دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲,۵۱۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۷| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالی۹۳-۹۲می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی تشکیل داده  ­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۹۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها برای متغیر مدیریت کیفیت جامع تدارکات از پرسشنامه پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات ، که توسط هیلز (۲۰۰۱) تهیه شده بود و از پرسشنامه استاندارد ۳۰ سوالی جهت سنجش تفکر سیستمی استفاده شده که  قبلاً روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد،  بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکرسیستمی کارکنان رابطه منفی وعدم معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع آموزشی تنها مولفه میزان توجه به رهبری و میزان توجه به رضایت کارکنان با تفکرسیستمی رابطه مثبت و معنادار داشته و از طرف دیگر مولفه میزان توجه به فرایند  با تفکر سیستمی رابطه منفی و معنادار دارد. نتیجه آزمون رگرسیون و مقدار ضریب بتا نشان داد مولفه میزان توجه به میزان رهبری بیشترین تاثیر را بر روی تفکر سیستمی دارا می باشد.

۱-۱)مقدمه

 در سالهای اخیر، شرکتهای بزرگ دنیا برای رقابت در سطح بازار بین المللی و کاهش هزینه های تولید و ضایعات، و افزایش کارایی شیوه ها و سودآوری بیشتر، و در نتیجه ، رقابت پذیر ساختن قیمتها از روش جدیدی در مدیریت به نام مدیریت کیفیت جامع استفاده کرده اند. این روش مدیریت را در دهه ۱۹۵۰ دکتر ادوارد دمینگ و فیگن بام در امریکا ابداع کردند. اجرای این روش مدیریت، به علت نیاز به سرمایه گذاری در آموزش مدیران و مسئولان شرکتها، چندان مورد توجه صاحبان و مدیران کارخانه های امریکایی قرار نگرفت و دکتر دمینگ ، به درخواست جامعه مهندسان ژاپن، این روش را در آن کشور به کار برد که سبب افزایش سطح کارایی سازمانهای تولیدی و کیفیت کالاهای کارخانه های ژاپنی شد. در سالهای ۱۹۸۰ همزمان با تسخیر بیشتر بازارهای بین المللی به دست ژاپنی ها شرکتهای امریکایی ، که بازار فروش خود را به تدریج از دست داده ، ومجبور به تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی خود شده بودند، برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع و ورشکستگی بیشتر کارخانه ها ، و برای رقابت پذیر کردن دوباره کالاهایشان به روش مدیریت کیفیت جامع رو آوردند. همزمان ، مدیران شرکتهای تولیدی دیگر با مطالعه شیوه های مدیریت شرکتهای ژاپنی ، روش مدیریت خود را به تدریج تغییر دادند و به اجرای روش مدیریت کیفیت جامع پرداختند.کیفیت چیست ؟ کیفیت را به عنوان انجام کارها به طور درست و پیوسته در همه رده های سازمان می توان تعریف کرد. یعنی ، عاملی که بین نیاز مشتریان ، کارکنان ، وهدفهای مالی سازمان توازن به وجود می آورد . انجام کار درست به طور پیوسته ، یعنی تامین خواسته های مشتری.مدیریت کیفیت جامع چیست؟ با توجه به تعریفهای یاد شده ، مدیریت کیفیت جامع را باید سیستمی در مدیریت دانست که انجام کارها را به طور درست ، پیوسته ، و در همه رده های سازمان تضمین می کند.بنابر تعریفهای ارایه شده ، تحقق موارد بالا به استقرار سیستمی در سازمان نیاز دارد که بتواند به دو پرسش زیر پاسخ دهد، یعنی سیستم موجود باید پاسخ پرسشهای زیر را به طور پیوسته در بر داشته باشد :
۱-کارهای درستی که باید انجام شود، چیست ؟
۲-روش درست انجام آنها چیست ؟
نگاهی دقیقتر به این پرسشها نشان می دهد که برای انجام درست کارها، طرح زیر بنایی سیستم باید درست باشد، یعنی کیفیت طراحی سیستم ، و به طور کلی ، فعالیتهایی که در سازمان انجام می گیرد ، به گونه ای باشد که کارهای مربوط به کارکنان به طور سازمان یافته شناسایی شود و سیستم موجود رهنمودهای لازم را برای همه کارکنان در همه سطوح ارائه دهد تا روش انجام آن برای آنان روشن باشد.هدف كليه تلاشهاي مديريت كيفيت جامع در سازمان در جهت بهبود و حفظ كيفيت، جلب رضايت كامل مشتري با كمترين هزينه است بهره وري را بايد از مجراي اصلاح و بهبود كيفيت توليد، خدمات و همه فعاليتها ازجمله رضايت كاركنان، ميزان مشاركت آنان و درگيرساختن آنها، اصلاح كرد.مدل مديريت كيفيت جامع (TQM) روش متفاوتي را در نحوه نگرش به شيوه مديريت فراهم مي سازد و يك نوع فرهنگ مشاركتي را توسعه مي بخشد كه در آن هريك از كاركنــان مي تواند مستقيماَ در حوزه هاي مرتبط با كارش و تصميم سازي در اين مورد مشاركت كند. اين مدل از طريق چرخه هاي كيفيت سازمانــدهي مي شود و نگرش مثبت در ميان كاركنان نسبت به كيفيت و سازمان ايجاد مي كند. و كاركنان بااحترام به يكديگر مي توانند يك محيط كاري بسيار جذاب براي خود فراهم سازند.
مديريت كيفيت نگرشي نو به بهبود كارايي و انعطاف در سازمان است. اهداف اوليه آن درگيركردن همه كاركنان در همه بخشهاي سازمان به كار گروهي است تا خطا حذف شود و از ضايعات جلوگيري شود. درحقيقت فرهنگ سازماني تضمين مي كند كه كارها در گام نخست صحيح انجام شود.انقلاب صنعتــي در قرن ۱۸ اتفــاق افتاد. مي توان گفت »انقلاب كامپيوترٍ« حدود سال ۱۹۸۰ روي داد، اما اينك بدون شك ما در اواسط ٍِ»انقلاب كيفيت« هستيم. دوره اي كه اثرات و تغييرات متهورانه اي را از يكسو در شركتها و سازمانها و از سوي ديگر در افراد به وجود آورده است.

۱-۲)بیان مساله

مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه سازمانی و یک متدولوژی حل مساله است که به بهبود مستمرو سیستماتیک کیفیت محصولات و فرایندها و خدمات متمرکز می باشد.(کویز،۲۰۰۱)طبق تعریف سیستم  ،عبارتست از مجموعه ای از عناصر که بر روی یکدیگر تعامل دارند.مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را به عوامل اول تجزیه می کنبم و با تمرکز بر جزییات در پی حل مشکل سیستم بر می آییم غافل از این نکته ، که سیستم تجزیه شده فقط مجموعه ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می باشد دارا نیست . اینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می شود . تفکر سیستمی یک نگاه کل گرایانه دارد مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علت و معلولی ما بین پدیده های اطراف ما می باشد به کمک این تفکر درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر و آگاهانه تر می شود.کیفیت عبارت است از مطابقتکالا با خدمت  با کاربرد آن ، معنای دیگر ایت عبارت این است که استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست خود را از آن کالا یا خدمت بر آورده سازد.(جوزف جوران، ۱۹۸۹)پیشینه مدیریت کیفیت جامع وارتقای مستمر کیفیت در زندگی انسان به آزادی دیرینه بشر برای تعالی و پیشرفت بر می گردد ولی بررسی آن به عنوان نیازی در زندگی روزمره و کار صنعت و خدمات آموزشی و…در قرن گذشته و عصر حاضر مطرح بوده و هست.(تورانی ، ۱۳۸۰ :۵۰)بسیاری از سازمان ها برای بهبود عملکرد سازمانی خود اقدام به بکار گیری اصول مدیریت کیفیت جامع نموده اند مدیریت کیفیت جامع روش مدیریتی است که به سازمان کمک می کند ت با عملکرد بهبود یافته سازمانی به اساس تقویت حل مساله بر مبنای کیفیت دست یابد .مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است که تلاش می کند با افزایش رضایت مشتری و کاهش هزیینه های عملیاتی بر بقای سازمان کمک کند یکی از اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع بهبود مستمر در تمام فرایند ها و بهبود کیفیت و خدمات وتمرکز بر بهبود فرایند ها به جای انتقاد از افراد و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها می باشد.(فلاین،۱۹۹۵)از آنجا كه فناوري در جامعة امروز امري بسيار مهم است، ضرورت دارد كه هر فرد از سواد فناوري به ميزان لازم برخوردار شود و نيز از آنجا كه هدف از آموزش فناوري ارائة دانش و اطلاعات فناوري به عنوان بخشي از آموزش هاي رسمي و پايه اي براي همة مردم است دوره های ضمن خدمت مناسبترين مكان براي ايجاد و گسترش سواد فنّاوري است. (يغما، عادل، ۱۳۸۰: ۱۸).کارکنان در محيط هاي غني تكنولوژي در تمام حوزه هاي اصلي موضوعي اثرات مثبت محيط را در پيشرفت کاری خود تجربه كرده اند. کارکناندر محيط هاي غني تكنولوژي از طريق آموزش با فناوري سطح بالا، پيشرفت فزاينده اي در دوره هاي ضمن خدمت داشته اند. (جي سيوين- كاچا،۱۹۸۸: ۱۰۱)براي به نتيجه رسيدن در تجربه هاي جديد يادگيري به سطح بالاتري از استدلال و قدرت حل مسئله نياز است. كاربرد تكنولوژي آموزشي اثر مثبتي بر نگرش دانش آموزان دارد و به تغيير شيوه هاي تدريس در جهت مشاركت، كار گروهي بيشتر و سخنراني كمتر معلم در مکان آموزش مي شود. (بيكر، گيرهارت و هرمن،۱۹۹۴)معلمان با استفاده از شيوه هاي تدريس و امكانات آموزشي سعي دارند از طريق انتقال محتواي اين كتابها، معرفت و بينشهاي جديدي در افرادايجاد كنندکارکنان نيز از طريق خواندن، فهميدن و درك محتواي كتابها به حقايقي پي مي برند كه در صورت به كارگيري آن اطلاعات مي توانند كيفيت کاری خود را بهبود ببخشند. (يارمحمديان، ۱۳۷۷: ۱۶).يادگيري امري بسيار پيچيده است و مستلزم دخالت عوامل متعدّد است. امر آموزش به طور اخص داراي اهميّت و حساسيّت بيشتر است و محيط آموزشی به سبب تفاوت اساسي با محيط بيروني نيازمند دقت و توجه فراوانتر است. در كلاس درس عوامل متعددي از جمله وضع جسمي، روحي، علمي و شخصيّتي معلم- فضاي آموزشي و وسايل كمك آموزشي و… در امر يادگيري دخالت دارند. در بين اين عوامل وسايل كمك آموزشي به دليل اينكه تئولي و عمل را توأم و هماهنگ مي سازد جايگاه ويژه اي دارد وکارکنان مي توانند مطالب مطرح شده را با استفادة آموزش دهنده از وسايل كمك آموزشي در ساخت شناختي خود جاي دهند و به يادگيري معناداري نائل شوند. (احديان، محمد، مقدّمات تكنولوژي آموزشي، نشر بشر، چاپ هفتم، ۱۳۷۱)هنر تفکر سیستمی از آن است که ما را قادر می سازد تا از میان انبوه پیچیدگی ها به ساختار های اصلی مسایل دست یابیم و قوانین حرکت آن را بشناسیم تفکر سیستمی به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست بلکه بر عکس به معنی چگونگی سازماندهی آن است که با این دیدگاه و تفکر سیستمی می توان مدیریت کیفیت جامعی را در سازمان پیاده ساخت و باعث تحول خوبی در سازمان شد.(بیرجندی، ۱۳۸۹)در تفکر سیستمی نیازمند به تغییر یکی از ویژگی های خاص مدیریت است بحث تغییر در مباحث مدیریت مطلب تازه ای نیست بلکه انچه جدید است درک و شناخت پیچیدگی تغییر و اجتناب ناپذیری آن است. (ساکی، ۱۳۷۹: ۱۷ )پیوند متفابل بین کارکنان مهم است از این رو جابه جایی و گردش شغلی محدودیت دارد . از سوی دیگر تاثیر یکی در گردش کلی کارهای سازمان اثر می گذارد آنچه مهم است نگرش و گرایش های فردی و گروهی است که در کیفیت کار موثرند. (خداوردی، ۱۳۸۰)مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که تاثیری هم نیروزا در تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می­شود.  (وزارت تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج، دفتر آموزش؛ مدیریت کیفیت جامع؛ تهران؛ انتشارات تعاون؛ ۱۳۸۱: ۷).يكي از نظريه پردازان اين نگرش هدف مديريت كيفيت جامع ايجاد يك سيستم و نظام مديريتي است كه از بروز نا رسايي ها و مشكلات در چرخه عملكرد سازمان و توسعه جلوگيري مي كند.( كرازبي، ۱۹۸۵).کیفیت عبارت است از مطابقت کالا یا خدمت با کاربرد آن، معنای دیگر این عبارت این است که استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا خواست خود را از آن کالا یا خدمت برآورده سازد. (جوزف جوران، ۱۹۸۹)نتایج حاصل از مطالعات مختلف بیانگر تاثیر بسیار مثبت تفکر سیستمی بر عملکرد فردی و سازمانی است از طرف دیگر مطالعات متعددی که صورت گرفته نشان می دهد که که یک عامل مهم و موثر دیگر در موفقیت سازمانها ،پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع است به طوری که استقرار این روش در سازمان باعث بهبود کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی می شود اما این متغیییر تفکر سیستمی چگونه می تواند بر مدیریت کیفیت جامع تاثیر بگذارد مشخص نیست و در مطالعات دیگر کمتر به ان توجه شده در واقع آنچه که در حال حاضر به عنوان مساله اصلی پژوهش مطرح است عدم اگاهی از چگونگی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و تفکر سیستمی در سازمان است. پیوند بین کارکنان بر خلاف سایر مدیریت ها ضعیف است از این رو جابجایی و گردش شغلی محدودیت دارد.از سوی دیگر تاثیر یکی  در گردش شغلی کلی کارهای سازمان اثر گذار است آنچه مهم است نگرش و گرایش های فردی و گروهی است که در کیفیت کار موثر است.(خداوردی،۱۳۸۰)هرچه مرزها را بزرگتر بگیریم سیستمی تر فکر کرده  ایم اما نباید فراموش کنیم که گاهی بزرگتر کردن مرزها به این معنی است که مسئله به حدی دشوار می شود که عملا از حل آن ناتوان می شویم. هنر یک متفکر سیستمی آن است که مرزها را در حدی تعریف کند که نه آنقدر کوچک باشند که نگرش غیر سیستمی حاکم شود و نه آنقدر بزرگ که امکان ارایه راه حل وجود نداشته باشد .(شعبانعلی،۱۳۹۱)اهمیت دیگر فرایند های تدارکات از آنجا ناشی می شود که تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخشهای سازمان از جمله:مالی ،انبار داری، پرسنلی ،تعمبر و نگهداری ،طراحی و تحقیق و توسعه ،مهندسی و… بوده .رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان ، یا بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می کند . علاوه بر بخش ها ،فرایند های بسیاری نیز در سازمانها به وسیله فرایند خرید و تدارکات به یکدیگر پیوند می خورند آموزش و رشد کارکنان و کارپردازان بخصوص افراد شایسته است. (صادقیان، ۱۳۸۸)در اين پژوهش سعي شده است رابطه بین بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری را بررسی می کند. در تجزیه لغوی مدیریت کیفیت جامع با سه واژه می توان روبرو شد که عبارتند ازفراگیر- نشان دهنده همه گیر بودن آن است.کیفیت- درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمات ارایه شده با نیاز مشتری را بیان می کند.مدیریت- روش مندی و فنون خاص در جهت هدایت ، کنترل و پیش بینی مطرح می کند. (احمدوند و دیگران، ۱۳۸۱: ۴)میزان تحقق  اهداف از پیش تعیین شده را اثربخشی می گویند .(اقتداری،۳:۱۳۶۹).تفکر سیستمی، چارچوب روش‌شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم را فراهم می‌آورد (شکویی، ۱۳۷۸: ۴۹)با توجه به نقش آموزش در ارتقای بهره وری و کارایی کارکنان و به طور کلی عملکرد کارکنان برگزاری و برنامه ریزی مناسب جهت پرورش مدیران و کارکنان محقق سعی نمود با انتخاب موضوعی مرتبط یعنی جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی به دنبال رسیدن به این سوال اصلی است که آیا بین بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالي رابطه ای وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی 

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه۳
۱-۲) بیان مساله۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۱-۴) اهداف تحقیق.۱۱
۱-۴-۱) هدف کلی.۱۱
۱-۴-۲) اهداف فرعی.۱۱
۱-۵) فرضیه های تحقیق.۱۲
۱-۵-۱) فرضیه اصلی.۱۲
۱-۵-۲) فرضیه های فرعی.۱۲
۱-۶) تعاریف نظری و عملیاتی متغییر ها ۱۲
۱-۶-۱) تعاریف نظری.. ۱۲
۱-۶-۲) تعاریف عملیاتی.۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه.۱۹
۲-۱-۱) ادبیات و پیشینه موضوع.۱۹
۲-۱-۲) تاریخچه.۲۰
۲-۱-۳) تعریف TQM… 21
۲-۱-۴) هدف مديريت كيفيت جامع.۲۱
۲-۱-۵) اهمیت مدیریت کیفیت جامع.۲۲
۲-۱-۶) فرهنگ مديريت كيفيت جامع.۲۳
۲-۱-۶) تواناسازي كاركنان.۲۳
۲-۱-۷) تحول مديريت كيفيت جامع.۲۳
۲-۱-۸) مديريت کيفيت جامع و عملکرد سازمانی.۲۵
۲-۱-۹) معيارهاي مديريت کيفيت جامع.۲۵
۲-۱-۱۰) نظریات مدیریت کیفیت جامع. ۲۶
۲-۱-۱۱) عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت.۲۹
۲-۱-۱۱-۱) تعهد مدیریت ارشد. ۲۹
۲-۱-۱۱-۲) ساختار حمایتی.۲۹
۲-۱-۱۱-۳) تیمهای ارتقا ۲۹
۲-۱-۱۱-۴) روش و ابزار ارتقا ۲۹
۲-۱-۱۱-۵) روشها و ابزار آماری.. ۲۹
۲-۱-۱۱-۶) مهارتهای انسانی. ۲۹
۲-۱-۱۱-۷) مهندسی مجدد فرایند. ۳۰
۲-۱-۱۱-۸) نظام ارتباطی موثر و کارآمد. ۳۰
۲-۱-۱۱-۹) نظام تقدیر و تشویق.. ۳۰
۲-۱-۱۲) مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. ۳۰
۲-۱-۱۳) مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. ۳۱
۲-۱-۱۳-۱) مرحله آگاهی.۳۱
۲-۱-۱۳-۲) مرحله کسب دانش و مهارتها ۳۱
۲-۱-۱۳-۳) مرحله برنامه ریزی بلند مدت ۳۲
۲-۱-۱۳-۴) مرحله اجرا ۳۲
۲-۱-۱۳-۵) مرحله ارزشیابی. ۳۳
۲-۱-۱۴) ضرورت به روز رسانی مدل کیفیت.. ۳۳
۲-۱-۱۵) شیوه تغییر سازمانی. ۳۴
۲-۱-۱۶) استراتژیهایی در جهت مدیریت کیفیت جامع. ۳۵
۲-۱-۱۷) استراتژي سازمان و مديريت كيفيت جامع. ۳۶
۲-۱-۱۸) بسترهای اجرای مدیریت استراتژیک… ۳۷
۲-۱-۱۹) آموزش.. ۳۸
۲-۱-۱۹-۱) اهمیت و ضروریت تدارکات آموزشی. ۳۹
۲-۱-۱۹-۱)تکنولوژي آموزشي. ۴۰
۲-۱-۱۹-۲)كم رنگ شدن نقش وسائل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری.. ۴۰
۲-۱-۱۹-۳) تغییر در شیوه معلمان با استفاده از تکنولوژی آموزشی. ۴۱
۲-۲-۱) مفهوم تفکر سیستمی. ۴۳
۲-۲-۲) تعريف سيستم. ۴۵
۲-۲-۳) سازمان ها به عنوان سيستم. ۴۵
۲-۲-۴) ويلفرد براون وانواع نظريه هاي سيستم سازماني. ۴۶
۲-۲-۵) اهميت نگرش سيستمي. ۴۶
۲-۲-۶) مشتركات يك سيستم. ۴۸
۲-۲-۷) مبانی چهارگانه تفکر سیستمی. ۴۹
۲-۲-۸) محيط.. ۵۰
۲-۲-۹) ویژگیهای سیستم ۵۰
۲-۲-۱۰) انواع سیستمها ۵۱
۲-۲-۱۰-۱) سيستمهاي ذهني و عيني. ۵۱
۲-۲-۱۱) نظریه سیستم. ۵۱
۲-۲-۱۲) نظریه های تفکر سیستمی. ۵۲
۲-۲-۱۳) دو جنبش نگرش سيستم. ۵۳
۲-۲-۱۵) نكات بارز سيستمهاي حقيقي. ۵۴
۲-۲-۱۵-۱) پيچيدگي هدف.. ۵۴
۲-۲-۱۵-۲) جزء‌نگري.. ۵۵
۲-۲-۱۵-۳) تمركز بر وقايع. ۵۶
۲-۲-۱۵-۴) فرافكني. ۵۷
۲-۲-۱۵-۵) دام تفكر دوگانه. ۵۸
۲-۲-۱۵-۶) تفكر قالبي. ۵۹
۲-۲-۱۵-۷) توجه به علائم به جاي علل. ۵۹
۲-۲-۱۵-۱۸) تفكر تحليلي. ۶۰
۲-۲-۱۵-۹) توجه به كميت ۶۱
۲-۲-۱۶) انتقادات وارده بر نظريه سيستمي. ۶۲
۲-۳) رابطه مدیریت کیفیت جامع و تفکر سیستمی در سازمان. ۶۵
۲-۴) پيشينه تحقيقات انجام شده ۶۵
۲-۵) مدل مفهومی.۶۶
۲-۶) جمع بندی فصل.۶۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۶۹
۳-۲) روش تحقيق.. ۶۹
۳-۳ ) ابزار گردآوري اطلاعات.. ۷۰
۳-۴) جامعه آماري.. ۷۱
۳-۵) تعيين حجم نمونه. ۷۱
۳-۶ ) روايي و پايايي پرسشنامه. ۷۱
۳-۶-۱) آزمون روايي. ۷۱
۳-۶-۲) آزمون پایایی. ۷۲
۳-۷) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۷۲
۳-۷) روش تجزيه و تحليل داده ها۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۷۵
۴-۲) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي. ۷۵
۴-۲-۱) جنسيت.. ۷۵
۴-۲-۲) تحصيلات.. ۷۶
۴-۲-۳) سابقه کاری.۷۷
۴-۳) آزمون فرضيات تحقيق.. ۷۸
۴-۳-۱) آزمون فرضيه اصلی پژوهش… ۷۸
۴-۳-۲) آزمون فرضيه فرعي اول. ۷۹
۴-۳-۳) آزمون فرضيه فرعي دوم. ۸۰
۴-۳-۴) آزمون فرضيه فرعي سوم. ۸۱
۴-۳-۵) آزمون فرضيه فرعي چهارم. ۸۲
۴-۳-۶) آزمون فرضيه فرعي پنجم. ۸۳
۴-۳-۷) آزمون فرضيه فرعي ششم. ۸۴
۴-۳-۸) آزمون فرضيه فرعي هفتم. ۸۵
۴-۴-۶) آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق.. ۸۶
۴-۴-۷) رتبه‌بندي ابعاد مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی.۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۹۰
۵-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق.. ۹۰
۵-۲-۱) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی. ۹۰
۵-۲-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول. ۹۱
۵-۲-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم. ۹۲
۵-۲-۴) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم. ۹۳
۵-۲-۵) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم. ۹۳
۵-۲-۶) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی پنجم. ۹۴
۵-۲-۷) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی ششم. ۹۴
۵-۲-۷) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی هفتم. ۹۴
۵-۳) نتیجه گیری نهایی. ۹۵
۵-۴) پیشنهادات تحقیق.. ۹۵
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی.۹۵
۵-۴-۲) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات.. ۹۶
۵-۴-۳) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی.. ۹۷
۵-۵) محدودیت های تحقیق.. ۹۷
پیوست.۹۸
منابع. ۱۰۲
چکیده انگلیسی.۱۰۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *