دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با عملکرد کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۴۰۶کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۱| قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر بهبود عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد و ابعاد آن سبک سازمان ،پرسنل،ساختار سازمان ومهارت ها است .با تغییرات سریعی که در دنیای امروز وجود دارد و سازمان ها را با چالش های زیادی در گیر کرده است سازمان های موفق به کمک ابزار های مدیریتی و فناوری های نوین،از فرصت های ایجاد شده به نفع خود برای ایجاد تغییرات منجر به تغییر مثبت و رضایت بخش استفاده می کنند.شرط بقای هر سازمان در گرو عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جز با بهبود عملکرد کارکنان سازمان امکان پذیر نمی باشد. اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است .سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . جامعه آماری در این پژوهش تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشدکه در مجموع ١٢٦نقر بودند که از بین این تعداد ٧٠ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است.به منظور اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ استفاده گردید که میزان آن است.ابزار سنجش در این تحقیق توصیفی است برای نتیجه گیری و شناخت روابط بین متغیر های مورد مطالعه علاوه بر شاخص های توصیفی،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.نتایج حاصل از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که علاقه مندی به ایجاد مدیریت تغییر سازمانی در جهت بهبود عملکرد کارکنان چشمگیر است.
۱-۱- مقدمه
در دنیای امروز تغییر و چگونگی مدیریت موفق در آن به دغدغه اصلی مدیران سازمان ها تبدیل شده است. شواهد خوبی مبتنی بر رخ دادن تغییر بر همه جا در دست است . سرعت پیچیدگی ان روز افزون شده است و نهایتاً اینکه موفقیت آتی سازمان بستگی به توفیق شایسته تغییر ، مطلوب ترین مهارت مدیریتی است. البته پیشینه سازمان ها در زمینه تغییر چندان مطلوب نبوده است. امروزه اکثریت زیادی از تلاش های معطوف به تغییر در رسیدن به نتایج تجاری مطلوبشان شکست می خورند. این تلاش های مذبوحانه هزینه های گرانی را در زمینه بودجه ، زمان ،افراد، مشتریان و مقبولیت مدیران به سازمان تحمیل می کند.مدیران امروزی در محیطی پر ابهام ، پویا و متحول کار می کنند. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر،تغییرات و تحولات شگرف و مداوم در طرز تفکر، ایدئو لوژی، ارزشهای اجتماعی، روش های انجام کار بسیاری از پدیده های دیگر زندگی است .علوم مختلف در چد دهه بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر ، پیشرفت کرده است. فناوری به طور مداوم و با شتابی بی مانند در حال تغییر و دگرگونی است و ارتباطات جدید ، امکان هرگونه تماس و از هر نقطه جهان به نقطه دیگر در کوتاه ترین مدت و با کمترین هزینه مسیر ساخته است.
کثرت تغییراتی که سازمانها و افراد با انها روبه رو هستند ، از چنان فشارو نیرویی برخوردار است که همچون سیلی خروشان ، هرنوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می برد. به بیان دیگر، وسعت و تنوع نیروی تغییری که بر پیکره سازمان های امروزی وارد می آید آن قدر زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق با این تغییرات باقی نمی گذارد. (مومنی ،۱۳۸۷: ۸۴).به طور کلی تغییر در همه پدیده های جهان جریان دارد و این تنها معطوف به طیف خاصی محدود نیست .نگرش به تغییرات سازمانی در دنیای مدیریت ، نگرشی سیستمی و مبتنی بر فرآیند است . جهان همواره در حال تغییر است و ادامه حیات در گرو همین تغییرات است. البته تغییرات امروزه بسیار سریع تر از گذشته اتفاق می افتد و ما مداوماً با تغییرات پیاپی و گسترده چه در حوزه فردی و چه در حوزه سازمانی مواجه هستیم . لیست بلند آرزو های برباد رفته فردی وپروژه های بهبود عملکرد کارکنان و سازمان که با تجربه شکست متوقف گردید ، این مفهوم را برای همه ما بدیهی جلوه می دهد که انجام تغییر به صورت دفعی میسر نیست و نیازمند تمهیدات قبلی و بعدی است که باید به صورت موثری مدیریت گردد. و این مهم جز با بهبود عملکرد کارکنان ، که باعث ایجاد این تغییرات در سازمان می شدند، امکان پذیر نمی باشد (سنگه ،۱۲۷:۱۹۸۹).
اگرچه تغییر ذاتاً خلاق و سازنده است و معمولاً موجب رشد و تکامل و پیشرفت در کنارهای مختلف اجتماعی می شود ولی در مواقعی که تغییر آگاهانه و از روی قصد، در زمینه ای خاص به وجود آید، اغلب به علت اثر مستقیم آن در زندگی افراد و یا عدم آگاهی آنها از هدف ها و اثرات آن، در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهند که این مقاومت ها در مجموع از سرعت تغییرات می کاهد. در این صورت اگر تغییرات سازمانی را مفید و لازمه وجود و ادامه حیات سازمان بدانیم ، باید به اتخاذ تدابیر خاص ، هماهنگی مطلوب را بین نیرو ها و عواملی که در این پدیده موثرند ، به وجود آوردیم .به طوری که در هر زمینه عاملان تغییر افرادی که تغییر در زندگی آنها موثر واقع می شود،با درک صحیح هدفهای آن و آگاهی از فواید و مزایای تغییر ، باهم توافق و سازش نمود و با تشریک مساعی و همکاری و همکاری صمیمانه تغییرات و تحولات مفید را در زمینه های مختلف در سازمان تسریع نماید. در سازمانهای امروزی سرعت تغییرات به حدی است ، که هیچ یک از افراد بشر حتی در یک قرن گذشته بیش بینی چنین تغییراتی را نمی کردند . رقابت جهانی و تجارت روبه رشدجهانی ،فضایی به شدت ناپایدار برای تمام کسب و کار ها ایجاد کرده است.
رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت . اغلب اقدامات تغییر در عمل شکست خورده اند. تغییر استراتژی ها ، ساختار ها و سیستم ها کافی نیست . باید تفکر مدیران که این استراتژی ها و ساختار ها را ایجاد می کند ،تغییر داد. در سازمانها یکی از مسائل که مدیران با آن روبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد.کارکنان سازمان به عنوان بخشی از پیکره اجرایی و خدمات کشور ،از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در واقع موقعیت و سعادت هر سازمان مرهون زحمات،تلاش و اقدام آنهاست(مومنی،۴۴:۱۳۸۷).بی شک برای تغییر در ساختار و استراتژی های سازمان باید عملکرد کارکنان را بهسازی کرد. سازمان های موفق سازمانی است که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین ، از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود و برای ایجاد تغییرات منجر به تغییر مثبت و رضایت بخش استفاده می کنند. به طور کلی تغییر ریشه در طبیعت و فطرت کلیه موجودات دارد و تغییر برای بقای سازمان ضروری است.
شرط موفقیت هر سازمان در عرصه مدیریت ، اتخاذ یک استراتژی یا سبک مدیریت تغییر مناسب می باشد،اما هنوز هم سازمان ها و کشور هایی یافت می شوند که علی رغم توسعه مبتنی بر دانش مدیریت تغییر ،در طرح ریزی و تدوین تغییرات و انتخاب استراتژی مناسب برای مواجهه با آثار و عواقب تغییرات دقت لازم را به کار نمی بندند. به گونه ای که چالشهای طبیعی ناشی از تغییرات را تشدید و به نقطه بحرانی نزدیک میکند. به منظور ایجاد تغییرات سازنده و موثر در سازمانها بایستی برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شود .از مدیریت تغییر به عنوان مدیریت انتقال نیز یاد شده است و آن عبارت است از فرایند اصولی برنامه ریزی، سازماندهی و اعمال تغییر از مرحله به هم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کاملا آماده به کار در آینده. هنگامی که تغییر آغاز می شود، سازمان نه درحالت گذشته قرار دارد و نه در حالت آینده، در حالی که کار نیز باید ادامه داشته باشد. مدیریت انتقال این اطمینان را فراهم می آورد که درهنگام انتقال نیز، کار ادامه یابد بنابراین، مقدمات امر باید پیش از ایجاد تغییر آغاز شود. اعضای تیم مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقال را ایفا کرده و فعالیتهای سازمان را با عامل تغییر هماهنگ کنند. می‌توان به منظور حصول اطمینان از تداوم کار و اعمال کنترل طی مرحله انتقال، نسبت به ایجاد یک ساختار مدیریت موقت یا شغل موقت اقدام کرد. رسانیدن خبر ایجاد تغییر به همه کسانی که به نوعی در این مسئله ذینفع هستند مانند کارکنان، مشتریان و پشتیبانی کنندگان نقش عمده ای را در مدیریت انتقال ایفا می کند شرط بقای هر سازمان در گروه عکس العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با بهبود و بهسازی عملکرد کارکنان سازمان امکان پذیر نمی باشد در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و بهبود عملکرد کارکنان می پردازیم .
تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکل‌ترین وظائف مدیران پیشرو است. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت تحول در روزگار کنونی‌، به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازی در سازمانها و راهکارهای غلـــبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تحولات و نوآوریهای سازمانی بپردازد(دعائی ،۹۵:۱۳۸۴).

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با عملکرد کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی : ۸
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی : ۹
۱-۵-۲- فرضیه فرعی : ۹
۱-۶- متغیر های تحقیق ۹
۱-۷- تعاریف اصطلاحات (نظری و عملیاتی) ۱۰
۱-۷-۱- تعاریف نظری : ۱۰
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی: ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- تاریخچه تغییر سازمانی: ۱۳
۲-۳- مفهوم تغییر سازمانی: ۱۴
۲-۴- تغییر سازمانی چیست؟ ۱۴
۲-۵- روشهای ایجاد تغییر ۱۴
۲-۶- عوامل و متغییر هایی که موجب تغییر در سازمان می شود ۱۷
۲-۷- تهدید های مدیریت تغییر ۱۸
۲-۸- شرایط تغییر سازمان ۱۹
۲-۸-۱- فرآیند تغییر ۱۹
۲-۸-۲- زمان حاضر ۲۰
۲-۸-۳- نتایج آینده ۲۰
۲-۸-۴- استراتژی ۲۰
۲-۸-۵- اقدام تغییر کننده ۲۰
۲-۸-۶- بازنگری ۲۱
۲-۹- نقش های درگیر در فرآیند تغییر ۲۱
۲-۱۰- معيارهاي اجراي تغيير ۲۱
۲-۱۱- چرخه حیات اقدام ب تغییر ۲۲
۲-۱۲- مدیریت تغییر و بهبود سازمان ۲۶
۲-۱۳- محرک های تغییر ۲۸
۲-۱۴- تغییر سازمانی در آموزش و پرورش ۳۱
۲-۱۵- عوامل درون سازمانی که تغییر را ضروری می کند ۳۳
۲-۱۶- مهمترین گامهای ضروری برای اجرای تغيير عبارتند از: ۳۴
۱-۱۷- شرایط لازم برای تغییر موفقیت آمیز ۳۶
۲-۱۸- ویژگی های مهم تغییر سازمانی ۳۷
۲-۱۹- بستر سازی برای تغییر ۳۹
۲-۲۰- برنامه ریزی برای تغییر : ۳۹
۲-۲۱- مقاومت در برابر تغییر سازمانی ۴۰
۲-۲۲- چرا کارکنان سازمان در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟ ۴۳
۲-۲۳- واکنش به تجزیه تغییرات قبلی: ۴۴
۲-۲۴- انواع تغییر: ۴۶
۲-۲۴-۱- تغییر انطباقی ۴۶
۲-۲۴- ۲- تغییر نو آورانه بنیادی ۴۶
۲-۲۵- کانون های تغییر: ۴۷
۲-۲۶- برنامه های تغییر سازمانی ۴۷
۲-۲۷- ماهیت برنامه های ایجاد و تغییر سازمانی ۴۸
۲-۲۸- اهداف تغییر سازمانی ۵۰
۲-۲۹- انواع تغییر ۵۱
۲-۲۹-۱- تغییرات برنامه ریزی شده ۵۱
۲-۲۹-۲- تغییرات برنامه ریزی نشده : ۵۲
۲-۳۰- عوامل اصلی تغییر ۵۲
۲-۳۰-۱- تغییر حوزه کسب و کار ۵۲
۲-۳۰-۲- تغییرات فن آوری ۵۲
۲-۳۱- مدیریت تغییر سازمانی ۵۳
۲-۳۲- انواع تغییرات ۵۳
۲-۳۳- تغییرات ملازم تهید هم باشد ۵۴
۲-۳۴- مراحل تغییر برنامه ریزی شده ۵۶
۲-۳۴-۱- خروج ازانجماد ۵۶
۲-۳۴-۲- مرحله تغییر: ۵۶
۲-۳۴-۳- انجماد مجدد: ۵۷
۲-۳۵- استراتژیهای تغییر برنامه ریزی شده ۵۷
۲-۳۶- عوامل موثر برعملکرد ۶۵
۲۱-۳۶-۱- استعداد: ۶۵
۲-۳۶-۲- دانش ومهارت ۶۵
۲-۳۶-۳- فرصت: ۶۶
۲-۳۶-۴- منابع وامکانات: ۶۶
۲-۳۶-۵- انگیزه ۶۶
۲-۳۷- تغییر عملکرد ضعیف کارکنان ۶۹
۲-۳۸- موانع تغییر عملکرد کارکنان ۷۰
۲-۳۹- علل عمده ضعف وشکست مدیران درزمینه انجام تغییر ۷۱
۲-۴۰- نتیجه گیری: ۷۳
۲-۴۱- تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع ۷۳
۲-۴۱-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۳
۲-۴۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۷۶
۲-۴۲- الگو های نظری تحقیق ۷۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۰
۳-۲- روش تحقیق: ۸۰
۳-۳- جامعه آماری ۸۰
۳-۴- نمونه: ۸۰
۳-۵- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات: ۸۱
۳-۶- روایی: ۸۲
۳-۷- اعتبار و پایایی: ۸۲
۳-۸- روش های آماری: ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها: ۸۶
۲-۴تجزیه و تحلیل های استنباطی: ۹۲
۳-۴یافته های اضافی ۹۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه: ۱۰۶
۵-۲- نتایج بر اساس یافته های تحقیق: ۱۰۶
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول: ۱۰۶
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم: ۱۰۷
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۰۷
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۱۰۸
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم: ۱۰۸
۵-۳- تحلیل یافته ها: ۱۰۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۱۱
۵-۵- پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش: ۱۱۱
۵-۶- پیشنهاد هایی مبتنی بر تحقیقات آتی: ۱۱۲
۵-۷- نتیجه گیری ۱۱۲
منابع فارسی ۱۱۴
منابع انگلیسی ۱۱۹
چکیده انگلیسی۱۲۰

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *