دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴۳۹کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۳| قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت ­مشارکتی با تعهدسازمانی­ کارکنان تربیت معلم شهرستان بجنورد می‌باشد. به همین منظور مدیریت مشارکتی به عنوان متغیرمستقل و تعهدسازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظرهدف جزء پژوهش‌های‌کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۱۳۰ نفر از کارکنان تربیت معلم می‌باشد. حجم نمونه براساس جدول کرجسی مورگان،۱۳۰ نفربوده که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری‌اطلاعات از دو روش‌کتابخانه‌ای ومیدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه مدیریت مشارکتی، که دارای ۲۴ سئوال محقق ساخته ۵ گزینه‌ای (مقیاس لیکرت) و پرسشنامه تعهدسازمانی براساس (مدل می‌یر وآلن ۱۹۹۰)، که دارای ۱۶ سئوال ۵ گزینه‌ای (مقیاس لیکرت) می‌باشد. روایی دو پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأیید قرارگرفته است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss ورژن ۲۰ و روش آمار توصیفی که شامل شاخص‌های آماری (رسم‌جداول فراوانی، نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی که شامل (جدول افقی، فرمول آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده‌است. یافته‌های پژوهش باضریب اطمینان ۹۵% نشان می‌دهدکه ((بین مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی کارکنان تربیت معلم رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد.))

 ۱ ـ ۱ مقدمه

 امروزه هیچ فردی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که بتواند حتی بر یک رشته از دانش بشری احاطه کامل پیدا کنداما آگاهی مدیران وکارکنان‌بادانش مدیریت که جنبه‌های مختلفی‌را در برمی‌گیرد می‌تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسائل وغلبه برمشکلات وپیش‌بینی‌شرایط نامطمئن راهگشا باشد (پارکینسون، ۱۹۹۷: ۷). کارآیی وتوسعه هر سازمان تاحدزیادی به‌کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد هرقدر که شرکت‌ها و سازمان‌ها بزرگ‌تر می‌شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط‌با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصورمدیران این است که وقتی شخصی دریک محل استخدام  می‌شود بایدتمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مسأله که رضایت کارکنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می‌کنند. شاید تصور مدیران این است که کارکنان زیردستان آن‌ها هستند و باید فرامین آن‌ها را بپذیرند. مدیریت مشارکتی یکی از روش‌های کمیاب اداره‌کردن کارگروهی است که در ۵۰ سال گذشته نخست در قلمرو سازمان‌های‌صنعتی وبازرگانی وسپس‌در دیگرمؤسسات فرهنگی واجتماعی کارگرفته‌شده‌است. نظام مشارکت عبارت‌است از نگرش جامع برای جلب مشارکت فردی وگروهی کارکنان وتقویت روحیه‌مشارکت درآن‌ها جهت رفع‌مشکلات وبهبودمستمردر مورد تمام ابعادسازمان ومحیط وکارکنان، دراین‌صورت مدیریت مشارکتی ارتباط دائم ومتقابل و نزدیک بین مدیران ارشد وکارکنان است. اگر چه امروزه به دلیل این که کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می‌برند بیشتر توجه و تمایل آن‌ها به مسائل اقتصادی کاراست، ولی به تدریج کارکنان علاقه‌مند وخواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین‌طریق احساس ارزشمندی به آن‌ها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده‌ای درمطالعات روانشناسی صنعتی وسازمانی درغرب گسترش یافته، مسأله تعهدسازمانی‌است. ازنظرهاپاک[۱] نیزتعهدسازمانی کارکنان مفهومی چندبعدی است که با عوامل‌روانی،جسمی‌وسازمانی ارتباط دارد (شفیع آبادی،۱۳۶۹: ۴۷).ازسوی دیگرتعهد سازمانی عامل‌مؤثردررفتارسازمانی کارکنان وبازده سازمان‌ها می‌باشد(استرون،۱۹۹۸: ۷۳). وهیچ سازمانی نمی‌تواند موفق‌شود، مگراین که اعضاء وکارکنان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و تلاشی نسبی نمایند(استونر و فری، ۱۹۹۶: ۹۷۳). محقق با توجه به تئوری‌ها و مباحث و تحقیقات مربوطه استنادهای لازم را به عمل آورده تا در مجموع تأثیر مدیریت مشارکتی را برتعهدسازمانی کارکنان مورد مطالعه قرار دهد.ونتایج حاصله را جهت استفاده علاقه‌مندان ارائه نماید.

۱ ـ ۲ بیان مساله

 امروزه سازمان‌ها با گسترش روزافزون احساس نیاز به مدیریت مشارکتی مواجه هستند، چرا که اولاً مدیریت مشارکتی ارزش‌های آزادمنشی و مردم سالارانه را ترویج می‌کند و آن‌ها را به عنوان هدفی برای پرورش اجتماعی افراد مورد تأکید قرار می‌دهد، ثانیاً با بالارفتن دانش و معرفت عمدی نیروی کاروسال‌های اخیر، مردم خواستارمشارکت بیشتردرکارها هستند وعلاقه‌مندند در تصمیماتی که در ارتباط با آن‌هاست شرکت جویند. ثالثاً به دلیل کارآیی بیشتر مدیریت مشارکتی، کارکنان سازمان‌ها، آن را چون حقی برای خود درخواست می‌نمایند. ((مدیریت مشارکتی یکی از روش‌هایی است که باعث می‌شود امور در سازمان‌ها بصورت بهینه انجام شود و کارکنان با کسب اجازه از مدیران در پی نیل به اهداف سازمان برآیند و وظایف خود را با لذت انجام دهند. یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی استفاده از نظام پیشنهادات است که بسیار کارآمد و مبتنی بر نگرش تحول‌ساز در مدیریت است)) (همدانی، ۱۳۷۹: ۱). ((سازمان‌هایی که خواستار افزایش کیفیت کار و رضایتمندی کارکنان، ایجادکارآیی، نوآوری هستند، می‌توانند با مطالعه این نظام‌ها، جنبه‌ها و روش‌های اجرایی آن‌ها درراه نیل به اهداف خود گام بردارند چرا که تقویت این نگرش که عوامل انسانی، عامل مؤثری درتحقق اهداف سازمان بوده وبیش از وسیله و ابزار هستند، قدم اول جلب رضایت کارکنان و در نتیجه تعالی سازمان است، مشارکت و همکاری سبب خواهد شد که میزان بهره‌وری تولید افزایش یافته و سازمان‌های خدماتی و تولیدی با توان بیشتری فعالیت نمایند و نیروی انسانی با علاقه‌مندی بیشتر به کار و فعالیت بپردازد))(همدانی، ۱۳۷۹: ۳). ((این همکاری و مشارکت در قلمرو فعالیت‌های مختلف و نتایج ثمربخش آن سبب گردیده است که کارگران نیز برای دست یافتن به هدف‌های مهم برانگیخته شوند و با سعی و کوشش هر چه بیشتر بر بهینه کردن روند تولید بیفزایند)) (رهنورد، ۱۰:۱۳۸۰). چنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان درکارهایی که به خود آن‌ها مربوط می‌شود، مشارکتی داوطلبانه، آزادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می‌کند که به تحقق هدف-های گروه کمک کند و در مسؤلیت‌ها و پیامدهای آن‌ها سهیم شود. مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست: ارج نهادن به ارزش‌های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط‌اند. دوم: رسیدن به هدف‌های از پیش تعیین شده به کمک همین افراداز سوی دیگر مدیران دریافته‌اند که پرورش نیروی کارآمد و توسعه منابع انسانی راهی است میان بُر، که می‌توان سازمان‌ها را درجهت تحقق هر چه بهتر اهداف یاری کند. دراین برهه از زمان، مزیتی که سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در بکارگیری فناوری جدید نیست، بلکه در بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. اکنون موقعیت به صورتی درآمده که داشتن کارکنان پرانرژی و خلاق یا سرمایه انسانی متعهد مهم‌ترین منابع سازمانی درنظرگرفته می‌شود. سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که درآن مدیر به زیردستان (کارکنان) تفویض اختیار نموده و آن‌ها را به شرکت درتصمیم‌گیری‌ها دعوت و در اتخاذ تصمیمات نظرخواهی می‌نماید، در سبک مدیریت مشارکتی ارتباطات بین مدیر و کارکنان به صورت متقابل و دوطرفه (صمیمانه و دوستانه) است وساختار سلسله مراتبی سازمان‌ها در این سبک جایگاهی ندارد. مدیریت رابطه مدار، نظارت و کنترل به صورت خود کنترلی توسط کارکنان می‌باشد. تعهد سازمانی حس افتخار به سازمان است که فرد تلاش می‌کند تا این حس را در سه عرصه به ظهور برساند.

 ـ ساختن فضای سازمان ( از طریق نشان دادن جنبه­های مثبت سازمان)

 ـ حمايت از مديران ( از طريق وفاداری نسبت به مديران)

 ـ رعايت ارزش­های اساسی سازمان( ازطريق اهميت به آنچه که سازمان به خاطرآن بوجود آمده است) (رضائيان؛ ۱۳۷۶: ۳۰۹).

 آيا بين مديريت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان بجنورد  رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان

چكيده.۱

فصل اول: كليات تحقيق

۱ـ۱ مقدمه. ۳
۱-۲بيان مساله. ۴
۱-۳ اهميت وضرورت تحقيق… ۶
۱-۴ اهداف تحقيق… ۷
۱-۴-۱ هدف کلی.. ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی… ۸
۱-۵ فرضيات تحقيق… ۸
۱-۵-۱ فرضيه اصلی.. ۸
۱-۵-۲فرضيات فرعی.. ۸
۱-۶ متغيرهای پژوهش….. ۸
۱-۷تعاريف اصطلاحات…. ۹
۱-۷-۱ تعاريف تئوريک….. ۹
۱-۷-۲ تعاريف عملياتی…۱۰

فصل دوم : پيشينه علمي پژوهش

۲ـ۱مقدمه.۱۲
۲ـ۲ مشارکت و مبانی ارزشی آن… ۱۳
۲ـ۲ـ۱ تعريف مشارکت…. ۱۳
۳ـ۲ـ۲ مفروضات ارزشی مشارکت…. ۱۶
۲-۲-۳ پيامدهای مشارکت…. ۱۶
۲ـ۲ـ۴ فلسفه مشارکت…. ۱۹
۲ـ۲ـ۵ اهداف مشارکت…. ۱۹
۲ـ۲ـ۶ انواع مشارکت…. ۲۰
۲ـ۲ـ۷ شرايط مشارکت…. ۲۱
۲ـ۲ـ۸ شاخص‌های مشارکت واقعی… ۲۲
۲-۲-۹ انواع برنامه‌های مشارکت…. ۲۳
۲ـ۲ـ۱۰ پيش نيازهای مشارکت…. ۲۴
۲ـ۳ مديريت مشارکتی… ۲۸
۲ـ۳ـ۱ مفهوم مديريت مشارکتی… ۳۰
۲ـ۳ـ۲ فرآيند مديريت مشارکتی برسه ارزش بنيادی بنا شده است…. ۳۱
۲ـ۳ـ۳ ﻣﺆلفه‌های مفهوم تفکرمديريت مشارکتی… ۳۲
۲ـ۳ـ۴ ويژگي­های مديريت مشارکتی… ۳۲
۲ـ۳ـ۵ اهداف مديريت مشارکتی… ۳۴
۲ـ۳ـ۶ طرح مديريت مشارکتی (PMP). 35
۲ـ۳ـ۷ لوازم مديريت مشارکتی… ۳۳
۲ـ۳ـ۸ فلسفه و مبانی نظری مديريت مشارکتی… ۳۸
۲-۳-۸-۱ نياز انسان به احترام و برابر و اظهار وجود. ۳۸
۲ـ۳ـ۸-۲ حمايت و پشتيبانی انسان از نظرات و دستاوردهای خويش… ۳۸
۲ـ۳ـ۸-۳ کمال‌جويي مستمر انسان (بهبود مستمر) ۳۸
۲ـ۳ـ۸-۴ توسعه نيروی انسانی در فرآيند مشارکت… ۳۹
۲ـ۳ـ۸-۵ مشورت که مشارکت در تحول ديگران است… ۳۹
۲ـ۳ـ۸-۶ هدايت به بهترين تصميم با داشتن نظارت بيشتر. ۴۰
۲ـ۳ـ۸-۷ امر به معروف و نهی از منکر. ۴۰
۲ـ۳ـ۸-۸ بهبود روابط انسانی بين مديريت و کارکنان سازمان.. ۴۱
۲ـ۳ـ۸-۹ نياز به اطلاعات جامع در تصميمگيري­های مديريت… ۴۱
۲ـ۳ـ۸-۱۰ نياز به هماهنگی با تغييرات محيط پرتحول ملی وجهانی.. ۴۱
۲ـ۳ـ۹ شيوه‌های مديريت مشارکتی.. ۴۲
۲ـ۳ـ۹-۱ نظام پيشنهادها ۴۲
۲ـ۳ـ۹ـ۲ گروه‌های بهبود کيفيت(Q.c.c) 42
۲ـ۳ـ۹-۳ گروه‌های خودگردان.. ۴۲
۲ـ۳ـ۱۰ مشکلات اجرايي مديريت مشارکتی.. ۴۳
۲ـ ۳ـ۱۱ پيش نيازهای استقرار نظام مديريت مشارکتی.. ۴۳
۲ـ۳ـ۱۱-۱ اعتقاد مديريت ارشد و پشتيبانی جدی از مراحل اجرای نظام. ۴۳
۲ـ۳ـ۱۱ـ۲ اعتقاد کارکنان به بهبود مستمر.۴ ۴
۲ـ ۳ـ۱۱ـ۳ بحرانی نبودن زمان اجرا ۴۴
۲ـ۳ـ ۱۱ـ۴ آمادگی و برنامه ريزي‌های قبلی صورت پذيرد. ۴۴
۲ـ۳ـ۱۱ـ۵ حدود مشارکت تعريف شده باشد.. ۴۴
۲ـ ۳ـ۱۱ـ۶ تهديد آميز نشود. ۴۵
۲ـ۳ـ۱۲ سبک‌های مشارکتی و انواع مشارکت… ۴۵
۲ـ۳ـ۱۲ـ۱ مشارکت پايين نگر. ۴۶
۲ـ۳ـ۱۲ـ۲ مشارکت بالانگر. ۴۶
۲ـ۳ـ۱۲ـ۳ مشارکت جانب نگر. ۴۷
۲ـ۳ـ۱۲ـ۴ مشارکت سازمانی.. ۴۷
۲ـ۳ـ۱۲ـ۵ مشارکت فردی ۴۷
۲ـ۳ـ۱۳ شيوه‌های مشارکت در فرهنگ‌های مختلف… ۴۷
۲ـ۳ـ۱۴ محدوديتهای مشارکت… ۴۸
۲ـ۳ـ۱۵ طرفداران مشارکت… ۵۰
۲ـ۳ـ۱۶ متقدين مشارکت…. ۵۲
۲ـ۴ تعهد سازمانی… ۵۵
۲-۴-۱ تعاريف و مفاهيم تعهد سازمانی.. ۵۵
۲-۴-۲ فرآيند تعهد سازماني.. ۵۷
۲-۴-۳ ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. ۵۸
۲-۴-۴ انواع تعهد.. ۵۹
۲-۴-۵ ديدگاه‌هايي در مورد کانون‌های تعهدسازمانی.. ۶۱
۲-۴-۶ تعهد سازمانی مفهوم يک بعدی يا چند بعدی؟ ۶۴
۲-۴-۷ الگوهای چند بعدی.. ۶۴
۲-۴-۷-۱مدل ارايلی و چاتمن.. ۶۴
۲-۴-۷-۲ مدل می ير و آلن.. ۶۵
۲-۴-۷-۳ مدل آنجل و پری.. ۶۶
۲-۴-۷-۴ مدل مايرو شورمن.. ۶۶
۲-۴-۷-۵ مدل پنلی وگولد.. ۶۷
۲-۴-۸ ابعاد تعهد سازمانی(مدل مي­ير وآلن) ۶۷
۲-۴-۹ عوامل مؤثر بر انواع تعهد.. ۷۱
۲-۴-۱۰ مطالعه استيرز و همکاران.. ۷۳
۲-۴-۱۱ تعهد سازمانی ماتيو و زاجاک…. ۷۵
۲-۴-۱۲ تعهد در بافت ۷۵
۲-۴-۱۳ تعهد سازمانی در دنيای امروز چيز بی‌ربطی است… ۷۶
۲-۴-۱۴ تعهد سازمانی واقعاً مهم است… ۷۶
۲ـ۵ نظريه‌ها ۷۸
۲-۵-۱ نظريه کلاسيک در موردسبک مديريت مشارکتی و تعهد سازمانی.. ۷۸
۲-۵-۲ نظريه نئوکلاسيک در مورد سبک مديريت مشارکتی و تعهد سازمانی.. ۸۰
۲-۵-۳ نظريه دوره نوين در مورد سبک مديريت مشارکتی و تعهد سازمانی.. ۸۴
۲-۵-۳-۱ نظريه x و Y مک گريگور. ۸۴
۲-۵-۳-۲ نظريه لارنس و آپلی.. ۸۵
۲-۵-۳-۳ مدل رشد يافتگی کريس و آرجريس… ۸۶
۲-۵-۳-۴ نظريه مايلز. ۸۷
۲-۵-۳-۵ نظريه ليکرت… ۸۸
۲-۵-۳-۶ مديريت بر مبنای هدف.. ۸۹
۲-۵-۳-۷ شبکه مديريت… ۸۹
۲ـ۵ـ۴ مشارکت در نظريه‌های رهبري۹۱
۲-۵-۴-۱ تحقيقات رهبری ايالت اوهايو. ۹۱
۲-۵-۴-۲ تحقيقات رهبری ميشيگان.. ۹۲
۲-۵-۴-۳ تحقيقات پويايی‌شناسی گروهی.. ۹۲
۲ـ۶ تحقيقات…. ۹۳
۲-۶-۱ تحقيقات مربوط به سبک مديريت مشارکتي۹۳
الف)خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل کشور. ۹۳
ب)خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج کشور. ۹۶
۲-۶-۲ تحقيقات مربوط به تعهد سازمانی۱۰۰
الف)خلاصه تحقيقات در داخل کشور. ۱۰۰
ب) خلاصه تحقيقات درخارج کشور. ۱۰۲
۲-۶-۳ تحقيقات مربوط به سبک مديريت مشارکتی با تعهد سازمانی۱۰۵
۲-۷ نتيجه گيري…۱۰۷

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۱۰۹
۳-۲ روش انجام پژوهش….. ۱۰۹
۳-۳ جامعه مورد مطالعه. ۱۰۹
۳-۴ روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه. ۱۱۰
۳-۵ ابزارگردآوري داده‌ها ۱۱۰
۳-۶ روايي ابزارهاي پژوهش….. ۱۱۲
۳-۷ پاپايي ابزارهاي پژوهش….. ۱۱۲
۳-۸ روش تجزيه وتحليل داده‌ها ۱۱۳
۳-۹ ملاحظات اخلاقي…۱۱۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱ مقدمه. ۱۱۶
۴-۲ توصيف آزمودني‌ها ۱۱۶
۴-۲-۱ توصيف داده‌هاي مربوط به جنسيت۱۱۶
۴-۲-۲ توصيف داده‌هاي مربوط به وضعيت ﺗﺄهل۱۱۷
۴-۲-۳ توصيف داده‌هاي مربوط به ميزان تحصيلات۱۱۸
۴-۲-۴ توصيف داده‌هاي مربوط به سابقةخدمت در سازمان۱۱۹
۴-۳ توصيف سؤالات مربوط به پرسشنامه پژوهش….. ۱۲۰
۴-۴ توصيف داده‌هاي مربوط به مديريت مشاركتي… ۱۳۲
۴-۵ توصيف داده‌هاي مربوط به تعهد سازماني كاركنان… ۱۳۲
۴-۶ آزمون فرضيات پژوهش….. ۱۳۴
۴-۶-۱ نتايج حاصله از فرضيه اصلي۱۳۴
۴-۶-۲ نتايج حاصله از فرضيات فرعی۱۳۵
۴-۷ ساير يافته‌هاي پژوهش…..۱۴۰

فصل پنجم: تفسير نتايج

۵-۱ مقدمه. ۱۴۸
۵-۲ نتايج حاصله از يافته‌ها براساس فرضيه اصلي تحقيق… ۱۴۸
۵-۳ نتايج حاصله از يافته‌ها براساس فرضيه فرعي شماره ۱٫٫ ۱۴۹
۵-۴ نتايج حاصله از يافته‌ها براساس فرضيه فرعي شماره ۲٫٫ ۱۵۰
۵-۵ نتايج حاصله از يافته‌ها براساس فرضيه فرعي شماره ۳٫٫ ۱۵۱
۵-۶ نتايج حاصله از يافته‌ها براساس فرضيه فرعي شماره ۴٫٫ ۱۵۲
۵-۷ نتايج حاصله ازيافته‌ها براساس فرضيه فرعي شماره ۵٫٫ ۱۵۳
۵-۸ نتيجه گيري… ۱۵۴
۵-۹ محدوديت­هاي تحقيق… ۱۵۵
۵-۹-۱محدوديت­هاي دركنترل محقق۱۵۵
۵-۹-۲ محدوديت­هاي خارج از كنترل محقق۱۵۵
۵-۱۰ پيشنهادات براساس يافته‌هاي تحقيق… ۱۵۵
۵-۱۱ پيشنهاد براي تحقيقات آينده. ۱۵۶
منابع فارسي… ۱۵۷
منابع انگليسي… ۱۶۱

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۸۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *