دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۶۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از این تحقیق بررسي رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری مدیران و معاونین متوسطه در اداره  آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد ۱۷۳ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ،۱۲۰ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه ­گیری تصادفی طبقه ای- نسبی نتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­هاعلاوه برمطالعات کتابخانه ای، برای متغیر ابعاد هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد «هوش معنوی»دیوید کینگ  (۲۰۰۸) استفاده گردید و برای سنجش میزان تاب آوری نیز از پرسشنامه استاندارد شده «کانر – دیویدسون » (۱۹۹۲) استفاده شد که  قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های هوش معنوی و تاب آوری به ترتیب مقادیر ۸۶/۰ و ۸۴/۰ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات ،به کمک نرم افزار spss نسخه ۲۰ استفاده شده است. نتایج نشان داد بعدهوشیاری که یکی ازابعادهوش معنوی میباشد،بیشترین تأثیررا درارتباط با تاب آوری داردودرپایان به این نتیجه کلی دست یافتیم که بین هوش معنوی وابعادآن با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس دوره متوسطه دوم  آموزش وپرورش شهرستان بجنورد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

۱-۱) مقدمه

هوش مفهومی است که از دیرباز، آدمی به­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مندبوده است.دراین بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان «هوش معنوی» جـزو عرصه­هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام­مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی­ها و مؤلفه­های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری­های بسیاری را در راستای تمییز دقیق مؤلفه­ها و ویژگی­های آن بر سر راه محققین ایجاد می­نماید.هدف اين تحقیق تعمق در مورد نظریات مطرح شده در حوزه هوش معنوی و ارتباط آن با تاب آوری به منظور دستیابی به مبنای نظری مناسب در راستای کارکرد هوش معنوی و  تاب آوری مدیران مدارس و همچنین تعیین مداخلات مؤثر در افزایش این بعد از هوش در پژوهش­های بعدی می­باشد و در راستای تحقق این امر تحقیق حاضر می­تواند جزو قدم­های آغازین راهی طولانی و پرثمر باشد.ادواردز[۱] معتقد است داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می­کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین­های آنها را هم­ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست؛ هرچند می­توان گفت برای بهره­مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم مي­باشد.هر چند که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محیط­های غنی که سؤالات معنوی را بر می­انگیزاند، به تدریج تحول یافته و شکل می­گیرد. به نظر می­رسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگذار باشند. یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پس از ۳۵ سالگی تغییرات عمده­ای در ناخودآگاه صورت می­گیرد که ممکن است در روند معنویت و هوش معنوی تأثیرگذار باشند. همچنین بعضی از محققان، از جمله یونگ، معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از مردان صورت می­گیرد.همچنین می­توان گفت هوش معنوی فهم مسایل دینی و استنباط­های درست فقاهتی را تسهیل می نماید. به علاوه هوش معنوی می­تواند در فهم مسایل اخلاقی و ارزش آنها به افراد یاری نماید.هوش معنوی ذهن را روشن و روان انسان را با بستر زیربنایی وجود[۲] مرتبط می­سازد،  به ­فرد کمک می­کند تا واقعیت را از خیال[۳] (خطای حسی) تشخیص دهد. این مفهوم در فرهنگ­های مختلف به­عنوان عشق، خردمندی[۴] و خدمت مطرح است (وگان، ۲۰۰۳).بعضی از ویژگی­های فردی که برای بهره­گیری از هوش معنوی مفید هستند عبارتند از: خردمندی، تمامیت (کامل بودن)، دلسوزی (مک مولن، ۲۰۰۳)، دیدگاه کل­نگر داشتن، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف­پذیری. (زهر و دریک، ۲۰۰۰) این ویژگی­ها روش­های متفاوتی را برای دانستن از طریق روش­های غیرزبانی و غیر منطقی مانند رویا، شهود و تجربه عرفانی، جهت دستیابی به سطوح عمیق­تر معنا ارائه می­کنند (دسلوریرس[۵]، ۲۰۰۰؛ به نقل از: نازل، ۲۰۰۴).ویژگی­هایی که لازمه هوش معنوی هستند، احتمالاً در کنار توانایی­ها و فعالیت­های دیگری قرار دارند که عبارتند از: دعاکردن، تعمق، رویاها و تحلیل رویا، باورها و ارزش­های دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی. به عنوان مثال، بعضی از حقایق قدیمی همانند آزار نرساندن که فضایل اخلاقی را مورد توجه قرار می­دهند، ممکن است به عنوان روش­هایی برای تقویت هوش معنوی مطرح باشند. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی از قبیل تفکر در مورد سؤالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ، جستجوی معنا در زندگی، علاقمندی به عبادت و تعمق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خود، هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود  باشد (نازل، ۲۰۰۴).مک مولن (۲۰۰۳) معتــقد است ارزش­هایی ماننــد شجاعت،[۶] یکپارچگی، شهود[۷] و دلسوزی[۸] از مؤلفه­های هوش معنوی هستند. همچنین وی معتقد است بین بصیرت و هوش معنوی رابطه وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شهود است. وی یکی از راه­های افزایش بصیرت را توجه آرامش بخش عنوان می­کند. از نظر مولن نگرانی، تلاش فزاینده و نافرجامی است که به دلیل تأخیر در تصمیم­گیری روی می­دهد.پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (جوکار، ۱۳۸۶: ۶۵).تاب­آوری یکی از اهداف ارتقای سلامت وجزء عوامل محافظ محسوب می­شود. افرادي كه تاب­آور هستند افزون بر زنده ماندن توانايي موفق شدن را نيز دارند. اين توانايي زنده ماندن و حتي غلبه بر ناملايمات آن چيزي است كه به عنوان تاب­آوري خوانده مي­شود (جوکار، ۱۳۸۶: ۶۷).تاب­آوري به معناي توانايي مقابله با شرايط دشوار و پاسخ انعطاف­پذير به فشارهاي زندگي روزانه است. تاب­آوري، استرس را محدود نمي كند، مشكلات زندگي را پاك نمي­كند، بلكه به افراد قدرت مي­دهد تا با مشكلات پيش رو مقابلة سالم داشته باشند، بر سختي­ها فائق آيند و با جريان زندگي حركت كنند. برخي افراد به­طور طبيعي داراي اين ويژگي هستند، اما خبر خوب اين است كه اين ويژگي در انحصار عده­اي معدود نيست و به نظر متخصصان، ساير افراد نيز قادرند تاب­آوري را بياموزند و آن را ارتقاء دهند. تاب­آوری توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت­آمیز با شرایط استرس­زا و چالش برانگیز است. در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲) بیان مساله

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روانشناسان ومتخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است، نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم کنند واهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارندو روانشناسان و روانپزشکان نیز به طور روز افزون در می یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست (وست،[۹] ۱۹۹۹: ۳؛ شهیدی و شیر افکن، ۱۳۸۳)در دنیای معاصر کمبود معنویت زیاد احساس می شود، این خلا در جهان غرب بیشتر است. آنان غرق در مادیات و از معنویات فاصله گرفته اند .سرمايه معنوي يعني آگاهي نسبت به توانايي هاي خود، تشخيص پتانسيل هاي موجود در محيط اطراف، توانايي ديدن مسائل و مشکلات از ابعاد متفاوت، درک ارزش هاي والاي انساني، داشتن احساس همدلي و درک انسان هاي ديگر،احترام به تفاوت هاي موجود در انسانها با اعتقاد به هدفمند بودن اين تفاوت ها و توانايي بهره برداري از آنها و در نهايت توانايي تبديل تهديدها به فرصت و داشتن نگرش برد- برد در تمامي سطوح زندگي.هوش معنوي مفاهیم معنویت و هوش را در یک ساز ة جدیدتر با هم ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت هاي ماد ي و معنو ي حساس باشد و تعالی را هر روز در لابه لاي اشیا، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند ( اسعدی، ۱۳۸۸: ۷۴).هوش معنوي با زندگی درونی ذهن و نفس و ارتباط آن با جهان رابطه دارد و شامل ظرفیت مهم فهم عمیق سؤالات وجودي و  بینش نسبت به سطوح چندگانه هوش یاري می شود. آگاهی از نفس، زمینه و بستر بودن یا نیروي زندگی تکاملی خلّاق را دربر می گیرد. هوش معنوي به شکل هشیاري ظاهر می شود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی، بدن، ذهن، نفس و روح درمی آید. بنابراین، هوش معنوي چیزي بیش از توانایی ذهنی فردي است و فرد را به ماورا فرد و به روح مرتبط می کند. علاوه بر این، هوش معنوي فراتر از رشد روان شناختی متعارف است. بدین روي، خودآگاه ی شامل آگاهی از رابطه با موجود متعالی، افراد دیگر زمین و همۀ موجودات می شود (ساروقی، ۱۳۷۵: ۳۶).تاب آوري پدیده اي است که از پاسخ هاي انطباقی طبیعی انسان حاصل می شود و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهاي جدي، وي را در دستیابی به موفقیت و غلبه بر تهدیدها توانمند می سازد. تاب آوري صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تاب آوري قابلیت فرد در برابر برقراري تعادل زیستی- روانی- معنوي در مقابل شرایط مخاطره آمیز می باشد (کانر و دایویدسون، ۲۰۰۳). از این رو نمی توان آن را معادل بهبودي دانست. چون در بهبودي فرد با پیامدهاي منفی و مشکلات هیجانی و عاطفی سروکار دارد (خزایی، ۱۳۸۶: ۲۹۰).تحقیقات انجام شده در حوزه تاب آوري را می توان در دو گروه کلی طبقه بندي نمود؛ گروه اول به عوامل تعیین کننده تاب آوري و ویژگی هاي افراد تاب آور می پردازد. دسته دوم پژوهش هایی است که فهم فرایند تاب آوري (اینکه چگونه تاب آوري موجبات سازگاري مؤثر با موفقیت هاي مخاطره آمیز را فراهم می آورد) را در دستور کار خود قرار داده اند (جوکار، ۱۳۸۶: ۳۹).پژوهش هاي انجام شده حاکی از آن است که برخی افراد تاب آور، پس از رویارویی با موقعیت هاي دشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی عملکرد باز می گردند، حال آنکه برخی دیگر افراد، پس از رویارویی با ناکامی ها، مصیبت ها و دشواري ها نسبت به گذشته ارتقا پیدا می کند. در مجموع، افراد تاب آور، داراي این ویژگی هستند:

  1.  واقعیت هاي زندگی را به سهولت می پذیرند.
  2. ایمان دارند که زندگی پرمعنا است. این باور معمولاً به وسیله ارزش هاي آنها حمایت می شود. داراي توانایی هاي چشمگیر براي وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ هستند (سامانی، ۱۳۸۶: ۴۳).

تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد،بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳). افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (گارمزی[۱۰]، ۱۹۹۱؛ ماستن[۱۱]، ۲۰۰۱؛ راتر[۱۲]، ۱۹۹۹؛ لوتار[۱۳]، سیچتی [۱۴]و بکر[۱۵]، ۲۰۰۰؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد،۱۳۸۶). کامپفر[۱۶] (۱۹۹۹؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد،۱۳۸۶) .باور داشت که تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند. در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می‌نماید که سازگاری مثبت با زندگی، هم می‌تواند پیامد تاب‌آوری به‌شمار رود و هم به‌عنوان پیش‌آیند، سطح بالاتری از تاب‌آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب‌آوری می‌داند( دیویدسون[۱۷]، ۲۰۰۹: ۲۵۱).لتزرينگو[۱۸] و همکاران (۲۰۰۵) بر این باورند که تاب آوري توانایی سازگاري سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد جکسون[۱۹] و فيرتکو[۲۰] (۲۰۰۷) تاب آوري به عنوان توانايي عبور از دشواريها وغلبه بر شرايط سخت زندگي تعريف شده (دیویدسون، ۲۰۰۹: ۲۵۲).همچنان که در اهداف و فرضیات تحقیق نیز توضیح داده خواهدشد ارتباط بین هوش معنوی با تاب آوری، مدیران را نیز در پیشبرد امور سازمانی یاری نموده و باعث رشد و تعالی سازمان می گردد. سازمان زمانی به یک سازمان کارا تبدیل می گردد که مدیران آن از استعداد و هوش معنوی لازمه برخوردار شوند و در کنار افزایش سطح سازگاری و انعطاف پذیری،  اثربخشی سازمان نیز تضمین می گردد. لذا این پژوهش بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ گوید که آیا بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین دوره متوسطه دوم در اداره آموزش وپرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳رابطه معنی داری وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس 

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه.۳
۱-۲) بیان مساله.۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.۸
۱-۴) اهداف تحقیق.۱۰
۱-۴-۱) هدف اصلی.۱۰
۱-۴-۲) اهداف فرعی.۱۰
۱-۵) فرضیات تحقیق.۱۱
۱-۵-۱) فرضيه اصلی.۱۱
۱-۵-۲) فرضیات فرعی.۱۱
۱-۶) زمانبندی اجرای تحقیق.۱۲
۱-۶-۱) قلمرو موضوعی.۱۲
۱-۶-۲) قلمرو مکانی.۱۲
۱-۶-۳) قلمرو زمانی.۱۲
۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی.۱۲
۱-۷-۱) تعاریف نظری .۱۲
۱-۷-۲) تعاريف عملياتي .۱۳

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱) بخش اول: هوش معنوی.۱۶

۲-۱-۱) هوش.۱۶
۲-۱-۲) تعاریفی از هوش معنوی .۱۸
۲-۱-۳) تاریخچه هوش معنوی.۱۹
۲-۱-۴) هوش معنوی ومولفه های آن.۱۹
۲-۱-۵) تأثیر هوش معنوی بر رفتار کارکنان.۲۴
۲-۱-۶) اجزاء هوش معنوی .۲۶
۲-۱-۷) مدل های هوش معنوی.۲۷
۲-۱-۷-۱) مدل وگان.۲۷
۲-۱-۷-۲) مدل بروس لیچفیلد.۲۸
۲-۱-۷-۳) مدل ایمونز.۲۸
۲-۱-۸) ارتباط هوش معنوی با انواع هوش.۲۹
۲-۱-۹) مبانی نظری هوش معنوی.۳۲
۲-۱-۱۰) رشد هوش معنوی.۳۳
۲-۱-۱۱) مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر.۳۵
۲-۱-۱۲) مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام.۳۷

۲-۲) بخش دوم: تاب آوری.۳۹

۲-۲-۱) مقدمه.۳۹
۲-۲-۲)تاب­آوری چيست؟ .۴۰
۲-۲-۳) عواملی که به انعطاف­پذیری کمک می­کند.۴۶
۲-۲-۴) تاب­آوری آموختنی است.۴۷
۲-۲-۵) دو روی سکه­ی تاب­آوری .۴۸
۲-۲-۶) خصوصیت افراد تاب­آور .۴۸
۲-۲-۶-۱) آگاهانه و هشيار عمل مي­كنند.۴۸
۲-۲-۶-۲) مي­پذيرند كه، موانع بخشي از زندگي هر انسان است.۴۸
۲-۲-۶-۳) داراي منبع كنترل دروني هستند.۴۹
۲-۲-۶-۴) از مهارت­هاي حل مسئله برخوردارند.۴۹
۲-۲-۶-۵) ارتباطات محكم اجتماعي دارند.۴۹
۲-۲-۶-۶) خود را فردي قرباني ارزيابي نمی­کنند.۴۹
۲-۲-۶-۷) قادرند متناسب با موقعیت، درخواست كمك كنند.۴۹
۲-۲-۷) ویژگی­های اصلی افراد تاب­آور .۴۹
۲-۲-۸) خصوصیات تاب­آوری.۵۱
۲-۲-۹) نقش خانواده در تاب­آوری کودکان.۵۲
۲-۲-۱۰) نقش محیط در تاب­آوری.۵۳

۲-۳) بخش سوم: پیشینه.۵۴

۲-۳-۱) تحقيقات داخلی.۵۴
۲-۳-۲) خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج کشور.۶۰
۲-۴) مدل نظری تحقیق.۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه.۶۵
۳-۲) روش تحقيق.۶۶
۳-۳) جامعه آماري.۶۷
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری.۶۷
۳-۵) روش و ابزار جمع آوري داده ها .۶۸
۳-۵-۱) مطالعات كتابخانه اي.۶۹
۳-۵-۲) پرسشنامه.۶۹
۳-۵-۲-۱) پرسشنامه هوش معنوی.۷۰
۳-۵-۲-۲) پرسشنامه تاب آوری.۷۰
۳-۶) روايي و پایایی ابزار گردآوری داده ها.۷۱
۳-۷) روش تجزيه و تحليل اطلاعات .۷۳
۳-۷-۱) روش های آماری توصیفی.۷۳
۳-۷-۲) روش­های آماری استنباطی.۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه.۷۶
۴-۲) بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي.۷۶
۴-۳) بخش اول: آمار توصیفی.۷۷
۴-۳-۱) جنسیت پاسخگویان.۷۷
۴-۳-۲) سن پاسخگویان.۷۸
۴-۳-۳) وضعیت تأهل پاسخگویان.۷۹
۴-۳-۴)مدرک تحصیلی پاسخگویان.۸۰
۴-۳-۵) سابقه خدمت پاسخگویان.۸۱
۴-۴) آزمون نرمال بودن داده­ها.۸۲
۴-۵) آزمون فرضيات تحقيق.۸۲
۴-۵-۱) آزمون فرضيه اصلی پژوهش.۸۳
۴-۵-۲) آزمون فرضيه فرعي اول.۸۴
۴-۵-۳) آزمون فرضيه فرعي دوم.۸۵
۴-۵-۴) آزمون فرضيه فرعي سوم.۸۶
۴-۵-۵) آزمون فرضيه فرعي چهارم.۸۷
۴-۶) رتبه‌بندي ابعاد هوش معنوی.۸۸
۴-۷) رتبه بندي شاخص هاي هوش معنوی.۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه.۹۰
۵-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق.۹۰
۵-۲-۱) فرضيه اصلی تحقيق.۹۰
۵-۲-۲) فرضيه فرعی اول .۹۲
۵-۲-۳) فرضيه فرعی دوم.۹۲
۵-۲-۴) فرضيه فرعی سوم.۹۳
۵-۲-۵) فرضيه فرعی چهارم.۹۴
۵-۳) بحث و نتیجه گیری.۹۴
۵-۴) نتايج .۹۶
۵-۴-۱) نتايج حاصل از آزمون فریدمن.۹۶
۵-۵) محدوديت­هاي تحقيق.۹۶
۵-۶)محدودیت های محقق.۹۶
۵-۷) پيشنهادات مبتنی بریافته های پژوهش.۹۷
۵-۷-۱) پيشنهادات محقق به آموزش و پرورش و مدارس .۹۷
پیوست.۹۹
منابع فارسی.۱۰۴
منابع انگلیسی.۱۰۶
چکیده انگلیسی.۱۰۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *