دانلود پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۶۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۶| قیمت : ۴۰۰۰تومان

چکیده:امروزه فناوري اطلاعات به عامل مهمي در توسعه آينده صنعت خدمات مالي و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبديل شده است. تحولات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به ميزان قابل توجهي به رشد و سود آوری  موسسات مالي در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقيق حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک مي پردازد. در اين تحقيق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گرديده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه ۱۹۰ و تعداد نمونه ۱۲۳ می باشد .  به منظور بررسي نقش تعاملی فناوري اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحليل همبستگی  ، جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است.نتايج تحقيق بيانگر تأثير مثبت فناوري اطلاعات بر كاهش هزينه هاي عملياتي و عملکرد مالی مي باشد.

۱-۱ مقدمه

پیچیده شدن محیط پیرامون سازمان ها، افزایش تنوع درتولید، گسترش خدمات، افزایش دانش مشتریان وحق انتخاب آنها از محصولات/ خدمات ازیک سو و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن امکان دستیابی سریع به اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بکارگیری اطلاعات درزمان مناسب موجب ظهور مفاهیم نوینی در دنیای مدیریت گشته است. ” فناوری اطلاعات ” با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران بر عملکرد های مالی  وبا تکیه بر تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت بهره گیری مناسب ازاطلاعات وافزایش ارزش آفرینی بلند مدت مشتری برای سازمان استفاده گردد.فناوری اطلاعات طبقه ای گسترده از برنامه های کاربردی و فناوری های گردآوری، دستیابی و تحلیل حجم انبوهی از داده ها جهت اخذ تصمیمات تجاری مؤثر توسط سازمان است. یک فناوری کسب وکار بطور کلی شامل قوانین مدلسازی، طبقه بندی داده ها، انبار داده و فرآیندهای تجزیه وتحلیل آنلاین می باشد. پس زمینه و هدف بنیادین فناوری در  کسب وکار بهره برداری ژرف از حجم انبوهی از داده ها جهت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. (وانگ و وانگ، ۲۰۰۸ : ۶۲۳)برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت ومعلولی مختلف انجام دهند. سیستم های هوشمندی کسب وکار ابزاری را فراهم می کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستم های فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده های اطلاعاتی، گرد آوری آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. این سیستم ها، داده های مربوط به سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان بدست می آید، گرد آوری  می کنند. ( اولژاک و زیمبا، ۲۰۰۷ : ۱۳۶)از آنجا که مطالعات اخیر فناوری اطلاعات را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند، در پژوهش حاضر کوشش شده است پس از شرح و بیان مساله پژوهشی، ضرورت و اهمیت تحقیق ارائه خواهد شد. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش مطرح می گردد. در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. درنهایت نیز پس از معرفی کلی روش تحقیق مورد استفاده، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش بیان خواهد شد.

۱-۲ تشریح و بيان مسئله پژوهش

امروزه سازمانها درمحیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. برای تصمیم گیری درمرحله نخست نیازبه اطلاعات به شکل های مختلف وبا اعتبار بالا است وپس ازآن توانایی تحلیل آنها حائزاهمیت است. بطور منطقی اطلاعات باید از سیستم های اطلاعاتی که درسطوح مختلف سازمان طراحی و بکارگرفته می شود تامین گردد، که دراین رابطه مشکل اصلی پراکندگی داده ها و عدم یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی است.داده های عملکردی با استفاده از ابزارهای تحلیلی بگونه ای در اختیار برنامه ریزان قرار گرفته می شود که بتوانند تصمیماتی چند بعدی در فضای رقابتی موجود اتخاذ نمایند. هدف از آن در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، بموقع و با کیفیت برای فرآیند تصمیم گیری می باشد . فناوری در  کسب وکار به منظور درک توانمندی های موجود، روندهای مدرن، راهنمای عملکرد آتی در بازار، استفاده بهینه از فناوری های جدید، شناخت بهتر محیط پیرامون سازمان و عملکرد بهتر در برابر رقبا استفاده می شود. (نگاش، ۲۰۰۴ : ۱۷۷)درحالی که رقابت جهانی در حال گسترش می باشد ،  روش های تصمیم گیری قدیمی دیگر نیازمندی سازمانها را برطرف نمی کند. سازمان ها باید استفاده خوبی از ابزارهای الکترونیکی جهت استخراج اطلاعات از حجم زیاد داده داشته باشند. آموزش و فناوری اطلاعات یک وسیله قابل استفاده توسط سازمان ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار است می توان  با استفاده از فناوری اطلاعات مدرن و هوشمندی کسب وکار قسمت عمده ای از داده که در پروسه عملیات روزانه تولید می شود را جمع کرد و به اطلاعات و دانش تبدیل کرد  تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند. فناوری اطلاعات تبدیل به ابزاری شده  است که سازمان را در سمت برتر رقابت قرار خواهد داد. ( لین و همکاران، ۲۰۰۹ : ۴۱۳۶)فناوری اطلاعات رویکردی نوین در کسب وکار ومعماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها وتحلیل آنها را براساس نیازهای کاربران امکان پذیر می سازد. هوش تجاری مجموعه ای از نرم افزارها و روش ها می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ذخیره شده در مخزن داده ها، افزایش قدرت تحلیل و جمع بندی آنها می باشد .ارزش سیستم های هوش تجاری در تجارت بطورعمده براین واقعیت دلالت دارد که چنین سیستم هایی،اطلاعاتی را ارائه می دهند که ممکن است به عنوان پایه ای برای ایجاد تغییرات اساسی دریک سازمان خاص بکار روند. ازجمله می توان به برقراری زمینه های جدیدی برای همکاری، کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید برای مشتریان اشاره کرد که همگی بیانگر ارزش واهمیت رویکرد جدید فناوری اطلاعات است .یک روش برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه هوش تجاری، شناسایی و درنظرگرفتن عواملی است که اصطلاحا عوامل بحرانی موفقیت نامیده می شود.(رکارد و دلونگ ۱۹۹۸  )[۱]شناسایی عوامل بحرانی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای برای به موفقیت رساندن آن ضروری و لازم است.این تحقیق به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. می توان تجزیه و تحلیل و فناوری اطلاعات را یکی از ابزار های کلیدی در فرآیند فناوری اطلاعات در نظر گرفت .با این وجود ، حضور فناوری اطلاعات نه پیشرفت و ایجاد دانش را تضمین می کند نه کاربرد علم و گسترش آن را . علاوه بر اینها فناوری اطلاعات ، محیط شغلی و فرهنگ که گسترش و یادگیری پیوسته را تشویق می کند باید به وسیلۀ مدیریت ایجاد و حفظ شود .در زمینۀ مدیریت دانش ، مزیت های فناوری اطلاعات با وجود محیطی مناسب برای شرکت و گرایش انسانی بسیار تأثیر پذیر می باشد  . در مجموع این مسأله به  تعهد کارمندان برای اجرای فرآیندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرآیند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .علیرغم شعار پیش بینی شدۀ شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر  آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است  اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً  با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی رابطه  فناوری اطلاعات که یکی از  مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ تشریح و بیان مسئله۴
۱-۳اهمیت پژوهش۶
۱-۴اهداف تحقیق۸
۱-۴-۱اهداف اصلی۸
۱-۴-۲اهداف فرعی۸
۱-۵سوالات و فرضیات پژوهش۹
۱-۵-۱سوالات اصلی پژوهش۹
۱-۵-۲سوالات فرعی پژوهش۹
۱-۶فرضیات پژوهش۹
۱-۶-۱فرضیه اصلی پژوهش۹
۱-۶-۲ فرضیه فرعی پژوهش۹
۱-۷روش تحقیق۱۰
۱-۸قلمرو تحقیق۱۰
۱-۹جامعه و نمونه های آماری۱۱
۱-۱۰روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها۱۱
۱-۱۱تعریف واژگان۱۱

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱مقدمه۱۵
۲-۲پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات۱۵
۲-۳ برنامه ریزی فروش در محیط IT23
۲-۴برنامه ریزی تولید در محیط IT25
۲-۵برنامه ریزی مالی در محیط IT26
۲-۶برنامه ریزی خرید در محیط IT27
۲-۷برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT28
۲-۷-۱ مدیریت برنامه ریزی۲۸
۲-۷-۲ اهمیت و ضرورت برنامه ریزی۲۹
۲-۷-۳ تعریف برنامه ریزی۲۹
۲-۸پیشینه تحقیق۳۰
۲-۸-۱ مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران۳۰
۲-۸-۲ مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱مقدمه۳۷
۳-۲روش شناسی پژوهش۳۷
۳-۳ متغیرهای تحقیق۳۸
۳-۴ مدل مفهومی تحقیق۳۸
۳-۵ جامعه آماری۴۰
۳-۶ نمونه آماری۴۰
۳-۷ روش گردآوری۴۱
۳-۸ روایی و پایایی ابزار سنجش۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه۴۵
۴-۲آمار توصیفی ۴۶
۴-۳ آمار استنباطی۵۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱یافته های پژوهش۶۸
۵-۱-۱یافته های توصیفی پژوهش۶۸
۵-۲ یافته های استنباطی پژوهش۶۹
۵-۳ پیشنهادات ۷۱
۵-۴ محدودیت ها ۷۱
منابع و مآخذ۷۲
منابع فارسی۷۲
منابع انگلیسی۷۲
پیوست۷۶

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۴۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *