دانلود پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲۹۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۴| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

۱-۱ مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغییر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود. ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
اندازه شرکت : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمایه در گردش : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری
نوع صنعت : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۳-۱ بیان مسئله
مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت می گردد در این تحقیق این سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود

چكيده ۱
مقدمه۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله ۶
۴-۱ فرضیه های تحقیق ۷
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق ۸
۶-۱ اهداف تحقیق ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا ۱۳
۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا ۱۴
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا ۱۵
۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده ۱۷
۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) ۱۷
۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی ۱۷
۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری ۱۹
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه ۱۹
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ ۲۰
۳-۳-۴-۲ مالیاتها ۲۱
۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض ۲۲
۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) ۲۵
۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا ۲۷
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ۲۷
۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری ۲۷
۳-۵-۲محدوديت هاي سود حسابداري ۲۹
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگري مالي ۳۰
۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار ۳۲
۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود ۳۲
۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود ۳۳
۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی ۳۳
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی ۳۳
۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی ۳۴
۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) ۳۴
۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی ۳۵
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود ۳۵
۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود ۳۶
۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود ۳۷
۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود ۴۰
۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود ۴۱
۱۰-۵-۲ واکنش سود ۴۴
۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۴۵
۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار ۴۸
۸-۲ پیشینه تحقیق ۴۹
۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۹
۲-۸-۲ در داخل کشور: ۵۹
۹-۲ خلاصه فصل دوم۵۹

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۱
۲-۳ اهداف تحقیق ۶۱
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه ۶۲
۱-۳-۳ فرضیه اندازه ۶۲
۲-۳-۳ فرضیه اهرم ۶۲
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش ۶۳
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت ۶۳
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه ۶۴
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق ۶۴
۵-۳روش تحقیق ۶۶
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۶
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته ۶۶
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل ۶۶
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری ۶۷
۸-۳تعيين اندازه نمونه ۶۷
۹-۳آزمون فرضیه ها ۶۸
۱۰-۳خلاصه فصل۷۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۷۳
۲-۴ آمار توصيفي ۷۴
۳-۴ رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري ۷۵
۴-۴ رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري ۷۷
۵-۴ رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري ۷۸
۶-۴ رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري ۸۰
۷-۴ رابطه بين سودآوري و روش حسابداري ۸۲
۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری ۸۴
۹-۴ خلاصه فصل۸۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۶
۲-۵نتيجه گيري ۸۶
۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۸
۴-۵محدودیتهای تحقیق ۸۸
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس ۹۱
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس ۹۲
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها ۹۳
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه ۹۵
منابع و ماخذ
منابع فارسي ۹۷
منابع لاتین ۹۸
چکیده لاتین ۱۰۳

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :

۱۰۴ مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *