دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱۲۱کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۲| قیمت : ۵۰۰۰تومان
چکیده:با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

۱-۱-مقدمه
استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

۱-۲- بيان مسئله:
بودجه يكي از پديده هاي بسيار مهم در مديريت امروزي است كه شامل ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فني و مديريتي است. مسئله اصلي در نظام بودجه ريزي كارآيي نظام مربوط مي باشد. بدين معني كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سيستم جاري به چگونگي كارآيي و اثربخشي سيستم پي برده شود،منابع مورد نياز اجراي برنامه ها شناسایی شود و در نهايت معيارهاي سنجش و نظارت و كنترل بدست آيد. در كشور ما بررسي برخي شاخص هاي بودجه اي كه نشاندهنده عدم توفيق مديران مالي دولت در دستيابي به اهداف خود و هم چنين بي انضباطي هاي مالي موجب گرديد كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ريزي را كشور از سال ۱۳۸۰ در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پياده سازي بودجه ريزي عملياتي براساس قيمت تمام شده بعنوان جايگزين بودجه ريزي سنتي در ايران آغاز كند. با اين وجود به رغم اين تاكيدات و تلاشهاي صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغيير طبقه بندي اقلام درآمدي و هزينه اي خلاصه شد. با توجه به مطالبي كه بيان گرديد مي توان دريافت كه ضرورت توجه به موانع پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. و در اين تحقيق به همين موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مديران و معاونین تهیه مي گردد به صورت موردي بررسي گرديده و سعي گرديده تا مهمترين عواملي كه مربوط به مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي مي باشند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند و همچنين راه كارهايي جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراين سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا عوامل مديريتي بر مشكلات پياده سازﻯ بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارد؟ و كداميك از عوامل مديريتي بر پياده سازي بودجه ريزي عملياتي تاثير معنادار دارند؟ و همچنين اين تحقيق درصدد است كه اثبات نمايد هر يك از عوامل محيطي، انساني، و فرآيندي چه ميزان تاثير داشته و آيا عدم وجود هر كدام مانع اجراي موثر بودجه ريزي عملياتي دربانکهای سپه استان یزد مي گردد؟

۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق:
اداره يك واحد تجاري در شرايط اقتصادي پوياي امروز و وظيفه اي پيچيده و دشوار است. مديران حرفه اي، هر مرحله از عمليات واحد خود را از قبل به دقت طرح ريزي نموده و با اعمال روشهاي كنترل از اجراي دقيق و بموقع آن اطمينان حاصل مي كنند. بودجه بندي ركن اساسي فرآيند برنامه ريزي و كنترل مديريت به شمار ميرود.نظام بودجه ريزي مناسب موجب افزايش بهبود همآهنگي و ارتباط مي گردد و چارچوبي مناسب براي كنترل، اندازه گيري و ارزيابي عملكرد پرسنل فراهم آورده و فعاليت هاي واحد را در جهت اهداف سازمان هدايت مي كند(سعادت، ۱۳۸۰).نظام بودجه ريزي عملياتي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخص هاي عملكرد و تخصيص منابع است. اگر چه چنين پيوندهايي اغلب ضعيف هستند، ولي مي تواند سياستگذاري بودجه اي را تسهيل و نظارت قانونگذاران بر نتايج و دستاوردهاي مرتبط با مخارج عمومي را افزايش دهد. همچنين با تجهيز نمودن بودجه ريزان به اطلاعات بهتر درباره نتايج هر برنامه و كل برنامه هاي دولت كه براي نيل به اهداف مشخصي به كار مي روند، توانايي آنها را در ارزيابي درخواست هاي مختلف بودجه اي دستگاههاي اجرايي، افزايش مي دهد و اين كار باعث افزايش پاسخگوئي عمومي و بهبود در تخصيص منابع مي گردد (سعادت، ۱۳۸۰).
از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت با سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در غالب برنامه هاي راهبردي ، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.
انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه سياستگذاران، تصميمات مالي برنامه ها را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثر بخشي استوار سازند همچنين منابع مالي مورد نياز برنامه ها شناسايي و معيارهاي سنجش وكنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقويت مي كند و مي توان بطور خلاصه عنوان نمود كه انضباط جاي هرج و مرج، مصالح عمومي جاي منافع شخصي، برنامه ها جاي سليقه فردي را بگيرد (يانك، ۲۰۰۳).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

فصل اول:کلیات تحقیق۳

۱-۱ مقدمه ۴
۱-۲٫ بیان مسئله ۴
۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴٫اهداف تحقیق ۷
۱-۵٫فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶٫متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷٫روش تحقیق ۸
۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق ۹
۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری ۹
۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹
۱-۱۱٫قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی ۱۰
۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق ۱۴
۱-۱۴٫جمع‌بندي و نتيجه‌گيري۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق۱۵

۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی ۱۷
۲-۲-۱-تعاریف بودجه ۱۷
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی ۱۸
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی ۱۸
۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی ۱۹
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی ۲۴
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی ۲۵
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ۲۵
۲-۳٫ عوامل بودجه بندی ۲۶
۲-۳-۱-عوامل محیطی ۲۷
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی ۳۱
۲-۳-۳-عوامل انسانی ۳۷
۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملياتي ۴۲
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی ۴۲
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی ۴۴
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی ۴۵
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ۴۶
۲-۴-۴-۱-کانادا ۴۶
۲-۴-۴-۲-انگلیس ۴۸
۲-۴-۴-۳-امريكا ۵۰
۲-۴-۴-۴-ايرلند ۵۴
۲-۴-۴-۵ هلند ۵۶
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی ۵۷
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال ۵۸
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا ۶۰
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ۶۰
۲-۵ نتايج و جمع‌بندي۷۰

فصل سوم: روش تحقیق۷۳

۳-۱٫مقدمه ۷۴
۳-۲٫روش تحقیق ۷۴
۳-۳٫اهداف تحقیق ۷۵
۳-۴٫فرضیه های تحقیق ۷۵
۳-۵٫متغیرهای تحقیق ۷۶
۳-۶٫جامعه آماری ۷۷
۳-۷٫ نمونه‌گيري ۷۷
۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات ۷۹
۳-۹٫روایی ۸۰
۳-۱۰٫پایایی ۸۱
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها ۸۲
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندي۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۸۷

۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی ۹۱
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۵
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۸
۴-۷ نتیجه فصل۱۰۵

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۶

۵-۱٫نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۲٫پیشنهادها۱۰۹

۵-۳پیوست۱۱۰

۵-۴منابع فارسی۱۱۰

۵-۵منابع انگلیسی۱۱۱

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۱۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۷

قیمت : ۵۰۰۰

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *