دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۰۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۴| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:تعامل و ارتباط ابزاری است جهت رسیدن به مقاصد خود. در همین راستا روان شناسان اجتماعی تصریح می‌کنند که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند همچنین هوش اجتماعی به عنوان عاملی در ارتقای مهارت ارتباطی منجر به تسهیل روابط بین فردی، و سازگاری با موقعیت های اجتماعی، و …می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بودند.در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل ۷۵نفر بوده که تعداد ۶۳نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شددر نهایت تعداد ۶۳پرسشنامه جمع آوری گردید.به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو و مهارت ارتباطی جرابک استفاده گردید که اعتبار ان توسط اساتیدمورد تایید قرار گرفت.مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش اجتماعی ۰٫۸۲۶ و برای پرسشنامه مهارت ارتباطی ۰٫۸۷بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss19 و Excel2010 استفاده شد.در این پژوهش در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد همچنین پردازش اطلاعات اجتماعی تاثیر بیشتری بر مهارت ارتباطی دارد.
۱-۱- مقدمه
با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآورده شدن انتظارات جوامع، حساس ترو با اهميت تر مي شود. آنچه كه امروزه در بين اهل فن به اتفاق نظر، به يقين تبديل شده است، نقش اساسي انسان به عنوان گرداننده اصلي سازمان ها است. انسان ها هستند كه به كالبد بي روح سازمان ها، جان مي بخشند وعملاً تحقق اهداف را ميسر مي سازند. (آرام ،۱۳۸۹ :۶۴) سازمان در واقع نمونه اي از شبكه ارتباطات است، زيرابين اجزا ي مختلف و پراكنده آن از طريق ارتباطات همبستگي و پيوند برقرار مي شود . به عبارت ديگر، درصورت فقدان سيستم ارتباطات، سازمان مجموعه اي ازعناصر و اجزاي پراكنده و منفرد تلقي مي شود كه بين آنها هيچ گونه همبستگي و پيوندي براي نيل به اهداف معين وجود نخواهد داشت چنانچه ارتباط به صورت صحيح انجام نشود، باعث ايجاد نابساماني در سازمان خواهد شد . بنابراين ، ريشه مشكلات فردي ، سازماني و اجتماعي را مي توان در كمبود ارتباطات مؤثر و سوء تعبير و تفسيرهاي ارتباط جستجوكرد. از ديگر سو ماهيت اجتماعي انسان ايجاب ميکند که آدمي با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه هاي درون آن ارتباط برقرار کند. وسعت و گستردگي عوامل موفقيت‌ساز، بسيار است و انسان‌هاي موفق كساني هستند كه عوامل‌ موفقيت را در زندگي روزمره خود به ‌صورت عملي و كاربردي استفاده مي‌كنند. يكي از اين تكنيك‌ها استفاده از« هوش اجتماعي » است. افرادي كه از هوش اجتماعي بالا بهره‌مندند، بايد بتوانند از تمام قدرت مغزي و جسماني خود استفاده كنند تا بتوانند با بقيه ارتباط قوي و موثري برقرار كنند(رضایی و خلیل زاده ،۱۳۸۸: ۱۲۵).
۱-۲- بیان مسئله
اخيرا علاقه مجددي به مفهوم هوش اجتماعي در اکثر پژوهشگراني که ادعاي وجودآن را دارند پديدار شده است. هوش اجتماعي به عنوان يكي ديگر از انواع هوش كه در سال هاي اخير به آن پرداخته شده اولين بار توسط ثرندايك مطرح شد نشان دهنده قابليت ها و توانايي هاي فردي است كه به خوب كنار آمدن با ديگران و روابط اجتماعي موفق منجر مى شود ابراهيمي به نقل از برادبري وگريوز ،بيان مي کند که اين هوش علت توفيقات ما در ارتباطات اجتماعي است و با آموزش و مطالعه به دست نيامده،هرچند كه مى توان در طي دوران كودكي و حتي بزرگسالي آن را پرورش داد(نادری و روشنی،۱۳۹۰: ۵۷).
كارل آلبرت ( ۲۰۰۴) هوش اجتماعي را عبارت از خوب برخورد كردن با ديگران و به دست آوردن همكاري آن ها مي داند و معتقد است كه اين هوش شامل آگاهي از موقعيت ها و سيستم رفتار اجتماعي است كه آن ها را كنترل مى كند و يك دانش از سبك هاي تعامل و استراتژي هايي است كه مى تواند به يك شخص در به انجام رساندن اهدافش يا در برخورد با ديگران كمك كند.دانيل گلمن۱ (۲۰۰۷) نيز معتقد است كه هوش بين فردي هوش اجتماعي يعني مهارت عاطفي كه براي حفظ ارتباط هاي نزديك در دوستي ها، ازدواج يا ارتباط شغلي ،اساسي است . اين مهارت ها در كودكي جوانه مي زند و در طول زندگي شكوفا مى شود .( نادري و روشني،۱۳۸۹ :۵۷).ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد موفقيت در تجارت و کسب و کار و زندگي شخصي، بستگي به ارتباط مؤثر با ديگران دارد. لازمه برقراري ارتباط موفق، داشتن مهارت‌ها و توانايي‌هايي است که به فرد کمک مي‌کند تا به طور کلامي و غير ‌کلامي، افکار، عقايد، خواسته‌ها و هيجان‌هاي خود را ابراز، و هنگام نياز، از ديگران کمک و راهنمايي درخواست کندهر فردي بايد داراي ويژگيهايي باشد تا بتواند اين ارتباط سالم و خصوصيات اجتماعي لازم را به ظهور برساند . برقراري ارتباط مهارتي است که هر کسي از آن بهره اي دارد. با ارتباط داشتن با ديگران مي توانيد ديدگاه ها و انديشه هايتان را به آنها منتقل کنيد و از نظرات و افکار ديگران نيز سود ببريد.ارتباط را سنگ پايه اوليه تمدن بشري دانسته اند. هر چند توانايي ارتباط منحصر به نوع بشر نيست، اما انسان ذاتاً در پي برقراري ارتباط با ديگران است. بنا به نظر هارجي و ديکسون(۲۰۰۴) حدود هفتاد درصد از زمان بيداري بزرگسالان با ارتباط با ديگران سپري مي شود.
مهارت ارتباطي نيز از نظر هارجي و ديکسون (۲۰۰۴) توانايي لازم براي انجام رفتاري مي باشد که باعث رسيدن به اهداف يک تکليف مي گردد و در واقع، فرد را قادر مي سازد تا به صورتي شايسته رفتار کند. ديکسون (۱۹۹۳) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگي به استفاده صحيح و تسهيل کننده از شيوه هاي برقراري ارتباط مناسب و کارآمد با ديگران دارد. (حسين چاري وفداکار، ۱۳۸۴: ۳۰).حال اين تحقيق به بررسي اين مسئله مي پردازد که آيا بين هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان

چکیده ۱

 فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۲-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
۳ -۳-۱ اهداف پژوهش
۴ ۱-۳-۱- اهداف اصلی
۴ ۱-۳-۲ – اهداف فرعی
۴ -۴-۱ فرضیات پژوهش
۴ ۱-۴-۱- فرضیه اصلی
۴ ۱-۴-۲- فرضیه فرعی
۵ -۵-۱ متغیرهای پژوهش
۵ -۶-۱ تعاریف نظری
۵ -۷-۱ تعاریف عملی ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- هوش
۲-۱-۱- تعاریف هوش
۱۰ ۲-۱-۳- تقسيمات هوش
۱۱ ۲-۱-۴- هوش اجتماعی
۱۲ ۲-۱-۵- مولفه های هوش اجتماعی
۲-۱-۵-۱- پردازش اطلاعات اجتماعي
۱۶ ۲-۱-۵-۲- آگاهي اجتماعي
۱۶ ۲-۱-۵-۳- مهارت هاي اجتماعي
۱۸ ۲-۱-۶- نظریه قدرت هوش اجتماعی
۱۹ ۲-۱-۶-۱- هوش اجتماعی
۱۹ ۲-۱-۶-۲- پیش بینی رفتارهای دیگران
۲۰ ۲-۱-۶-۳- هنر گوش کردن یا شنونده بودن
۲-۱-۶-۴- برقراری ارتباط
۲۴ ۲-۱-۶-۵- چطور در میان جمع بدرخشیم
۲۶ ۲-۱-۶-۶- طرز برخورد با نگرش
۲۸ ۲-۱-۶-۷- چطور دوست پیدا کنیم و بر دیگران تاثیر بگذاریم
۳۰ ۲-۱-۶-۸- بخشش های اجتماعی، یا چه کاری را چه وقتی انجام دهیم
۲-۱-۶-۹- خصوصیات هوش اجتماعی
۳۲ ۲-۱-۶-۱۰- قدرت ده
۲-۱-۶-۱۰- ۱- هوش حجمی
۳۳ ۲-۱-۶-۱۰-۲- هوش جسمانی
۳۳ ۲-۱-۶-۱۰-۳- هوش حسی
۳۳ ۲-۱-۶-۱۰-۴- هوش کلامی
۳۴ ۲-۱-۶-۱۰-۵- هوش خلاق
۳۴ ۲-۱-۷- راه های تقویت اجتماعی مغز
۳۴ ۲-۱-۸- فرسایش اجتماعی
۳۴ ۲-۱-۹- نورونهای آينه اي
۳۶ ۲-۱-۹-۱- عصب های آیینه ای و رهبری
۳۷ ۲-۱-۱۰- آمیگدالا
۳۸ ۲-۱-۱۰-۱- تاثیر خشونت در آمیگدالا
۳۸ ۲-۱-۱۱- اعتماد و هوش اجتماعی
۳۹ ۲-۱-۱۲- دستاوردهای هوش اجتماعی در سازمان
۴۰ ۲-۱-۱۳- مشکلات مربوط به مطالعه هوش اجتماعی
۴۲ ۲-۱-۱۳-۱- تعاريف متفاوت هوش اجتماعي
۴۲ ۲-۱-۱۳-۲- جنبه هاي مختلف هوش اجتماعي
۴۲ ۲-۱-۱۳-۳- اندازه گيري ساختار هوش اجتماعي
۴۳ ۲-۱-۱۴- هوش هيجاني- اجتماعي و تيپ هاي روان شناختي
۴۳ ۲-۲- مقدمه ارتباط ۴۵ ۲-۲-۲- تعریف ارتباط
۴۶ ۲-۲-۳- تاریخچه ارتباط
۴۷ ۲-۲-۴- تعریف مهارتهای ارتباطی ۴۸
۲-۲-۴-۱- مولفه های مهارت های ارتباطی
۴۹ ۲-۲-۴-۱-۱- قاطعيت
۴۹ ۲-۲-۴-۱-۲- درک
۵۱ ۲-۲-۴-۱-۳- گوش کردن
۵۲ ۲-۲-۴-۱-۴- تنظیم عواطف
۵۳ ۲-۲-۴-۱-۵- تعریف بینش
۵۴ ۲-۲-۵- مهارت ارتباط را به دودسته تقسيم مي كنيم
۵۵ ۲-۲-۵-۱- مهارت هاي ارتباطي پايه
۵۵ ۲-۲-۵-۲- مهارت هاي ارتباطي پيشرفته
۵۶ ۲-۲-۶- ارتباط مؤثر ۵۶
۲-۲-۶-۱- ویژگیهای یک ارتباط موثر
۵۷ ۲-۲-۶-۲- نقش بیان موثر در ارتباطات
۵۷ ۲-۲-۶-۳- مهارت‏های لازم برای ایجاد ارتباط موثر
۵۹ ۲-۲-۷- فرايند ارتباطات
۶۲ ۲-۲-۷-۱- ارکان/عناصر ارتباط(گردونه ارتباط)
۶۲ ۲-۲-۸- انواع روش‏هاى ارتباطى
۶۳ ۲-۲-۹- ارتباط میان افراد
۶۴ ۲-۲-۱۰- موانع ارتباط فردی ۶۴
۲-۲-۱۱- سبک‏های ارتباط اداری
۶۶ ۲-۲-۱۲- الگوهای ارتباطی
۶۸ ۲-۲-۱۳- کمرویی و ارتباط
۶۹ ۲-۲-۱۴- توان ارتباطی
۷۰ ۲-۲-۱۵- ارتباط گريزي
۷۱ ۲-۲-۱۶- ارتباط و مدیران
۷۲ ۲-۳- تحقیقات انجام شده

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ – مقدمه
۹۷ ۳-۲- روش تحقیق
۹۷ ۳-۳- جامعه آماری
۹۸ ۳-۴- نمونه آماری
۹۸ ۳-۵ – تعيين حجم نمونه وروش نمونه گيري
۹۸ ۳-۶ –روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
۹۹ ۳-۷ – روايي و پايايي پرسشنامه
۳-۷-۱ – ضريب همبستگي پیرسون
۱۰۰ ۳-۷-۲ – آمار توصيفي
۱۰۱ ۳-۷-۳ -آمار استنباطي
۱۰۱ ۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ آمار توصیفی
۱۰۴ ۴-۱-۱- وضعیت سنی کارکنان
۱۰۴ ۴-۱-۲- وضعیت جنسیتی کارکنان
۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات کارکنان
۱۰۵ ۴-۱-۴-وضعیت تاهل کارکنان
۱۰۶ ۴-۱-۵- وضعیت سابقه خدمت کارکنان
۱۰۷ ۴-۲-آمار استنباطی
۱۰۸ ۴-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق(هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی)
۱۰۸ ۴-۲-۲-۱- فرضیه های فرعی تحقیق( مولفه های هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی)
۱۰۹ ۴-۲-۲- متغیرهای تعدیل کننده وهوش اجتماعی
۴-۲-۲-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و هوش اجتماعی
۱۱۰ ۴-۲-۲-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و هوش اجتماعی
۱۱۱ ۴-۲-۲-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و هوش اجتماعی
۴-۲-۲-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و هوش اجتماعی
۱۱۲ ۴-۲-۲-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و هوش اجتماعی
۱۱۲ ۴-۲-۳- متغیرهای تعدیل کننده و مهارت ارتباطی
۱۱۳ ۴-۲-۳-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و مهارت ارتباطی
۱۱۳ ۴-۲-۳-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و مهارت ارتباطی
۱۱۳ ۴-۲-۳-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و مهارت ارتباطی
۱۱۴ ۴-۲-۳-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و مهارت ارتباطی
۱۱۴ ۴-۲-۳-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و مهارت ارتباطی

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
۱۱۷ ۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات
۱۱۸ ۵-۴- محدودیت های پژوهش
۱۲۲ ۵-۵- پیشنهاد
۵-۶- پیشنهاد به سایر محققان
پیوست ها

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۶۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *