دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲٫۷۵ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۰۴ | قیمت : ۹۰۰۰ تومان

از عوامل مهم بقا و حيات سازمان‌ها، كيفيت و توانمندي نيروي انساني است که اهمَيت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالي و مادي است. در این راستا نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني امري غير قابل انكار مي‌باشد. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را بوجود مي‌آورد و سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليت‌ها با يكديگر همكاري مي‌كنند (عبدالهي: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از كاركنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثير آموزش شغلي، تفويض اختيار، انگيزه‌هاي فردي، غني‌سازي شغل، سبك مديريت و توانمندي بر عملكرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده كه از روايي محتوا و پايايي مناسب برخوردار می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگيزه‌هاي فردي، توانمندي، تفويض اختيار، غني‌سازي شغل، سبك مديريت مورد تایید قرار گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه متغير سبک مدیریت مشارکتی با ضريب ۸۳۲/۰ موثرترين عامل برافزايش عملكرد كاركنان مي‌باشد. به عبارت ديگر هر سازماني كه بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نمايد، سريعتر و با اطمينان خاطر بيشتر به اهداف سازماني خود مي‌رسد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه۳
بیان مسأله۴
۱-۲ اهميت و ضرورت پژوهش۵
۱-۳ اهداف تحقيق۷
۱-۳-۱ هدف كلي۷
۱-۳-۲ اهداف جزئي۷
۱-۴ فرضيات تحقيق۷
۱-۵ متغیرهای پژوهش۷
۱-۶ قلمرو پژوهش۸
۱-۷ تعريف اصطلاحات و مفاهيم۸
۱-۷-۱آموزش۸
۱ -۷-۲ تفويض اختيار۹
۱ -۷-۳ غني‌سازي شغلي۹
۱-۷-۴ نگرشها۹
۱-۷-۵ ايجاد انگيزه۱۰
۱-۸ عملكرد۱۰

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ منابع انساني۱۳
۲-۱-۱اهميت منابع انساني۱۳
۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی۱۵
۲-۲ توانمندسازی۱۷
۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی۱۸
۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه۱۹
۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی۲۱
۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی۲۵
۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی۲۶
۲-۲-۶ رهنمودهايي براي اجراي توانمندسازي۳۲
۲-۲-۷اصول توانمندسازي۳۷
۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازي۳۸
۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش۴۲
۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش۴۳
۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی۴۴
۲ -۲-۹ مولفه‌هاي نگرشها۴۵
۲-۲-۹-۱ ويژگيهاي منبع تغيير دهنده نگرش۴۵
۲-۲-۹-۲ انواع نگرش۴۶
۲-۲-۹-۳ نگرش اقتضايي۴۶
۲-۲-۹-۴ اتخاذ نگرش مثبت۴۷
۲-۲-۹-۵- ارتباط نگرش/رفتار۴۷
۲-۲-۱۰ رهبري و توانمندسازي۴۸
۲-۳ عملكرد۵۴
۲-۳-۱ تعريف ارزيابي عملكرد۵۵
۲ -۳-۲ عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد۵۷
۲ -۳-۳ پاداش مبتني به عملكرد۵۷
۲-۴ پيشينه تحقيق۶۰
۲-۴-۱ تحقيقات انجام شده در داخل كشور۶۰
مفاهیم نظری تحقیق۶۵

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱ روش تحقیق۶۷
۳-۲ جامعه آماري۶۷
۳-۳ حجم نمونه و رو ش آمارگیری۶۸
۳-۴ روش گردآوری داده ها۶۸
۳-۵ ابزار پژوهش۶۸
۳-۶ تکنيک‌هاي توصيف و تحليل داده ها۶۹
۳-۷ پايايي۶۹
۱- سازه آموزش شغلی۶۹
۲- سازه غنی سازی شغل۷۰
۳- سازه تفویض اختیار۷۱
۴- سازه انگیزه‌هاي فردی۷۲
۵- سازه سبک مدیریت مشارکتی۷۳
۶- سازه نگرش شغلی۷۴
۳-۸ روايي۷۶
۳-۹ روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه۷۸
۴-۱ تحليل تک متغيره۷۸
۴-۱-۱ آموزش شغلی۷۸
۴-۱-۲ غنی سازی شغل۸۰
۴-۱-۳ تفویض اختیار۸۲
۴-۱-۴ انگیزه‌هاي فردی۸۴
۴-۱-۵ سبک مدیریت مشارکتی۸۶
۴-۱-۶ نگرش شغلی۸۸
۴-۱-۷ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت۹۰
۴-۱-۸ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن۹۰
۴-۱-۹ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات۹۱
۴-۲ تحليل دو متغيره۹۲
۴-۲-۱ آزمون فرضيات تحقيق۹۲
۴-۲-۱-۱ آموزش شغلي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۲
۴-۲-۱-۲ تفویض اختیار با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۳
۴-۲-۱-۳ غنی سازی شغلی با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۳
۴-۲-۱-۴ انگيزه هاي فردي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۴
۴-۲-۱-۵ سبك مديريت مشاركتي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۴
۴-۲-۱-۶ نگرش شغلي با توانمندسازي و افزايش عملكرد كاركنان رابطه دارد۹۵

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه۹۷
۵-۱ نتایج براساس یافته‌هاي تحقیق۹۷
۵-۱-۱ توصیف متغیرها۹۷
۵-۱-۲ تحلیل فرضیات۹۸
۵-۱-۲-۱ فرضیه اول۹۸
۵-۱-۲-۲ فرضیه دوم۹۹
۵-۱-۲-۳ فرضیه سوم۹۹
۵-۱-۲-۴ فرضیه چهارم۹۹
۵-۱-۲-۵ فرضیه پنجم۱۰۰
۵-۱-۲-۶ فرضیه ششم۱۰۰
۵-۲ نتیجه‌‌گیری کلی۱۰۰
۵-۳ محدوديتهای تحقیق۱۰۱
۵-۳ -۱ محدوديت تحقيق۱۰۱
۵-۳ -۲ محدوديت محقق۱۰۱
۵-۴ پیشنهادات براساس یافته‌هاي تحقیق۱۰۱
۵-۴-۱ پیشنهاد در خصوص توانمند سازی۱۰۱
۵-۴ -۲ پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان۱۰۲
۵-۴ -۳ پيشنهادات براي ساير پژوهشگران۱۰۲
پرسشنامه۱۰۳

منابع و ماخذ..۱۰۴

 

 

نوع فایل : ورد (doc) حجم فایل : ۲.۷۵ مگابایت (zip) تعداد صفحات : ۱۰۴ قیمت : ۹۰۰۰ تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *