دانلود پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

نوع فايل : ورد (doc) |حجم فايل:۶۱۲۰کيلو بايت(rar) |تعداد صفحات : ۱۱۹| قيمت :۵۰۰۰تومان

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه ۱۵ مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.

۱-۱ مقدمه

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي دارد، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود.
ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است و توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي اين افراد ضرورت دارد. بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه يك سيستم حسابداري بايد كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را در صورتهاي مالي طبق ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري ( ويژگيهاي مربوط به محتواي اطلاعات كه عبارتند از مربوط بودن و قابليت اعتماد – ويژگيهاي مربوط به ارائه اطلاعات كه عبارتند از قابليت مقايسه و قابل فهم بودن) را بيان نمايد. صورتهاي مالي بايد به گونه اي تهيه وارائه شود كه از لحـاظ اهـداف گزارشگـري مالي قابل فهم,آگاه كننده حتي الامكـان كامل باشد به بيان ديگر صـورتـهاي مالي به گـونه اي باشدكه از يك طـرف امكان اتخـاذ تـصميمات آگاهانه براي استفاده كنندگان را فراهم نموده و از طرف ديـگر بـاعث گـمراهي آنـان نـشود. مربوط بودن و قابليت اعتماد و قابليت مقايسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري براي توصيف ويژگيهاي كيفي به كار مي رود .اگر چه رعايت ويژگيهاي كيفي در تهيه صورتهاي مالي نقش اساسي در تصميم گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه گذاران دارد اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضا نشان داده شده است كه پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي تاثير دارند.
انقلاب صنعتي در اروپا باعث بوجود آمدن شركتها و كارخانه‌هاي بزرگ گرديد كه اين شركتها نياز به سرمايه‌هاي زيادي داشتند. تأمين اين سرمايه‌ها از طريق يك يا چند نفر امكان‌پذير نبود لذا از طريق جذب سرمايه‌هاي كوچك توسط شركت‌هاي سهامي، اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان گرديد. توجه به ويژگي‌هاي شركتهاي سهامي عام از جمله قابليت نقل و انتقال آسان سهام اين شركت‌ها، بازارهاي بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به اين ترتيب استفاده كنندگان از اطلاعات مالي شركت‌ها افزايش يافتند. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار مي‌باشد. اين در حاليست كه تصميم سرمايه‌گذاران در خصوص سرمايه‌گذاري، به نوبه خود به وجود يك سيستم اطلاعاتي مناسب بستگي دارد.
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود (عرب مازار يزدي،٬۱۳۷۴ ص۱۸) ۱٫

در اين پژوهش با توجه به اينكه موضوع تحقيق (بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي) مي باشد تلاش داريم تا ارتباط بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ويژگيهاي كيفي به بررسي آن مي پردازيم.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بيان مسئله ۸
۴-۱ چارچوب نظري تحقيق ۹
۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق ۱۰
۶-۱ اهميت و ضرورت تحقيق ۱۱
۷-۱اهداف تحقیق ۱۱
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۲
۱-۸-۱ قلمرومکانی ۱۲
۲-۸-۱ قلمرو زمانی ۱۲
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۲
۹-۱ تعریف واژه‌هاي کلیدی ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲- گزارشگری مالی ۱۶
۳-۲ اهداف گزارشگری مالی ۱۷
۴-۲ استانداردهای گزارشگری ۱۸
۵-۲ اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟ ۲۰
۱-۵-۲ سرمايه‌گذاران ۲۱
۲-۵-۲- اعطا كنندگان تسهيلات مالي ۲۱
۳-۵-۲- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران ۲۱
۴-۵-۲-مشتريان ۲۱
۵-۵-۲- كاركنان ۲۱
۶-۵-۲- دولت ۲۲
۷-۵-۲- جامعه ۲۲
۸-۵-۲ ساير استفاده‌ كنندگان ۲۲
۶-۲ چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟ ۲۲
۷-۲ ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی ۲۵
۸-۲مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی ۲۶
۹-۲ ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی ۲۷
۱۰-۲ عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی ۳۰
۱۱-۲چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ ۳۱
۱-۱۱-۲ قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟) ۳۲
۲-۱۱-۲- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟) ۳۴
۱۲-۲ چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ ۳۵
۱-۱۲-۲ قابل فهم بودن ۳۵
۲-۱۲-۲-قابل مقایسه بودن ۳۶
۱۳-۲ چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟ ۳۷
۱۴-۲ خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ۳۹
۱۵-۲خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان ۴۱
۱۶-۲ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ۴۳
۱۷-۲ هزینه های گزارشگری ۴۵
۱۸-۲ روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام ۴۷
۱-۱۸-۲ گزارشگری انعطاف پذیر ۴۷
۲-۱۸-۲ گزارشگری بخشهای مجزا ۴۷
۳-۱۸-۲ توضیح ماهیت فعالیت شرکتها ۴۸
۴-۱۸-۲ تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها ۴۸
۵-۱۸-۲ اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری ۴۸
۶-۱۸-۲ انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت ۴۸
۷-۱۸-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات ۴۹
۸-۱۸-۲ افشای اطلاعات غیر مالی ۴۹

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۱
۲-۳ روش تحقیق ۵۱
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق ۵۲
۴-۳ متغیرهای تحقیق ۵۲
۵-۳ اعتبار تحقیق ۵۳
۶-۳ روایی آزمون ۵۳
۷-۳ جامعه آماری ۵۳
۸-۳ نمونه آماری ۵۴
۹-۳ روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات ۵۶
۱-۹-۳ روش میدانی ۵۶
۱۰-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۸

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۲
۲-۴ تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی ۶۲
۱-۲-۴ بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی ۶۳
۲-۲-۴ بررسی توصیفی مدت سابقه کاری ۶۴
۳-۲-۴ بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی ۶۵
۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است . ۶۶
۵-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است . ۶۷
۶-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟ ۶۸
۷-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟ ۶۹
۸-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟ ۷۰
۹-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟ ۷۱
۱۰-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است . ۷۲
۱۱-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟ ۷۳
۱۲-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟ ۷۴
۱۳-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟ ۷۵
۱۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟ ۷۶
۱۵-۲-۴ به نظر شما میزان پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟ ۷۷
۳-۴ آماراستنباطی ۷۸
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول ۷۸
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول  ۷۸
۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم ۷۹
۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم  ۸۰
۴-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم  ۸۱
۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی ۸۲
۱-۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی ب۸۲
۳-۳-۴ آزمون تی – استودنت تک نمونه ای ۸۳
۱-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک: ۸۳
۲-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو: ۸۳
۳-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه: ۸۴
۴-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار ۸۵
۵-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق: ۸۶

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۸
۲-۵خلاصه تحقیق ۸۸
۳-۵ نتیجه گیری ۸۹
۱-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول ۸۹
۲-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم ۹۰
۳-۳-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم ۹۰
۴-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم ۹۰
۵-۳-۵ نتیجه گیری کلی ۹۱
۴-۵ پیشنهادات کاربردی ۹۲
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۲
۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۹۳

پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه ۹۵
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه ۹۹
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۰۱
منابع لاتین: ۱۰۳
چکیده لاتین۱۰۵

 

نوع فايل : ورد (doc) |حجم فايل : ۶۱۲۰کيلو بايت(rar)|تعداد صفحات : ۱۱۹| قيمت : ۵۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *