دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۴۸کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات :۱۰۵| قیمت : ۲۷۰۰۰تومان

چکیده:امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي مي باشد. از آنجاییکه آنجاییکه جامعه آماري دراين تحقيق كلية مدیران شرکت های فعال در بازار ( صنایع الکترونیک) شهر تهران مي باشند که این تعداد شامل ۲۲۰ نفر است لذا نمونه آماري اين مطالعه شامل ۱۴۰ نفر می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای بازارگرایی ،قابلیت­های­زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات، قابلیت­های زیرساختی کارکردی ­فناوری اطلاعات بر حمایت IT از مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت های پویای بازاریابی تاثیرگذار است.

۱-۱- مقدمه

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوریکه امروزه استفاده از اینترنت یکی از ارکان بازاریابی به شمار می رود.

۱-۲- بيان مسئله پژوهش

در اواخر قرن بیستم و آغاز هزاره سوم، انقلاب الکترونیک باعث از بین رفتن مرز بین کشورها و سازمان ها شد و به ارتباطات و انتقال اطلاعات سرعت بخشید. تجارت الکترونیک( E-Commerce) برای کشورهای در حال توسعه این معنی را دارد که اینترنت رسانه ای که در همه جوانب در سطح جهان توسط افراد در کار و زندگی روزمره به کار می آید. از جمله دولت ها، دانشگاهها، مشاغل مختلف، تجارت و بازرگانی، تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت به طور بارز و آشکار عامل رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. فرصت های جدید صادراتی سرمایه گذاری بومی و خارجی را جذب و بدینوسیله اقتصاد پویا می شود. محققان تجاری واژه قابلیت های پویا(DC)  را ابداع کرده اند تا توانایی شرکت برای انطباق با محیطهای در حال تغییر غیر قابل پیش بینی را ثبت نمایند. آنها به شرکت این امکان را می دهند که منابع خود را مجددا پیکربندی کنند و در عین حالی که به محیطهای در حال تغییر پاسخ می دهند نسبت به تغییرات بازار نیز بطور موثر پاسخگو باشند (Mathiassen,2007 ).مفهوم قابلیت های پویا وسیع است و شامل جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت می شود. نقاط قوت نسبی شرکتها در عملیات کسب و کار متفاوت می باشند و ممکن است شرکتها تمرکز بر زمینه های کاربردی خاص را انتخاب کنند؛ بنابراین بررسی قابلیت های پویا بصورت دقیقتر، به خصوص با توجه به جنبه های بنیادی کسب و کار مهم است که در آن شرکت ها باید این  قابلیت های پویا را پرورش دهند. بازار یابی یک حوزه حیاتی است که در آن شرکت ها باید قابلیت های پویا  را توسعه دهند. همچنین يكي از ويژگي هاي كسب و كارهاي پيشرو و رقابت پذير، برخورداري از شايستگي هاي بازارگرايي و توجه و تاكيد آنها به خواسته هاي بازار و مشتريان بوده و در عين حال ويژگي بارز كسب و كارهاي غير رقابت پذير، عدم برخورداري از اين شايستگي ها و عدم توجه به شرايط بازارها و مشتريان مي باشد . با وجود اينكه عدم رقابت پذيري بنگاه هاي تجاري ايران معلول علت هاي زيادي باشد، از دلايل اصلي اين مساله مي توان به عدم وجود شناخت كافي از نيازها، خواسته ها، ترجيحات و حساسيت هاي مشتريان و نحوه فعاليت رقبا در  بازارهاي رقابتي و نيز عدم برخورداري از روش ها و فناوريهاي روز و بروكراسي زياد در فرايند انجام فعاليت ها اشاره كرد.به نظر مي رسد كه با توجه به تجارب كسب و كارهاي موفق دنيا مي توان بازارگرايي بنگاه هاي ايران را عامل موثري در رفع مشكلات آنها و رقابت پذيريشان به حساب آورد.بنابراین بازاریابی به منزله یک بعد مهم است که در آن تحلیل گران باید قابلیت های شرکت به منظور برآوردن نیازها ، خواسته ها و الویتهای مشتریان ارزیابی نمایند، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر بازارگرایی بر ساخت های فناوری اطلاعات و قابلیت های پویای بازاریابی شرکت های تولید و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران می پردازیم،همچنین بایستی به این سوال که آیا فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی تاثیر دارد؟ پاسخ جامعی داده شود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

فهرست

فصل اول. کلیات تحقیق..۲

۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بيان مسئله پژوهش… ۳
۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۴- اهداف تحقيق.. ۵
۱-۴-۱- اهداف اصلي.. ۵
۱-۴-۲- اهداف فرعي.. ۵
۱-۵- چارچوب نظري تحقيق.. ۵
۱-۶ – مدل مفهومی تحقیق.. ۸
۱-۷- فرضيات پژوهش… ۹
۱–۸- قلمرو تحقيق.. ۹
۱-۸-۱- قلمرو موضوعي تحقيق.. ۹
۱-۸-۲- قلمرو مکاني تحقيق.. ۹
۱-۱۰- تعاريف اصطلاحات و متغير‌‌هاي تحقيق.. ۱۱
۱-۱۰-۱ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۱
۱-۱۰-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها۱۱

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق..۱۳

مقدمه. ۱۴
بخش اول : ادبیات نظری تحقیق.. ۱۴
۲-۱مزیت رقابتی پایدار. ۱۴
۲-۲ انواع مزیت رقابتی.. ۱۵
۲-۲-۱ مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا) : ۱۵
۲-۲-۲ مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس: ۱۵
۲-۲-۳ مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود: ۱۵
۲-۲-۴ مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب : ۱۶
۲-۲-۵ مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار: ۱۶
۲-۳ تعاریف و مفاهیم. ۱۷
۲-۴ منابع مزیت رقابتی پایدار. ۱۹
۲-۴-۱ نگرش مبتنی بر منابع : ۲۰
۲-۴- ۲ نگرش رقابت بر مبنای شایستگی : ۲۱
۲-۴- ۳ نگرش قابلیتهای پویا ۲۲
۲-۵ بازاریابی.. ۲۳
۲-۵-۱ تعاریف و مفاهیم. ۲۵
۲-۵-۲ ابعاد گوناگون بازاریابی.. ۲۷
۲-۵-۳ بررسي و تحليل سيستم بازار. ۳۰
۲-۵-۳-۱ هدف : ۳۰
۲-۵-۳-۲ اجزاء : ۳۱
۲-۵-۳-۳ منابع: ۳۱
۲-۵-۳-۴ محيط: ۳۲
۲-۵-۳-۵ مديريت: ۳۲
۲-۵-۴ محيط شناسي در بازاريابي.. ۳۲
۲-۵-۴-۱ عناصرمحيط بازاريابي.. ۳۲
۲-۵-۵ برنامه هاي ورود به فعاليتهاي جديد و توسعه. ۳۵
۲-۵-۵-۱ موقعيتهاي رشد داخلي.. ۳۵
۲-۵-۵-۲ موقعيتهاي رشد خارجی همگون. ۳۶
۲-۵-۵-۳ موقعيتهاي رشد خارجی ناهمگون. ۳۶
۲-۵-۶ استراتژيهاي کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی: ۳۷
۲-۵-۶-۱ قيمت گذاري: ۳۷
۲-۵-۶-۲ توسعه: ۳۸
۲-۵-۶-۳ توزيع : ۳۸
۲-۵-۶-۴ محيط : ۳۸
۲-۵-۶-۵ مشتري : ۳۸
۲-۵-۶-۶ فرهنگ کار در سازمان : ۳۹
۲-۵-۷ قابلیتهای بازاریابی.. ۴۰
۲-۵-۸ بازارگرایی.. ۴۲
۲-۶ مدیریت ارتباط با مشتری.. ۴۳
۲-۶-۱ علل ناکامی و موفقیت ارتباط با مشتری.. ۴۳
۲-۶-۲ نقش فناوری اطلاعات در بهبود ارتباط با مشتری.. ۴۴
۲-۶-۳ قابلیت های زیرساخت فناوری اطلاعات… ۴۶
۲-۶-۴ حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۴۷
۲-۷ بخش دوم : پیشینه تحقیق.. ۴۷
۲-۷-۱ سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی: ۴۷
۲-۷-۲ سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی:۵۰

فصل سوم: روش تحقیق..۵۲

۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- جهت گيري پژوهش : ۵۳
۳-۳- متغيرهاي پژوهش : ۵۵
۳-۴- جامعه و نمونه آماري.. ۵۵
۳-۵- روش نمونه گيري.. ۵۶
۳-۶- حجم نمونه. ۵۶
۳-۷- ابزارهاي جمع آوري داده‌ها ۵۶
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۵۷
۳-۸- مراحل طراحي پرسشنامه. ۵۷
۳-۸-۱- محتواي پرسشنامه. ۵۷
۳-۸-۲- مقياس اندازه گيري پرسشنامه. ۵۸
۳-۹- روايي و پايايي پرسشنامه. ۵۹
۳-۹-۱- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه. ۵۹
۳-۹-۲- تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه. ۶۰
۳-۹-۲-۱- عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد. ۶۱
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق.. ۶۱
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۶۲
۳-۱۱-۱- آمار توصیفی: ۶۲
۳-۱۱-۲-آمار استنباطی: ۶۲
۳-۱۱-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۶۳
۳-۱۱-۲-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی(مدل اندازه گیری) ۶۵
۳-۱۱-۲-۱-۳- شاخصهای برازش مدل.۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها۶۸

مقدمه. ۶۹
۴-۱-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق.. ۷۰
۴-۱-۳-۲-نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۳
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها ۷۶
۴-۲-۱-آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسميرنوف) براي متغیر های تحقیق.. ۷۶
۴-۳- مدل اندازه گیری.. ۷۷
۴-۳-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به سوالات بازارگرایی.. ۷۸
۴-۳-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به سوالهای قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات… ۷۹
۴-۳-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات… ۸۰
۴-۳-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به حمایت IT از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۸۱
۴-۳-۵- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخصهای قابلیت های پویایی بازاریابی.. ۸۲
۴-۴- ارزیابی بخش ساختاری.. ۸۳
۴-۵-آزمون فرضیات… ۸۶
فرضیه اول: بازارگرایی بر حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری.. ۸۷
فرضیه دوم: بازارگرایی بر قابلیت های پویای بازاریابی. ۸۷
فرضیه سوم : قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات بر حمایت فناوری اطلاعات… ۸۷
فرضیه چهارم: قابلیت های زیرساختی ارتباطی فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای بازاریابی.. ۸۸
فرضیه پنجم: قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات بر حمایت فناوری اطلاعات…۸۸
فرضیه ششم: قابلیت های زیر ساختی کارکردی فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای بازاریابی.. ۸۹
فرضیه هفتم: حمایت فناوری اطلاعات از مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت های پویای بازاریابی..۸۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاداها۹۱

۵-۱- مقدمه. ۹۲
۵-۲- يافته‌هاي پژوهش و تحليل نتايج.. ۹۲
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی.. ۹۲
۵-۲-۲- پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها ۹۳
۵-۲-۲-۱- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضيه اول. ۹۳
۵-۲-۲-۲- يافته‌هاي پژوهش و تحليل نتايج فرضيه دوم. ۹۴
۵-۲-۲-۳- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه سوم. ۹۴
۵-۲-۲-۴- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه چهارم. ۹۴
۵-۲-۲-۵- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه پنجم. ۹۵
۵-۲-۲-۶- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه ششم. ۹۵
۵-۲-۲-۷- يپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه هفتم. ۹۵
۵-۳ تحلیل مقایسه ای.. ۹۶
۵-۵- پيشنهادهاي آتي پژوهشي.. ۹۷
۵-۶- مشكلات و محدوديت‌ها حين اجراي تحقيق.. ۹۷
منابع و پیوست ها. ۹۸

 


نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۷۰۰۰تومان


url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *