دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۱٫۲مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۶| قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

چکیده :هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌باشد؛ ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲ می‌باشد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران ۷۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده‌ها در این پژوهش ۲ پرسشنامه است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی (پرسشنامه دنیسون) و دیگری پرسشنامه متغیر وابسته مدیریت دانش (پرسشنامه شرون لاوسون) را می‌سنجد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۹۳) استفاده گردید وروایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS واز آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: بین مشارکت سازمانی با مدیریت دانش ارتباط معنی‌داری (همبستگی ۰٫۵۶۰) و ابعاد مدیریت دانش درگیرشدن درکار (همبستگی ۰٫۵۰۲)، سازگاری (همبستگی ۰٫۳۶۲)، انطباق‌پذیری (همبستگی ۰٫۴۷۸) و مأموریت (همبستگی ۰٫۴۹۱) وجود دارد. همچنین بین جنسیت و مدیریت دانش مثبت و معناداری وجود دارد که مدیریت دانش در کارکنان زن بیش از مردان است.
۱) مقدمه
می‌توان گفت منشاء «فرهنگ» به تولد انسان برمی گردد و وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت حیات اجتماعی انسان است. اهمیت شناخت فرهنگ، با ابعاد وسیع و متنوع و انسان شمول آن در علوم اجتماعی (مدیریت) امروز به جایی می‌رسد که بگویند: انسان حیوانی است با فرهنگ. (روح الامینی،۱۳۷۴)«فرهنگ عبارت است از کلیه کوشش‌های اعضای یک جامعه برای انطباق آنان با هنجارهای محیط اعم از طبیعی یا اجتماعی است»، «صاحب نظر دیگری از دیدگاه مردم شناسی فرهنگ را در مجموعه‌ای از عادات و توانایی‌های بشر می‌داند». (کلاین برگ،۱۹۵۴، ترجمه کاروان، ۱۳۷۲: ۹۵)فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان است. این فرهنگ پدیده‌ای ملموس نبوده بلکه نیروی پنهانی است که در ورای ملموس و مشهود فعالیت کرده و به عنوان یک نیروی جمعی افراد را به فعالیت و عملیات مشابه وا می‌دارد. عده‌ای سازمان را به کوه یخ تشبیه می‌کنند که تنها قله آن آشکار است وبخش عمده‌اش ناپیداست. این بخش ناپیدا فرهنگ سازمان را تشکیل می‌دهد چون فرهنگ سازمانی از ارزشها، باورها و پیش فرضهایی بنیادین تشکیل یافته پایدار و تقریباً با ثبات است. وقتی فرهنگ بوجود آمد پابرجا می‌ماند و رفتار افراد جدید را شکل می‌دهد از طریق فرهنگ استقرار و پیوستگی اجتماعی می‌آید، بنابراین فرهنگ به عنوان عامل مهمی در عملکرد سازمان دارای اهمیت بوده و قابل بررسی و مطالعه است. (خوارزمی، ۵:۱۳۷۹)
ویروساک (۲۰۱۰) معتقد است که سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی در صحنه مدیریت دانش مطرح می‌باشد. قابلیت و توانایی استفاده از اطلاعات و تکنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی یادگیری درون یک سازمان یادگیرنده، نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش (KMS) باید قادر باشد که فعالیت‌های کاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در بر گیرنده محرک‌ها و انگیزه‌های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و، آن‌ها را درگیر فعالیت‌های درون سازمانی نماید. (ویروساک، ۲۰۱۰، به نقل از نیک پور و سلاجقه،۱۳۸۹).
سازمان‌ها دریافته‌اند که مزیت‌های رقابتی تکنولوژی گذرا بوده و تنها مزیتهای رقابتی که پایداری دارند، کارکنان هستند. این تحول باعث افزایش شیب منحنی‌های یادگیری گردیده زیرا سازمانها برای تطبیق سریع و پاسخگویی سریع‌تر در حال تلاش مضاعف هستند. به منظور باقی ماندن در خط مقدم و حفظ مزیت رقابتی، سازمان‌ها باید دارای ظرفیت مناسبی برای حفظ توسعه، سازماندهی و بهره وری از شایستگی‌های کارکنانشان باشند. اکثر مدیران، دانش را به عنوان عامل اساسی بقای سازمان قلمداد می‌کنند. به هر حال دانش همواره به عنوان یک دارایی با ارزش و جزء مهم تولید بوده است (مارتنسون،۲۰۰۰: ترجمه منصور ۱۳۷۹، ۴۶)امروزه سازمان‌ها به سرمایه‌های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عالم مهم حیاتی می‌نگرند. دست یابی به اندوخته‌های دانش سازمانی، بدون یادگیری ممکن نمی‌باشد. (افرازه، ۱۳۸۴: ۶)باتوجه به اینکه سازمانی همانند آموزش و پرورش که عهده دار تعلیم و تربیت می‌باشد و یک نهاد انسان محور و زمینه ساز پرورش نیروی انسانی ماهر و توانای کشور است، کار تعلیم و تربیت نسل آینده و نقش بنیادی و کلیدی در میزان موفقیت سازمانها را بر عهده دارد و باید سعی در جهت استفاده از دانش موجود در سازمان داشته باشد تا بتواند در محیط پر رقابت دنیای امروز صاحبان دانایی یا همان مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان راحفظ نماید.
۱-۲) بیان مسأله:
فرهنگ معرف اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار و کردار افراد در سازمان ناظراست. رابینز فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی، شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می‌کند، ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضای سازمان مشاهده می‌شود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز می‌کند، به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می‌کند. از دیدگاه رابینز فرهنگ سازمانی عبارت است از سیستمی از استنباط مشترک که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. (رابینز،۲۰۰۲:۲۳)
در کل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش ارزش داده وتسهیم، خلق و کاربرد آن را تشویق کند. بزرگ‌ترین چالش در تلاش‌های مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است. (وونگ، ۲۰۰۵:۶۷)از آنجا که محیط فرهنگی سازمان، عمیق‌ترین، پردامنه‌ترین و بلندمدت‌ترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضای یک سازمان می‌گذارد، از طرف دیگر دانش نیز یک پدیده اجتماعی است، رشد دانش خود به خود اتفاق نمی‌افتد. بلکه مستلزم وجود، بسترهای مناسب است. (رابینز، ۲۰۰۵:، ترجمه پارسائیان و اعرابی،۵۶:۱۳۸۵).در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. در واقع فرهنگ سازمانی زیر بنای مدیریت دانش است. اگر سازمان نتواند همچنان که دانش خویش را تغییر می‌دهد، انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیدا کند، فرهنگ سازمانی آسیبی جدی خواهد دید. (بالتازارد،۲۰۰۴:۲).در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. در واقع فرهنگ سازمانی زیر بنای مدیریت دانش است. اگر سازمان نتواند همچنان که دانش خویش را تغییر می‌دهد، انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیدا کند، فرهنگ سازمانی آسیبی جدی خواهد دید. (همان منبع)چس نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که بزرگ‌ترین مانع در خلق سازمان‌های دانش محور در فرهنگ سازمانی نهفته است. سازمان‌ها باید (چس،۶۰:۱۹۹۷)
دنیای صنعتی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد اطلاعاتی حرکت کرده است و از آن زمان تا به حال که چند دهه می‌گذرد، اطلاعات بیش از زمین و سرمایه سبب ایجاد مالکیت و سرمایه شده است. در این نوع اقتصاد، آنچه که شما می دانید، اهمیت دارد و نه آنچه که شما مالک آن هستید. اما اطلاعلات زمانی ارزشمند می‌باشند که به سرعت به دانش تبدیل گردد. مدیریت دانش، فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می‌باشد. مدیریت دانش به الگوهای تعامل میان فناوری‌ها، فنون و افراد شکل می‌بخشد. مدیریت دانش یک روند آگاهانه ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، توزیع دانش و کاربرد آن است و دانش ترکیبی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات و نگرشهاست. دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها سرچشمه می‌گیرد. دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطلاعات و داده تلقی می‌شود. تنها از طریق این مفهوم است که اطلاعات حیات یافته و به دانایی تبدیل می‌شوند. (ریچز،۱۱:۲۰۰۴)
امروزه سازمانها در محیط متلاطم و طوفانی تغییر برای تحقق بخشیدن به رسالتهای خویش، ناچار به تحول و همگون سازی ساختار و فرایندهای خود با نیازهای محیطی می‌باشند. سازمان‌ها قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و بررسی نمایند. شناخت و ارزیابی تأثیر بالقوه فرهنگ و مدیریت دانش موجب درک بهتر آثار ملموس و ناملموس فرهنگ بر مدیریت دانش می‌گردد. تدوین و اجرای استراتژیهایی برای استفاده مؤثر از این حوزه‌های فرهنگی امکان مدیریت کارا و اثر بخش تر را در پهنه فرهنگ فراهم می‌آورد. پس سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های آموزشی باید به این نکته مهم توجه کنند که اگر نتوانند دانش‌های نهفته افراد را مورد شناسایی قرار دهند و به دانش آشکار تبدیل کنند، در اثرفراموشی این دانش‌ها را از دست خواهند داد. لذا باید با اداره مناسب و بستر فرهنگ سازمانی مناسب، زمینه‌های کار برد مؤثرتردانش را فراهم آورد. سؤال اصلی این پژوهش این است که، آیا بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و  مدیریت دانش

چکیده ۱

فصل اول: كليات و طرح تحقيق

۱-۲)بیان مسأله: ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴) اهداف تحقیق ۷
۱-۵) فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶) متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷) تعاریف نظری تحقیق ۹
۱-۸) تعاریف عملیاتی تحقیق ۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) بخش اول: فرهنگ سازمانی ۱۲
۲-۱-۱)تعریف فرهنگ از جنبه لغوی ۱۳
۲-۱-۲) مفهوم فرهنگ ۱۳
۲-۱-۳)ویژگی های فرهنگ ۱۴
۲-۱-۴)تعریف سازمان ۱۵
۲-۱-۵) مفهوم فرهنگ سازمانی ۱۶
۲-۱-۶)اجزاء سازمان ۱۶
۲-۱-۷) تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۷
۲-۱-۸ )تاریخچه فرهنگ سازمانی ۱۹
۲-۱-۹ شیوه پیدایش یک فرهنگ ۲۰
۲-۱-۱۰) شیوه شکل گیری فرهنگ ها ۲۰
۲-۱-۱۱) حفظ فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۱۲) ویژگی های فرهنگ سازمانی ۲۲
۱-۲-۱۳) نقش فرهنگ سازمانی ۲۳
۲-۱-۱۴) سطوح فرهنگ سازمانی ۲۴
۲-۱-۱۵) مؤلفه های فرهنگ سازمانی ۲۵
۲-۱-۱۶) الگوهای اساسی برای تبین و تشریح فرهنگ سازمانی ۲۶
۲-۱-۱۶-۱) الگوی AGIL پارسونز: ۲۶
۲-۱-۱۶-۲ ) الگوی اوچی: تئوری ۲۷
۲-۱-۱۶-۳) الگوی هفت s2 : 28
۲-۱-۱۶-۴ ) الگوی پیترز و واتر من ۲۹
۲-۱-۱۶-۵) الگوی لیت وین و استرینگر: ۳۱
۲-۱-۱۶-۶) الگوی کرت لوین: ۳۱
۲-۱-۱۶-۷) الگوی رابینز: ۳۱
۲-۱-۱۶-۸) الگوی منوچهرکیا ۳۱
۲-۱-۱۶-۹) مدل دنیسون(۲۰۰۰) ۳۲
۲-۲)مبانی نظری ۳۵
۲-۲-۱) دلايل انتخاب مدل دنيسون به عنوان مدل نظري پژوهش ۳۵
۲-۲-۳) تمايز اجزاي مدل ۳۶
۲-۲-۴) تعاريف چهار معيار و زيرمعيارها ۳۷
۲-۲-۴-۱) معيار اول : مأموريت ۳۷
۲-۲-۴-۱-۱)جهتگيري استراتژيک ۳۸
۲-۲-۴-۲- معيار دوم : مشارکت ۳۸
۲-۲-۴-۳- معيار سوم : استحکام ۳۹
۲-۲-۴-۳-۱) هماهنگي و يکپارچگي ۴۰
۲-۲-۴-۳-۲) توافق ۴۰
۲-۲-۴-۳-۳)ارزشهاي محوري ۴۰
۲-۲-۴-۴) معيار چهارم : قابليت سازگاري ۴۰
۲-۳)بخش دوم : مدیریت دانش ۴۱
۲-۳-۱) مقدمه ۴۱
۲-۳-۲) مفهوم دانش ۴۲
۲-۳-۳)داده ۴۲
۲-۳-۴) اطلاعات ۴۳
۲-۳-۵) دانش ۴۴
۲-۳-۶) روابط داده، اطلاعات و دانش از دیدگاه باجاریا ۴۵
۲-۳-۶-۱) روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو ۴۶
۲-۳-۷)انواع دانش از نظر نوناکا ۴۷
۲-۳-۸) انواع دانش از نظر جورنا ۴۸
۲-۳-۹) انواع دانش از نظر ماشلوپ ۴۸
۲-۳-۱۰) طبقه بندی بلاکر از دانش ۴۹
۲-۳-۱۲) ویژگیهای دانش ۵۰
۲-۳-۱۳)تاريخچه مديريت دانش ۵۱
۲-۳-۱۴) تعاریف مدیریت دانش ۵۲
۲-۳-۱۵)ظهور مدیریت دانش ۵۳
۲-۳-۱۶) تکامل مدیریت دانش ۵۴
۲-۳-۱۷) مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران ۵۶
۲-۳-۱۸) اصول مدیریت دانش ۵۹
۲-۳-۱۹) تئوری مدیریت دانش جامع ۶۱
۲-۳-۱۸) تئوری مدیریت دانش تیمی ۶۳
۲-۳-۱۹) تئوری مدیریت دانش جامعه گرا ۶۴
۲-۳-۲۰)مدل های مدیریت دانش ۶۵
۲-۳-۲۰-۱) مدل عمومی دانش در سازمان ۶۵
۲-۳-۲۰-۲) مدل بویست ۶۶
۲-۳-۲۰-۳) مدل نوناکا ۶۷
۲-۳-۲۰-۴) مدل شش بعدی مدیریت دانش ۶۷
۲-۳-۲۰-۶) مدل رن جانستون ۶۸
۲-۳-۲۰-۷) مدل ادل و گراسیون ۶۹
۲-۳-۲۰-۸) مدل استیوهالس ۶۹
۲-۳-۲۰-۹) مدل شرون لاوسون ۷۰
۲-۴) بخش سوم : مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش ۷۱
۲-۴-۱) پیشینه مطالعات فرهنگ سازمانی درداخل کشور: ۷۱
۲-۴-۲) پیشینه مطالعات فرهنگ سازمانی در خارج از کشور ۷۶
۲-۴-۳) تحقیقات داخلی در مورد مدیریت دانش ۸۰
۲-۴-۴) تحقيقات خارجي در مورد مدیریت دانش ۸۳
۲-۵) نتیجه گیری ۹۳
۲-۶) مدل نظری تحقیق(دنيسون) ۹۴

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۹۶
۳-۲) روش تحقیق ۹۶
۳-۳) جامعه آماري ۹۷
۳-۴) نمونه آماري: ۹۷
۳-۵) شیوه نمونهگیری: ۹۸
۳-۶) ابزار جمعآوری دادهها: ۹۸
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه ۹۹
۳-۸) شیوه تحليل داده ها: ۱۰۰
۱-۵-۳)روشهاي توصيفي: ۱۰۰
۲-۵-۳)روشهاي استنباطي: ۱۰۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱) مقدمه ۱۰۲
۴-۲) آمار توصیفی ۱۰۲
۴-۲-۱) جنسیت پاسخگویان: ۱۰۲
۴-۲-۲) گروه سنی پاسخگویان: ۱۰۳
۴-۲-۳) مدرک تحصیلی پاسخگویان: ۱۰۴
۴-۲-۴) مجموعه سؤالات درگیر شدن در کار (مشارکت) : ۱۰۵
۴-۲-۵) مجموعه سؤالات سازگاری: ۱۰۶
۴-۲-۶) مجموعه سؤالات انطباق پذیری: ۱۰۷
۴-۲-۷) مجموعه سؤالات مأموریت (رسالت): ۱۰۸
۴-۲-۸) مجموعه سؤالات مدیریت دانش: ۱۰۹
۴-۲-۹) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ۱۱۰
۴-۳) آمار استنباطی: ۱۱۱
۴-۳-۱) فرضیه اصلی: ۱۱۱
۴-۳-۲) فرضیه اول: ۱۱۲
۴-۳-۳) فرضیه دوم: ۱۱۳
۴-۳-۴) فرضیه سوم: ۱۱۴
۴-۳-۵) فرضیه چهارم : ۱۱۵

فصل پنجم نتیجه گیری تحقیق

۵-۱) مقدمه ۱۱۷
۵-۲) فرضیه اصلی ۱۱۷
۵-۲-۱) فرضيه اول ۱۲۰
۵-۲-۲) فرضیه دوم : ۱۲۴
۵-۲-۳) فرضیه سوم ۱۲۵
۵-۲-۴) فرضیه چهارم ۱۲۸
۵-۳) محدودیت های تحقیق ۱۳۰
۵-۴) پیشنهاد براساس یافته های پژوهش ۱۳۱
۵-۴-۱) پیشنهاد براساس یافته های فرضيه اول ۱۳۱
۵-۴-۲) پیشنهاد براساس یافته های فرضیه دوم ۱۳۱
۵-۴-۳) پیشنهاد براساس یافته های فرضیه سوم ۱۳۱
۵-۴-۴) پیشنهاد براساس یافته های فرضیه چهارم ۱۳۲
۵-۴-۵) پیشنهادات به سایر پژوهشگران : ۱۳۲
پيوست ها ۱۳۳
منابع فارسی۱۴۰

 

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۶۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

url

2 comments

  1. سلام هر چه میخواهم فایل پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را بخرم نمیتوانم. در صفحه خطا میدهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *