دانلود پایان نامه بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۶۴کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۳| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری دبيران مقطع متوسطه شهرتربت حیدریه تهیه‌وتدوین گردیده است. جامعه آماری شامل ۴۲۲ نفر از دبیران می‎باشد که بر اساس‎‎‌جدول‎مورگان تعداد ۲۰۲ نفر از دبیران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر ازنوع پیمایشی است. همچنین متغیرهای پژوهش شامل متغیر مستقل(ملاک) رهبری عامليت و خادمیت و متغیر وابسته(پیشبین) کیفیت زندگی کاری دبیران می‏ باشد و گردآوری داده‏ها به وسیله دوپرسشنامه صورت گرفته است که پرسشنامه خادمیت و عاملیت محقق ساخته و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون تدوین شده است بطوری که پرسشنامه عاملیت و خادمیت با۴۷ سوال بسته، با ۱۰ شاخص و گويه ‏هاي مرتبط با هر سوال بر اساس مقياس ۶ گزينه اي تهیه شده و پرسشنامه کيفيت زندگي کاري با۳۰ سوال بسته، با ۲ شاخص و گويه ‏هاي مرتبط با هر سوال بر اساس مقياس ۶ گزينه اي می‎باشد جهت بررسی اعتبارپرسشنامه‏ ها ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی اسپیرمن و نرم افزارSPSS استفاده شده است؛ بطوریکه نتایج آزمون نشان داد که بین رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد.

۱-۱ مقدمه
امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به تکنیکی قوی تر، رشد، توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت و کیفیت آن از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دخیل می‏ باشدوبالطبع، مدیریت واداره آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است امروزه مدیریت سازمان‏های آموزشی به شکل سنتی و متداول آن منسوخ گردیده و تأکید می‏گردد که تحول و نوآوری، خلاقیت، مشارکت، آینده نگری، ایجاد انگیزش و هدایت صحیح کارکنان، از جمله ویژگی ‏های مهم مدیریت امروز است که تحت عنوان رهبری سازمان از آن یاد می‏شود، یعنی وجود رهبرانی که طبق شرایط موجود بتوانند از طریق به کار گیری سبک‏های مناسب، معلمان و کارکنان را به انسان‏هایی توانمند و مشارکت جو مبدل نمایند(حمیدی، ۱۳۸۵).پس می‏توان گفت علت وجودی و مسئولیت اساسی مدیران آموزشی، رهبری اثربخش و کارآمد درمدارس می‏باشد. محیط کارو نحوه مدیریت مدارس احساسات مختلفی‌رادر کارکنان و به ویژه معلمان بر می‌انگیزد. این احساس در تأمین رضایت و یا عدم رضایت و همچنین افزایش کارایی آنان نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. لذا ویژگی‏های شخصیتی‌وشغلی مدیران در رابطه با رضایت مندی‌دبیران، عملکرد تحصیلی و افزایش کارایی آنان و در نهایت، کیفیت زندگی کاری دبیران حایز اهمیت می‏باشد. اغلب متفکران تربیتی بر این نظر هستند که دبیران، بزرگترین و مهم ترین عامل مؤثر در جریان تعلیم وتربیت هستند. بنابراین هر تلاشی که اصلاح فرایند آموزش و پرورش را مد نظر داشته باشد، بی نیاز از توجه دبیران نخواهد بود. رفتار، سلوک، منش و شخصیت دبیر است که مهم ترین تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم را بر شخصیت دانش آموزان به جای می‏گذارد و ارزش‏ها را نهادینه می‏کند. تنها دبیر است که می‏تواند با آگاهی، هوشیاری و زیرکی ظرفیت‏های دانش آموزان را شناسایی و آنان را متبلور سازد. سازماندهی آموزش و پرورش بدون همکاری نزدیک مدیران و دبیران و تلاش آنان ممکن نخواهد بود، بنابراین باید به نقش دبیرو نیازهای او وکیفیت زندگی کاری او توجه نمود تا او را به تلاش برای همراهی با خود جهت دست یابی به اهداف سازمان برانگیخت .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله: ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-اهداف تحقیق: ۸
۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۸
۱-۶سوال‏های پژوهش: ۹
۱-۷- متغیرهای موردمطالعه: ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری: ۹
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی: ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه: ۱۱
۲-۲رهبری و مدیریت: ۱۱
۲-۲-۱-تعاریف رهبری و مدیریت ۱۱
۲-۲-۲-تعریف لغوی: ۱۱
۲-۲-۳-تعاریف اصطلاحی مدیریت و رهبری ۱۲
۲-۲-۴-تعریف مدیریت ۱۲
۲-۲-۵- تعاریف رهبری ۱۳
۲-۲-۶-ماهیت رهبری ۱۵
۲-۲-۷- نظریه‏ ها و دیدگاه‏ها در مورد رهبری و مدیریت ۱۵
۲-۲-۸-تئوری رهبری فرهمند ۱۹
۲-۲-۹- تفاوت رهبری و مدیریت ۲۳
۲-۲-۱۰-وظایف رهبری ۲۵
۲-۳- مفهوم سازمان آموزشی و مدیریت آموزشی ۲۶
۲-۳-۱-سازمان آموزشی ۲۶
۲-۳-۲ – تعاریف مدیریت از دیدگاه اندیشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت ۲۶
۲-۳-۳آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی ۲۷
۲-۳-۴- مدیر و رهبر خدمتگزار ۲۹
۲-۳-۵- کاربردهای رهبری خدمتگزار ۳۱
۲-۴-چهار چوب نظری ۳۳
۲-۴-۱تاریخچه نظری خادمیت ۳۳
۲-۴-۲معرفی تئوری رهبری خدمتگزار ۳۳
۲-۴-۳- مدیریت مستخدمین ۳۵
۲-۴-۴- مشخصات مدیریت مستخدمین ۳۵
۲-۴-۵- ویژگی و شاخصه ‏های رهبری خدمتگزار ۳۷
۲-۴-۶- نظریه‏ های خادمیت ۴۰
۲-۴-۶-۱- نظریه فرایند مدیریت و توسعه ۴۱
۲-۴-۷-نظریه عاملیت ۴۳
۲-۴-۸-تفاوت عاملیت با خادمیت ۴۵
۲-۴-۹-نظریه ‏های مربوط به سبک‏های خادمیت مدیران ۴۷
۲-۴-۹-۱- آرم استرانگ ۴۹
۲-۴-۹-۲- دیویس، شورمن و دونالدسون ۴۹
۲-۴-۱۰- دیدگاه ائمه در باره خدمتگزاری ۴۹
۲-۴-۱۱-ارزش‏های خدمت رسانی از زبان ائمه(ع) ۵۰
۲-۴-۱۱-۱- واگذاری امور به جوانان ۵۳
۲-۵-کیفیت زندگی کاری مدیران ۵۳
۲-۵-۱-تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۵۳
۲-۵-۲-کیفیت زندگی کاری به تعبیر کاسیکو(۱۹۹۲) ۵۵
۲-۵-۳- کیفیت زندگی کاری به تعبیرکوپلمان ۵۵
۲-۵-۴-کیفیت زندگی کاری ۵۶
۲-۵-۴-۱- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرآیند ۵۷
۲-۵-۴-۲- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف ۵۷
۲-۵-۴-۳- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فلسفه ۵۷
۲-۵-۵- دست آوردهای اجرای برنامه‏های کیفیت زندگی کاری ۵۸
۲-۵-۶- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری ۵۹
۲-۵-۷- شاخص‏های بهبودکیفیت زندگی کاری ۶۱
۲-۵-۸-مؤلفه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ۶۱
۲-۵-۹- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری ۶۲
۲-۵-۱۰-نتایج کیفیت زندگی کاری ۶۳
۲-۵-۱۱-نظریه‏ های کیفیت زندگی کاری ۶۳
۲-۵-۱۱-۱-نظریه مینزبرگ ۶۳
۲-۵-۱۱-۲-نظریه مورتون ۶۴
۲-۵-۱۱-۳- نظریه دوبرین ۶۴
۲-۵-۱۱-۴-نظریه توماس تاتل ۶۵
۲-۵-۱۱-۵- تئوری مک کلاند ۶۵
۲-۵-۱۱-۶- نظریه میلز ۶۵
۲-۵-۱۱-۷- نظریه لوین ۶۶
۲-۵-۱۱-۸- نظریه والتون ۶۶
۲-۵-۱۱-۹- نظریه دسلر ۶۷
۲-۶- پیشینه پژوهش ۶۸
مدل نظری تحقیق : ۷۳

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه ۷۴
۳-۲- روش تحقيق ۷۴
۳-۳- جامعه آماري ۷۴
۳-۴- نمونه آماري و روش نمونه گيري ۷۵
۳-۵- تعيين حجم نمونه ۷۵
۳-۶- متغيرهاي تحقيق ۷۶
۳-۷- روايي پرسشنامه ۷۸
۳-۸- پايايي ۷۸
۳-۹- آزمون فرض نرمال بودن متغيرها ۸۰
۳-۱۰- روش‏هاي آماري ۸۱
۳-۱۱- قلمرو مکانی تحقیق: شهر تربت حیدریه ۸۲
۳-۱۲- قلمرو زمانی:سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ۸۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۸۳
۴-۲- بخش اول : يافته‏ هاي توصيفي ۸۳
۴-۲-۱- جنسيت ۸۴
۴-۲-۲- سن ۸۵
۴-۲-۳- سابقه کار ۸۶
۴-۲-۴- مدرک تحصيلي ۸۷
۴-۲-۵- رشته تحصيلي ۸۸
۴-۲-۶- توصيف متغير‏هاي تحقيق ۸۹
۴-۲-۷- پاسخ افراد به سوال‏هاي پرسشنامه ‏هاي تحقيق ۹۰
۴-۲-۸- سبک عاملیت و خادمیت ۹۸
۴-۲-۹- کیفیت زندگی کاری ۹۹
۴-۳- بخش دوم: تحليل‏ هاي استنباطي داده‏ هاي پژوهش ۹۹
۴-۳-۱- فرضيه اصلي : بين رهبري عامليت و خادميت با کيفيت زندگي کاري رابطه وجود دارد .۱۰۰
۴-۳-۲- فرضيه هاي فرعي ۱۰۳

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
۵-۱- یافته ‏های مربوط به وضعیت جمعیتی دبیران مورد مطالعه ۱۰۷
۵-۲- نتایج مربوط به تاثیر عاملیت و خادمیت رهبر بر کیفیت زندگی کاری دبیران ۱۰۸
۵-۳- نتایج مربوط به فرضیه‏ های تحقیق ۱۰۹
۵-۴- محدودیت ‏های تحقیق ۱۱۳
۵-۵- ارایه پیشنهادها ۱۱۳
۵-۶- ارایه پیشنهادهای مطالعاتی: ۱۱۵
پیوست ها ۱۱۶
فهرست منابع فارسی ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۲
چکیده انگلیسی ۱۲۴
عنوان انگلیسی۱۲۵

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۵۶۴کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۳| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *