دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری اتوماسیون اداری

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۵۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۷| قیمت : ۲۴۰۰۰

چکیده :فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب درعرصه سازمانها مطرح بوده است. هر كس که به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد،از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري ازسيستم هاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار وبكارگيري اين سيستمها صرف نمايند . اما در این بین فرهنگ سازمانی نقش اساسی و مهمی در به کارگیری اتوماسیون اداری داراست.از این رو پژوهش حاضر جهت تبیین موضوع تحقیق با هدف ذیل به اجرا درآمده است:«بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری اتوماسیون اداری درادارات آموزش و پرورش مشهدجهت بررسی موضوع، اطلاعات لازم به دو شیوه ۱- مطالعات نظری ۲- شیوه میدانی نمونه آماری به تعداد۲۵۰ نفر از کارکنان مرد ادارات آموزش و پرورش مشهد جمع آوری شده است ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارتندازالف : پرسشنامه فرهنگ سازمانی که از پرسشنامه استاندارد کوئین استفاده شده است واعتبار ان بااستفاده از آلفای کرونباخ۰٫۹۹ به دست می اید.ب : پرسشنامه اتوماسیون اداری که از پرسشنامه اتوماسیون اداری پایان نامه ها استفاده گردیده است . براي روايي، نظر متخصصان و اساتيد مديريت آموزشي ملاك قرار گرفته است.واعتبار آن بااستفاده از آلفای کرونباخ۰٫۹۹ به دست می آید.یافته های به دست آمده طی دو مرحله با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده¬اندو در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش آزمون همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از آزمون¬های انجام شده در ارتباط با فرضیه اصلی و فرضیات فرعی، نشان داده است:فرضیه اصلی پژوهش تاییدشد ومشخص شدکه فرهنگ سازمانی در به کارگیری اتوماسیون اداری موثراست.ونتایج زیرحاصل از فرضیه های فرعی می باشدفرهنگ سازمانی مشارکتی دربه کارگیری اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد فرهنگ سازمانی عقلانی در به کارگیری اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد .فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی دربه کارگیری اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد .

مقدمه

فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا می گیرد، به طوری که مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می کند، و به سبب عملکرد وتأثیر مثبتش معتبر دانسته می شود واز این جهت به مثابه روش صحیح احساس ادراک، تفکر در خصوص آن مشکلات گروه، به اعضای جدید آموزش و یاد داده می شودشاین ۱۳۸۳، ص ۳۰ ) جوامع به عنوان مجموعه های انسانی دارای فرهنگ هایی می باشندکه راهنمای عمل گروهی آن ها می باشد یکی از این مجموعه های انسانی ، سازمان می باشد که به طور خلاصه این چنین تعریف می شود:اجتماع مردمی که با هم طبق یک سازماندهی هماهنگ و مصوب کار می کنند تا هد ف های سازمانی را تحقق بخشندسازمان ها ترتیبات اجتماعی برای کنترل عملیات رسیدن به هدف های جمعی و محل خلق مدیریت های آگاهانه و ترتیبات لازم برای تحقق بخشیدن هدف ها به وسیله ابزار های جمعی می باشند. لذا می توان فرهنگ سازمانی که به عنوان رفتار های غالب . در سازمان شناخته می شود را به این گونه تعریف کرد« مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باور ها ی راهنما، و تفاوت هایی می داند که در اعضای یک سازمان مشترک است». به نقل از مشبکی، ۱۳۸۰ ، ص ۴۳۸در تحقیقاتی که روی فرهنگ انجام شده است محققان کوشیده اند تا دریابند افراد از چه زاویه ای به سازمان خود می نگرند؟ آیا سازمان به خلاقیت و نوآوری آن ها ارج می نهد و به آن ها پاداش می دهد؟ آیا پدیده ی تعارض را سرکوب می کند؟ بنا براین می توان انتظارداشت که افراد با زمینه های مختلف یا در سطوح مختلف در یک سازمان وجو د داشته و فرهنگ سازمانی را در عبارت های همانند یا مشابه توصیف نمایند. هر زمینه زندگی سازمانی بخشی از فرهنگ سازمانی است درحالی که دیگران سعی می کنند فرهنگ را به صورت ظریف تری معنا کنند تا از زمینه های دیگری نظیرعادات، محیط، فضاو ارزش ها قابل تشخیص و تفکیک باشد فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان چسبی که یک سازمان را توسط طرح های مشترک اعتقادی به هم چسبانده و نگه می دارد دیده شود. فرهنگ در نتیجه ارزش ها، اعتقاد ها و انتظاراتی که بین اعضای سازمان به وجود می آید و افراد را توجیه و به گونه ای بسیار ظریف به اعضای خود این پیام را می دهد که: چه کارهایی قابل قبول است، هر چند این امکان وجوددارد چنین کار هایی مخالف قوانین و مقررات باشد.
بیان مسئله
امروزه فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات موردبحث رفتار سازمانی است و اعتقاد بر این است که هرسازمانی داراي فرهنگی است که منظور همان فرهنگ غالب یا همگانی است که پذیرفته شده بین کلیه اعضاي سازمان است ولی در عین حال هر بخش براي خود داراي باورها وارزش هاي خاصی است.فرهنگ سازمانی عبارت است از باورهاي مشترك دریک سازمان. هرچه باورهاي مشترك عمیق تر و بیشترباشند، فرهنگ قوي تر است و هرچه باورها متفاوت ووجه اشتراك آنها کمتر باشد فرهنگ سازمان ضعیف ترخواهد بود(میرسپاسی، ۱۳۷۲٫ فرهنگ سازمانی به عبارت دیگر مجموعه باورها،اعتقادات و ارزش هاي نسبتاً ثابت و الگوهاي رفتاري که عموماً افراد سازمان پایبند آنها هستند، می باشد و روي ، تمام جنبه هاي سازمانی اثر می گذارد(سعیدي، ۱۳۸۲ص ۲۲۲ ). فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه ای از باورها وارزشهای مشترک بررفتارواندیشه اعضای سازمان اثرمی گذاردومی توان نقطه شروعی برای حرکت وپویایی ویامانعی درراه پیشرفت به شمار آید مشبکی -۱۳۸۰-سيستم هاي اداري، سيستم هاي جهاني هستند كه وظيفه اصلي آنها ايجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار است و رمز بقاي سازمانها و تداوم فعاليتهاي آنها مجهز شدن اين سازمانها به ابزارهاي رقابتي عصر اطلاعات ارتباطات؛ يعني سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات است. در اين ميان از دهه ۱۹۶۰ كه جنبه هاي بيشتري از كاربرد و فعاليتهاي اداري و آموزشی روبه گسترش گذاشت، وجود يك سيستم يكپارچه اداري مناسب كه حجم عظيم اطلاعات، مكاتبات را دربرگيرد به وضوح احساس شد. ازطرفی متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد .اتوماسيون اداري عبارت است از كاربرد وسايل الكترونيك در فعاليتهاي اداری به منظور افزايش كارايي سازمان ؛ افزایش كارايي تبادل اطلاعات در داخل سازمان , بين بخشها , کارکنان و نیز مراجعه کنند گان می باشد که درنهایت با ارائه اطلاعات دقیق و سریع در تصميم گيري مدیران موثر می باشد (( اگر مدیران گمان مي كنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند .)) ( بنیس ، ص ۱: ۱۳۸۱)این پژوهش یک تحقیق مسئله مدار کاربردي است که درصدد شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری اتوماسیون اداری درادارات آموزش و پرورش می باشد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری اتوماسیون اداری درادارات آموزش وپرورش مشهد

 

فصل اول :کلیات پژوهش ۴

مقدمه ۵
بیان مسئله ۶
ضرورت واهمیت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۷
فرضیه های تحقیق ۷
تعاريف مفاهيم كليدي: ۸
تعاريف نظري ۸
فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی : ۸
ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی ۹
تعاريف عملياتي ۹
اتوماسیون اداری ۱۰
روش شناسی تحقیق ۱۰

فصل دوم:پیشینه ومبانی پژوهش ۱۱

مقدمه ۱۲
مفهوم فرهنگ ۱۲
تعریف فرهنگ ۱۲
تعریف سازمان ۱۳
فرهنگ سازمانی ۱۳
منشأ و شكل‌گيري فرهنگ سازماني ۱۴
بقا و ادامه حيات فرهنگ سازماني ۱۵
ویژگی های فرهنگ سازمانی ۱۸
انواع فرهنگ سازمانی ۱۹
مشخصات فرهنگ قوي و ضعيف ۱۹
سطوح فرهنگ سازمانی ۲۱
عوامل موثر در فرهنگ سازمانی ۲۲
نشانه های فرهنگ سازمانی ۲۲
الگوهای فرهنگ سازمانی ۲۳
نقش فناوری اطلاعات در سازمان ۳۰
طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها ۳۰
مزایا و معایب اتوماسیون اداری ۳۲
انواع کاربرد ها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری : ۳۳
ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ۳۳
بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری ۳۴
مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ۳۴
برنامه های مدیریت سیستم مالی ۳۵
دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ ۳۵
اداره مجازی ( Virtual office ) 35
سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ۳۶
نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۳۷
سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 38
انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۴۰
نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ۴۰
خودكارسازي ۴۱
اتوماسيون و تصميمات مديريت ۴۱
ضرورت تفكر براي آينده ۴۲
بهبود كار و اتوماسيون ۴۲
تحقق دولت الكترونيك در ايران ۴۳
اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي ۴۳
اتوماسيون فعاليتهاي عمومي ۴۴
فرهنگ سازمانی ۴۵
پیشینه تحقیق ۴۵
اهداف جزئی ۴۹

فصل سوم:روش تحقیق ۵۳

مقدمه ۵۴
روش تحقيق: ۵۴
جامعه آماری ۵۴
روش نمونه گیری وحجم نمونه ۵۴
روش های جمع آوری اطلاعات ۵۵
ابزار تحقيق : ۵۵
نحوه امتياز بندي پرسشنامه ها : ۵۶
متغییرهای تحقیق ۵۷
آزمونهای استفاده شده در این تحقیق ۵۷
جامعه آماری ۵۸

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها ۵۹

تجزیه وتحلیل داده ها ۶۰
تحلیل های توصیفی ۶۰
سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۱
فراوانی پاسخ ها به شاخصه های فرهنگ سازمانی ۶۱
آزمون فرضیه اصلی ۸۴

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸

مقدمه ۸۸
فرضیه اصلی: ۸۹
خلاصه تحقیق ۹۰
نتيجه گيري: ۹۰
يافته هاي پژوهش: ۹۱
فرضیه اصلی: ۹۱
بحث و تفسیر: ۹۱
هدف کلی ۹۲
اهداف جزئی ۹۲
خلاصه يافته هاي تحقيق ۹۳
یافته های پژوهش: ۹۳
خلاصه اي از مساله، روش ويافته هاي پژوهش ۹۹
فرضيه (۱): ین فرهنگ عقلانی و به کارگیری اتوماسیون اداری رابطه وجوددارد. ۹۹
فرضيه (۲) : بین فرهنگ مشارکتی و به کارگیری اتوماسیون اداری رابطه وجوددارد ۹۹
فرضيه (۳): بین فرهنگ ایدئولوژیک و به کارگیری اتوماسیون اداری رابطه وجوددارد. ۹۹
فرضيه (۴): بین فرهنگ سلسله مراتبی و به کارگیری اتوماسیون اداری رابطه وجوددارد. ۹۹
استفاده از يافته هاي پيشين و تركيب آن با نتايج پژوهش ۹۹
پیشنهادات کاربردی : ۹۹
سایرپيشنهادات ۱۰۰
محدودیتها ۱۰۱
پرسشنامه ها ۱۰۲
پیوست ۱۰۳
منابع ۱۰۹
منابع فارسی ۱۰۹
منابع انگلیسی۱۱۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۲۴۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *