وردپرس مانیا قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲٫۷۵ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۰۴ | قیمت : ۹۰۰۰ تومان

چکیده:از عوامل مهم بقا و حيات سازمان‌ها، كيفيت و توانمندي نيروي انساني است که اهمَيت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالي و مادي است. در این راستا نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني امري غير قابل انكار مي‌باشد. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را بوجود مي‌آورد و سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليت‌ها با يكديگر همكاري مي‌كنند (عبدالهي: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از كاركنان زندان های استان  برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثير آموزش شغلي، تفويض اختيار، انگيزه‌هاي فردي، غني‌سازي شغل، سبك مديريت و توانمندي بر عملكرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده كه از روايي محتوا و پايايي مناسب برخوردار می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگيزه‌هاي فردي، توانمندي، تفويض اختيار، غني‌سازي شغل، سبك مديريت مورد تایید قرار گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه متغير سبک مدیریت مشارکتی با ضريب ۸۳۲/۰ موثرترين عامل برافزايش عملكرد كاركنان مي‌باشد. به عبارت ديگر هر سازماني كه بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نمايد، سريعتر و با اطمينان خاطر بيشتر به اهداف سازماني خود مي‌رسد.در ادامه فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان ارائه شده است.

رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه

بیان مسأله….۴
۱-۲ اهميت و ضرورت پژوهش..۵
۱-۳ اهداف تحقيق..۷
۱-۳-۱ هدف كلي…۷
۱-۳-۲ اهداف جزئي…۷
۱-۴ فرضيات تحقيق…۷
۱-۵ متغیرهای پژوهش…۷
۱-۶ قلمرو پژوهش….۸
۱-۷ تعريف اصطلاحات و مفاهيم…….۸
۱-۷-۱آموزش………۸
۱ -۷-۲ تفويض اختيار……۹
۱ -۷-۳ غني‌سازي شغلي…….۹
۱-۷-۴ نگرشها………۹
۱-۷-۵ ايجاد انگيزه……۱۰
۱-۸ عملكرد……….۱۰

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ منابع انساني……۱۳
۲-۱-۱اهميت منابع انساني……..۱۳
۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی……۱۵
۲-۲ توانمندسازی…….۱۷
۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی……۱۸
۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه…..۱۹
۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی…..۲۱
۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی…..۲۵
۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی……۲۶
۲-۲-۶ رهنمودهايي براي اجراي توانمندسازي………..۳۲
۲-۲-۷اصول توانمندسازي……………۳۷
۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازي……..۳۸
۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش…….۴۲
۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش………۴۳
۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی………..۴۴
۲ -۲-۹ مولفه‌هاي نگرشها…..۴۵
۲-۲-۹-۱ ويژگيهاي منبع تغيير دهنده نگرش…..۴۵
۲-۲-۹-۲ انواع نگرش………۴۶
۲-۲-۹-۳ نگرش اقتضايي……۴۶
۲-۲-۹-۴ اتخاذ نگرش مثبت…….۴۷
۲-۲-۹-۵- ارتباط نگرش/رفتار………۴۷
۲-۲-۱۰ رهبري و توانمندسازي……..۴۸
۲-۳ عملكرد……۵۴
۲-۳-۱ تعريف ارزيابي عملكرد…….۵۵
۲ -۳-۲ عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد……..۵۷
۲ -۳-۳ پاداش مبتني به عملكرد……۵۷
۲-۴ پيشينه تحقيق…..۶۰
۲-۴-۱ تحقيقات انجام شده در داخل كشور……..۶۰
مفاهیم نظری تحقیق……..۶۵

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱ روش تحقیق……….۶۷
۳-۲ جامعه آماري…..۶۷
۳-۳ حجم نمونه و رو ش آمارگیری…….۶۸
۳-۴ روش گردآوری داده ها……….۶۸
۳-۵ ابزار پژوهش…….۶۸
۳-۶ تکنيک‌هاي توصيف و تحليل داده ها…….۶۹
۳-۷ پايايي…..۶۹
۱- سازه آموزش شغلی……..۶۹
۲- سازه غنی سازی شغل…….۷۰
۳- سازه تفویض اختیار…….۷۱
۴- سازه انگیزه‌هاي فردی….۷۲
۵- سازه سبک مدیریت مشارکتی…….۷۳
۶- سازه نگرش شغلی…….۷۴
۳-۸ روايي….۷۶
۳-۹ روش تجزيه و تحليل داده‌ها ……۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه…….۷۸
۴-۱ تحليل تک متغيره……..۷۸
۴-۱-۱ آموزش شغلی……۷۸
۴-۱-۲ غنی سازی شغل……….۸۰
۴-۱-۳ تفویض اختیار…….۸۲
۴-۱-۴ انگیزه‌هاي فردی….۸۴
۴-۱-۵ سبک مدیریت مشارکتی……۸۶
۴-۱-۶ نگرش شغلی……….۸۸
۴-۱-۷ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت……….۹۰
۴-۱-۸ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن….۹۰
۴-۱-۹ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات………۹۱
۴-۲ تحليل دو متغيره……۹۲
۴-۲-۱ آزمون فرضيات تحقيق…….۹۲
۴-۲-۱-۱ آموزش شغلي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد…….۹۲
۴-۲-۱-۲ تفویض اختیار با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد……۹۳
۴-۲-۱-۳ غنی سازی شغلی با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد……..۹۳
۴-۲-۱-۴ انگيزه هاي فردي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد………۹۴
۴-۲-۱-۵ سبك مديريت مشاركتي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد…….۹۴
۴-۲-۱-۶ نگرش شغلي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد……۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه۹۷
۵-۱ نتایج براساس یافته‌هاي تحقیق……۹۷
۵-۱-۱ توصیف متغیرها…..۹۷
۵-۱-۲ تحلیل فرضیات……..۹۸
۵-۱-۲-۱ فرضیه اول…..۹۸
۵-۱-۲-۲ فرضیه دوم…..۹۹
۵-۱-۲-۳ فرضیه سوم…۹۹
۵-۱-۲-۴ فرضیه چهارم……..۹۹
۵-۱-۲-۵ فرضیه پنجم……..۱۰۰
۵-۱-۲-۶ فرضیه ششم……۱۰۰
۵-۲ نتیجه‌‌گیری کلی……..۱۰۰
۵-۳ محدوديتهای تحقیق….۱۰۱
۵-۳ -۱ محدوديت تحقيق….۱۰۱
۵-۳ -۲ محدوديت محقق….۱۰۱
۵-۴ پیشنهادات براساس یافته‌هاي تحقیق….۱۰۱
۵-۴-۱ پیشنهاد در خصوص توانمند سازی…۱۰۱
۵-۴ -۲ پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان….۱۰۲
۵-۴ -۳ پيشنهادات براي ساير پژوهشگران….۱۰۲
پرسشنامه…..۱۰۳

منابع و ماخذ..۱۰۴

 

 

نوع فایل : ورد (doc) حجم فایل : ۲.۷۵ مگابایت (zip) تعداد صفحات : ۱۰۴ قیمت : ۹۰۰۰ تومان

 

url

مطالب پیشنهادی

سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

چکیده:پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش­آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *