دانلود پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴۳۹ ;کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۴| قیمت : ۵۵۰۰تومان

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت‌های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری‌های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می‌شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای ۴۵ نمونه آماری طی دوره زمانی۱۳۸۲ الی۱۳۸۶مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت‌های گروه از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت‌های گروه به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیر وابسته می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

۱-۱-مقدمه :
صورت‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده‌کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت‌های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی قرار دهند تا در مدل-های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم‌ها بایستی مبنائی را برای استفاده‌کنندگان ازگزارش‌های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم‌ترین ابزار اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت‌های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی، بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره‌های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت‌های با عملکرد ضعیف در دوره‌های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت‌های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان‌های نقدی جهت مخفی-سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، ۱۳۸۵،ص۴).
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت‌های مالی تصمیم‌های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به‌صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان‌طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی‌که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالیکه صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری‌ها می‌باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم‌های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶).
بررسی پژوهش‌هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش‌گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال‌ها، بخش اعظمی از پژوهش‌های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲)۲٫
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطاء می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش‌های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴،ص ۶۲).
از آنجایی‌که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی شرکت‌های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت‌های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری‌های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

۲-۱)بیان مسأله
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد شد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می‌گیرد، سود خالص می‌باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می‌آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی‌های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌های آتی و همچنین امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت‌های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، ۱۳۸۴،ص ۲۸).
اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش‌هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه‌ای تلقی کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص ۲۸)۲٫
بنابراین آن دسته از شرکت‌هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت‌هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت‌ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت‌های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت‌ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت‌های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ با عنوان صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت‌های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت‌های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:.. ۱
مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱)بیان مسأله ۶
۳-۱)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ۷
۴-۱)اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش ۸
۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش ۸
۵-۱)فرضیههای پژوهش ۸
۶-۱)قلمرو مکانی پژوهش ۹
۷-۱)قلمرو زمانی پژوهش ۹
۸-۱)روش پژوهش ۹
۹-۱)تعریف مفاهیم و واژههای خاص ۱۰
۱۰-۱)ساختار پژوهش ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه: ۱۳
۲-۲)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی ۱۴
۳-۲)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود ۱۵
۱-۳-۲)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود ۱۶
۱-۱-۳-۲)روشهاي مورد استفاده حسابداري ۱۶
۲-۱-۳-۲)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري ۱۸
۳-۱-۳-۲)قابليت اعتماد سود ۱۹
۴-۱-۳-۲)ساختار سرمايه ۲۰
۵-۱-۳-۲)حفظ و نگهداشت سرمايه ۲۰
۶-۱-۳-۲)هزينههاي اختياري ۲۲
۷-۱-۳-۲)ويژگي(كيفيت)مديريت ۲۲
۸-۱-۳-۲)ويژگيهاي مالي ۲۳
۹-۱-۳-۲)عوامل سياسي و اقتصادي ۲۴
۲-۳-۲)روشهاي ارزيابي كيفيت سود ۲۵
۳-۳-۲)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود ۲۵
۱-۳-۳-۲)تجزيه و تحليل ترازنامه ۲۶
۲-۳-۳-۲)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد ۲۷
۴-۲)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي ۲۹
۵-۲)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی ۳۰
۶-۲)مبانی نظری مربوط به مديريت سود ۳۱
۱-۶-۲)فرضیه طرح پاداش ۳۵
۲-۶-۲)فرضیه قرارداد بدهی ۳۶
۳-۶-۲)فرضیه هزینه سیاسی ۳۷
۴-۶-۲)تئوری نمایندگی ۳۸
۵-۶-۲)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي ۴۲
۱-۵-۶-۲)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان ۴۳
۲-۵-۶-۲)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك ۴۳
۶-۶-۲)هموار سازي سود ۴۴
۱-۶-۶-۲)انگيزههاي هموارسازي سود ۴۶
۲-۶-۶-۲)ابعاد هموارسازي سود ۴۸
۳-۶-۶-۲)روشهای هموارسازی سود ۴۹
۱-۳-۶-۶-۲)تنظيم زمان معامله ۴۹
۲-۳-۶-۶-۲)روشهاي تسهيم هزينه ۵۰
۴-۶-۶-۲)انواع هموارسازي سود ۵۰
۷-۶-۲)حسابداري تعديلات جامع ۵۲
۸-۶-۲)حساب سازي ۵۲
۹-۶-۲)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد ۵۳
۱۰-۶-۲)مدیریت سود و تقلب حسابداری ۵۴
۱۱-۶-۲)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود ۵۴
۱۲-۶-۲)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود ۵۵
۱-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،۱۹۹۱) ۵۵
۲-۱۲-۶-۲)مدل اقلام تعهدی یگانه ۵۹
۳-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی ۶۰
۴-۱۲-۶-۲)مدل توزیعی ۶۲
۷-۲)مبانی نظری مربوط به بازده سهام ۶۴
۸-۲)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه ۶۹
۹-۲)پیشینه پژوهش ۷۱
۱-۹-۲)پژوهشهای خارجی: ۷۱
۲-۹-۲)پژوهشهای داخلی: ۷۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۸۰
۲-۳)فرضیههای پژوهش: ۸۱
۳-۳)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها ۸۲
۴-۳)جامعه آماری ۸۵
۵-۳)نمونه آماری ۸۶
۶-۳)روش جمع آوری دادهها ۸۶
۷-۳)روش پژوهش ۸۷
۸-۳)آمار توصيفي ۸۷
۹-۳)آماراستنباطي ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۹۱
۲-۴)شاخصهای توصيفي متغیرهای پژوهش ۹۱
۱-۲-۴)شاخصهای توصيفي بازده سهام شرکتهای اصلی ۹۱
۲-۲-۴)شاخصهای توصيفي حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۲
۳-۲-۴)شاخصهای توصيفي اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۲
۴-۲-۴)شاخصهای توصيفي اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه ۹۳
۳-۴)آزمون كولموگروف اسميرنف براي تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغيرهای پژوهش ۹۴
۴-۴)آزمون فرضیههای پژوهش ۹۷
۱-۴-۴)آزمون فرضیه اصلی ۹۷
۲-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی اول ۹۹
۳-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۰۴
۲-۵)نتیجه گیری ۱۰۵
۳-۵)پیشنهادهای پژوهش ۱۰۷
۱-۳-۵)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش ۱۰۷
۲-۳-۵)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۱۰۹
۴-۵)محدودیتهای پژوهش ۱۰۹
پیوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۱۶
منابع لاتین: ۱۱۹
چکیده انگلیسی ۱۲۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت : ۵۵۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *