دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۰۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۷| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین  متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳می­باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۳۲۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، برای ۳۲۰ نفر ۱۷۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی – طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر ابعاد هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد «هوش معنوی» دیوید کینگ (۲۰۰۸) و برای سنجش میزان تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده «آلن- میر» (۱۹۹۲) می باشد. که  قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های هوش معنوی و تعهد سازمانی به ترتیب مقادیر ۰/۸۶ و ۰/۸۴ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه ۲۰ استفاده شده است. نتایج نشان داد بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم در اداره  آموزش و پرورش شهرستان اسفراین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، با افزایش هوش معنوی و ترویج ابعاد آن در اداره آموزش و پرورش می توان به ارتقای تعهد سازمانی مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم کمک کرد.

۱-۱- مقدمه

عدم شناخت معناي زندگي يكي از مهمترين عواملي است كه باعث بي هدفي در زندگي شخصي و اجتماعي افراد شده است. دليل اصلي اهميت هدفمندي آن است كه افراد داراي معناداري در زندگي، قادر به حل مسائل پيچيده، ارزشي و چالشي در زندگي فردي، گروهي و سازماني هستند. عدم تعهد به سازمان، دير رسيدن به سر كار، عدم رفتار شهروندي و جوانمردي در محيط كاري نمونه هايي از عدم شناخت معناي زندگي در محيط كاري است. مديران سازمان براي داشتن مديريتي اثربخش بايد توجه خاصي را به شناساندن معناي زندگي به كاركنان داشته باشند. براي شناخت معناي زندگي و حل مسائل ارزشي نمي توان فقط از هوش منطقي و عاطفي استفاده كرد بلكه بايد از هوشي وراي هوش هاي متعارف استفاده نمود كه اين موضوع در قالب مفهوم هوش معنوي بيان مي شود. هوش معنوي، ظرفيت انسان است براي جستجو و پرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي و به طور همزمان تجربه پيوند يكپارچه بين هر يك از ما و جهاني كه در آن زندگي مي كنيم. از طريق اين هوش، با توجه به جايگاه، معنا و ارزش مشكلات به حل آنها مي پردازيم. همانطور كه مذهب پر معنا و با مفهوم است، هوش معنوي نيز با ظرفيت هاي معنوي در ارتباط است. تحقيقات اخير مبين تأثير مثبت اعتقادات، تعهدات و فعاليتهاي معنوي بر سلامت عاطفي، فيزيكي و ارتباط بين فردي است. امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی کارکنان و مدیران سازمان ها می باشد. تعهد سازمانی یک نگرش است یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (مجیدی،۱۳۸۶: ۳۲) در اين فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و متغیرها، تعریف نظری و عملیاتی تحقیق می پردازیم.

۱-۲بیان مساله

پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخهای بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد آن کارکنانی خلاق و نوآور در پاسخگویی به محیط های متلاطم خواهد بود. بروز خود تمام عیار در کار با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود. امروزه کارکنان در هر کجایی که فعالیت می کنند، چیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار را جستجو می کنند. آنان در جستجوی کاری با معنا، امید بخش و خواستار متعادل ساختن زندگی‌شان هستند. سازمانها با کارکنان رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، هدفمند و پرورش محیط های کاری با چنین ویژگیهایی هستند. در واقع معنویت در کار، توصیف کننده تجربه کارکنانی است که کارشان ارضا کننده، با معنا و هدفدار است. همچنین تجربه معنویت در کار، با افزایش خلاقیت، صداقت، اعتماد و تعهد در کار همراه است (رضاییان، ۱۳۸۵: ۷۳).ادواردز[۱] معتقد است داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می­کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین­های آنها را هم­ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست؛ هرچند می­توان گفت برای بهره­مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم مي­باشد. به نظر می­رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می­گردد. این دیدگاه شامل همۀ رویدادها و تجارب فرد می­شود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفته­اند. فرد می­تواند از این هوش برای چارچوب­دهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به­رویدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری  بدهد (نازل[۲]، ۲۰۰۴: ۱۲۸).هوش معنوی برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش­ها مورد استفاده قرار می­گیرد و سؤال­هایی همانند «آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی می­شود؟» و یا «آیا من در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟» را در ذهن ايجاد مي­کند (ویگلزورث[۳]،  ۲۰۰۴)  برخي از نظريه های رهبری، بر اهميت هوش هيجاني، اجتماعي و معنوی برای مديران و رهبران تاکيد فراوان نموده اند، چرا که پیچیدگی های رفتاری و شناختی و نیز انعطاف پذیری از ویژگی های مهم رهبران شایسته  است. براساس بسیاری از مطالعات، عوامل متعددی کارایی افراد را در سازمان ها تحت تاثیر قرار داده اند، یکی از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، هوش معنوی است. مهمترين هدف هر سازمان، دستيابي به بالاترين سطح  بهره وری ممكن يا بهينه است سرمايه انساني، حياتي ترين عنصر راهبردی و اساسي ترين راه برای افزايش عملكرد، کارايي و اثربخشي سازمان است . منابع انساني متعهد و وفادار به اهداف و ارزشهای سازمان، نه تنها عامل برتری يک سازمان نسبت به سازمان ديگر است، بلكه مزيتي برای رقابت پايدار برای بسياری از سازمان ها تلقي مي شود )ولريج[۴]، ۲۰۰۰: ۴۵).منابع انساني، پايه و اساس نظام های آموزشی – پرورشی را تشكيل مي دهند.  امروزه سازمان هايي موفق هستند که، دارای کارکنان توانمند و متعهد با تاکيد بر مشتری مداری و افزايش بهره وری داشته و بطور مرتب سيستم ها و فرآيندهای کاری را بهبود بخشند (گروانزی و پلروني[۵]،۲۰۰۴: ۲۳۹) . تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است (ركني نژاد، ۱۳۸۶: ۱۸).تعهد سازماني، پيوند افراد با سازمان است )لیچ ، ۲۰۰۵: ۱۱۲). با تغييرات و تحولات گسترده در حوزه آموزش، پرورش و مديريت، پارادايم های جديدی ازقبيل خودکنترلي، همكاری ، يكپارچگي زندگي کاری و معنوی بر الگوهای سنتي فرماندهي و کنترل، حاکم گرديده و در راستای اين حرکت، مفاهيمي مانند هوش معنوی توجه مدیران و رهبران را به خود معطوف نموده است. در گذشته، مهم ترين عامل موفقيت مديران، بهره هوشي بوده که مبتني بر توانايي های زبان شناختي، تحليل منطقي و هوش رياضي است . اما مطالعات جديد نشان داد که بهره هوشي تنها بخش کوچكي از مديريت و رهبری است ( آمرام[۶]، ۲۰۰۹: ۸۹).  در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با ارزش، کارساز یافته و خود را در سرنوشت سازمان سهیم می دانند و نسبت به سازمان تعهد پیدا می کنند.بنابراین کارکنان با داشتن هوش معنوی بالا و دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان و بکارگیری نظرات آنان در عمل باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده می گردد. ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان، مدیران را نیز در پیشبرد امور سازمانی یاری نموده و باعث رشد و تعالی سازمان می گردد. سازمان زمانی به یک سازمان کارا تبدیل می گردد که کارکنان آن از استعداد و هوش معنوی لازمه برخوردار شوند و در کنار افزایش انگیزش و تعهد کارکنان اثربخشی سازمان نیز تضمین می گردد.لذا با توجه به رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی، در اين تحقيق روابط ميان متغيرهاي هوش معنوی و تعهد سازمانی آنها در مدیران و معاونین مقطع متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش شهرستان اسفراین مورد بررسي قرار گرفته است. تحقيق حاضر گامي در جهت پي بردن به رابطة هوش معنوی و تعهد سازمانی است.حال با توجه به موضوعات مطرح شده فوق، این سوال مطرح می گردد:

آیا بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین مقطع متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

چکیده۱

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بيان مسأله ۳
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقیق۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف اصلي۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸
۱-۵- فرضیات پژوهش۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلي۸
۱-۵-۲- فرضیات فرعي۸
۱-۶- متغیرهای پژوهش۹
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق۱۱
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق۱۱
۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق۱۱
۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مبانی نظری هوش معنوی۱۳
۲-۱-۱-مقدمه۱۳
۲-۱-۲- هوش۱۳
۲-۱-۳- معنویت۱۵
۲-۱-۴- تعاریفی از هوش معنوی۱۸
۲-۱-۵- هوش معنوی و مؤلفه­های آن۱۸
۲-۱-۶- تأثیر هوش معنوی بر رفتار کارکنان۲۲
۲-۱-۷- اجزاء هوش معنوی۲۳
۲-۱-۸- ابعاد معنویت۲۴
۲-۱-۹- مولفه ها هوش معنوی۲۵
۲-۱-۱۰- مدل های هوش معنوی۲۶
۲-۱-۱۰-۱- مدل وگان۲۶
۲-۱-۱۰-۲- مدل بروس لیچفیلد۲۶
۲-۱-۱۰-۳- مدل ایمونز۲۶
۲-۱-۱۱- ارتباط هوش معنوی با انواع هوش۲۷
۲-۱-۱۱-۱- هوش معنوی۲۷
۲-۱-۱۱-۲- هوش جسمانی۲۷
۲-۱-۱۱-۳- هوش عقلایی۲۸
۲-۱-۱۱-۴- هوش عاطفی۲۸
۲-۱-۱۲- ویژگی های هوش معنوی۳۱
۲-۱-۱۳- رشد هوش معنوی۳۲
۲-۱-۱۴- مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر۳۴
۲-۱-۱۵- مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام۳۶
۲-۲- مبانی نظری تعهد سازمانی۳۸
۲-۲-۱- مفهوم تعهد۳۸
۲-۲-۲- انواع تعهد۳۹
۲-۲-۳- تعهد سازمانی ۴۰
۲-۲-۴- نظریات تعهد سازمانی۴۱
۲-۲-۵- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی۴۲
۲-۲-۶- عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی۴۴
۲-۲-۷- مطالعه بارن در مورد تعهد۴۷
۲-۲-۸- مطالعات ماتیو در مورد تعهد۴۷
۲-۲-۹- مطالعه کوهن در مورد تعهد۴۸
۲-۲-۱۰- مدل های تعهد سازماني۴۸
۲-۲-۱۰-۱- مدل مي ير و آلن۴۸
۲-۲-۱۰-۲- مدل ماير و شورمن۴۹
۲-۲-۱۰-۳- مدل جاروس و همکاران۴۹
۲-۲-۱۱- ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني۴۹
۲-۳- پيشينه پژوهش هاي انجام شده ۵۱
۲-۳-۱- تحقيقات انجام شده در داخل کشور۵۱
۲-۳-۲- تحقيقات انجام شده در خارج کشور۵۴
۲-۴- الگوی مفهومي پژوهش۵۶
۲-۵- جمع بندی۵۷

فصل سوم: روش تحقیق۵۸

۳-۱- مقدمه۵۹
۳-۲- روش تحقيق۵۹
۳-۳- جامعه آماري۶۰
۳-۴- حجم نمونه۶۰
۳-۵- روش نمونه گیری و اجرا۶۰
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات۶۱
۳-۷- ابزار گرد آوری اطلاعات۶۲
۳-۷-۱-پرسشنامه۶۲
۳-۸- روايي و پایایی ابزار گردآوری داده ها۶۴
۳-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶۶
۳-۹-۱- روش های آماری توصیفی۶۶
۳-۹-۲- روش­های آماری استنباطی۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه۶۸
۴-۲- آمار توصیفی ۶۸
۴-۲-۱- جنسیت ۶۹
۴-۲-۲- تحصیلات ۷۰
۴-۲-۳- وضعیت سن۷۱
۴-۲-۴- وضعیت تاهل۷۲
۴-۲-۵- سابقه خدمت ۷۳
۴-۳- آزمون نرمال بودن متغیرها ۷۴
۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق ۷۴
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی پژوهش۷۵
۴-۴-۲- آزمون فرضیه فرعی اول۷۶
۴-۴-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم۷۷
۴-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم۷۸
۴-۴-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم۷۹
۴-۵- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی ابعاد هوش معنوی۸۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه۸۲
۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق۸۳
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی۸۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول۸۴
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم۸۴
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم۸۵
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم۸۶
۵-۳- نتیجه گیری نهایی تحقیق۸۶
۵-۴- نتایج حاصل از آزمون فریدمن۸۷
۵-۵- محدودیت های تحقیق۸۷
۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق۸۷
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات۸۷
۵-۶-۲- پیشنهادات محقق به آموزش و پرورش و مدارس۸۹
۵-۶-۳- پیشنهادات محقق به محققین بعدی۹۱
ضمائم۹۲
منابع فارسی۱۰۲
منابع انگلیسی۱۰۴
چکیده انگلیسی۱۰۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *