دانلود پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲,۵۰۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۲| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:بيشتر افراد به درستي از روشهاي سرمايه گذاري اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بيشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالي وپس اندازهاي خود را در بازارهاي مختلف سرمايه گذاري مي کنند .بعضي از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ريسک هستند.به همين جهت منابع مالي که در اختيار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمايه گذاري مي کنند .گروه ديگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهايي که خود در آن مشغول کار هستند،سرمايه گذاري مي کنند و گروه ديگر در بازار هاي فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذيرش ريسک بيشتر انتظار منافع بيشتري نيز دارند در اين ميان تحليل تکنيکي به علت اينکه در بيشتر بازارها کاربرد فراواني دارد، مورد توجه تعداد زيادي از سرمايه گذاران قرارگرفته است.تجزيه تحليل تکنيکي فرايند بررسي حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قيمتهاي گذشته ،براي تعيين قيمت آتي سهام ،ارز و… مي باشد. در واقع تحليل گران تکنيکال با اين عقيده که همه عوامل در قيمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار مي کند.به پيش بيني قيمت سهام در اينده مي پردازند.در اين تحقيق به بررسي ومقايسه بازده وريسک دو روش تکنيکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمي گيرد، يعني شاخص قدرت نسبي وميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسي بورس اوراق بهاداربوده که تا سال۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۸۰تا ۱۳/۹/۱۳۸۷می باشد. درقالب دو فرضيه اصلي وهشت فرضيه فرعي پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتيجه اينکه بين ريسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبي وميانگين همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داري وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بين بازده وريسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوي ميانگين دوجامعه استفاده شده است .

۱-۱ مقدمه
دوشاخصي که در بازار سرمايه توسط بسياري از فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرد،شامل شاخص قدرت نسبي ،ميانگين متحرک همگرا واگرا)سه گانه) مي باشد. دليل انتخاب مقايسه اين دو شاخص هم استفاده زياد آنها توسط فعالان بازار مي باشد.يکي از اشکالاتي که به ميانگين متحرک همگرا واگراگرفته مي شود ،تاخيردر ارسال سيگنال براي خريد وفروش سهام است . زيرا در اکثر موارد زماني سيگنال را ارسال مي کند که قيمت سهم مقدار زيادي از روند افزايشي خود را طي کرده است براي رفع کردن اين اشکال ،ميانگين متحرک همگرا واگرادو گانه وسه گانه ابداع شد . که دراين تحقيق از ميانگين همگرا واگرا سه گانه استفاده شده است.ميانگين همگرا واگرا( سه گانه) به دليل اينکه زودترازميانگين همگراواگرا ،وميانگين همگراواگرا)دو گانه( سيگنا ل خريد وفروش ارسال مي کند،درسالهاي اخير مورد توجه سرمايه گذاران بازار سهام قرارگرفته است. اين تحقيق درصدد آن است که بازده و ريسک اين دو روش رادر گروه فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي ومقايسه قرار دهد تا به سرمایه گذاران وفعالان بازار در تصمیم گیریهای آتی کمک کند.

۱-۳بیان مسئله :
به طور کلي روش ها وفنون مختلفي در رابطه با سرمايه گذاري دربازارسهام وجود دارد که اگاهي از روش هايي که براي سرمايه گذاري امروزي موثرباشد، مي تواندبه سرمايه گذاران کمک نمايد تا به انچه که خواسته انها ست یعنی کسب حداکثر بازدهي به منظور افزايش ثروت دست یابند. در نتيجه بايد روش هايي به کار گرفته شود که بتواند بيشترين بازدهي راداشته باشد.در بسیاری از کتب مالی به سه دیدگاه کلی در خصوص تجزیه وتحلیل قیمت سهام اشاره شده است .که شامل روش بنیادین(فاندامنتال) ،روش تکنیکال وروش تئوری مدرن پرتفولیو می شود.بسیاری از معامله گران معتقدندکه تلفیق نظرات بنیادی وتکنیکی در تصمیم گیری مکمل هم خواهند بودو زمینه های عمق بخشیدن به تصمیم گیری راایجاد می کند (مساح ، ۱۳۸۷، ص۲۷،۲۸) .درروش بنيادي همان طور که ازنام روش ميتوان حدس زد ،تحليل گر تاثير تمام عوامل راکه مي تواند برقيمت يک سهم تاثير گذار باشد،اعم ازمسايل سياسي ،جغرافياي ،ترازنامه مالي شرکت ، دارايي هاي شرکت،سودچندين سال اخير،وضعيت صنعت ،وضعيت رقبا ،قدرت مديريت و…رابررسي کرده ودرنهايت ارزش ذاتي سهم را محاسبه مي کند.مطالعات زيادي در بورس داخل کشوردر مورد بررسي کارايي بورس تهران انجام شده که نشان دادند که بازار سهام ايران از کارايي ضعيفي برخورداراست .واين باعث تفاوت قيمت سهام با قيمت ذاتي آن شده است.در ميان روش های مختلف تجزيه وتحليل تکنيکي يکي از رويکرد هاي مهم در زمينه سرمايه گذاري دربازار سرمايه مي باشد (سينايي وخان بابايي،۱۳۸۵،ص۷۲)۴٫تحليل گران در روش تکنيکال با کنار گذاشتن تمام موارد بالا وپذيرش اين فلسفه که تمام موارد فوق تاثير خود را برقيمت مي گذارند تنها به مطالعه روند قيمت مي پردازد.يکي ازشاخص هاي تحليل تکنيکال ،شاخص قدرت نسبي است .که تحليل گران تکنيکال از آن براي اندازه گيري سرعت تغييرات قيمت استفاده مي کنند. شاخص قدرت نسبي با استفاده از قيمت هاي بسته شدن سهام شرايط اشباع خريد)خريد بيش از حد) واشباع فروش(فروش بيش از حد) وبه تبع آن زمان خريد وفروش را به سرمايه گذاران نشان دهد.شاخص تکنيکال ديگري که در اين پايان نامه مورد بررسي قرار مي گيرد ،شاخص ميانگين متحرک همگرا واگرا(سه گانه) است.در ميانگين هاي متحرک همگرا واگرانيز مانند شاخص قدرت نسبي از قيمت هاي پاياني سهام استفاده مي کند واز تفاوت دو ميانگين نمايي با دوره بزرگتر وکوچکتر (معمولا ۲۶و۱۲روزه) ويک ميانگين نمايي که معمولا ۹روزه مي باشد به عنوان خط سيگنال استفاده مي کنند (لطفی ودرویش ،۱۳۸۵،ص ۱۲۳) . که دراين شاخص از برخورد خط تفاوت دو ميانگين نمايي وخط سيگنال زمان خريد وفروش سهم مشخص مي شود .اگر خط سيگنال ازپايين به بالا قطع کند،زمان خريد ،واگر خط سيگنال را از بالا به پايين قطع کند زمان فروش است.شايد بتوان به عنوان يک تعريف کلي تحليل تکنيکال را مطالعه رفتار هاي بازار با استفاده از نمودارها ،با هدف پيش بيني اينده روند قيمتها دانست .( جان مورفي ،کتاب تحليل تکنيکي دربازارهاي سرمايه)درواقع يک تحليل گر تکنيکي بابررسي روند قيمت يک سهم وتشخيص الگوهاي تکرار شونده سعي در پيش بيني قيمت سهام دارد.دراين پايان نامه با تمرکز بر روش تحليل تکنيکال به مقايسه عملکرد دو شاخص تکنيکال پرداخته مي شود. وبازده وريسک دوروش با هم مقايسه مي شود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱بیان مسئله : ۶
۴-۱چارچوب نظري تحقيق : ۷
۵-۱فرضيه هاي تحقيق : ۸
۶-۱اهميت وضرورت تحقيق : ۱۰
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۱
۱-۷-۱قلمرومکاني تحقيق : ۱۱
۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق : ۱۱
۸-۱تعريف واژه هاي کلیدی واصطلاحات:۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲انواع شاخص بورس درايران : ۱۵
۱-۲-۲شاخص کل: ۱۵
۱-۱-۲-۲ويژگيهاي شاخص کل : ۱۶
۲-۱-۲-۲موارد ي که در شاخص کل اثري ندارند: ۱۶
۳-۱-۲-۲مواردي که نيازي به تعديل شاخص نمي باشد ۱۷
۲-۲-۲شاخص بازده نقدي و قيمت: ۱۷
۳-۲-۲شاخص بازده نقدي: ۱۷
۴-۲-۲شاخص صنعت ۱۸
۵-۲-۲شاخص مالي ۱۸
۶-۲-۲شاخص شرکت ۱۸
۷-۲-۲شاخص ۵۰ شرکت برتر: ۱۸
۳-۲شاخص هاي بازار سرمايه درساير کشورها: ۱۹
۱-۳-۲شاخص بورس لندن : ۱۹
۲-۳-۲شاخص داو-جونز: ۱۹
۳-۳-۲شاخص نزدک: ۱۹
۴-۳-۲شاخص نيکي ژاپن: ۲۰
۵-۳-۲شاخص دکس : ۲۰
۶-۳-۲شاخص هنگ کنگ(سنگ) : ۲۰
۷-۳-۲شاخص بورس فرانسه )کک ۴۰( : ۲۰
۸-۳-۲شاخص استاندارد اند پورز: ۲۰
۹-۳-۲شاخص هاي بورس مالزي: ۲۱
۴-۲روش هاي پيش بيني قيمت اوراق بهادار : ۲۱
۱-۴-۲روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: ۲۲
۲-۴-۲روش اساسي يا تجزيه وتحليل بنيادي : ۲۲
۳-۴-۲ روش نموداري يا تجزيه تحليل تکنيکي: ۲۲
۵-۲اصطلاحات رايج تحليل تکنيکال: ۲۲
۶-۲برخي از اصلاحات سرمايه گذاري: ۲۵
۷-۲شاخص ميانگين متحرک همگرا واگرا: ۲۹
۸-۲ميانگين متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): ۳۰
۹-۲شاخص قدرت نسبي: ۳۱
۱۰-۲بررسي مقايسه اي شاخص ميانگين همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبي روش تحليل تکنيکال: ۳۲
۱۱-۲مروري بر مطالعات تجربي : ۳۷
۱-۱۱-۲تحقيقات انجام شده در خارج از کشور: ۳۷
۲-۱۱-۲تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور:۴۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۵
۲-۳روش تحقيق: ۴۵
۳-۳اهداف تحقيق: ۴۵
۴-۳فرضيه هاي تحقيق : ۴۶
۱-۴-۳فرضيه اصلي اول: ۴۶
۲-۴-۳فرضيه اصلي دوم: ۴۷
۵-۳جامعه اماري: ۴۷
۶-۳مدل تحليلي تحقيق: ۴۹
۷-۳ فرايند تحقيق: ۵۰
۸-۳روش ها و ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق: ۵۰
۹-۳متغير ها و داده هاي پژوهش: ۵۱
۱۰-۳نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: ۵۲
۱۱-۳نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقيق: ۵۳
۱۲-۳شاخص قدرت نسبي ۵۴
۱۳-۳ميانگين متحرک همگرا واگرا (سه گانه): ۵۵
۱-۱۳-۳سيگنال خريد و فروش ميانگين متحرک همگرا واگرا(سه گانه) ۵۶
۱۴-۳محاسبات مربوط به ريسک: ۵۶
۱۵-۳بازده : ۵۷
۱۶-۳روش تجزيه وتحليل داده ها ۵۷
۱۷-۳آزمونT مستقل۵۸

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۰
۲-۴آزمون فرضیه ها : ۶۰
۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول: ۶۰
۲-۲-۴ فرضيه اول(فرعي) : ۶۲
۳-۲-۴فرضيه دوم (فرعي) : ۶۳
۴-۲-۴فرضيه سوم(فرعي) : ۶۵
۵-۲-۴فرضيه چهارم (فرعي) : ۶۶
۳-۴فرضيه دوم (اصلي) : ۶۸
۱-۳-۴فرضيه اول (فرعي) : ۶۹
۲-۳-۴فرضيه دوم (فرعي) : ۷۱
۳-۳-۴فرضيه سوم(فرعي) : ۷۳
۴-۳-۴فرضيه چهارم (فرعي) :۷۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۸
۲-۵نتيجه گيري از ازمون فرضيه ها وتفسير انها ۷۸
۱-۲-۵فرضيه اصلي اول تحقيق : ۷۸
۲-۲-۵فرضيه فرعي اول: ۷۹
۳-۲-۵فرضيه فرعي دوم: ۷۹
۴-۲-۵فرضيه فرعي سوم: ۷۹
۵-۲-۵فرضيه فرعي چهارم: ۸۰
۶-۲-۵فرضيه اصلي دوم: ۸۰
۷-۲-۵فرضيه فرعي اول ريسک: ۸۱
۸-۲-۵فرضيه فرعي دوم ريسک: ۸۱
۹-۲-۵فرضيه فرعي سوم ريسک: ۸۲
۱۰-۲-۵فرضيه چهارم فرعي : ۸۲
۳-۵نتیجه گیری کلی تحقیق: ۸۳
۵-۵پيشنهاد ات براي تحقيقات اتي ۸۳
پیوست ها
پیوست الف) جداول اماری ۸۶
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۰۷
منابع لاتین: ۱۰۹
چکیده انگلیسی: ۱۱۱

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :

۱۱۲ مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *