دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان گرایش های ارزشی کارکنان و ادراک پاسخگویی آنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴,۳۴۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده:این پژوهش ، با هدف بررسی رابطه گرایش های ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ارومیه با پاسخگویی ادراک شده آنان، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است.  از طریق نمونه گیری ساده ، ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از پرسشنامه بررسی ارزش ها (آلپورت) و پرسشنامه پاسخگویی (هاچوارتر) ، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری  پس از بازنگری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی، تایید گردید و پایایی آن بااستفاده ازآلفای کرونباخ برای پرسشنامه بررسی ارزش ها (۷۴/۰) و برای پرسشنامه پاسخگویی (۷۲/۰) محاسبه گردید، که نشانگر اعتبار بالای هردو ابزار می باشد.  نتایج پژوهش که از آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس یکطرفه بدست آمده نشان می دهد که ، گرایش های ارزشی زیبایی شناختی، مذهبی، اجتماعی و نظری کارکنان با ادراک پاسخگویی آنان، رابطه مستقیم و قوی دارند.  اما بین گرایش های ارزشی اقتصادی و سیاسی کارکنان با ادراک پاسخگویی آنان، رابطه معنا داری  مشاهده نشد. همچنین، جنسیت با ادراک پاسخگویی رابطه  مثبت دارد و زنان نسبت به مردان پاسخگوتر هستند. به علاوه کارکنان برحسب سنوات خدمت و گروه های سنی مورد مطالعه در حیطه پاسخگویی ادراک شده، بایکدیگر تفاوت معنی دار دارند. در انتها نیز، پیشنهادهای کاربردی برای راهنمایی مدیران و مسئولان سازمانی ارائه می گردد.

۱-۱٫مقدمه:

در قمست كليات، مباحثي آورده مي‌شوند كه پيش‌زمينة ورود به موضوع پايان‌نامه مي‌باشند. فرق اين قسمت با فصل دوم اين است كه قسمت كليات همانطور كه از نام آن بر مي‌آيد، شامل مطالب كلي و غير اختصاصي در مورد عنوان پايان‌نامه است ولي در فصل دوم، فقط نتايج مطالعات و بررسي‌هاي محققين دقيقاً در خصوص  عنوان پايان‌نامه بحث قرار مي‌گيرند.

۱-۲٫بیان مسئله :

  نظریه پردازان علوم شناختی رفتار را تابعی از باورها، انتظارات، ارزش ها و سایر ادراکات ذهنی انسان می دانند.  گرایش های ارزشی و ادراک پاسخگویی از موضوعاتی هستند که در رفتار سازمانی، مورد توجه محققان قرار گرفته اند.  ارزش ها، جهت گیری های شخصیتی هستند.  در واقع اموری مطلوب و دارای نیروی انگیزشی می باشند که به طور ضمنی و آشکار ادراکات، نگرش ها، انگیزش ها، طرز تلقی ها، اهداف و روابط کاری افراد را متاثر می سازد و معیار انتخاب و تصمیم گیری آنان قرار می گیرد(علمی،۱۳۸۸: ۱۰۹).  گرایش ارزشی، ، نیرو و حالتی است که فرد را به سوی یک ارزش یا مجموعه ارزش ها هدایت می کند(اسمیت و شوارتز:۱۹۹۷).  به این معنا که، اقداماتی برای فرد جذاب تر خواهد بود که از نظر ذهنی برای او دارای بیشترین اهمیت باشد، البته این امر ناخوداگاه اتفاق می افتد (ورپلانک،۲۰۰۴:۵۹۹). شناخت گرایش های ارزشی کارکنان، پایه ای محکم برای فراهم کردن مسیرهای رشد و توسعه سازمان می باشد(زنجانی زاده: ۱۳۷۶).  پاسخگویی، تعهد یک فرد نسبت به انجام فعالیت هایی می باشد که به او محول شده است(الوانی، ۱۳۸۷ :۷)و به عنوان یک هنجار مسئولیت اجتماعی و در ارتباط با ابعاد ارزشی، فرهنگی و اخلاقیات به طور آشکار از یک فرهنگ و زمان به فرهنگ و زمان دیگر متفاوت است چرا که از نیازها، ارزش ها، هنجارهای فوری و ضروری افراد، گروه ها و سازمان ها برخواسته است.  بنابراین پاسخگویی، جزء ارزش های فردی و درونی قلمداد می شود(کوهن و ایمیک،۱۹۹۵: ۹۶).  ادراک پاسخگویی را می توان از حس تعهد درونی فرد به ارزشی که برای کسب قدرت یا نتایج مورد نظر خود بکار می برد، دریافت(لرنر و تتلوک،۱۹۹۴ : ۲۹۹). در واقع ادراک پاسخگویی به عنوان نقشه شناختی ، انتظارات وظایف افراد در میان عوامل مشخص می کند و به عنوان فراگیرترین عنصر تصمیم گیری و اقدامات عملی آنان می باشد که تحت تاثیر تفاوت های فردی ، روابط میان فردی ، عناوین سازمانی ، قوانین و مقررات و … است . بسته به نوع گرایش ارزشی فرد ، نوع نگاه آنان نسبت به ادراک پاسخگویی می تواند متفاوت باشد . لذا از آن جا که احساسات کم و زیاد افراد نسبت به پاسخگویی به منبع احساسات آنان بر می گردد که ممکن است ترکیبی از منابع درونی و بیرونی باشد امکان دارد ارزش های فرد در برابر ارزش های سازمان قرار گیرد و تناقض محرکی را برای فرد نسبت به پاسخگویی ایجاد نماید . بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که ” آیا میان گرایش های ارزشی کارکنان و پاسخگویی ادراک شده آنان در دانشگاه آزاد ارومیه رابطه وجود دارد ؟ ” .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان گرایش های ارزشی کارکنان و ادراک پاسخگویی آنان 

چکیده:۱

فصل اول کلیات و طرح تحقیق

۱-۱٫مقدمه: ۳
۱-۲٫بیان مسئله : ۳
۱-۳٫اهمیت و ضرورت : ۴
۱-۴٫اهداف پژوهش : ۴
۱-۵٫پرسش های پژوهش : ۴
۱-۶٫فرضیات تحقیق: ۵
۱-۷٫متغیرهای پژوهش : ۶
۱-۸٫تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها : ۶
۱-۸-۱٫تعاریف نظری : ۶
۱-۸-۱-۱٫ارزش : ۶
۱-۸-۱-۲٫گرایش : ۶
۱-۸-۱-۳٫گرایش های ارزشی: ۷
۱-۸-۱-۴٫پاسخگویی : ۷
۱-۸-۱-۵٫پاسخگویی ادراک شده : ۷
۱-۸-۲تعاریف عملیاتی : ۸
۱-۸-۲-۱٫گرایش های ارزشی : ۸
۱-۸-۲-۲٫پاسخگویی ادراک شده :۹

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫مقدمه : ۱۱
۲-۲٫گرایش های ارزشی.. ۱۱
۲-۲-۱٫ارزش چیست؟. ۱۱
۲-۲-۲٫نظام ارزش ها: ۱۳
۲-۲-۳٫منبع و منشاء ارزش ها: ۱۴
۲-۲-۴٫ارزش ها به عنوان منبع انگیزه: ۱۴
۲-۲-۵٫تاثیر ارزش ها بر حالتهای توجه، درک و تفسیر: ۱۴
۲-۲-۶٫گرایش ها و ارزش ها: ۱۴
۲-۲-۷٫ارزش و نگرش : ۱۵
۲-۲-۸٫خصوصیات ارزش ها: ۱۶
۲-۲-۹٫انواع ارزش ها: ۱۷
۲-۲-۱۰٫طبقه بندی دیگرارزشها: ۱۷
۲-۲-۱۰-۱٫طبقه بندی ارزش های آلپورت… ۲۰
۲-۲-۱۱٫سلسله مراتب ارزش ها: ۲۱
۲-۲-۱۲٫تضاد ارزش ها : ۲۱
۲-۲-۱۳٫ابعاد ارزش ها : ۲۱
۲-۲-۱۴٫ماهیت ارزش ها : ۲۱
۲-۲-۱۵٫ارزش های پایه انسانی : ۲۳
۲-۳٫پاسخگویی ادراک شده ۲۳
۲-۳-۱تعریف پاسخگویی : ۲۴
۲-۳-۲٫ماهیت پاسخگویی: ۲۶
۲-۳-۳٫مفهوم سازی پاسخگویی.. ۲۸
۲-۳-۴٫هدف پاسخگویی.. ۲۹
۲-۳-۵٫لنزهای پاسخگویی : ۳۰
۲-۳-۶٫پاسخگویی در سازمان ها ۳۱
۲-۳-۷٫منشاء پاسخگویی : ۳۲
۲-۳-۸٫تمرکز یا تاکید بر پاسخگویی.. ۳۳
۲-۳-۹٫مسئولیت و پاسخگویی.. ۳۳
۲-۳-۱۰٫پاسخگویی سکوت : ۳۴
۲-۳-۱۱٫شدت پاسخگویی.. ۳۴
۲-۳-۱۲٫فرهنگ پاسخگویی.. ۳۵
۲-۳-۱۳٫شرایط محیط پاسخگویی.. ۳۵
۲-۳-۱۳-۱٫جنبه های فردی در محیط پاسخگویی : ۳۵
۲-۳-۱۴٫انواع پاسخگویی : ۳۶
۲-۳-۱۵٫٫نظریات مربوط به انواع پاسخگویی در سازمان : ۳۶
۲-۳-۱۵-۱٫پاسخگویی سازمانی: ۳۶
۲-۳-۱۵-۲٫ پاسخگویی قانونی: ۳۷
۲-۳-۱۶٫پاسخگویی از دیدگاه اسلام: ۳۸
۲-۳-۱۷٫پاسخگویی از دیدگاه پدیده شناختی: ۳۸
۲-۳-۱۸٫ادراک پاسخگویی: ۳۸
۲-۳-۱۹٫عوامل محیطی موثر بر پاسخگویی : ۴۴
۲-۳-۱۹-۱٫تفاوتهای فردی: ۴۴
۲-۳-۱۹-۲٫ روابط بین فردی: ۴۴
۲-۴٫پژوهش های مرتبط : ۴۴
۲-۴-۱٫چکیده پژوهش های داخلی صورت گرفته در مورد گرایش های ارزشی : ۴۴
۲-۴-۲٫چکیده پژوهش های داخلی صورت گرفته در مورد پاسخگویی ادراک شده : ۴۵
۲-۴-۳٫چکیده پژوهش های خارجی صورت گرفته در مورد پاسخگویی ادراک شده : ۴۷
۲-۵٫چارچوب نظری پژوهش… ۵۲
۲-۵-۱٫مدل مفهومی پژوهش :۵۲

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱٫مقدمه : ۵۴
۳-۲٫روش تحقیق : ۵۴
۳-۳٫جامعه آماری.. ۵۴
۳-۴٫نمونه : ۵۵
۳-۵٫ابزار تحقیق : ۵۵
۳-۵-۱٫پرسش نامه بررسی ارزش ها : ۵۵
۳-۵-۲٫پرسش نامه بررسی پاسخگویی : ۵۶
۳-۵-۳٫اعتبار و روایی ابزار: ۵۶
۳-۶٫متغیر های تحقیق: ۵۸
۳-۶-۱٫متغیر مستقل : ۵۸
۳-۶-۲٫متغیر وابسته : ۵۸
۳-۶-۳٫متغیر تعدیل کننده : ۵۸
۳-۶-۴٫متغیر کنترل : ۵۸
۳-۷٫شیوه تحليل داده ها: ۵۸
۳-۷-۱ روشهاي توصيفي: ۵۹
۳-۷-۲٫روشهاي استنباطي:۵۹

فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱٫مقدمه : ۶۱
۴-۲٫آمار توصیفی : ۶۱
۴-۲-۱٫جنسیت پاسخگویان: ۶۱
۴-۲-۲٫گروه سنی پاسخگویان: ۶۲
۴-۲-۳٫مدرک تحصیلی پاسخگویان: ۶۳
۴-۲-۴٫سابقه خدمت : ۶۴
۴-۳٫یافته های توصیفی.. ۶۵
۴-۳-۱٫میانگین معیار های آماری متغیر ادراک پاسخگویی.. ۶۵
۴-۳-۲٫میانگین معیار های آماری متغیر گرایش های ارزشی.. ۶۵
جدول ( ۴-۷ ) میانگین معیار های آماری متغیرهای شش گانه گرایش های ارزشی.. ۶۶
۴-۴٫آمار استنباطی : ۶۷
۴-۴-۱٫آزمون فریه ها ۶۷
۴-۴-۱-۱٫آزمون فرضیه اصلی تحقیق : ۶۷
۴-۴-۱-۲٫آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق : ۶۷
۴-۴-۱-۳٫آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق : ۶۸
۴-۴-۱-۴  آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق : ۶۸
۴-۴-۱-۵٫آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق : ۶۹
۴-۴-۱-۶٫آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق : ۶۹
۴-۴-۱-۷٫آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق : ۷۰
۴-۴-۱-۸٫آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق :۷۰

فصل پنجم نتیجه گیری تحقیق

۵-۱٫مقدمه : ۷۴
۵-۲٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی پژوهش : ۷۴
۵-۲-۱٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش : ۷۸
۵-۲-۲٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۱ پژوهش : ۷۸
۵-۲-۳٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۲ پژوهش : ۷۹
۵-۲-۴٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۳ پژوهش : ۸۰
۵-۲-۵٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۴ پژوهش : ۸۱
۵-۲-۶٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۵ پژوهش : ۸۲
۵-۲-۷٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۶ پژوهش : ۸۲
۵-۲-۸٫نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ۷ پژوهش : ۸۳
۵-۲-۹٫نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق : ۸۳
۵-۳٫محدودیت های تحقیق : ۸۴
۵-۳-۱٫محدودیت اول : ۸۴
۵-۳-۲٫محدودیت دوم : ۸۴
۵-۳-۳٫محدودیت سوم : ۸۴
۵-۴٫ارایه پیش نهاد ها براساس یافته های تحقیق : ۸۴
۵-۴-۱٫پیشنهاد براساس یافته های فرضيه اول : ۸۴
۵-۴-۲٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه دوم : ۸۴
۵-۴-۳٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه سوم : ۸۵
۵-۴-۴٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه چهارم. ۸۵
۵-۴-۵٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه پنجم : ۸۵
۵-۴-۶٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه ششم : ۸۵
۵-۴-۷٫پیشنهاد براساس یافته های فرضیه هفتم : ۸۵
۵-۴-۸٫پیشنهادات به سایر پژوهشگران : ۸۶
پیوست ها ۸۷
منابع : ۹۸

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *