دانلود پایان نامه نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۰۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۰| قیمت : ۳۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین نقش سيستم هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط شهرصنعتي كاوه در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده­ها توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از مديران و متصديان كامپيوتر در شركت هاي شهر صنعتي كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­ گیری تصادفی­ساده ۱۳۲ نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ۶۴ سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای ۰٫۷ به­دست آمد.  همین­طور از روايي محتوا به­منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S )کولموگروف- اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتني بر داده، فرايند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

۱-۱٫ مقدمه

در عصر جديد كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعاليت­ها و بطور­كلي كسب وكار آن­ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري­ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت­ها و شايستگي­هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي­هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي­هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به­شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت­هايي مي­توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت­هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت­هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به­موقع اين مزيت­ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.پژوهش­گران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم­هاي اطلاعاتي مي­تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي­نمايند. بر­ اساس اين ديدگاه، می­توان بیان کرد که سيستم­هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت­هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداري قرار مي­گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

۱-۲٫ بیان­ مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهيت متلاطم تجارت جهاني، بخش­هاي توليد، صنعت و بازار محصولات را با چالش­هاي متعددي روبرو ساخته است. اين چالش­ها سازمان را ملزم مي­سازد كه با بكارگيري سيتم­هاي جديد مديريتي و پياده سازي آنها در عمل، پايگاه خويش را در اين محيط ناپايدار مستحكم  نمايند و به موفقيتي همراه با پيشرفت مستمر دست يابند.شركت­هاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگي­هاي منحصر به فردشان در صنعت از جايگاه ويژه­اي برخوردارند. بررسي و شناخت  مزيت رقابتي و ميزان رقابت­پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط در هر كشور گامي اساسي در شناخت وضع موجود و آينده صنعتي و تبيين برنامه­ريزي­های بلند مدت مي­باشد (بهرام­زاده، ۱۳۸۷). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، ۸۰­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.بنابراین نیاز است تا سازمان­ها براي بقاء و پيشرفت خود، متفاوت­تر از قبل عمل نمايند. به­ويژه سازمان­ها بايد به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي باشند و اشكال جديد رقابت را به كار گيرند كه خود نيازمند درك روشن از ماهيت و پويايي­هاي رقابت است (ذبیحی­لهرمی، ۱۳۸۹). ظهور سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ماهيت كار و زندگي را به كلي متحول ساخته است. در عصر جديد همه فعاليت­ها، ماهيت الكترونيكي به خود گرفته­اند. به­عبارت ديگر به صورت الكترونيكي زندگي و كار مي­كنيم. هر چند مدت­ها پيش (حتي قبل از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها براي بقاء و تداوم حيات در ميدان رقابت ناگزير از خلق مزيت­هاي رقابتي بودند ولي اين فرايند از پيچيدگي زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقيت رقابتي خود، ارزشي براي مشتري خلق نمايد كه در نوع خود بديع، كمياب و غير­قابل تقليد از سوي رقبا بوده، و به راحتي توسط سازمان قابل مديريت باشد و از اين طريق به مزيت رقابتي پايداري در بازار دست مي­يافت كه مدت­ها موجبات كاميابي آن را فراهم مي­ساخت.در عصر جديد كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعاليت­ها و بطور­كلي كسب وكار آن­ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري­ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت­ها و شايستگي­هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي­هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم­هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي­هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به­شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت­هايي مي­توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت­هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت­هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به­موقع اين مزيت­ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.پژوهشگران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم­هاي اطلاعاتي مي­تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي­نمايند. بر­ اساس اين ديدگاه، می­توان بیان کرد که سيستم­هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت­هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداري قرار مي­گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، ۱۳۹۱). لادو و ژانگ[۱] (۱۹۹۸)، بیان کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری است که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، ۲۰۰۹، ص ۳۸).از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[۲]، ۲۰۰۷). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم­های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[۳]، ۲۰۱۱، ص ۱۲).با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.در نهایت در پژوهش حاضر، دربارۀ رويكرد قابليت­هاي سازماني، و اين كه سيستم­هاي اطلاعاتي منجر به توان بالقوۀ بالاتري براي كسب مزيت رقابتي از طريق تسهيل در توسعه و بكار­گيري قابليت­هاي سازماني مي­شوند، بحث مي­شود. بنابراين روش­هاي مختلفي را كه صنايع كوچك و متوسط ممكن است از سيستم­هاي اطلاعاتي براي پرورش،‌ تسهيل، بكارگيري و اجراي منابع خاص، به­منظور دستيابي به اهداف استراتژيك خود استفاده نمايند، مورد تجزيه و تحليل قرار داده مي­شود. براي تسهيل در امر تجزيه تحليل برروي سه نوع قابليت سازماني به­عنوان منابع بالقوه كسب مزيت رقابتي تمركز مي­شود: قابليت­هاي مبتني بر داده (داده محور)؛ قابليت­هاي مبتني بر فرايند (فرايند محور)؛ و قابليت­هاي مبتني بر ستاده (ستاده محور). بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال این سوال هستیم که سيستم­هاي اطلاعاتي در قابلیت­های سازمانی در صنايع كوچك و متوسط شهر صنعتی کاوه چه نقشی دارند؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶
۱-۴٫ اهداف پژوهش…. ۷
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۷
۱-۴-۲٫ اهداف جزئی ۷
۱-۵٫ فرضیه ها ۸
۱-۵-۱٫ فرضیه­اصلی ۸
۱-۵-۲٫ فرضیه ­های فرعی ۸
۱-۶٫ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. ۸
۱-۶-۱٫ تعاریف نظری ۸
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱٫ مقدمه. ۱۱
۲-۲٫ سیستمهای اطلاعاتی.. ۱۱
۲-۲-۱٫ مفهوم داده، اطلاعات، دانش ۱۳
۲-۲-۲٫ ویژگی­های اطلاعات ۱۷
۲-۲-۳٫ دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان ۱۸
۲-۲-۴٫ سیستم ۱۹
۲-۲-۵٫ چرخه حیات سیستم ۲۰
۲-۲-۶٫ مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان ۲۱
۲-۲-۷٫ طبقه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی ۲۴
۲-۲-۸٫ ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش ۳۰
۲-۳٫ قابلیت ­های سازمانی.. ۳۱
۲-۳-۱٫ مزیت رقابتی ۳۱
۲-۳-۲٫ چیستی قابلیت ­های سازمانی ۳۹
۲-۴٫ صنایع کوچک و متوسط.. ۴۶
۲-۴-۱٫ اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط ۴۹
۲-۵٫ پیشینه پژوهش…. ۵۱
۲-۵-۱٫ پیشینه خارجی ۵۱
۲-۵-۲٫ پیشینه داخلی ۵۳
۲-۵-۳٫ مدل مفهومی پژوهش ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۸
۳-۲ روش تحقيق.. ۵۸
۳-۳ جامعه آماري.. ۵۹
۳-۴ حجم نمونه آماري.. ۵۹
۳-۵ روش نمونه گيري.. ۶۰
۳-۶ روشهاي گردآوري داده­ها ۶۰
۳-۷ ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). ۶۱
۳-۷-۱ روایی (اعتبار) ۶۱
۳-۷-۲ پایایی (قابلیت اعتماد) ۶۱
۳-۸ روش­هاي تجزيه و تحليل داده ­ها۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱٫ مقدمه. ۶۶
۴-۲٫ آمار توصیفی.. ۶۶
۴-۲-۱٫ تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی ۶۶
۴-۲-۲٫ آمار توصیفی از سوالات و ابعاد ۷۰
۴-۲-۳٫ نرمال بودن توزیع داده­ها ۷۱
۴-۳٫ آمار استنباطی.. ۷۶
۴-۳-۱٫ آزمون میانگین ۷۶
۴-۳-۲٫ آزمون همبستگی میان متغیرها ۷۸
۴-۳-۳٫ آزمون رگرسیون ۸۱
۴-۳-۴٫ اولویت بندی شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی ۴) ۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۵-۱٫ مقدمه. ۸۷
۵-۲٫ تفسیر يافته ­هاي پژوهش…. ۸۹
۵-۳٫ محدودیت ­های خارج از اختیار پژوهشگر. ۹۲
۵-۴٫ محدودیت ­های در اختیار پژوهشگر. ۹۳
۵-۵٫ پیشنهادهای برگرفته از یافته ­های پژوهش…. ۹۳
۵-۶٫ پیشنهادهایی برای پژوهش ­های بعدی.. ۹۴
فهرست منابع فارسی.. ۹۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۳۰۰۰تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *