرست شده در NYSE/AMEX را در اختیار دارند، که نشان دهنده نرخ رشد سالانه ۶.۳ درصد در طول ۲۵ سال گذشته است (آگراوال ۲۰۰۹). سرمایه گذاران سازمانی مرتبا شرکت­ها را در طول چند سال گذشته تحت نظارت داشته اند. در این زمینه، بسیاری از مطالعات روی نقش سرمایه گذاران خارجی به عنوان بازیگران اصلی در ساختارهای اداره شرکت متمرکز بوده است (بوزک و بوزک ۲۰۰۷؛ چانگ و ژانگ ۲۰۱۱). با این حال، محققان معدودی تاثیر سرمایه گذاران سازمانی روی بازار مالی، و خصوصا بر نقدینگی را مورد بررسی قرار داده اند.هدف از این پژوهش بررسی این نکته است که آیا سرمایه گذاران سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در ایران را تحت تاثیر قرار می دهند یا خیر. از یک سو، سرمایه گذاران سازمانی غالبا جزو عوامل آگاه و مطلع محسوب می شوند و به­خاطر حجم بالای دارایی ها می توانند اطلاعات خصوصی بدست آوردند (فهل ۲۰۰۴). عدم تقارن اطلاعاتی بین آنهایی که دارای اطلاعات خصوصی هستند (سرمایه گذاران نهادی) و عوامل ناآگاه یا غیرمطلع (سهامداران اقلیت) می تواند روی نقدینگی بازار تاثیر منفی داشته باشد، که فرضیه انتخاب معکوس را تایید می­کند. از سوی دیگر، در تئوری سیگنال ادعا می شود که این نوع مالکیت سهم یک مکانیسم اداراه (governance) است، که باید ذاتاً سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در شرکت ها و در نتیجه افزایش حجم تعاملات و نقدینگی بازار ترغیب کند.بر این اساس این پژوهش از دو جنبه به بررسی متغییرها می پردازد؛ اول اینکه، اغلب مطالعات قبلی که به رابطه بین سرمایه گذاران سازمانی و نقدینگی بازار پرداخته اند سرمایه گذاران سازمانی را یک گروه یکدست تلقی کرده اند. این فرضیه محدودکننده بوده و منجر به یافته های مبهم می شود. در واقع، این بازیگران متنوع بوده و دارای ویژگی ها و رفتارهای متفاوتی در میان ساختارهای اداره شرکت هستند. در نتیجه، ما در این پژوهش بازیگران را به عنوان یک گروه ناهمگن در نظر گرفته، و بین سرمایه گذاران فعال و منفعل تمایز قائل می شویم. دوم اینکه، در این تحقیق این رابطه را در یک محیط سازمانی متفاوت، یعنی بازار سهام ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه سرمایه‌گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام
دانلود پایان نامه سرمایه‌گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار سهام در ایران

فصل اول :‌ كليات

۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- بیان مسئله اساسی پژوهش… ۱
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۲
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش… ۳
۱-۵- اهداف پژوهش… ۳
۱-۶- سوالات پژوهش… ۳
۱-۷- فرضیه های پژوهش… ۴
۱-۸- مدل کلی و متغیرهای پژوهش… ۴
۱-۹- قلمرو پژوهش… ۵
۱-۱۰- روش شناسی پژوهش… ۵
۱-۱۱- ابزار گردآوری داده ها ۵
۱-۱۲- روش تحلیل داده ها ۶
۱-۱۳- شرح واژه ها و اصطلاحات بکاررفته در پژوهش…۷

فصل دوم :‌ مباني نظري و ادبيات پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- سرمایه گذاران نهادی.. ۱۱
۲-۳- عدم تقارن اطلاعاتی.. ۱۴
۲-۳-۱- سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر حسابداری.. ۱۶
۲-۳-۲- سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مبناهای بازار ۱۶
۲-۴- نقدینگی بازار سهام. ۱۷
۲-۴-۱- حجم نسبی معاملات.. ۱۹
۲-۴-۲- ارزش معاملات.. ۱۹
۲-۴-۳- تعداد دفعات معاملات.. ۱۹
۲-۴-۴- شکاف عرضه و تقاضا ۱۹
۲-۴-۵- هزینه های فرآیند سفارش: ۲۰
۲-۴-۵- هزینه های نگهداری موجودی: ۲۰
۲-۴-۶- هزینه انتخاب نادرست.. ۲۱
۲-۵-تاریخچه و سوابق تجربی پژوهش… ۲۲
۲-۵-۱ پژوهشهای انجام شده در داخل ایران. ۲۲
۲-۵-۲ پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران. ۲۴
خلاصه نتایج تحقیقات پیشین..۲۶

فصل سوم :‌ روش شناسي پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۲۸
۳-۲- روش پژوهش… ۲۸
۳-۳- قلمرو پژوهش… ۲۸
۳-۴- جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه‌گيري.. ۲۹
۳-۵- ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و داده‌هاي تحقيق.. ۳۰
۳-۶- مقياس ابزارهاي اندازه‌گيري پژوهش… ۳۰
۳-۷- اعتبار و روائي مقياس‌هاي اندازه‌گيري.. ۳۱
۳-۸- متغيرهاي مورد مطالعه پژوهش و نقش آن‌ها ۳۱
۳-۹- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۳۲
۳-۱۰- قاعده رد يا تائيد فرضيه‌هاي پژوهش…۳۶

فصل چهارم :‌ تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها

۴-۱-مقدمه. ۳۸
۴-۲- تجزيه و تحليل و توصيف داده‌هاي گردآوري شده ۳۹
۴-۲-۱- توصيف ويژگي‌هاي نمونه آماري.. ۳۹
۴-۲-۲- توصيف متغيرهاي تحقيق.. ۴۰
۴-۳- تجزيه و تحليل‌هاي استنباطي پژوهش… ۴۴
۴-۳-۱- نتايج بررسي مفروضه‌هاي بنيادي معادله‌هاي پژوهش… ۴۵
۴-۳-۲- نتايج مدل‌ها و معادله‌هاي پژوهش… ۴۸
۴-۳-۲-۱- مدل مرتبط با متغير وابسته عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۸
۴-۳-۲- ۲- مدل مرتبط با متغير وابسته نقدينگي بازار سهام. ۵۰
۴-۴- ساير يافته‌هاي تحقيق.. ۶۰
۴-۴-۱- بحران مالي بر نقدينگي بازار سهام تاثير معناداري ندارد. ۶۰
۴-۴-۲- بحران مالي بر عدم تقارن اطلاعاتي تاثير مستقيم و معناداري دارد. ۶۱
۴-۴-۳- ميانگين عدم تقارن اطلاعاتي در طول دوره مورد مطالعه تغيير معناداري نيافته است. ۶۲
۴-۴-۴- ميانگين نقدينگي بازار سهام در طول دوره مورد مطالعه تغيير معناداري نيافته است. ۶۳
۴-۵- خلاصه نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق..۶۴

فصل پنجم :‌ بحث و نتيجه گيري

۵-۱- مقدمه. ۶۷
۵-۲- مرور موضوع تحقيق و روش اجراي آن. ۶۸
۵-۳- نتيجه آزمون فرضيه‌ها و تفسير يافته‌ها ۶۹
۵-۳-۱-نتايج و تفسير يافته‌هاي فرضيه اصلي اول پژوهش: ۶۹
۵-۳-۲- نتايج و تفسير يافته‌هاي فرضيه اصلي دوم پژوهش: ۷۰
۵-۳-۳- نتايج و تفسير يافته‌هاي فرضيه اصلي سوم پژوهش: ۷۱
۵-۴- نتايج آزمون مرتبط با ساير يافته‌هاي تحقيق.. ۷۲
۵-۵- نتيجه گيري كلي.. ۷۳
۵-۶- محدوديت‌هاي تحقيق.. ۷۴
۵-۷- پيشنهادهاي كاربردي مرتبط با يافته‌هاي پژوهش… ۷۴
۵-۸- پيشنهادهاي مرتبط با پژوهش‌هاي آتي.. ۷۵
منابع و مآخذ: ۷۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *