دانلود پایان نامه بررسی موانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمر

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۰۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۹| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

چکیده :امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه ، که در کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحبنظران علوم مختلف قرار گرفته است ، و در سطح جهانی نیز سازمانهای بین المللی توجهی ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند، از این رو همواره مقوله ی زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیریها و مشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است . یکی از شاخصهای مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمندی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیریهای کلان کشور، وهمچنین حضور آنان در پست های مدیریتی است. علی رغم برنامه ریزی هایی که شده است حضور زنان در پست های مدیریتی هنوز چشم گیر نیست وبه نظر می آید که زنان در مسیر پیشرفت شغلی خود در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو هستند وصاحبنظران نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند . هدف این تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ می باشد روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش ۱۰۰ نفر از کارکنان و امدادگران فعال جمعیت هلال احمر خراسان شمالی می باشد که با توجه به تعداد کم جامعه حجم نمونه به تعداد کل جامعه آماری در نظر گرفته شد که به صورت سرشماری انجام پذیرفت اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد مدیریت زنان به تعداد ۴۸ سؤال جمع آوری گردید .برای بررسی ابعاد پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار ( ۲۵ ۸/۰ ) رانشان داد یافته های پژوهش نشان داد که تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده ، روابط در کار و سقف شیشه ای مانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی می شوند. وفرضیات مربوط به تضاد بین کار و فرهنگ، کلیشه جنسیت، حمایت رهبر و حمایت خانواده مورد تأیید قرار نگرفت .

۱ – ۱- مقدمه
تاریخ جهان شاهد نقش بسیارعظیم وانکار ناپذیر زنان درحوادث گوناگون است امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح می باشد نقش زنان دراین فرایندبه شدت موردتوجه قرارگرفته است بحث توسعه وروند حرکت به سوی افزایش کمی وکیفی شاخصهای پیشرفت ازجمله موضوعاتی است که سالهاست توجه وتلاش تصمیم گیران ارشد کشورها بویژه بلندپایگان اقتصادی رابه خودجلب کرده است امروزه مدیریت زنان نه تنهادرکشورهای درحال توسعه که درکشورهای توسعه یافته نیزازمقوله های مهمی است ودرسطح جهانی نیزسازمانهای بین المللی توجه ویژه به جایگاه زنان درکشورهای مختلف دارندوقتی می گوییم توسعه صرفا کمی نیست بلکه کیفی نیزهست آنگاه فراهم کردن شرایط توسعه بااستفاده ازهمه توانمندیهای جامعه امکانپذیر می شودتوسعه یعنی تعالی انسانها وکاهش نابرابریها. (شبکه ایران زنان ،۱۳۸۱)اگر در جامعه ای ایجاد اشتغال شود ودرآمد بالارود ، ولی توزیع آن بین تمامی افراد جامعه اعم از زن ومرد یکسان نباشد آن جامعه توسعه نیافته است . چنانچه زنان را در مشاغلی که خود دوست دارند بکار بگماریم ، نتیجه بهتری عاید خواهدشد وبهره وری آنها بالاتر خواهد رفت(سفیری ،۱۳۷۷)حضور زنان درتمامی مشاغل دوشادوش مردان برکسی پوشیده نیست. لذا می توان گفت که ازآغاز زندگی اجتماعی انسان برروی زمین کارزنان آغاز گشته ونقش بسیار موثری دررشد و توسعه جوامع بشری داشته اند (شجاعی ، ۱۳۷۸)مطالعات روانشناسان نشان می دهد که اشتغال زنان می تواند هم یک تجربه مثبت وهم یک تجربه منفی باشد اثرات مثبت آن افزایش عزت نفس، ادراکات کارآمدی، احساس شان وجایگاه ورضایت اززندگی واثرات منفی آن تعارض نقش، فشارروانی، نارضایتی از زندگی، تنش وناسازگاری سازمانی وخانوادگی است بنابراین این واقعیت را نمی توان انکار کرد که بدون در نظرگرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشورهاراتشکیل می دهند دستیابی به توسعه واقعی امکانپذیر نخواهد شد اگر چه زنان بیش ازنیمی ازجمعیت راتشکیل می دهند و ازلحاظ سطح دانش وتوانایی ظرفیت های نهفته ای دارند از سهم بسیار اندک (حدود۵درصد) در بکار گیری پست های مدیریتی برخوردارند .مطالعات نشان می دهد که ایجاد شرایط مدیریت زنان دررده های بالای سازمانی به طورغیرمستقیم باکاهش میزان رشدجمعیت، کاهش شکاف درآمدی بین قشرهای جامعه، وافزایش مشارکتهای آگاهانه ی سیاسی واجتماعی همبستگی دارد و سبب افزایش توسعه انسانی درکشور می شود، مشارکت زنان درفعالیت های اقتصادی، عامل توسعه یافتگی هرکشورتلقی می شود حضور زنان درپست های مدیریتی موجب بهبودمهارت های مدیریتی یا بهبود کارکرد مدیریت سازمانهامی شودومواردی نظیرسبک رهبری دموکراتیک، مدیریت دموکراسی، مدیران حساس به نیازهای افراد، گسترش فرهنگ سالم، اخلاقیات، بهبود ارتباطات سازمانی،وترویج نوآوری باحضورزنان آسانترمی شود از نظر اقتصادی نیز باعث هزینه های جذب، حفظ و نگاهداری مدیران مرد دارای اهمیت است وحضور زنان با انتظارات مادی کمتراز مردان هزینه سازمانهارا کاهش خواهد داد علاوه برآن افزایش عرضه ی تعدادمدیران درجامعه ،شرایط رقابت رابرای مدیران مرد تشدید می کندواین رقابت هم حق انتخاب بیش تری به سازمانها می دهدوهم مردان را برای توسعه توانایی های فردی تحریک می کند(جعفرنژادواسفیدانی ۱۳۸۴) معضلی که درسالهای گذشته درایران همواره مطرح بوده فقدان حضورموثرزنان درعرصه های مدیریتی است اکنون فعال کردن توانمندیهای بالقوه زنان درعرصه فعالیتها وزندگی اقتصادی ایران بیش ازهرزمان دیگرنیازمندایجاد دگرگونی درنگرش اجتماعی به زنان ودگرگون نمودن تفکرحاکم برنظام برنامه ریزی هاوسیاست گذاریهای کلان کشوری است که آن نیازمنددسترسی به اطلاعات فراگیروتحلیل های علمی ازدرون مایه های این نیروی عظیم جامعه است(صحرائیان،۱۳۷۸)طبق اطلاعات موجودازسال۱۳۳۵تاسال۱۳۸۰جمعیت زنان کشورباتفاوت ناچیزی نسبت به مردان همیشه درحدودنیمی ازجمعیت کشوربوده است درسال۱۳۳۵زنان۱۱/۴۹درصدازجمعیت کشورراتشکیل می دادندکه ۹/۶۰درصدازاین جمعیت رازنان شهری و۷/۳۸درصدرازنان روستایی ۴/۰درصدرازنان غیرساکن درمناطق شهری وروستایی تشکیل می دادندآخرین آمارموجوددراین رابطه مربوط به سال ۱۳۸۰می باشد که دراین سال جمعیت زنان کشورقریب به ۳۲میلیون نفربوده است که ۳/۴۹درصدازجمعیت کل کشورراتشکیل می دادبه گزارش سازمان سنجش آموزش کشور روند پذیرش دختران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رشد چشمگیری داشته است به گونه ای که درهمه پذیرفته شدگان دختردرآزمون سراسری سال۸۱-۸۰حدود۶/۶۱درصدبوده است که درمقایسه باسال۷۵-۷۶بیست وچهاردرصدرشدداشته است همچنین درسال تحصیلی۷۹-۸۰ حدود۲/۴۷ درصدازدانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ۱/۴۴ درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رازنان تشکیل داده بودند(بهرام زاده ونبوی،۱۳۸۴)
درسالهای اخیرزنان زیادی دربخشهای دولتی وغیردولتی استخدام شده اند.میزان اشتغال زنان درکشورهای پیشرفته ۳۵تا۴۸درصد،درحالی که این رقم برای کشورما۱/۱۰درصداست(سالنامه آماری کشوری۱۳۸۰) ولی به دلایل مختلف کمتربه موقعیتهای عالی پیشرفت کرده اند.موانع مختلف روانی، سازمانی، خانوادگی، فرهنگی- اجتماعی می توانند به عنوان موانع عمده پذیرش زنان درپست هاوسطوح مختلف مدیریت به حساب آیند پژوهش های انجام شده نشان می دهد که انگیزه ترس ازموفقیت ، عدم اعتمادبه نفس ، سبک اسنادی نادرست ، انگیزه پیشرفت پایین ، ساختاروفرهنگ سازمانی ،نقش خانوادگی، نگرشهای عمومی، ارزشهای اجتماعی وکلیشه ها و تصورات قالبی، مشکلات شغلی، رقابت و مقایسه های اجتماعی ازجمله موانع پیشرفت زنان بویژه درپست های مدیریتی است (پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۱)پژوهش حاضرازطریق پررنگ کردن و نمایاندن ابعاد و موانعی که درمطالعات گذشته کمترموردتوجه قرارگرفته بودندپژوهش نوئی است که می تواند مورد توجه واستفاده سیاست گذاران درحوزه زنان ، مسئولان امرومدیران جامعه قرارگیرد این پژوهش به دنبال پاسخ مناسب به این سوال است که چه موانعی در پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمروجوددارد.

۱ – ۲ – بیان مسئله
زنان اگرچه از منظرآمارنیمی از جامعه هستند اما از منظر آثار ، همه جامعه مشحون از اثر تربیتی و وجودی آنان است . زنان قدرت های چهارگانه ای دارند قدرت مشارکت ، مدیریت ، تربیت و مقاومت . وقتی انرژی این قدرت ها در یک مدیریت ساماندهی شده آزاد شود ، بخش هایی از نیاز فردی ، اجتماعی و خانوادگی را پاسخ می دهد . اگر چه برخی افراد از این قدرت های چهارگانه فقط قدرت تربیتی زنان را به رسمیت می شناسند و بر آن تمرکز دارند اما از یک حقیقت بلند ، بخشی را دیدن و بخشی را ندیدن ما را به درستی به سمت اهداف هدایت نخواهد کرد زنان به دلیل برخورداری از این قدرت های چهارگانه می توانند بخش های عظیمی از نیازهای اجتماعی ، اقتصادی و خانوادگی را پاسخ دهند . وقتی به قدرت های چهارگانه زنان نگاه می کنیم ، می بینیم که وقتی زنان در زیر چتر سامانگر درست تربیت وجودی خود قرار گیرند ، سه پایگاه سامان بخش در وجود آنان فعال می شود که هر یک او را به سمتی می کشاند که شامل پایگاه عقلانیت که او را به تعادل می کشاند ، پایگاه عطوفت که او را به تعامل سوق می دهد و پایگاه معنویت که او را به تعالی می برد . پس یک انسان نیازمند تعادل از خواستگاه عقلانیت ، تعامل از خواستگاه عطوفت و تعالی از خواستگاه معنویت است .
وقتی در زنان این سه پایگاه عقلانیت ، عطوفت و عقلانیت به عنوان یک انسان فعال می شود ، در زیر چتر تربیت صحیح قرار می گیرد . به دلیل ویژگی های خاصی که خداوند به او عطا کرده مصدر قابلیت های شگفت انگیز و شکوهمندی می شود این قابلیت های شگفت انگیز متعدد و متکثر است که به تناسب بحث چند مورد را بیان می کنیم :زن به دلیل نقش مادری ، به لحاظ ساحت خلقت ، بزرگترین منبع مولد صفات انسانی است و نقش مادری بزرگترین منبع مولد صفات انسانی است . در هر جامعه ای اگر به این نقش آسیب برسد ، به منبع مولد صفات انسانی آسیب رسیده است وآن جامعه هرلحظه باید منتظر دچار شدن به کویر عواطف باشد . قدرت تربیت قدرتی است که روانشناسی مدرن امروز هم آن را اقرار و اذعان می داردکه پژواک کلام مادر هفت برابر تأثیرگذارتر از کلام پدر است که مادر باید این قدرت را صرف تربیت و رشد صفات معنوی فرزندان خود کند واین قدرت را نثار جامعه سازد .  یکی دیگر از قدرت های زن ، قدرت مشارکت است که فقط قدرت مشارکت سیاسی محسوب نمی شود ، گرچه در این مشارکت هم نرخ حضور زنان سه درصد بیشتر از مردان است و این نشان دهنده یک بلوغ اجتماعی است اما به هر حال قدرت مشارکت زنان در تمام مراحل اجتماعی تأثیر گذار است و همه ما باید به دور مدار هدف های سازنده و ارزنده یک جامعه که ارزشهای دینی و انسانی ما را پاس می دارد و ترویج می کند گرد هم بیاییم و روح تعاون و دیگرخواهی را جاری کنیم تا سریع تر حرکت کنیم .قدرت مدیریت ، یکی دیگر از قدرت های زنان است که مورد تأیید آموزه های دینی است وباید در عرصه های بزرگ تصمیم گیری و تصمیم سازی جاری شود . هر جامعه ای که خود را از قدرت مدیریت زنان محروم کند ، خود را از دریافت خدمات وسیع محروم کرده است . نگاه اسلام به این مقوله نگاه مثبتی است و نگاه امام و رهبری نسبت به مدیریت زنان بسیار رشید و روشن است . و اما چهارمین قدرت ، قدرت مقاومت زنان است این قدرت و کمتر فروپاشی زنان در برابر آسیب ها موضوعی است که آنقدر بدیهی است که به محض تصور ، تصدیقش حاصل می شود .خانه های زیادی را می شناسید که پدر خانواده را از دست داده اند ، اما یک مادر همه خانواده را حفظ کرده است قدرت مقاومت زنان قدرت بالایی است که اگر در معرض آگاهی ها و مهارت های لازم برای زندگی امروز قرار بگیرد بیشتر و بیشتر خواهد شد و اگر مواجهه درست با آموزه های دینی پیدا کند یک شکوهمندی خاص و تازه تری را نشان می دهد .( اسکاش و اصغری ، ۱۳۸۹ )با عنایت به اینکه جمعیت هلال احمر متولی امرامداد و نجات می باشد و نقش موثری در مدیریت بحران ایفامی نماید و از طرفی درصدقابل توجهی ازحوادث و بلایای شناسایی شده در استان خراسان شمالی نیزتجربه گردیده است واین استان با شرایط جغرافیایی خاص خود از قبیل واقع شدن برروی گسل های فعال وشرایط کوهستانی مستعد خطرهای مربوطه وقرارگرفتن درمسیرجاده آسیایی وپرتردد و همجواری بامرزکشورهمسایه وخطرات ناشی ازآن وتجربه تلخ گذشته ازحوادث گوناگون سیل،زلزله وبرف وکولاک وطوفان وحوادث ناگوارجاده ای وآتش سوزی جنگل هاوحوادثی ازاین دست هرلحظه درمعرض بروزحادثه طبیعی وغیرطبیعی می باشدواین وظیفه آمادگی جمعیت هلال احمربه عنوان سازمان موثر و پاسخگو درمدیریت بحران استان رابیشترنموده به علاوه اینکه جمعیت هلال احمربه غیرازرسالت امدادونجات وظایف فراوان دیگری درغالب سازمانهای بزرگ جوانان وداوطلبان وارائه خدمات عام المنفعه وبشردوستانه به آحادجامعه برعهده داردواینکه کاردراین سازمان امدادی بیشتربه صورت گروهی وتیمی انجام می پذیرد ازآنجایی که نیمی ازجامعه مارازنان تشکیل می دهندودردوران های مختلف وحوادث گوناگون ازجمله امورعام المنفعه وامدادرسانی باتاسی ازسیره وعمل حضرت زینب(س)به عمل اثبات گردیده ومردان موفق دردامن زنان موفق پرورش یافته اندولی درارتقای زنان به پست های مدیریتی موانع وچالشهایی به چشم می خورد که درتحقیق حاضربرآن شده ایم تابه بررسی آن ازدیدپرسنل جمعیت هلال احمرخراسان شمالی بپردازیم. لذاپژوهش حاضرازیک طرف باشناسایی موانع ارتقازنان درعرصه مدیریت می تواندبه معرفی موانع ارتقازنان درجامعه کمک کندوازطرف دیگرباشناسایی این موانع می توان راه حل هایی رابرای برطرف کردن آنهادرجامعه ارائه دادتازمینه ای برای اقدام عملی فراهم گرددوبه دنبال پاسخ مناسب به این سوال است که چه موانعی درارتقای زنان به پست های مدیریتی درجمعیت هلال احمرخراسان شمالی وجوددارد ؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی موانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمر

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ – ۱- مقدمه ۲
۱ – ۲- بیان مسئله ۵
۱ – ۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱ – ۴- اهداف پژوهش ۸
۱ – ۴ – ۱- هدف اصلی پژوهش ۸
۱ – ۴ – ۲- اهداف فرعی ۸
۱ – ۵- فرضیه های پژوهش ۹
۱ – ۵ – ۱- فرضیه اصلی ۹
۱ – ۵ – ۲- فرضیه های فرعی ۹
۱ – ۶- متغیرهای تحقیق ۱۰
۱ – ۷- تعاریف اصطلاحات ۱۰
۱ – ۷ – ۱- تعاریف نظری ۱۰
۱ – ۷ – ۲- تعاریف عملیاتی ۱۲

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲ – ۱- مقدمه ۱۴
۲ – ۲- آشنایی با تاریخچه جمعیت هلال احمر ۱۴
۲ – ۲ – ۱- وظایف جمعیت هلال احمر در داخل و خارج کشور ۱۶
۲– ۲ – ۲- هفت اصل اساسی در جمعیت هلال احمر ۱۷
۲ – ۲ – ۳- نقش و جایگاه زنان در آمادگی و مقابله با سوانح و بلایا ۱۹
۲ – ۳- تاریخچه اشتغال زنان ۲۳
۲ – ۴- زنان در مدیریت ۲۴
۲ – ۵- اشتغال زنان در ایران ۲۶
۲ – ۶- حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۲۸
۲ – ۷- مدیریت زنان از دیدگاه جامعه ۲۹
۲ – ۷ – ۱- راهکارهای تقویت حضور و مشارکت زنان در جامعه ۳۱
۲ – ۷ – ۲-پیشنهادات و توصیه های سیاسی ۳۱
۲ – ۸- نظریه های حضور زنان در عرصه مدیریت ۳۳
۲ – ۹- مدیریت زنان از دیدگاه اسلام و قرآن ۳۴
۲-۱۰- اهمیت حضور زنان در مشاغل مدیریتی ۳۵
۲ – ۱۰ – ۱- دیدگاه سنت گرایی اسلامی ۳۶
۲ – ۱۰ – ۲- دیدگاه تجددگرایی اسلامی ۳۸
۲ – ۱۰ – ۳- دیدگاه تمدن گرایی اسلامی ۳۹
۲ – ۱۱- فیمینیسم ۴۱
۲ – ۱۲- اقسام نگرش های فیمینیستی ۴۱
۲ – ۱۲ – ۱- نظریه لیبرالی یا اصلاح طلب ۴۱
۲ – ۱۲ – ۲- فیمینیسم مارکسیستی ۴۱
۲ – ۱۲ – ۳- فیمینیسم رادیکال یا انقلابی ۴۲
۲ – ۱۲ – ۴- فیمینیسم سوسیالیستی ۴۳
۲ – ۱۲ – ۵- فیمینیسم اسلامی ۴۳
۲ – ۱۳- موانع ۴۴
۲ – ۱۳ – ۱- تبعیض جنسیت ۴۴
۲ – ۱۳ – ۱ – ۱- سازمان های زن سالار ۴۶
۲ – ۱۳ – ۱ – ۲- سازوکارهای تبعیض مثبت ۴۸
۲ – ۱۳ – ۲- سقف شیشه ای ۴۹
۲ -۱۳ – ۳- کلیشه جنسیت ۵۳
۲ – ۱۳ – ۴- شبکه ارتباطی ۵۴
۲ – ۱۳ – ۵- تضاد کار- خانواده ۵۴
۲ – ۱۳ – ۶- حمایت رهبر ۵۵
۲ – ۱۳ – ۷- تضاد بین کار و فرهنگ ۵۵
۲ – ۱۳ – ۸- حمایت خانواده ۵۷
۲ – ۱۴- پیشینه پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع ۵۹
۲ – ۱۴ – ۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۵۹
۲ – ۱۴ – ۲- پیشینه تحقیقات خارجی۶۱

فصل سوم : روش پژوهش

۳ – ۱- مقدمه ۶۵
۳ – ۲ -روش تحقیق ۶۵
۳ – ۳- جامعه آماری ۶۶
۳ – ۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۶۶
۳ – ۵- روش گردآوری اطلاعات ۶۷
۳ – ۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۷
۳ – ۷ – روایی (اعتبار) ۶۸
۳ – ۸ – پایایی ۶۹
۳ – ۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
۳ – ۹ – ۱- آزمون میانگین یک جامعه ۷۰
۳ – ۹ – ۲- آزمون همبستگی ۷۱
۳ – ۹ – ۳- آزمون تحلیل واریانس ۷۱
۳ – ۹ – ۴- آزمون فریدمن ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴ – ۱- مقدمه ۷۳
۴ – ۲- بررسی توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی ۷۴
۴ – ۲ – ۱- تحصیلات ۷۴
۴ – ۲ – ۲- شهرستان محل خدمت ۷۵
۴ – ۳- آزمون فرضیات تحقیق ۷۶
۴ – ۳ – ۱- آزمون فرضیه اول ۷۶
۴ – ۳ – ۲- آزمون فرضیه دوم ۷۷
۴ – ۳ – ۳- آزمون فرضیه سوم ۷۸
۴ – ۳ – ۴- آزمون فرضیه چهارم ۷۹
۴ – ۳ – ۵- آزمون فرضیه پنجم ۸۱
۴ – ۳ – ۶- آزمون فرضیه ششم ۸۲
۴ – ۳ – ۷- آزمون فرضیه هفتم ۸۳
۴ – ۳ – ۸- آزمون فرضیه هشتم ۸۴
۴ – ۴- یافته های جانبی تحقیق ۸۶
۴ – ۴ – ۱- رتبه بندی موانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی ۸۶
۴ – ۴ – ۲- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان براساس تفکیک شهرستان محل خدمت ۸۷
۴ – ۴ – ۲ – ۱- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع کلیشه جنسیت ۸۷
۴ – ۴ – ۲ – ۲- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع تبعیض جنسیت ۸۸
۴ – ۴ – ۲ – ۳- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع تضاد بین کاروخانواده ۸۸
۴ – ۴ – ۲ – ۴- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع تضاد بین کاروفرهنگ ۹۰
۴ – ۴ – ۲ – ۵- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع حمایت رهبر ۹۱
۴ – ۴ – ۲ – ۶- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع حمایت خانواده ۹۳
۴ – ۴ – ۲ – ۷- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع روابط در کار ۹۳
۴ – ۴ – ۲ – ۸- بررسی دیدگاههای پاسخ دهندگان برای مانع سقف شیشه ای ۹۴
۴ – ۵- خلاصه فصل ۹۶

فصل پنجم : نتیجه گیر ی ، پیشنهادات ، محدودیت ها

۵ – ۱- مقدمه ۹۸
۵ – ۲ – نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۹۹
۵ – ۳- نتایج حاصل از آزمون های رتبه بندی فریدمن و تحلیل واریانس ۱۰۳
۵ – ۳ – ۱- نتایج حاصل از آزمون فریدمن ۱۰۳
۵ – ۳ – ۲- نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وتحلیل واریانس ۱۰۳
۵ – ۴- پیشنهادات ۱۰۵
۵ – ۴ – ۱- پیشنهادات محقق به جمعیت هلال احمر ۱۰۵
۵ – ۴ – ۲- پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۰۶
۵ – ۵ – موانع و محدودیت های تحقیق ۱۰۷
ضمائم ۱۰۸
منابع فارسی ۱۳۸
منابع انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۴۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *