دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۸۴۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۹| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله اقلام گزارش شده در صورتهاي مالي تحت عنوان كلي دارايي هاي ثابت كه اساساً داراي ماهيتي متفاوت از ساير دارايي ها و يا حتي ساير اقلام صورتهاي مالي مي باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ايم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ايم و پس از طي فرآيند تحقيق و تاييد شدن فرضيات تحقيق مشخص شد كه بين ارزش گزارش شده دارايي نامشهود و سرقفلي به عنوان متغير مستقل و ارزش بازار به عنوان متغير وابسته در يك دوره ۵ ساله بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ همبستگي مثبت معنادار وجود داشته است.

۱-۱) مقدمه
در اين فصل بطور مختصر به کلیات تحقیق شامل؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق پرداخته خواهد شد.كرمي و عمراني (۱۳۸۹)در پژوهشي كه آقايان كرمي و عمراني تحت عنوان ” تأثير چرخه عمر شركت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسك و عملكرد” انجام داده اند به بررسي تأثير چرخه عمر شركت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسك و عملكرد پرداخته اند. در اين تحقيق، بازده سهام به عنوان متغير وابسته و معيارهاي ريسك و عملكرد به عنوان متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده تا ميزان مربوط بودن معيارهاي مزبور با در نظرگرفتن متغير تعديل كننده چرخه عمر شركت بررسي گردد. نخست نمونه آماري با استفاده از متغيرهاي رشد فروش، نسبت سود تقسيمي و مخارج سرمايه اي به شركت هاي در مرحله رشد، بلوغ و افول تفكيك شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسيوني چند متغيره و آزمون آماري وونگ فرضيات تحقيق بررسي شده اند. نتايج حاصل از بررسي ۵۱۸ سال – شركت طي سال هاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ نشان مي دهد كه ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسك و عملكرد و نيز توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مراحل مختلف چرخه عمر(رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداري با يكديگر دارند. نتايج حاصل از آزمون آماري وونگ نشان مي دهد كه توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مرحله رشد، داراي بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ داراي كمترين مقدار است.

بايزيدي و جبارزاده كنگرلوئي (۱۳۸۸) در پژوهشي كه آقايان بايزيدي و جبارزاده كنگرلوئي تحت عنوان “بررسي و مقايسه قدرت توضيح دهندگي ارزش افزوده اقتصادي، درآمد پسماند و رشد غير عادي سود در تعيين ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده اند مدل ارزيابي درآمد پسماند، ارزش بازار شركت را تابعي از سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در روش حسابداري شمول كلي و مدل رشد غير عادي سود، ارزش بازار شركت را تابعي از ميزان سود غير عادي در هر دوره مي داند در حالي كه مدل ارزش افزوده اقتصادي، ارزش شركت را بر اساس سود عملياتي خالص پس از كسر هزينه هاي تأمين مالي (از طريق بدهي يا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداري متعارف محاسبه مي كند. در اين پژوهش، تعداد ۱۱۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهء زماني ۸۶-۸۲ بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از دادههاي تلفيقي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه بين قدرت توضيحي اين مدلها در تعيين ارزش شركتها در حالت كلي تفاوت معني داري وجود ندارد و تقريباً در تمامي موارد، مدل ارزيابي درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادي و همچنين مدل ارزش افزوده اقتصادي نسبت به مدل رشد غير عادي سود در تعيين ارزش شركتها داراي قدرت توضيحي نسبي بالاتري است
سعيدي و قادري (۱۳۸۶)در پژوهشي كه آقايان سعيدي و قادري تحت عنوان ” بررسي مربوط بودن سود حسابداري، ارزش دفتري گردش وجوه نقد عملياتي و سرمايه گذاري در مدل هاي ارزشيابي مبتني بر قيمت” انجام داده اند به بررسي توان پيش بيني کنندگي ارزش دفتري، سود خالص، گردش وجوه نقد عملياتي و سرمايه گذاري به عنوان نماينده اطلاعات حسابداري در رابطه با ارزش بازار شرکتها پرداخته اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ارزش دفتري و سود حسابداري اقلامي مربوط تر هستند و وارد نمودن گردش وجوه نقد (عملياتي و سرمايه گذاري )در قدرت توضيح دهندگي مدلها افزايش معني داري ايجاد نمي کند.هالتسن و واتز ( ۲۰۰۹)در پژوهشي كه هالتسن و واتز تحت عنوان ” ارتباط بين ارزش و قابليت اطمينان دارايي هاي نامشهود: قبل و بعد از IFRS ” انجام داده اند، ارزش هاي گزارش شده دارايي هاي نامشهود را قبل و بعد از IFRS در سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ در شركتهاي كشور استراليا مورد بررسي قرار داده اند.آنها به اين نتيجه رسيده اند که پس از تصویب استانداردهای حسابداری ارزش هاي گزارش شده دارايي هاي نامشهود بسياري از شرکت تغییر کرده است. همچين قابلیت اطمینان دارايي هاي نامشهود تاثیر قابل توجهی از ارزش هاي گزارش شده دارد.
تامپسون و دنيس )۲۰۰۳)در پژوهشي كه رابرت و دنيس تحت عنوان ” شواهدي در ارتباط با مربوط بودن اقلام تعهدي يا جريان هاي وجه نقد: موضوع استهلاك ” انجام داده اند، براي يافتن شواهدي جهت تاييد اين موضوع، آنان به مقايسه قدرت تفسير سود محاسبه شده بر مبناي حسابداري تعهدي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و سود محاسبه شده بر مبناي حسابداري نقدي اموال، ماشين آلات و تجهيزات با يكديگر پرداخته اند، تا بدانند كه كدام يك از آنها بهتر مي تواند سودهاي آتي مجموعه بزرگي از شركت هاي توليدي را تفسير كنند. آنان دريافتند كه سود محاسبه شده از طريق منظور نمودن مخارج سرمايه اي به حساب هزينه دوره، بخش كمتري از انحرافات قيمت سهام را مي تواند توضيح دهد و قدرت تفسير سود محاسبه شده توسط روش استهلاك بيشتر است. اين نتيجه حتي براي شركت هايي كه از يك الگوي منظم سالانه براي مخارج سرمايه اي استفاده مي كنند نيز صدق مي كند.
با توجه به بیانیه شماره ۴ هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری که هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند، اطلاعات حسابداری باید دارای ویژگی های کیفی خاصی باشد. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت دارد و پایه و اساس شکل گیری آن نیز بوده است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.
اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱) بیان مسئله ۶
۴-۱) چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱) فرضیه های تحقیق ۸
۶-۱) اهداف تحقیق ۸
۷-۱) حدود مطالعاتی ۸
۱-۷-۱) قلمرو زمانی ۹
۲-۷-۱) قلمرو مکانی ۹
۳-۷-۱) قلمرو موضوعی ۹
۸-۱) واژگان کلیدی ۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲) مقدمه ۱۲
۲-۲) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۱۲
۳-۲) استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ ۱۳
۴-۲) خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي ۱۵
۵-۲) دارايي‌ نامشهود ۲۲
۱-۵-۲) خصوصیات داراییهای نامشهود ۲۳
۲-۵-۲) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: ۲۴
۳-۵-۲) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) ۲۶
۶-۲) ارزش بازار ۲۷
۱-۶-۲) مديريت مبتني بر ارزش ۲۷
۲-۶-۲) مديريت مبتني بر ارزش در عمل ۳۰
۳-۶-۲) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ ۳۰
۴-۶-۲) اندازه گيري ارزش خلق شده ۳۲
۷-۲) پيشينه تحقيق ۳۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ )مقدمه ۴۱
۲-۳) جامعه آماری ۴۱
۳-۳) نمونه آماری ۴۱
۴-۳) روش تحقيق ۴۲
۵-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات ۴۲
۶-۳) اندازه گیری متغیرها ۴۲
۷-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۴۴
۸-۳) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۴۵
۹-۳ مراحل بررسی فرضیات آماری ۴۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴۹
۲-۴) توصیف داده هاي آماري ۴۹
۳-۴) بررسي نرما‌ل بودن داده‌ها ۵۳
۴-۴) تحلیل آماری فرضیات تحقیق ۵۴
۱-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی اول ۵۴
۲-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی دوم ۵۷
۵-۴) بررسي اعتبار مدل ۵۹

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۲
۲-۵) نتایج فرضیات تحقیق ۶۲
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی اول ۶۲
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم ۶۲
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی ۶۳
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق ۶۳
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۶۴
۵-۵) محدودیتهاي تحقیق ۶۴
۶-۵) موانع تحقیق ۶۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۷۶
منابع لاتین: ۷۷
چکیده لاتین ۷۸

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۸۴۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۹| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *