دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۳۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۱| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی بر اساس عوامل وضعی ( ساختار سازمانی- محیط سازمانی – تکنولوژی – فرهنگ سازمانی و رهبری ) و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. سؤالات پژوهش با در نظر گرفتن عوامل وضعی سازمان یادگیرنده و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهایی چون میزان تحصیلات، سنوات خدمتی و سن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به روش پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی شاغل در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و واحدهای تابعه آن اعم از سازمان دانش آموزی و اداره آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۳۸۹ به تعداد ۱۹۰ نفر می باشد که حجم نمونه انتخابی این تحقیق ۱۲۷ نفر در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید با توجه به نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق، نتایج مندرج در جدول شماره ۵ و ضریب همبستگی بدست آمده که ۰/۲۸ می باشد رابطه بین دو متغیر در سطح اطمینان ۹۵% (سطح معنی داری ۰/۰۵) تائید می گردد. یعنی بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

۱-۱- مقدمه
عصر حاضر را عصر اطلاعات نام نهاده اند. ویژگی بارز این عصر ، انتقال آزادانه اطلاعات و دسترسی سریع به آنها است. امروزه اطلاعات و ارتباطات به جزء لاینفکی از زندگی بشر مبدل گشته و تأثیر بسزایی در شرایط نوین زندگی انسان دارد. اختراع کامپیوتر و بکارگیری قابلیتهای ویژه این ماشین حیرت انگیز (پردازش داده ها – ذخیره حجم انبوهی از اطلاعات و تبادل و انتقال اطلاعات در سطحی وسیع) موجب ظهور چشمگیر جوامع اطلاعاتی و توسعه فراگیر شبکه های تکنولوژی اطلاعات و انقلاب عظیمی در ارتباطات گشته و روند تبدیل اطلاعات به دانش را بعنوان سرمایه و ارزشی اصلی بدل نموده است.تنش میان توسعه فوق العاده دانش و ظرفیت تطابق بشر با آن، سازمانها را در معرض طیف وسیعی از کشمکش ها قرار می دهد. سازمانها به ایجاد یک فرهنگ یادگیری که با ابداع و تبادل دانش مداوم تحقق می یابد و همچنین به درک صحیحی از چگونگی خلق دانش و چگونگی یادگیری آن نیاز دارند.سازمانهای جدید مبتنی بر دانش نوین هستند و این بدان معنی است که طراحی آنها باید به گونه ای باشد که بتوانند از عقاید و اطلاعات جدید استفاده کنند و کارکنان را بسوی متخصص شدن در رشته های اصولی سوق دهند. هر عضو سازمان بجای اینکه فقط در جهت افزایش کارآیی تلاش کند، باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند.سازمانها برای ادامه حیات در شرایطی که بطور مستمر تغییر می یابد تلاش مؤثر و نوآورانه در عرصه عمل نیاز دارند و چاره این کوشش مستمر، ظرفیت سازی برای نوآوری است که همانا شیوه نوین تفکر «یادگیری سازمانی» است، تفکری که در تلاش برای یافتن راههای ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها است.سازمانها و جوامع در صورت ناتوانی در تغییر مناسب، نسبت به مجموعه های مشابه خود ضعیف شده و گاه از بین می روند. کارلس داروین می گوید: «بقاء نه از آن قوی ترین و نه از آن باهوش ترین نوع است؛ بلکه برای آنهایی است که سریعترین واکنش را به تغییر می دهند.»

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای مورد مطالعه ۸
۱-۶-۱- متغیر مستقل ۸
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۸
۱-۶-۳- متغیر تعدیل کننده ۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات ۹
۱-۷-۱- تئوریک ۹
۱-۷-۲- عملیاتی ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- سازمان یادگیرنده ۱۲
۲-۲-۱- ساختن یک سازمان یادگیرنده ۱۵
۲-۲-۲- ویژگی های سازمان یادگیرنده ۱۶
۲-۲-۳- رهبری در سازمانهای یادگیرنده ۱۸
۲-۲-۳-۱- کشش خلاق : اصل تلفیق کننده ۱۹
۲-۲-۳-۲- نقش های جدید ۲۰
۲-۲-۳-۳- رهبر بعنوان طراح ۲۰
۲-۲-۳-۴- رهبر بعنوان معلم ۲۱
۲-۲-۳-۵- رهبر بعنوان خدمتگذار ۲۲
۲-۲-۴- مدیریت در سازمان های یادگیرنده ۲۲
۲-۲-۴-۱- حل مسئله به طریق سیستماتیک ۲۳
۲-۲-۴-۲- آزمایش کردن ۲۳
۲-۲-۴-۳- یادگیری از تجارب قبلی ۲۵
۲-۲-۴-۴- یادگیری از دیگران ۲۵
۲-۲-۴-۵- انتقال دانش ۲۶
۲-۲-۵- عوامل مؤثر در سازمان یادگیرنده ۲۷
۲-۲-۵-۱- توانمند سازها ۲۸
۲-۲-۵-۲- استراتژی ها و سیاست ها ۲۸
۲-۲-۵-۳- رهبری ۲۸
۲-۲-۵-۴-مدیریت افراد ۲۸
۲-۲-۵-۵- استفاده از فناوری اطلاعات ۲۹
۲-۲-۵-۶-فرهنگ و محیط حامی یادگیری ۲۹
۲-۲-۶- مشخصات سیستمی سازمان یادگیرنده ۳۰
۲-۲-۷- راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده ۳۲
۲-۳- یادگیری سازمانی ۳۳
۲-۳-۱- ابعاد یادگیری سازمانی ۳۴
۲-۳-۱-۱- قابلیت های شخصی ۳۷
۲-۳-۱-۲- مدلهای ذهنی ۳۸
۲-۳-۱-۳- آرمان مشترک ۳۹
۲-۳-۱-۴- یادگیری جمعی ۴۰
۲-۳-۱-۵- نگرش سیستمیک ۴۰
۲-۴-۲- هدف یادگیری سازمانی ۴۲
۲-۵-۲- انواع یادگیری سازمانی ۴۲
۲-۵-۲-۱- یادگیری تک حلقه ای ۴۲
۲-۵-۲-۲- یادگیری دو حلقه ای ۴۳
۲-۵-۲-۳- یادگیری سه حلقه ای ۴۳
۲-۲-۶- فرایند یادگیری سازمانی ۴۴
۲-۲-۶-۱- کسب دانش ۴۴
۲-۲-۶-۲- توزیع اطلاعات ۴۴
۲-۲-۶-۳-تفسیر اطلاعات ۴۵
۲-۲-۶-۴- حافظه سازمانی ۴۵
۲-۲-۷- ارکان یادگیری ۴۵
۲-۲-۷-۱- تشکیلات اداری ۴۵
۲-۲-۷-۲- مدیران ۴۶
۲-۲-۷-۳- کارکنان ۴۶
۲-۲-۸- متغیرهای مؤتر بر یادگیری سازمانی ۴۶
۲-۲-۸-۱- ساختار ۴۷
۲-۲-۸-۲- محیط ۴۷
۲-۲-۸-۳- تکنولوژی ۴۷
۲-۲-۸-۴- فرهنگ سازمانی ۴۸
۲-۲-۸-۵-رهبری ۴۸
۲-۲-۹- موانع یادگیری در سازمان ۴۸
۲-۲-۱۰- نحوه تعامل شش عامل مانع سد کننده یادگیری ۴۹
۲-۴- تعریف یادگیری ۵۰
۲-۴-۱- مفهوم یادگیری ۵۰
۲-۵- رفتار شهروندی سازمانی ۵۱
۲-۵-۱- انواع رفتار شهروندی سازمانی ۵۲
۲-۵-۲- ابعاد رفتار شهروندی ۵۳
۲-۵-۳- ویژگیهای کلیدیرفتار شهروندی ۵۶
۲-۵-۴- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ۵۷
۲-۵-۵- سیاستهای تشویقی رفتارشهروندی ۵۹
۲-۵-۵-۱- گزینش و استخدام ۶۰
۲-۵-۵-۲- آموزش و توسعه ۶۰
۲-۵-۵-۳- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ۶۰
۲-۵-۵-۴- سیستم های غیر رسمی ۶۱
۲-۶- نتایج مطالعات خارجی مرتبط با موضوع تحقیق ۶۲
۲-۶-۱- تحقیقات در زمینه یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۶۲
۲-۶-۲- تحقیقات در زمینه رفتار شهروندی سازمانی ۶۴
۲-۷- نتیجه گیری. ۶۶

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- جامعه آماری ۶۸
۳-۲- نمونه آماری ۶۸
۳-۳- روش نمونه گیری ۶۸
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات ۶۸
۳-۴- ۱- روش کتابخانه ای ۶۹
۳-۴- ۲- روش میدانی ۶۹
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۹
۳-۶- روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات ۶۹
۳-۷- محاسبه شاخص های روانسنجی ابزارگردآوری اطلاعات ۷۰
۳-۷-۱- محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه ارزیابی قابلیت یادگیری سازمان ۷۰
۳-۷-۲- محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی ۷۱
۳-۷-۳- محاسبه ضریب اعتبار خرده آزمون محیط سازمانی ۷۲
۳-۷-۴- محاسبه ضریب اعتبار خرده آزمون فرهنگ سازمانی ۷۳
۳-۷-۵- محاسبه ضریب اعتبار خرده آزمون رهبری سازمانی ۷۴
۳-۷-۶- محاسبه ضریب اعتبار خرده آزمون تکنولوژی اطلاعات ۷۵
۳-۷-۷- محاسبه ضریب اعتبار خرده آزمون ساختار سازمانی ۷۶
۳-۸- روشهای آماری ۷۷
۳-۸-۱- آمار توصیفی ۷۷
۳-۸-۲- آمار استنباطی ۷۷
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۷۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۸۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق ۹۹
۵-۱-۱- نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی تحقیق ۹۹
۵-۱-۲- نتایج حاصل از یافته های مربوط به فرضیه های فرعی ۱۰۱
۵-۲- محدودیت ها و موانع تحقیق. ۱۰۲
۵-۳- محدودیت های محقق ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۳
۴-۴-۱- پیشنهادات به مدیران ۱۰۴
۵-۴-۲- پیشنهادات به سایر محققین ۱۰۵
ضمائم ۱۰۶
منابع فارسی ۱۱۰
منابع انگلیسی ۱۱۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

url

One comment

 1. سلام.من این فایل رو ۱۴۰۰۰ تومان خریداری کردم اما لینک دانلود برای من نیومده است

  شناسه درگاه : ۲۴۸۰۱۰۰۱۲
  عنوان درگاه : پروژه مدیریت
  آدرس سایت پذیرنده : projehmodiriat.ir
  شماره تراکنش : ۱۳۰۱۱۸۵۷۷۸۸
  —————————————————
  کیارش سعیدی kiarash7474@yahoo.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *