دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هيجانی و رضايت شغلی مديران

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۱۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۴| قیمت : ۱۷۰۰۰

چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هيجانی ورضايت شغلی مديران دبيرستان های شهرستان نيشابوردرسال تحصيلی ۸۹-۱۳۸۸انجام شد.روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود.ودرجامعه ی آماری ۱۱۰نفری مدیران دبیرستانهای شهرستان نیشابور درسال تحصیلی ۸۹- ۸۸ وبا حجم نمونه۸۶نفری که با استفاده از جدول کرجسی مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجراشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی بار-اون وپرسشنامه رضایت شغلی جی گانون بودکه توسط مدیران پاسخ داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی(توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت. یافته های پژوهش عبارتند از:
۱-درسطح اطمینان ۹۵% وجود ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی مورد تایید قرار می گیرد.
۲-در نتایج فرضیات فرعی رابطه چهار مولفه هوش هیجانی(روابط درون فردی ،روابط بین فردی،سازگاری وکنترل استرس)با رضایت شغلی مورد تایید قرار نمی گیرد.
۳- فقط رابطه خلق عمومی و رضایت شغلی مورد تایید قرارمی گیرد.

۱-۱) مقدمه
هوش ، مجموعه اي از تواناييهاي شناختي است كه به ما امكان مي دهد تا نسبت به جهان اطراف آگاهي پيدا كنيم و ياد بگيريم كه مسايل را حل كنيم ، به عبارت روشنتر هوش يك ظرفيت شناختي است كه امكان كسب دانش ، يادگيري و چگونگي حل مسأله و مشكلات را فراهم مي سازد . ( آقايار ، شريفي درآمدي : ۱۳۸۶ ،۳۶ ) . هيجان حالت عاطفي هوشياري يا خود آگاهي است كه در آن مفاهيمي همچون شادي ، غم ، ترس ، نفرت با عشق نهفته است . هيجان از حالتهاي شناختي و ارادي متمايز است به عبارتي هيجان مربوط به احساسات بويژه جنبه هاي خوشايند و ناگوار فرايند ذهني است . (همان منبع، ص ۳۸ ) گلمن ( ۱۹۹۹) معتقد است که هوش هيجاني دربردارنده ي آگاهي و تنظيم و بيان درست دامنه اي از اين هيجانات است تا آنجا که اين مهارتهاي هوش هيجاني مانند خودگرداني هيجان را بتوان ايجاد کرد. خصوصاً در کودکان و نوجوانان احتمال بروز اين اختلالات روانپزشکي را کاهش داده ايم ( گلمن ، ۱۹۹۹). بطور کلي توانايي هاي هيجاني در تشخيص پاسخهاي هيجاني مناسب در مواجهه با رويدادهاي روزمره گسترش دامنه بينش و ايجاد نگرش مثبت درباره وقايع و هيجانات نقش موثري دارند . بنابراين مدیرانی که توانايي تشخيص ، کنترل و استفاده از اين توانش هاي هيجاني را دارند از حمايت اجتماعي ، احساس رضايتمندي و سلامت رواني بيشتري برخوردار خواهند بود.ازطرفی نيروي انساني نقش بسزايي در تأمين كيفيت جامع و بهروه وري در سازمان هاي دولتي و بازرگاني دارد و زير بناي اصلي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مي باشد . ( دلاوران و رندان ، ترجمه طوسي و صائبي ،۲۸:۱۳۷۳)به اعتقاد بسياري از صاحبنظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني ، مديريت و روان شناسان سازماني و صنعتي در موقعيت هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده اند ، رضايت شغلي از مهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است . رضايت شغلي از جمله عواملي است به مقدار زيادي عملكرد شغلي كاركنان را تحت تأثير قرار مي دهد.رضایت شغلی فقط بخشی از رضایت زندگی است.سرشت پیرامون بیرون از کار انسان بر احساسهای انسان در کار اثر می گذارد. برهمین منوال ،چون شغل یک بخش عمده از زندگی است،پس رضایت شغلی بررضایت کلی انسان از زندگی نفوذ دارد.بنا براین یک اثر سرریز، میان رضایت شغلی ورضایت از زندگی وجود دارد که درهر دو سوگسترده می شود.در نتیجه مدیران باید نه تنها به بررسی پیرامون نزدیک شغل بپردازندوبر ان نظارت کنند،بلکه از توجه به نگرشهای کار کنان خود به دیگر بخشهای زندگی غافل نباشند.(دیویس ونیواستروم،۱۶۹:۱۳۷۷)
۱-۲) بیان مسئله
آشنايی با اصطلاح هوش هيجانی و اثرات آن درزندگی و روابط شخصی و اجتماعی انسان ها رفته رفته به مقوله ای کاملاً جدی برای برنامه ريزان کشورهای مختلف در سراسر جهان شده است در حوزه مطالعات هوش، سير مطالعات از هوش منطقی به سمت هوش هيجانی حرکت کرده است. هوش هيجاني جديدترين تحول در زمينه فهم ارتباط بين تعقل و هيجان است ، عليرغم ديدگاه هاي اوليه نگاه واقع بينانه به ماهيت انسان نشان مي دهد که انسان نه منطق صرف است و نه احساس صرف بلکه ترکيبي از هر دو مي باشد . بنابراين توانايي مشخص براي سازگاري و چالش با زندگي به عملکرد منسجم قابليتهاي هيجاني و منطقي بستگي دارد. (سالوي و ماير ، ۱۹۹۰)
واژه هوش هيجانی از اواخر قرن بيستم و از دل تحقيقات دانشمندان و روان شناسان بر روی نحوه عملکرد هيجان و تفکر و تاثيرمتقابل آنها، بدست آمده است .در اين تحقيقات از واژه هايی مانند: يادگيری هيجانی اجتماعی ، توانش های اجتماعی ، توانش ها ؛ هوش هيجانی، رفتار هيجانی و رفتار هيجانی هوشمندانه برای هوش هيجانی استفاده شده است.(کريم زاده و سلسبيلی،۱۳۸۷)بطورکلی رويکرد های مختلف به هوش هِجانی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف.مدل مولفه ای هوش هيجانی ماير وسالوی: سالوی توصيف خود را از هوش هيجانی ، براساس نظريات گاردنر درباره استعدادهای فردی قرار می دهد و اين توانايی ها را به پنج حيطه، شناخت عواطف شخصی، به کار بردن درست هيجان ها ، برانگيختن خود ، شناخت عواطف ديگران ، همدلی و حفظ ارتباط با تنظيم روابط با ديگران (مديريت روابط) گسترش می دهد.
ب: مدل های ترکيبی هوش هيجانی: مدل های ترکيبی که اساسا بامدل توانايی متفاوت است به هوش هيجاني به عنوان يک مجموعه از عوامل موثر در موفقيت نگاه می کند. دراين حوزه بار ان ودانيل گلمن پنج حوزه وسيع عملکردومرتبط با موفقيت را برای هوش هيجانی عنوان می نمايند.
بار -ان به پنج حوزه عملکرد شامل :مهارت های بين فردی ،مهارت های درون فردی ،سازگاری،مديريت استرس وخلق عمومی وگلمن پنج حوزه عملکرد :خوداگاهی،مديريت هيجانات خود ،خودانگيختگی،هوشياری اجتماعی ،همدلی وکنترل روابط بين فردی رابرای هوش هيجانی بيان می دارند. (کريم زاده وسلسبيلی،۱۳۸۷) بطور خلاصه می توان گفت که مدل های توانايی ذهنی عمومابرتعامل هيجان هابا تفکرتاکيد دارندومدل های ترکيبی ، هم توانايی ذهنی وهم انواعی از خصوصيات از قبيل انگيزش ،حالات هشياری وفعاليت های اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند. هوش هيجانی عامل کليدی در ايجاد فضای کاری است که موجبات رشد وپرورش کارکنان رافراهم می سازد وآن ها را تشويق می کند تا بهترين عمل کرد را داشته باشند ،شور شوق ان ها درنهايت موجب بهبود عملکرد سازمان می شود. (اقايار،۱۳۸۶:۱۲۲)با توجه به توضيحات صاحب نظران تئوري هوش هيجاني از اين مفهوم به خوبي متوجه مي شويم که اين مفهوم نقش اساسي در زندگي عاطفي و اجتماعي افراد دارد و پرورش اين توانايي در مدیران مي تواند مسير زندگي و موفقيت آنها را دو چندان نمايد. هوش هيجانی به عنوان يک عامل اثر گذارمی تواند برتمام جوانب زندگی کاری وشغلی از جمله سبک رهبری فرهنگ سازمانی ورضايت شغلی موثرباشد. خلاصه چند پژوهش انجام شده گواه این مطلب می باشدجواهري کامل(۱۳۸۵) در نتایج تحقیق خود بیان می دارد که بين هوش هيجاني دانش آموزان و مهارت هاي اجتماعي آنان رابطه مثبت (r=363) در سطح معني داري p<%1 به دست آمده است. نتایج بدست آمده از تحقیق کوشازاده(۱۳۸۸) نشان می دهد ، که بین هوش هیجانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران شرکت مخابرات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . آفتاب سوار (۱۳۸۷)دربیان نتایج پژوهش خودمی نویسد بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه رابطه وجود دارد .رضايت شغلی عبارت است از: حدی از احساسات ونگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند،وقتی که يک شخص می گويد دارای رضايت شغلی بالايی است ،اين بدان معنا است که او واقعا شغلش رادوست دارد احساسات خوبی درباره کارش داردوارزش زيادی برای شغلش قائل است. (قربانی،گروسيان ، معمارزاده، بخشائی:۱۳۸۸)رضايت شغلی يک حالت احساسی مثبت يا مطبوع است که پيامد ارزيابی شغلی يا تجربه فرد است .اين حالت احساسی مثبت ،کمک زيادی به سلامت فيزيکی وروانی افراد می کند. از نظر سازمانی ،سطح بالاي رضايت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسيار مطلوب است که منجر به جذب و بقاي کارکنان میشود . (مقيمی،۱۳۸۶)
هاپاك رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی تعریف می كند كه با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یك عامل موجب رضایتشغلی نمی شود بلكه تركیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردند كه فرد درلحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید كه از شغلش راضی استو از آن لذت می برد. فرد با تأكیدی كه بر عوامل مختلف از جمله درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط كار و فرآورده های اشتغال در زمان ها ی متفاوت دارد. به طرق گوناگوناحساس رضایت از شغلش می نماید محققان و صاحبنظراني چون اسميت ، كندال ، و هولين استدلال مي كنند كه رضايت در واقع معرف چند گرايش مرتبط مي باشد . اسميت و ديگران مي گويند كه پنج بعد شغلي معروف خصوصيات شغل است كه در افراد در پاره اي از آنها عكس العمل هاي انفعالي نيز نشان مي دهند . این پنج بعد شامل شغل،سرپرست،پرداخت،همکاران وفرصت های ترفیع می داند. (قربانی،گروسيان معمارزاده،بخشائی،۱۳۸۸)
شکوری (۱۳۸۵) در پژوهش خود به این نتیجه می رسد که :بین رضایت شغلی با تعهد سازمان معلمان مدارس دولتی و غیر انتفاعی آموزش و پرورش شهر اسفراین در سطح اطمینان بالاتر از ۹۹ درصد رابطه وجود دارد.همچنین احمدی مقدم (۱۳۸۵) در آزمون فرضیات خود تحقیق خود می نویسد ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین متغیرهای حقوق دریافتی پاداش سالیانه ، ثبات شغلی ، انگیزش شغلی ، رضایت شغلی با متغیر عملکرد شغلی رابطه مثبت وجود دارد .و این پژوهش بر آن است که با توجه به نتایج تحقیات انجام شده و همچنین نظر به اهميت رضايت شغلی در حفظ فرد درسازمان ، لذت بردن از کار در سازمان و افزايش سلامت جسمی و روحي کارکنان و تاثير هوش هيجانی برهمه جوانب زندگی کاری و شغلی ، رابطه پنج مولفه هوش هيجانی شامل مهارت های درون فردی ، مهارت های ميان فردی، ساز گاری ،کنترل استرس و خلق عمومی مديران دبيرستان های شهرستان نيشابور را بر رضايت شغلی آانان مورد بررسی قراردهد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هيجانی ورضايت شغلی مديران

فصل اول: کلیات تحقیق۴

۱-۱) مقدمه ۴
۱-۲) بیان مسئله ۶
۱-۳) اهمیت وضرورت پژوهش ۸
۱-۴)اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱) هدف اصلی تحقيق : ۱۰
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۱۰
۱-۵) فرضيه های تحقيق: ۱۱
۱-۵-۱) فرضيه اصلی تحقيق: ۱۱
۱-۵-۲) فرضيه های فرعی: ۱۱
۱-۶) متغيرهای تحقيق: ۱۱
۱-۷-۱) تعاريف تئوريک : ۱۱
۱-۷-۲)تعاريف عملياتی :۱۲

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق۱۴

۲-۱) مبانی نظری هوش هیجانی ۱۵
۲-۱-۱) مقدمه ۱۵
۲-۱-۲) هو ش ۱۶
۲-۱-۳) هيجان ۱۷
۲-۱-۳-۱) تعاريف هيجان ۱۷
۲-۱-۳-۲) مفهوم هيجان ۱۸
۲-۱-۳-۳) ماهيت عصب شناسی هیجان ها ۱۹
۲-۱-۳-۴) ابعاد هيجان ۲۰
۲-۱-۳-۵) وظايف و نقش هيجان ها ۲۰
۲-۱-۳- ۶- تجلي هيجان ها ۲۱
۲-۱-۳-۷ ) ويژگي هاي هيجان ۲۱
۲-۱-۳- ۸- طبقه بندي هيجان ها ۲۱
۲-۱-۳-۹) ارتباط انگيزش و هيجان ۲۲
۲ -۱-۳-۱۰) وجوه تمايز انگيزش و هيجان ۲۳
۲-۱-۴) هوش هیجانی ۲۳
۲-۱-۴-۱)تاريخچه هوش هيجاني ۲۳
۲-۱-۴-۲) تعاريف هوش هيجاني ۲۴
۲-۱-۴-۳-مفهوم هوش هيجاني ۲۵
۲-۱-۴-۴) شكل گيري و رشد هوش هيجاني ۲۶
۲-۱-۴-۵) مدل ها و مولفه های هوش هیجانی ۲۷
۲-۱-۴-۵-۱)مدل های توانايی ۲۷
۲-۱-۴-۵-۱-۱) مدل مؤلفه هاي هوش هيجاني ماير و سالوي : ۲۷
۲-۱-۴-۵-۲)مدل هاي تركيبي هوش هيجاني ۲۸
۲-۱-۴-۵-۲-۱)مدل تركيبي هوش هيجاني بار – ان ۲۸
۲-۱-۴-۵-۲-۲) مدل تركيبي هوش هيجاني گلمن : ۳۱
۲-۱-۴-۶)مقايسه دو رويكرد نسبت به هوش هيجاني ۳۴
۲-۱-۴-۷) هوش شناختي يا هوش هيجاني ۳۵
۲-۱-۴-۸) چه كسي به هوش هيجاني ( EQ ) نياز دارد ؟ ۳۶
۲-۱-۴-۹) نشانگر هاي هوش هيجاني پايين ۴۰
۲-۱-۴-۱۰) هوش هيجاني خود را پرورش دهيم ۴۱
۲-۱-۴-۱۱)توصيه های برای پرورش هوش هيجانی ۴۱
۲-۱-۴-۱۲) شيوه هاي اندازه گيري هوش هيجاني ۴۲
۲-۱-۴-۱۲-۱)آزمون هاي عملكردي ۴۳
۲-۱-۴-۱۲-۲)پرسش نامه هاي خوسنجي ( خود گزارشگري ) ۴۴
۲-۱-۴-۱۲-۳)آزمون هاي ديگر گزارشگري ۴۵
۲-۲) مبانی نظری رضايت شغلی ۴۶
۲-۲-۱)مقدمه ۴۶
۲-۲-۲)تعاريف رضايت شغلي ۴۶
۲-۲-۳) اهميت رضايت شغلي ۴۷
۲-۲-۴) ریشه وسرچشمه رضایت شغلی چیست؟ ۴۷
۲-۲-۵)نظریه های رضایت شغلی ۴۸
۲-۲-۵-۱-نظریه نیاز های مازلو ۴۸
۲-۲-۵-۲)تئوري x ، تئوري y دوگلاس مك گريگور ۴۹
۲-۲-۵-۳ تئوری بهداشت هرز برگ ۵۰
۲-۲-۵-۳-۱)آثار كاربردي و پژوهشي : ۵۱
۲-۲-۵-۴) نظریه ای – آر – جی (تئوري ERG) 51
۲-۲-۵-۵) نظریه نیازهای اکتسابی مک کله لند ۵۲
۲-۲-۵-۶) نظریه تعیین هدف ۵۴
۲-۲-۵-۷) نظریه برابری ادامز ۵۴
۲-۲-۵-۸) نظريه انتظار وروم ۵۹
۲-۲-۶-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ۶۱
۲-۲-۷) انواع رضايت شغلي ۶۶
۲-۲-۸) اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان ۶۶
۲-۲-۹- شيوه ابراز نارضايي ۶۸
۲-۲-۹- پيامدهاي نارضايتي شغلي ۶۹
۲-۲-۱۰) اندازه گيري رضايت شغلي ۷۰
۲-۲-۱۰-۱) مقياسهاي سنجش رضايت شغلي ۷۱
۲-۳- بررسی پیشینه تحقیق ۷۲
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در خارج از کشور ۷۲
۲-۳-۲- مروري بر پژوهشهاي انجام شده هوش هیجانی در داخل کشور ۷۳
۲-۳-۳- تحقیقات رضایت شغلی خارج کشور ۷۶
۲-۳-۴- تحقیقات رضایت شغلی در داخل کشور۷۷

فصل سوم : روش تحقيق۸۲

۳- ۱ ) مقدمه ۸۳
۳- ۲- روش تحقيق ۸۳
۳-۳- جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری پژوهش ۸۴
۳ – ۳-۱- جامعه آماري ۸۴
۳- ۳ – ۲)حجم نمونه ۸۴
۳- ۳- ۳- ابزارگردآوري اطلاعات ۸۵
۳-۴- ابزارگردآوری اطلاعات ۸۵
۳-۴-۱)معرفي پرسشنامه هوش هيجاني بار – اون ۸۵
۳-۴-۲- پرسشنامه رضايت شغلی ۸۷
۳- ۵ – اعتبار وروايي ابزار پژوهش: ۸۸
۳ -۵- ۱- روایی و اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون ۸۹
۳-۵-۲-روایی واعتبارپرسشنامه رضایت شغلی ۹۰
۳- ۶) شيوه ی اجراي تحقيق ۹۱
۳- ۷ ) روش هاي آماري۹۱

فصل چهارم : تحليل آماري۹۲

۴-۱ مقدمه ۹۳
۴-۲ بررسي توصيفي ۹۳
۴-۳ فرضيات پژوهش ۹۷
۴-۴)سایر یافته های پژوهش ۱۰۲
۴-۴-۱) تحليل رگرسيوني ۱۰۲
۴-۶ نتيجه گيري۱۰۷

فصل پنجم : تجزيه و تحليل۱۰۸

۵-۱) نتایج بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۹
۵-۲-) نتایج بر اساس تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق ۱۰۹
۵-۲-۱-) نتایج بر اساس تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی تحقیق ۱۰۹
۵-۲-۲-.نتایج بر اساس تجزیه وتحلیل فرضیات فرعی تحقیق ۱۱۰
۵-۲-۳)محدودیت های تحقیق ۱۱۴
پیوستها ۱۱۶
منابع و مآخذ ۱۲۴
منابع فارسی ۱۲۴
منابع انگلیسی۱۲۹

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۳۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۸

قیمت :۱۷۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *